Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

KE HOACH GIANG DAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.04 KB, 2 trang )

(1)kÕ ho¹ch GIAÛNG DAÏY CUÛA GIAO VIEÂN. Naêm hoïc : 2015 - 2016 Căn cứ vào phương hứơng nhiệm vụ năm học 2016 của trừơng Căn cứ vào kế hoạch của tổ chuyên môn toán A . PHẦN KẾ HOẠCH CHUNG 1. Thoâng tin caù nhaân Hä tªn: PHAN HỮU ĐỨC Môn dạy : toán §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THCS - TTCM Nhiệm vuù đợc giao trong năm 2015 – 2016 D¹y To¸n líp 7A4,7A6,8A3,8A10. 2. Ñaëc ñieåm tình hình : . ThuËn lîi : - Bản thân đợc đào tạo đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo theo đúng chuẩn nên việc tiếp cận chơng trình môn Toán thuận lợi hơn, đặc biệt là phơng pháp giảng dạy theo hớng đổi mới. - MÆt kh¸c b¶n th©n cã lßng nhiÖt t×nh, tÝch cùc nghiªn cøu, t×m tßi, häc hái nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp nhÊt. . Khã kh¨n: - ViÖc ®Çu t , chuÈn bÞ cho mét tiÕt d¹y mÊt rÊt nhiÒu thêi gian. - Do trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều , một số học sinh cha chăm chỉ , cha tập trung cao độ cho môn học . - Mét sè HS cã hoµn c¶nh cßn khã kh¨n, viÖc ®Çu t cho häc tËp cßn Ýt 3. Các mục tiêu đầu năm: - Yªn t©m trong c«ng t¸c. - Lu«n chÊp hµnh tèt mäi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt. - Không vi phạm đạo đức của ngời thầy. - Luôn đoàn kết giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp. - Luôn đấu tranh phê bình thẳng thắng đúng nơi, đúng lúc, đảm bảo sự thống nhất và uy tín trong néi bé. - Bản thân là tấm gơng mẫu mực để cho các em học sinh noi theo. 4 . Các chỉ tiêu và biện pháp thực hiên - Có đầy đủ bài soạn hồ sơ theo quy định. - Soạn bài đầy đủ, đúng phân phối chơng trình. - Ký duyệt giáo án đúng quy định của tổ chuyên môn. - Thực hiện thành thạo việc đổi mới PPDH. - Dự giờ đúng quy định để học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. - Hoµn thµnh sæ tù båi dìng theo kÐ ho¹ch cña bé m«n. . ChÊt lîng bé m«n: Häc lùc: Giái: 10% KÐm:. Kh¸: 40%. TB : 50%. YÕu:.

(2) Biện pháp thực hiên 1) Đối với Giáo viên: + Phát huy tính tích cực của học sinh theo phương pháp học mới hiện nay: Tích cực hoá hoạt động của học sinh, tổ chức học sinh hoạt động nhóm hợp tác thảo luận tìm ra kiến thức. + Chú trọng việc học sinh chuẩn bị bài ở nhà, hướng dẫn cụ thể công vịêc chuẩn bị của học sinh trong từng bài, từng tiết để học sinh có hướng học tốt. + Thường xuyên kiểm tra tình hình ghi chép, làm bài của học sinh, kiểm tra bài cũ đầu tiết học cũng như quá trình học, đánh giá ghi điểm kịp thời, quan sát tất cả các đối tượng. + Thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để bầu ra ban cán sự bộ môn Toán giúp truy bài và hướng dẫn học tập, bàn biện pháp trong việc quản lý giáo dục học sinh cá biệt, học sinh chậm tiến, cũng như phát hiện kịp thời học sinh có khả năng học toán để bồi dưỡng. + Liên hệ với PHHS cá biệt, chậm tiến để phối hợp giáo dục cho học sinh tiến bộ. + Luôn tìm hiểu trong tài liệu, các loại sách báo , tập san, cập nhật thông tin Tạp chí Toán tuổi thơ trong việc đầu tư soạn giảng và bồi dưỡng học sinh giỏi; Tìm tòi phương pháp truyền thụ phù hợp đối tượng, sử dụng đồ dùng dạy học, dụng cụ trực quan để giảng daïy coù hieäu quaû hôn. + Tìm hiểu những cách dạy hay qua việc xem băng đĩa hình rút kinh nghiệm, thao giảng, các kinh nghiệm đề tài của tổ trong quá trình giảng dạy. 2) Đối với học sinh: - Phải có đầy đủ SGK, vở ghi, vở soạn, vở bài tập theo yêu cầu của giáo viên. - Phải có tư tưởng đúng đắn đối với môn học - Nắm chắc kiến thức cơ bản đã học qua, tích cực tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến xây dựng bài trong quá trình học tập. - Phát huy tự giác, độc lập trong học tập, không chủ quan trong học tập, không kiêu ngạo, không bi quan, tự ti trong học tập, trung thực trong kiểm tra. - Tích cực tham gia thảo luận nhóm trong giờ học, thi đua trong học tập, nói không với bệnh thành tích, tiêu cực trong thi cử kiểm tra và ngồi nhầm lớp. - Ra sức học tập , cần cù chịu khó trong rèn luyện kỹ năng, ứng dụng vào đời sống xaõ hoäi. Toå tröông. Người viết kế hoạch. Duyệt của Hiệu trưởng.

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×