Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

DE KT 15 PHUT SINH 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.18 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ KIỂM TRA 15’
MÔN SINH LỚP 8


Đề1


Điểm Lời phê của giáo viên


A/ Tự luận:


Các chất nào trong thức ăn không biến đổi về mặt hoá học, những chất nào biến
đổi về mặt hoá học và biến đổi như thế nào?


B/ Trắc nghiệm:


1.Tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3…để hoàn
thành các câu sau:


Hoạt động…(1)…thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất…(2)…mà cơ thể có
thể hấp thụ được qua…(3)…và…(4)…khơng thể hấp thụ được.


2.Hãy sắp xếp vị trí của các tuyến tiêu hoá tương ứng với các cơ quan tiêu hoá.
Cơ quan tiêu hoá Trả lời Tuyến tiêu hoá


1.Khoang miệng
2. Dạ dày


3. Ruột non


a) Tuyến ruột
b) Tuyến nước bọt
c) Tuyến vịd) Tuyến gan
e) Tuyến tụy
3.Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.


Q trình tiêu hố gồm các hoạt động sau:
a.Ăn và uống, hấp thụ chất dinh dưỡng


b.Đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá và thải phân
c.Biến đổi lý học, hoá học(2)

ĐỀ KIỂM TRA 15’
MÔN SINH LỚP 8


Đề2


Điểm Lời phê của giáo viên


A/ Tự luận:


Thức ăn vào đến khoang miệng được biến dổi về mặt lí học như thế nào và có tác
dụng gì?


B/ Trắc nghiệm:


1.Tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3…để hoàn
thành các câu sau:


Hoạt động…(1)…thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất…(2)…mà cơ thể có
thể hấp thụ được qua…(3)…và…(4)…không thể hấp thụ được.2.Hãy sắp xếp vị trí của các tuyến tiêu hố tương ứng với các cơ quan tiêu hoá.
Cơ quan tiêu hoá Trả lời Tuyến tiêu hoá


1.Khoang miệng
2. Dạ dày


3. Ruột non


a) Tuyến ruột
b) Tuyến nước bọt
c) Tuyến vị


d) Tuyến gan
e) Tuyến tụy
3.Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:


Thức ăn từ thực quản xuống dạ dày được là nhờ hoạt động của các cơ:
a.Cơ dọc ở thực quản.


b.Cơ vòng ở thực quản.


c.Cả cơ vòng và cơ dọc ở thưc quản.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×