Tải bản đầy đủ (.ppt) (1 trang)

Bai 21 Khoi nghia Ly Bi Nuoc Van Xuan 542602

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.73 KB, 1 trang )

(1)ần Ph ởng thư. Ma y. Câu Phần Câu2. Câu 1: Cuộc thưởng Nơi 4. Khi đóng kháng lên của quân ngôi, chiến đội bạn của của Câu Câu Phần 3: 5: Nơi Nước thưởng Triệu Vạn của Quang Xuân đội bạn sụp Phục đổ Lý Lý Câu Nam Nam là Triệu 6: một Đế Đế Nước Quang và ở gói tỉnh Triệu BIM Vạn Vĩnh Phục Quang BIM Xuân Phúc làdưới một là chọn triều những tràngđại làm vỗ chiếc nào tay căncủa bút cứ?bi cả phong lớp Phục sụp chống lấy đổ ngày hiệu vào lạinay quân năm là gì? ? nào? xâm kiến phương Bắc? lược nào?. ần g h P ởn ư Ma thy mắn. mắ n n ầ Ph g n thưở. Dạ Trạch 603 Hồ Điển Triệt TriệuTùy Việt Vương Nhà Quân Lương. Thời gian. 1. 10 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2. Hết giờ 2. 3. 4. 5. 6. Phần Thưởng.

(2)

×