Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Mau ket nap doan vien

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.03 KB, 2 trang )

(1)

LĐLĐ HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ ……… Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: /QĐ-CĐ Thanh Oai, ngày tháng năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kết nạp đồn viên


BAN CHẤP HÀNH CƠNG ĐỒN ………


- Căn cứ Luật Cơng đồn, Điều lệ Cơng đồn Việt Nam khóa XI


- Căn cứ Nghị quyết hội nghị BCH cơng đồn Cơ quan Huyện ủy ngày……
- Xét đơn đề nghị ra nhập tổ chức cơng đồn của……. CNVCLĐ đang làm
việc tại ………


QUYẾT ĐỊNH


Điều I: Kết nạp cán bộ, CNVCLĐ đang làm việc tại
……….. Thanh Oai là đoàn viên cơng đồn (có danh sách kèm theo).


Điều II: Các đồng chí đồn viên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền,
nhiệm vụ của đoàn viên theo điều 3 và điều 4 Chương I Điều lệ Cơng đồn Việt Nam.


Điều III: Ban chấp hành cơng đồn ……… và các đồng chí
có tên trong Điều I căn cứ quyết định thi hành.


Nơi nhân:


- LĐLĐ huyện (để báo cáo) TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như điều III CHỦ TỊCH- Lưu VP(2)

LĐLĐ HUYỆN THANH OAI
CĐ:……….


DANH SÁCH ĐỒN VIÊN CƠNG ĐỒN


(Kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-CĐ ngày ……/…./2015 của CĐ trường…….…………)


STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ


Nam Nữ


T.M BAN CHẤP HÀNH


Nơi nhận: CHỦ TỊCH


- LĐLĐ huyện; (Để B/c)
- CĐ ngành GD;


- Lưu: VP.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×