Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

DE THI VAO 10 NAM HOC 20152016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.41 KB, 1 trang )

(1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH. ĐỀ THI TUỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức. P=. x + √ x 2 √ x −1 x −6 √ x+ 4 − + x−4 √ x − 2 √ x +2. (x 0 ; x ≠ 4 ¿. a)Rút gọn biểu thức P. b)tính giá trị biểu thứ P khi x= 9 +4 √ 5 . Câu 2. (1,5 điểm) Cho phương trình: x 2+5 x +m− 2=0 a)Giải phương trình với m=-12. (m là tham số). b)Tìn m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. x 1 ; x 2 thỏa mãn. 1 1 + =2 x 1 −1 x 2 − 1. Câu 3. (1 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 168( m 2 ¿ .Nếu giảm chiều dài đi 1m và tăng chiều rộng thêm 1m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tình chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn. Câu 4. (1,5 điểm). 1 2. Cho parabol (P): y= x. 2. và hai điểm A,B thuộc (P)có honhf độ lần lượt là -1;2.. Đường thẳ (d) có phương trình y=mx+n a)Tìm tọa độ hai điểm A;B. Tìm m,n biết (d) đi qua hai điểm A;B b) Tính độ dài đường cao OH của tam giác OAB. (điểm O là gốc tọa độ). Câu 5.. Câu 6.. (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB=2R. Điểm M di chuyển trên nửa đường tròn (M khác A và B). C là trung điểm của dây cung AM. Đường thẳng d là tiếp tuyến với nửa đường tròn tại B. Tia AM cắt d tại điểm N. Dường thẳng OC cắt d tại E. a) Chứng minh: Tứ giác OCND nội tiếp. b) Chứng minh: AC.AN = AO.AB. c) Chứng minh: NO vuông góc với AE. d) Tìm vị trí điểm M sao cho (2.AM+AN) nhỏ nhất. (0,5 điểm) Cho ba số dương a,b,c thay đổi thỏa mãn. 2 2 2 a +b + c =3 .. 1 1 1 a b c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 2(a+ b+c )+( + + ). .. ---HẾT--Họ và tên thí sinh:…………………........................SBD:……………..

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×