Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

Bai 5 Thao tac voi bang tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.37 MB, 18 trang )

(1)  . . .  .

(2) Câu hỏi: Trình bày cách chèn một cột và một hàng vào trang tính. Trả lời: a. Chèn thêm cột: - Nháy chọn 1 cột - Chọn lệnh Insert \ Columns b. Chèn thêm hàng: - Nháy chọn 1 hàng - Chọn lệnh Insert \ Rows * Chú ý: • Cột mới được chèn vào bên trái cột được chọn. • Hàng mới được chèn vào phía trên hàng được chọn..

(3) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột:  3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: Chúng ta dùng những lệnh nào để sao chép và di chuyển dữ liệu trong soạn thảo văn bản?. ?. Sao chép: copy và paste Di chuyển: cut và paste.

(4) 1. Điều cỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu:  a. Sao chép nội dung ô tính: Xét ví dụ sao chép dữ liệu cột C vào cột F?.

(5) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: a. Sao chép nội dung ô tính:.  1. Choïn …… ô hoặc ……………… caùc oâ coù thoâng tin em muoán sao cheùp. Copy 2. Nhaùy nuùt ………………………… treân thanh coâng cuï. ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào. 3. Choïn …… Paste 4. Nhaùy nuùt ………………………… treân thanh coâng cuï..

(6) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: a. Sao chép nội dung ô tính: (SGK) Lưu ý: - Khi chọn một ô đích, nội dung của các ô trong khối bên dưới bên phải được sao chép vào các ô……………và……………ô được chọn, bắt đầu từ ô đó. - Nếu sao nội dung của một ô và chọn một khối mọi ô làm đích nội dung đó sẽ được sao chép vào………. trong khối đích..

(7) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: a. Sao chép nội dung ô tính:  b. Di chuyển nội dung ô tính:. ?. Em có nhận xét gì khi di chuyển dữ liệu cột A vào cột E?.

(8) Kết quả.

(9) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: a. Sao chép nội dung ô tính: b. Di chuyển nội dung ô tính: ô hoặc ……………… caùc oâ coù thoâng tin em muoán di chuyeån. 1. Choïn …… Cut 2. Nhaùy nuùt ………………………… treân thanh coâng cuï. ô em muốn đưa thông tin được di chuyển vào. 3. Choïn …… Paste 4. Nhaùy nuùt ………………………… treân thanh coâng cuï..

(10) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: a. Sao chép nội dung ô tính: b. Di chuyển nội dung ô tính: (SGK). ?. Quan sát 2 bảng tính sau. Vận dụng thao tác đã học hãy biến bảng tính a) thành bảng tính b).

(11) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: a. Sao chép nội dung ô tính: b. Di chuyển nội dung ô tính:  4. Sao chép công thức:  a. Sao chép nội dung các ô có công thức:. . Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa điều chỉnh để giữ nguyên chỉ, các địa chỉ được ……………… ………………………….. về sao vị trí chép so vớiôô đích. quan hệ tương Xét víđối dụ về có công thức.

(12) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: a. Sao chép nội dung ô tính: b. Di chuyển nội dung ô tính: 4. Sao chép công thức: a. Sao chép nội dung các ô có công thức: Nhận xét khi chèn thêm hàng hoặc cột vào bảng tính có sử dụng sao chép công thức?. ?.

(13) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: a. Sao chép nội dung ô tính: b. Di chuyển nội dung ô tính: 4. Sao chép công thức: a. Sao chép nội dung các ô có công thức: Lưu ý: Khi chèn thêm hay xóa hàng hoặc cột, các địa chỉ của các điều chỉnh thích hợp ô trong công thức sẽ được ........................................... để vẫn đúng công thức ...................

(14) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng: 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu: a. Sao chép nội dung ô tính: b. Di chuyển nội dung ô tính: 4. Sao chép công thức: a. Sao chép nội dung các ô có công thức:  b. Di chuyển nội dung các ô có công thức:.  Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa chỉ, các địa chỉ Xét ví dụ về di chuyển ô không bị điều chỉnhnghĩa là trong công thức có………………………………, công thức sao chép y nguyên. công thức được …………………………. Lưu ý: ý: (SGK) Khi thực hiện các thao tác trên trang tính, nếu thực hiện nhầm, em hãy sử dụng nút lệnh Undo trên thanh công cụ để khôi phục lại trạng thái trước đó một cách nhanh chóng..

(15) Củng cố. Tại ô F3 có công thức = Sum(C3:E3). Khi sao chép công thức ở ô F3 vào ô F5, công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào?. c) 15.

(16) Củng cố BT3SGK/44: Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu: a) Sao chép ô E10 vào ô G12 Tại ô G12, công thức sẽ là =C3+D5 b) Sao chép ô E10 vào ô G2 Tại ô G2, công thức không xác định c) Sao chép ô E10 vào ô E3 Tại ô E3, công thức không xác định d) Di chuyển ô E10 vào ô G12 Tại ô G12, công thức sẽ là =A1+B3.

(17) Hướng dẫn về nhà 17. - Học thuộc bài cũ - Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 44 - Soạn bài: mục đích, yêu cầu và nội dung của bài thực hành 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM..

(18) 18.

(19)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×