Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

DE THI HSNK VAN 8 TB

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.69 KB, 4 trang )

(1)Phßng gi¸o dôc thanh Ba Trêng THCS §ç Xuyªn. Gi¸o viªn: Lª Anh TuÊn. §Ò thi häc sinh n¨ng khiÕu M«n: V¨n - TiÕng ViÖt - Líp 8 Thêi gian: 150 phót N¨m häc: 2009 - 2010. C©u 1: (1,5 ®iÓm) “ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh con tuÊn m· Ph¨ng m¸i chÌo m¹nh mÏ vît trêng giang C¸nh buåm tr¬ng to nh m¶nh hån lµng Rín th©n tr¾ng bao la th©n gãp giã….” (Quª h¬ng - TÕ Hanh) H·y ph©n tÝch gi¸ trÞ biÓu hiÖn cña c¸c biÖn ph¸p tu tõ trong khæ th¬ C©u 2 (1 ®iÓm) Ph©n tÝch cÊu t¹o ng÷ ph¸p c©u sau: a- Mẹ về khiến cả nhà đều vui b- Bao b× ni l«ng tr«i ra biÓn lµm chÕt c¸c sinh vËt khi chóng nèt ph¶i. C©u 3 (1,5 ®iÓm) ViÕt 1 ®o¹n v¨n kho¶ng 15 dßng, tr×nh bµy c¶m thô cña em vÒ c©u th¬ sau: “ Nh÷ng ngêi mu«n n¨m cò Hån ë ®©u b©y giê? (¤ng §å - Vò §×nh Liªn) C©u 4 (6 ®iÓm) Rõng mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho con ngêi. Con ngêi ph¶i b¶o vÖ rõng. Em h·y chøng minh. §¸p ¸n chÊm M«n: V¨n - TiÕng ViÖt - líp 8 Thêi gian: 150 phót N¨m häc: 2009 - 2010. C©u 1: (1,5 ®iÓm): Ph©n tÝch gi¸ trÞ biÓu hiÖn cña c¸c biÖn ph¸p tu tõ trong khæ th¬: “ChiÕc thuyÒn nhÑ………th©n gãp giã” (Quª h¬ng - TÕ Hanh).

(2) * Yêu cầu: Phân tích đợc 3 biện pháp tu từ: So sánh, ẩn dụ, nhân hoá (Mỗi biện pháp đúng đợc 0,5 điểm) a- Dùng biện pháp tu từ so sánh: “Hăng nh con tuấn mã” đã làm nổi bật một vẻ đẹp mạnh mẽ của những con thuyền ra khơi. Con thuyền đợc so sánh với con tuấn mã, con tuÊn m· Êy ®ang “hÉng” mét tr¹ng th¸i ®Çy phÊn chÊn vµ m¹nh mÏ. V× thÕ mµ con thuyền “Phăng mái chèo mạnh mẽ vợt trờng giang”. Từ “phăng” đã thúc đẩy m¸i chÌo vµ con thuyÒn b¨ng b¨ng trªn s«ng dµi. ThuyÒn nhÑ, trai tr¸ng khoÎ m¹nh ra biÓn ®Çy khÝ thÕ s«i næi vµ hµo høng. b- Dïng biÖn ph¸p tu tõ Èn dô: “M¶nh hån lµng”. Hån lµng lµ 1 c¸i g× rÊt trõu tîng, v« h×nh. Nã chÝnh lµ linh hån cña quª h¬ng mµ Ýt nhiÒu ai còng c¶m thÊy. Nã cßn lµ t©m hån phãng kho¸ng më réng cña ngêi d©n lµng chµi ë n¬i léng giã biÓn kh¬i. Lµ t×nh yªu tha thiÕt cña mçi con ngêi dµnh cho quª h¬ng hoµ quyÖn trong tÊt c¶ c¶nh vËt, con ngêi, lÞch sö cña lµng. C¸i hay cña tõ “M¶nh” ghÐp víi “hån lµng” tạo cho cái trừu tợng vô hình ấy thành một cái cụ thể, hữu tình, sinh động. Cảnh so s¸nh cña c©u th¬ lµm râ thªm ®iÒu Êy. “C¸nh buåm” lµ mét sù vËt cô thÓ, h÷u t×nh, hữu hạn, có thể đo đợc đem so sánh với “hồn làng”, cái vô hình, vô vạn, không đo đợc thành cái hữu hạn (cánh buồm) trở nên vô hạn (hồn làng) và cái vô hạn (hồn làng) đợc cụ thể hoá trong “mảnh” cụ thể sinh động ấy. c- Dïng biÖn ph¸p tu tõ nh©n ho¸ “C¸nh buåm tr¬ng” v¬n th©n tr¾ng bao la th©u góp giói” với biện pháp nhân hoá, cánh buồm hiện lên với vẻ đẹp cờng tráng, khoáng đạt lại sinh động, gần gũi nh con ngời làng chài yêu gió lộng biển khơi. C©u 2: (1 ®iÓm) Ph©n tÝch cÊu t¹o ng÷ ph¸p a. Mẹ về/ khiến cả nhà đều vui CN VN CN VN CN VN (0,5 ®iÓm) b. Bao b× ni l«ng tr«i ra biÓn/ lµm chÕt c¸c sinh vËt khi chóng nèt ph¶i CN. VN CN. VN. C©u 3: (1,5 ®iÓm): Tr×nh bµy c¶m thô vÒ c©u th¬ “Nh÷ng ngêi mu«n n¨m cò Hån ë ®©u b©y giê?” ý 1 (0,75®iÓm): - §©y chÝnh lµ nçi b©ng khu©ng tiÕn th¬ng cña nhµ th¬, khi «ng hoµi niÖm vÒ mét di tÝch tµn t¹ cña nÒn Nho häc. Nh÷ng ngêi mu«n n¨m cò, trong đó có ông đồ, có những ngời mến chuộng Nho học, có ngời yêu thích câu đối đỏ. Giờ tuy không còn nữa, thế nhng cái tinh thần dân tộc, cái “hồn nớc”, “hồn” quê hơng không bao giờ mất ấy đang ở đâu? Câu hỏi nh xoáy vào lòng ngời đọc gợi nhớ về hình ảnh ông đồ, mà chúng ta vô tình quên nó, bởi đó cũng là một di sản v¨n ho¸ d©n téc mµ chóng ta cÇn g×n gi÷ ý 2 (0,75 ®iÓm).

(3) Hai câu thơ nh 1 lời nhắc nhở thế hệ trẻ: Trong cuộc chuyển mình của đất nớc, có những “cái đẹp”, cái nét “cổ truyền” của dân tộc không thể đánh mất mà phải đợc giữ lại, đợc sống mãi với đất nớc, dân tộc ta. C©u 4 (6 ®iÓm) Yªu cÇu: - Về phơng pháp: Chứng minh một vấn đề - Phạm vi t liệu: lấy dẫn chứng từ thực tế đời sống - VÒ néi dung: Gåm 2 ý chÝnh 1 lµ: Rõng mang l¹i lîi Ých cho con ngêi 2 lµ: Con ngêi ph¶i b¶o vÖ rõng §¸p ¸n: 1- Më bµi (1 ®iÓm): Giíi thiÖu kh¸i qu¸t 2 néi dung sau: + Lîi Ých cña rõng (0,5 ®iÓm) + Sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ rõng (0,5 ®iÓm) 2- Th©n bµi (4 ®iÓm): Gåm 2 ý chÝnh A- Rõng mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho con ngêi.. - Cung cấp gỗ: Gỗ tạp làm vật dụng, làm chất đốt phục vụ đời sống hàng ngày. Gỗ quý làm vật liệu xây dựng đóng đồ đạc, và cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp hiện đại (0,5 điểm) - Cung cÊp c©y lµm thuèc: c©y lµm thuèc tù nhiªn, vµ c©y do con ngêi g©y trång t¹o nªn (0,5 ®iÓm) - Rõng lµ n¬i sinh sèng cña nhiÒu loµi mu«ng thó quý, cã lîi Ých cho con ngêi: c¸c loµi mu«n thó quý hiÕm. C¸c lo¹i mu«ng thó cã Ých cho con ngêi (0,5 ®iÓm) - Rừng còn có các lợi ích khác: rừng làm sạch môi trờng. Rừng để điều hoà ma lũ. Rừng là nơi để tham quan du lịch giúp cho ngời thêm khoẻ mạnh (0,5 ®) B- Con ngêi cÇn ph¶i b¶o vÖ rõng. - V× sao con ngêi cÇn ph¶i b¶o vÖ rõng: + b¶o vÖ rõng lµ b¶o vÖ m«i trêng (0,25 ®iÓm) + bảo vệ rừng là bảo vệ các nguồn lâm sản, động vật quý hiếm (0,25 điểm) + Thùc tÕ ph¸ rõng, khai th¸c rõng bõa b·i ®em l¹i tai ho¹ con ngêi (0,25 ®) - B¶o vÖ rõng nh thÕ nµo? + CÇn khai th¸c cã kÕ ho¹ch (0,25 ®iÓm) + T¨ng cêng viÖc g©y trång rõng (0,25 ®iÓm) + Ban hành những đạo luật bảo vệ rừng (0,25 điểm) + Thành lập những đội bảo vệ thờng trực (0,25 điểm) + G©y ý thøc b¶o vÖ rõng trong toµn d©n (0,25 ®iÓm) 3- KÕt bµi (1 ®iÓm) Kªu gäi mçi ngêi ph¶i cã ý thøc b¶o vÖ rõng tèt h¬n n÷a.

(4)

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×