Tải bản đầy đủ (.ppt) (29 trang)

Bai 10 He dieu hanh lam nhung viec gi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.25 MB, 29 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG. NĂM HỌC 2015 - 2016.

(2) Quan saùt 1: Các bạn học sinh trở nên hỗn loạn khi khoâng bieát mình hoïc ở lớp nào, môn nào.. Cái gì điều khiển hoạt động học tập trong nhà trường? => Thời khóa biểu 2.

(3) Quan saùt 2: Caùc phöông tieän tham gia giao thoâng tuaân thuû luaät giao thoâng đường bộ.. Caùi gì ñieàu khieån caùc phöông tieän tham giao giao thoâng?. => Đèn tín hiệu giao thông 3.

(4) Quan saùt 3: Caùc baïn hoïc sinh trường THCS Lê Hoàng Phong chaáp haønh luaät giao thông đường bộ.. Cái gì điều khiển học sinh khi tham gia giao thông trước cổng trường THCS Lê Hồng Phong?. => Các bạn cờ đỏ 4.

(5) Caùi gì ñieàu khieån maùy tính?. => Hệ ñieàu haønh. Vậy hệ điều hành làm những việc gì? 5.

(6)

(7) 1. Hệ điều hành là gì?. 1. Hệ điều hành có phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính không?. Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính. 7.

(8) 1. Hệ điều hành là gì?. 2. Hình sau có phải là hệ điều hành không?. Hình 1: OÅ ñóa. Hình 2: Phần mềm ứng dụng (phaàn meàm Mario ). Hai hình trên không phải là hệ điều hành. 8.

(9) 1. Hệ điều hành là gì?. 2. Hình sau có phải là hệ điều hành không?. Hình 1: OÅ ñóa. Hình 2: Phần mềm ứng dụng (phaàn meàm Mario ). Hai hình trên không phải là hệ điều hành. 9.

(10) 1. Hệ điều hành là gì?. - Không có hệ điều hành, máy tính không thể sử dụng được. - Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong maùy tính. - Heä ñieàu haønh laø moät chöông trình (phaàn meàm) maùy tính. - Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong maùy tính. 10.

(11) 1. Hệ điều hành là gì?. Các hệ điều hành phổ biến hiện nay. HĐH WINDOWS XP. HĐH WINDOWS 10. 11.

(12) Em hãy nêu vai trò của hệ điều hành máy tính? Vai trò của hệ điều hành:. Điều khiển các thiết bị phần cứng. Một số thiết bị phần cứng. Tổ chức hoạt động các chương trình phần mềm. Các phần mềm 12.

(13) 1 2. Hệ điều hành là gì? Nhiệm vụ chính của hệ điều hành. Hãy quan sát hiện tượng sau và nhận xét?. 13.

(14) Các phần mềm muốn hoạt động tối đa.. Tài nguyên máy tính có hạn!!! Tranh chấp tài nguyên. Ví tài nguyên máy tính (CPU, bộ nhớ...) như con đường.. Phần mềm máy tính như phương tiện tham gia giao thông.. Các phương tiện muốn đi nhanh.. Tắc nghẽn giao thông. Đường phố chật hẹp!!! 14.

(15) 15.

(16) Hệ điều hành là gì?. 1. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành. 2. Giải pháp? - Cần phải có một hệ thống điều khiển, phối hợp hoạt động của các tài nguyên. -. Phân chia tài nguyên cho các phần mềm hoạt động một cách nhịp nhàng, hiệu quả..  HỆ ĐIỀU HÀNH 16.

(17) 1 2. Hệ điều hành là gì? Nhiệm vụ chính của hệ điều hành. - Nhiệm vụ hệ thống: + Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. + Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.. 17.

(18) Một số giao diện hệ điều hành. HĐH MS – DOS. HĐH WINDOWS 10. HĐH WINDOWS XP. HĐH UBUNTU 18.

(19) 1 2. Hệ điều hành là gì? Nhiệm vụ chính của hệ điều hành.  -Nhiệm vụ giao diện người dùng:  + Cung cấp giao diện cho người dùng.  + Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.. 19.

(20) Câu 1: Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm sau đây:. Cài đặt. Thiết bị. Hệ điều hành. a. Hoạt động của máy tính cần có một chương trình điều khiển gọi là ………….. b. Hệ điều hành không phải là một ……………… được lắp ráp bên trong máy tính mà là phần mềm do con người viết ra. c. Hệ điều hành cần được …………….. trước trên máy tính để có thể sử dụng các chương trình ứng dụng. 20.

(21) Câu 2: Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm sau đây:. Phần cứng. Thông tin. Giao diện. Chương trình. Hệ điều hành có chức năng điều khiển các thiết bị ………(1) ………và tổ chức thực hiện các …………(2)………. trong máy tính. Ngoài ra hệ điều hành còn làm nhiệm vụ tổ chức quản lí ………(3)……… trên máy tính và cung cấp ……(4)…… để người sử dụng trao đổi thông tin với máy tính. 21.

(22) Câu 3: Máy tính không cài hệ điều hành thì:. A. Máy tính vẫn hoạt động bình thường. B. Máy tính chỉ hoạt động trong vòng một giờ. C. Máy tính không hoạt động được. D. Máy tính chỉ hoạt động được vài giờ rồi tắt 22.

(23) Câu 4: Hệ điều hành có chức năng:. A. Tổ chức thực hiện các chương trình. B. Tổ chức quản lí và sử dụng các tài nguyên máy tính. C D. Cung cấp môi trường tương tác giữa thiết bị và người dùng. Tất cả các khẳng định trên đều đúng 23.

(24) Câu 5: Muốn máy tính hoạt động được thì phải. A. Lắp ráp hệ điều hành vào. B. Chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm. C. Cài đặt hệ điều hành vào. D. Tất cả đều sai 24.

(25) Câu 6: Hệ điều hành là gì ?. A. Phần mềm chỉ tìm kiếm thông tin. B. Phần mềm ứng dụng. C. Phần mềm hệ thống. D. Tất cả các câu trên đều sai 25.

(26) Câu 7: Bấm nút tắt màn hình khi máy tính đang chạy thì:. A. Hệ điều hành không còn hoạt động. B. Máy tính tự tắt. C. Máy tính không còn hoạt động. D. Tất cả các khẳng định trên sai 26.

(27) Câu 8: Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?. A. Hệ điều hành. B. Phần mềm luyện tập chuột. C. Phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón. D. Phần mềm nghe nhạc 27.

(28) HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ. 1. Về nhà học thuộc bài cũ. 2. Tìm hiểu nội dung mục bài 11: “Tổ chức thông tin trong máy tính” trang 43/ SGK 3. Trả lời các câu hỏi trang 47/SGK. 28.

(29) 0 1 29.

(30)

×