Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

DE THI HSG DIA LY 7 TB

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (45.34 KB, 2 trang )

(1)Phßng GD&§T Thanh ba Trêng THCS §ç Xuyªn. §Ò thi häc sinh n¨ng khiÕu. M«n: §Þa lý 7 Ngời ra đề : Hà Thanh Bình. đề bài Câu 1: Hãy nêu đặc điểm khí hậu của môi trờng hoang mạc? Sự thích nghi của thực vật và động vật đối với môi trờng ? Các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong hoang mạc ngày nay? Câu 2: Phân biệt 2 khái niệm lục địa và châu lục. Khái niệm nào có ý nghĩa rộng hơn? Kể tên các châu lục và lục địa trên trái đất? Câu 3: Chế độ A-pac-thai là gì? Nó đợc xoá bỏ từ lúc nào? Câu 4: Hãy nêu đặc điểm khí hậu và địa hình nổi bật của Châu Nam Cực? Bµi lµm .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Phßng GD&§T Thanh ba Trêng THCS §ç Xuyªn. Híng dÉn chÊm. M«n: §Þa lý 7. C©u 1: (3®) a. §Æc ®iÓm khÝ hËu cña m«i trêng hoang m¹c - Sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm, giữa mùa hạ và mùa đông - RÊt kh« h¹n v× lîng ma trong n¨m rÊt thÊp, lîng bèc h¬i níc rÊt lín - ở hoang mạc đới nóng có nơi nhiều năm liền không có ma, ở hoang mạc đới ôn hoà mùa hạ nóng, nhng mùa đông rất lạnh và khô. b. Sự thích nghi của thực vật và động vật đối với môi trờng + Thùc vËt: Tù h¹n chÕ sù mÊt níc, t¨ng cêng tr÷ níc vµ chÊt dinh dìng trong c¬ thÓ. + §éng vËt: PhÇn lín lµ loµi bß s¸t vµ c«n trïng. Ban ngµy chóng sèng vïi m×nh trong cát, các hốc đá, chỉ ra kiếm ăn vào ban đêm. - Một số động vật lớn nh linh dơng, lạc đà… sống đợc là nhờ có khả năng chịu đói, chịu khát dài ngày và đi đợc xa để tìm thức ăn, nớc uống. c. Các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong hoang mạc ngày nay. + Các hoạt động kinh tế cổ truyền: - Chăn nuôi du mục: Hình thức chăn nuôi luôn di chuyển đàn gia súc nh dê, cừu, lạc đà, ngựa … từ nơi này đến nơi khác để tìm nguồn nớc uống và thức ăn. - Buôn bán: Vận chuyển, trao đổi hàng hoá bằng lạc đà xuyên qua các hoang mạc réng lín. - Sống định c: Sống và làm việc ở một nơi cố định trong các ốc đảo nh trồng chà lµ, cam, chanh, lóa m¹ch… trªn nh÷ng m¶nh vên nhá cïng víi nu«i dª, cõu. + Các hoạt động kinh tế hiện đại: - Công nghiệp khai thác dầu khí, khoáng sản quí, nớc ngầm dới lòng đất. - Hoạt động hớng dẫn du lịch là nguồn thu nhập lớn của ngời dân ở hoang mạc. C©u 2: (3®) Phân biệt 2 khái niệm lục địa và châu lục.

(2) + Lục địa: Là khái niệm về tự nhiên chỉ tính phần đất liền xung quanh có đại dơng bao bọc, không kể các đảo. + Châu lục: Là khái niệm về phần hành chánh – xã hội bao gồm cả phần lục địa và các đảo xung quanh Kh¸i niÖm Ch©u lôc cã ý nghÜa réng h¬n Kể tên các châu lục và lục địa trên trái đất Các lục địa trên thế giới C¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi Lục địa á - Âu Ch©u ¸ Lục địa Phi Ch©u ¢u Lục địa Bắc Mĩ Ch©u Phi Lục địa Nam Mĩ Ch©u MÜ Lục địa Ô-Xtrây lia Ch©u §¹i d¬ng Lục địa Nam cực Ch©u Nam cùc C©u 3: (2®) + Chế độ A-pac-thai là chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam phi do chính quyền thiểu số ngời da trắng dựng lên để đàn áp đại đa số dân chúng da đen ngời bản xứ. + Chế độ A-pac-thai đợc xoá bỏ từ sau cuộc đấu tranh chống chế độ này của nhân d©n Nam phi th¾ng lîi vµ cuéc tæng tuyÓn cö kh«ng ph©n biÖt chñng téc ®Çu tiªn tæ chøc vµo th¸ng 4 n¨m 1994. C©u 4: (2®) Đặc điểm khí hậu và địa hình nổi bật của Châu Nam Cực a. §Æc ®iÓm khÝ hËu. - Là châu lục lạnh nhất thế giới và còn đợc gọi là “Cực lạnh” của thế giới. Nhiệt độ quanh năm dới -100C đến -700C. Đây là vùng khí áp cao gió từ trung tâm lục địa thổi ra theo chiều ngợc chiều kim đồng hồ, vận tốc trên 60km/giờ. Vùng Nam cực là nơi có giã b·o nhiÒu nhÊt thÕ giíi. b. Đặc điểm địa hình - Nam cùc bÞ b¨ng bao phñ dµy t¹o thµnh c¸c cao nguyªn b¨ng khæng lå. Líp băng phủ ở lục địa Nam cực thờng di chuyển từ trung tâm ra các biển xung quanh; khi đến bờ băng bị vỡ ra từng mảng lớn tạo thành các băng sơn trôi trên biển, rất nguy hiểm cho tÇu bÌ ®i l¹i. - Ngày nay dới tác dụng của “ Hiệu ứng nhà kính” khí hậu trái đất nóng lên làm lớp băng ở Nam cực ngày càng tan ra nhiều hơn có ảnh hởng đến đời sống con ngời trên Trái đất.

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×