Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (136.63 KB, 2 trang )

(1)GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 i-LEARN SMART WORLD UNIT 2 SCHOOL - LESSON 3 New words lesson 3 unit 2 School lớp 6 Fill the blanks. Do the crossword puzzle. Hoàn thành câu. Giải trò chơi câu đố. Đáp án 2 - author; 3 - Mystery; 4 - Fantasy; 5 - novel; Listening unit 2 i-Learn Smart World 6 Lesson 3 Listen and circle the correct words. Nghe và khoanh tròn câu trả lời đúng. Click để nghe Đáp án. Reading Lesson 3 Unit 2 School tiếng Anh 6 a. Read the paragraph and circle True or False. Đọc đoạn văn và khoanh trong True hoặc False. Đáp án 1 - True.

(2) 2 - False 3 - False b. Read the passage again and answer the questions. Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi. Đáp án 2 - It is about three students, Farhan, Raju, and Ranchoddas. 3 - They can learn new things anywhere. 4 - 3 Idiots. Writing Unit 2 Lesson 3 School lớp 6 The Hobbit is a famous novel and movie. Read the information below and write a paragraph about the Hobbit. Write 40 - 50 words. Hobbit vừa là một cuốn tiểu thuyết & phim nổi tiếng. Đọc thông tin dưới đây về Hobbit. Viết khoảng 40 - 50 câu. Gợi ý One of the famous novel and movie I have read is The Hobbit. It's fantasy novel. The author of the book is J.R.R. Tolkien. The story is about Bilbo Baggins and his friends' journey to find a lost treasure. The story was adapted into the Hobbit movies series. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 6 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp 6 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop6.

(3)

×