Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

Phieu danh gia thuc tap giang day phieu danh gia thuc tap Chu nhiem lop phieu nhan xet thuc tap su pham

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.36 KB, 8 trang )

(1)PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIẢNG DẠY (Áp dụng cho hình thức vừa học vừa làm, trường Đại học Quy Nhơn) Họ và tên sinh viên: A Lang. Ngành: Sư phạm Tiểu học. Trường TTSP: Trường TH Phan Đình Giót. Huyện, tỉnh: Đắk Hà, Kon Tum. Lớp:. 5A. Buổi: Sáng:. Tiết 2.. Tên bài dạy: Tác Phẩm của Si-le và tên Phát-xít I. THÀNH PHẦN THAM DỰ Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Công Văn II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT. CÁC MẶT. CÁC YÊU CẦU.  I. NỘI DUNG (5 điểm). II. PHƯƠNG PHÁP (2 điểm). III. PHƯƠNG TIỆN (1 điểm). 02. ĐIỂM SỐ / 10 0.5 1 1.5 2. Chính xác, khoa học (khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm. GHI CHÚ. 1,5 1. 03. Liên hệ với thực tế (nếu có), có tính gáo dục.. . Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp.. 0.5. 05. Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.. 0.5. . Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.. 0.5. 07. Trình bày bảng hợp lý, , chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý. 0.5. 08. Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu.. 0.5. . Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học tập.. 0.5. 10. Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.. 0.5. IV. TỔ CHỨC (1 điểm). V. KẾT QUẢ (1 điểm). 0. 1. III. ĐIỂM TIẾT ĐÁNH GIÁ Điểm tiết đánh giá:. 7/10. Ngày 30 tháng 9 năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ và tên). Nguyễn Công Văn.

(2) PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIẢNG DẠY (Áp dụng cho hình thức vừa học vừa làm, trường Đại học Quy Nhơn) Họ và tên sinh viên: A Lang. Ngành: Sư phạm Tiểu học. Trường TTSP: Trường TH Phan Đình Giót. Huyện, tỉnh: Đắk Hà, Kon Tum. Lớp:. 5A. Buổi: Sáng:. Tiết 1.. Tên bài dạy: Héc - ta. I. THÀNH PHẦN THAM DỰ Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Công Văn II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT. CÁC MẶT. CÁC YÊU CẦU.  I. NỘI DUNG (5 điểm). II. PHƯƠNG PHÁP (2 điểm). III. PHƯƠNG TIỆN (1 điểm). 02. Chính xác, khoa học (khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm. ĐIỂM SỐ / 10 0.5 1 1.5 2. GHI CHÚ. 1,5 1. 03. Liên hệ với thực tế (nếu cố), có tính gáo dục.. 1. . Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp.. 1. 05. Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.. 0,5. . Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.. 0,5. 07. Trình bày bảng hợp lý, , chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý. 0,5. 08. Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu.. 0,5. . Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học tập.. 0,5. 10. Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.. 0,5. IV. TỔ CHỨC (1 điểm). V. KẾT QUẢ (1 điểm). 0. III. ĐIỂM TIẾT ĐÁNH GIÁ Điểm tiết đánh giá:. 7,5/10. Ngày 29 tháng 9 năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ và tên). Nguyễn Công Văn.

(3) PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIẢNG DẠY (Áp dụng cho hình thức vừa học vừa làm, trường Đại học Quy Nhơn) Họ và tên sinh viên: A Lang. Ngành: Sư phạm Tiểu học. Trường TTSP: Trường TH Phan Đình Giót. Huyện, tỉnh: Đắk Hà, Kon Tum. Lớp:. 5A. Buổi: Sáng:. Tiết 1.. Tên bài dạy: Phòng ệnh sốt rét I. THÀNH PHẦN THAM DỰ Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Công Văn II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT. CÁC MẶT. CÁC YÊU CẦU.  I. NỘI DUNG (5 điểm). II. PHƯƠNG PHÁP (2 điểm). III. PHƯƠNG TIỆN (1 điểm). 02. ĐIỂM SỐ / 10 0.5 1 1.5 2. Chính xác, khoa học (khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm. GHI CHÚ. 1 1,5. 03. Liên hệ với thực tế (nếu cố), có tính gáo dục.. 1. . Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp.. 1. 05. Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.. 0,5. . Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.. 0,5. 07. Trình bày bảng hợp lý, , chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý. 0,5. 08. Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu.. 0,5. . Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học tập.. 0,5. 10. Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.. 0,5. IV. TỔ CHỨC (1 điểm). V. KẾT QUẢ (1 điểm). 0. III. ĐIỂM TIẾT ĐÁNH GIÁ Điểm tiết đánh giá:. 7,5/10. Ngày 01 tháng 10 năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ và tên). Nguyễn Công Văn.

(4) PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIẢNG DẠY (Áp dụng cho hình thức vừa học vừa làm, trường Đại học Quy Nhơn) Họ và tên sinh viên: A Lang. Ngành: Sư phạm Tiểu học. Trường TTSP: Trường TH Phan Đình Giót. Huyện, tỉnh: Đắk Hà, Kon Tum. Lớp:. Buổi: Sáng:. Tiết 1.. Tên bài dạy: Quyết chí ra đi tìm đường cứ nước. I. THÀNH PHẦN THAM DỰ Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Công Văn II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT. CÁC MẶT. CÁC YÊU CẦU.  I. NỘI DUNG (5 điểm). II. PHƯƠNG PHÁP (2 điểm). III. PHƯƠNG TIỆN (1 điểm). 02. ĐIỂM SỐ / 10 0.5 1 1.5 2. Chính xác, khoa học (khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm. GHI CHÚ. 1 1. 03. Liên hệ với thực tế (nếu cố), có tính gáo dục.. . Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp. 05. Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.. 0,5. . Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.. 0,5. 07. Trình bày bảng hợp lý, , chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý. 0,5. 08. Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu.. 0,5. . Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học tập.. 0,5. 10. Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.. 0,5. IV. TỔ CHỨC (1 điểm). V. KẾT QUẢ (1 điểm). 0. 0,5 1. III. ĐIỂM TIẾT ĐÁNH GIÁ Điểm tiết đánh giá:. 6,5/10. Ngày 28 tháng 9 năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ và tên). Nguyễn Công Văn.

(5) PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP CHỦ NHIỆM LỚP (Áp dụng cho hình thức vừa học vừa làm, trường Đại học Quy Nhơn) Họ và tên sinh viên: A Lang. Ngành: Sư phạm Tiểu học. Trường TTSP: Trường TH Phan Đình Giót. Huyện, tỉnh: Đắk Hà, Kon Tum. Lớp:. 5A. Buổi: Chiều:. Tiết 1.. Nội dung công việc: Sinh hoạt ngoại khóa. I. THÀNH PHẦN THAM DỰ Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Công Văn II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÁC YÊU CẦU. 0. 0.5. ĐIỂM SỐ / 10 1 1.5 2 2.5 3. 1.. Công việc soạn giáo án. Mức độ nắm kế hoạch chung về công tác chủ nhiệm lớp.. 2.. Mức độ điều tra, nghiên cứu, nắm kỹ tình hình lớp và đối tượng giáo dục trước khi thực hiện công việc cụ thể. 3.. Kế hoạch, phương pháp tiến hành và kết quả tổ chức thực hiện công việc.. 1,5. 4.. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tác dụng giáo dục đối với lớp.. 1,5. 5.. Chấp hành các quy định của trường PT, quy định TTSP2, họp hành. 3.5. 4. GHI CHÚ. 2. 1. 1. III. ĐIỂM TIẾT ĐÁNH GIÁ Điểm tiết đánh giá:. 7/10. Ngày 30 tháng 9 năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ và tên). Nguyễn Công Văn.

(6) PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP CHỦ NHIỆM LỚP (Áp dụng cho hình thức vừa học vừa làm, trường Đại học Quy Nhơn) Họ và tên sinh viên: A Lang. Ngành: Sư phạm Tiểu học. Trường TTSP: Trường TH Phan Đình Giót. Huyện, tỉnh: Đắk Hà, Kon Tum. Lớp:. 5A. Buổi: Sáng:. Tiết 4.. Nội dung công việc: Sinh hoạt lớp tuần lớp. I. THÀNH PHẦN THAM DỰ Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Công Văn II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÁC YÊU CẦU. 0. 0.5. ĐIỂM SỐ / 10 1 1.5 2 2.5. 1.. Công việc soạn giáo án. Mức độ nắm kế hoạch chung về công tác chủ nhiệm lớp.. 2.. Mức độ điều tra, nghiên cứu, nắm kỹ tình hình lớp và đối tượng giáo dục trước khi thực hiện công việc cụ thể. 3.. Kế hoạch, phương pháp tiến hành và kết quả tổ chức thực hiện công việc.. 1. 4.. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tác dụng giáo dục đối với lớp.. 1. 5.. Chấp hành các quy định của trường PT, quy định TTSP2, họp hành. 3. 3.5. 4. GHI CHÚ. 2. 1,5. 1.5. III. ĐIỂM TIẾT ĐÁNH GIÁ Điểm tiết đánh giá:. 7/10. Ngày 02 tháng 10 năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ và tên). Nguyễn Công Văn.

(7) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP SƯ PHẠM HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM Họ và tên học viên:. A Lang. Ngày sinh: 05/02/1959.. Ngành đào tạo: Sư phạm tiểu học. Nam, nữ: Nam.. Hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm. Khóa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Đơn vị liên kết đào tạo: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Kon Tum. Trường TTSP: Trường TH Phan Đình Giót Thời gian thực tập: Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 02/10/2015 (04 tuần) I. KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 1. Kết quả thực tập giảng dạy: Điểm (Số và chữ) 7,1 (bảy phẩy một điểm). 2. Kết quả thực tập Giáo dục: Điểm (Số và chữ) 7,0 (bảy điểm tròn). II. NHẬN XÉT THỰC TẬP SƯ PHẠM 1. Nhận xét về công tác thực tập giảng dạy: - Tổ chức các hoạt động cho học sinh lĩnh hội các kiến thức một cách tương đối khoa học, đảm bảo tính hệ thống và cung cấp đầy đủ các kiến thức, có sự liên hệ mang tính giáo dục. - Sử dụng kết hợp hài hòa các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học. Tuy nhiên quá trình sử dụng các phương pháp còn chưa linh hoạt. - Biết sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung bài học; tạo được hứng thú cho học sinh trong quá trình dạy học - Học sinh hiểu bài, vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành các bài tập ngay trên lớp. Tuy nhiên phân bố thời gian chưa hợp lý. 2. Nhận xét về công tác thực tập Giáo dục: - Xây dựng được giáo án và nắm được mức độ kế hoạch chung về chủ nhiệm lớp. - Tham gia điều tra, nghiên cứu, nắm bắt tình hình lớp và đối tượng học sinh trong quá trình chủ nhiệm; Biết vận dụng kết hợp nhiều phương pháp trong quá trình điều tra. 3. Nhận xét chung: - Chấp hành tốt nội quy trường, lớp; tích tham gia các hoạt động của nhà trường trong thời gian thực tập..

(8) - Tinh thần học hỏi tốt, thường xuyên học tập, tham khảo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Có tác phong mẫu mực, gần gũi và thương yêu học sinh. Ngày. tháng 10 năm 2015. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên). Nguyễn Công Văn. Ngày tháng 10 năm 2015 TRƯỜNG TH PHAN ĐÌNH GIÓT HIỆU TRƯỞNG.

(9)

×