Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

TEST 1 E 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.32 KB, 2 trang )

(1)TRƯỜNG THCS ĐỒNG THÁP Họ và tên: ……………………………………………………………….. Lớp: .................................................................................................................. Điểm. BÀI KIỂM TRA SỐ 1 Năm học 2013-2014 Môn: Tiếng Anh 6 Thời gian làm bài: 45 phút Lời phê của thầy cô. ( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra) A. LISTENING: Listen to the dialogue and fill in the blanks. ( 2pts) Hi. I’m Ba. I’m years old. I’m a student. This is my father. His name’s Ha. He’s a . This is my mother. name’s Nga. She’s a teacher, too. This is my sisiter, Lan. She’s fifteen. She’s a student. I’m her . B. PRONUNCIATION, GRAMMAR AND VOCABULARY. I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. ( Em hãy chọn từ mà phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại) (0,75pt) 1. A. clock B. close C.open D. window 2. A. pencil B. desk C. evening D. spell 3. A. fine B. night C. five D. live II/ Odd one out. ( Em hãy chọn từ khác loại với những từ còn lại) (0,75pt) 1. A. pencil B. ruler C. window D. eraser 2. A. classroom B. desk C. board D. street 3. A. am B. do C. is D. are III/ Choose the word or phrase( A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence. ( Em hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành mỗi câu ) (2pts) 1. My sister is Nga . is a teacher. A. She B. Her C. He D. His 2. This is my father . name is Phong . A. She B. His C.He’s D. He 3. How are you ? – I’m 12 years old . A. nice B. good C. old D. fine 4. I’m fine , . A. thank B. thanks you C. thank you D. fine thank 5. Where ? A. do live you B. do you lives C. you live D. do you live 6. We live Hue. A. in B.on C. up D. at 7 that your teacher? A. Do B. Am C. Are D. Is 8. How you spell your name ? A. are B. do C. does D. is.

(2) C. READING. Read the following passage and do the tasks below. ( Em hãy đọc đoạn văn sau và làm bài tập bên dưới ) Hi. My name is Nam. I’m 12 and I’m a student. I live in a house on Tran Phu street. There are four people in my family; my father, my mother, my sister and me. My father is forty five years old. He is a teacher. My mother is thirty seven. She is a teacher, too. My sister is fifteen years old. She is a student and she studies in the same my school. I/ True or False? Write (T) for true sentence and (F) after false sentence. (Đúng hay sai? Em hãy viết T sau câu đúng và F sau câu sai ) (1.5pts) 1. There are five people in Nam’s family. . 2. His parents are teachers. . 3. He lives in a house with his father, mother and his sister. . II/ Answer the questions. ( Em hãy trả lời câu hỏi ) (1pt) 1. Where does Nam live? …………………………………………………………………………………………… …... 2. Is his mother a nurse? …………………………………………………………………………………………… …... D. WRITING I/ Arrange the following words in the correct oder to make meaningful sentences. ( Em hãy sắp xếp từ xáo trộn thành câu có nghĩa, viết hoa chữ cái đầu câu ) (1pt) 1. thank/ are/ you/ fine/ ,/ we. …………………………………………………………………………………………... 2. sister/ are/ students/ this/ these/ is/ and/ her/ my. …………………………………………………………………………………………... II/ Write complete sentences: ( Em hãy viết câu hoàn chỉnh) (1pt) 1. I/ be/ a/ student/ class 6A. …………………………………………………………………………………………... 2. My/ name/ be/ Phong/ and/ I/ be/ 12/ years/ old. ………………………………………………………………………………………….... THE END.

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×