Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

KE HOACH DAI HOI DOAN NAM HOC 20152016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.75 KB, 2 trang )

(1)

ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH THỊ TRẤN PLEIKẦN ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH
BC H CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS TT


Số: .... -KH/ChĐGV


KẾ HOẠCHtổ chức đại hội Chi đoàn trường THCS Thị trấn Plei Kần
năm học 2015-2016


Thực hiện công văn số 207- CV/ĐTN của BCH Đoàn TT Plei Kần về việc Đại hội chi
đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2016. Căn cứ vào chỉ đạo của chi bộ, kế hoạch của BCM Nhà trường;
Căn cứ vào nội dung cuộc họp Chi đoàn trường THCS Thị trấn Plei Kần ngày 15
tháng 10 năm 2015.


Nay ban chấp hành Chi Đoàn trường THCS Thị trấn Plei Kần xây dựng kế hoạch đại hội
chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2016, như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:


- Tổng kết, đánh giá cơng tác đồn và phong trào thanh thiếu niên của chi đoàn trong
thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm thực tế trên cơ sở những thành công và hạn chế của
phong trào.


- Định ra phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung
của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.


- Bầu ra ban chấp hành chi đồn có đủ phẩm chất và năng lực, tín nhiệm để lãnh đạo chi
đoàn trong nhiệm kỳ tới.2. Yêu cầu:


Chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo đúng điều lệ, đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng thực
trạng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở đơn vị mình, phát huy tính dân chủ, tập
trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong quá trình đại hội, và
tạo được phong trào thi đua sơi nổi trong đồn viên thanh niên trước và sau khi đại hội.


II. THỜI GIAN ĐẠI HỘI:


- Trù bị: 09giờ 30 đến 11 giờ 15 phút ngày 05 tháng 12 năm 2015.


- Đại hội chính thức: từ 15 giờ 30’ đến 17 giờ 45’ ngày 05 tháng 12 năm 2015.
III. ĐỊA ĐIỂM:


Phòng Hội đồng trường THCS Thị trấn Plei Kần.
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:


1. Đại biểu chính thức: 17 đ/c.


(Trong đó: 03 nam, 14 nữ; 02 đ/c Đảng viên tham gia sinh hoạt Đồn).(2)

- Đại diện cơng đoàn nhà trường.
- Đại diện các chi đoàn bạn
V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:


* Nội dung Đại hội: (Có chương trình chi tiết kèm theo).


Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn trường THCS Thị Trấn Plei Kần nhiệm
kỳ 2015-2016.Vậy, kính mong Chi bộ Nhà trường, BTV Đồn Thị trấn Plei Kần xem xét, tạo điều kiện
và chỉ đạo để Đại hội thành công tốt đẹp.


DUYỆT CỦA CHI BỘ TM/ BCH CHI ĐOÀN


Bí Thư

×