Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

quyet dinh thanh lap hoi dong khoa hoc cap truong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.63 KB, 3 trang )

(1)

UBND TT MÁI DẦM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHỞI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 09 /QĐ-ĐK


Mái Dầm, ngày tháng năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


V/v thành lập Hội đồng khoa học năm học 2014 – 2015


---o0o--- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009


- Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số
41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạongày
30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Quy định nhiệm vụ,
quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học.


Căn cứ vào thông báo số 196/TB-PGDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2015 về việc
nộp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015 thay thế thông báo số 190 ngày 7
tháng 5 năm 2015 của Phịng Giáo dục đào tạo Châu Thành;


Căn cứ vào tình hình thực tế của trường tiểu học Đồng Khởi.
Xét đề nghị của hội đồng sư phạm nhà trường.


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay thành lập Hội đồng khoa học gồm các ông, bà có tên sau đây:
( có danh sách đính kèm)Điều 2. Hội đồng khoa học của trường tiểu học Đồng Khởi có nhiệm vụ tổ
chức chấm sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học theo biểu điểm do sở quy
định. Đảm bảo chính xác, khách quan, cơng bằng, đúng quy định và tự giải thể sau
khi hoàn thành nhiệm vụ.


Điều 3: Các ơng, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Phòng GD-ĐT Châu Thành.(2)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NĂM HỌC 2014 -2015
(Kèm theo Quyết định số 09 /QĐ-ĐK ngày 13 tháng 05 năm 2015 của


Hiệu trưởng trường TH Đồng Khởi)
I. Ban tổ chức, thư ký


TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú


1 Trần Trầm Hương Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Đinh Thị Nương P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch
3 Huỳnh văn Sáu Chủ tịch CĐ P. Chủ tịch


4 Nguyễn Hoàng Vũ Thư ký HĐ Thư ký


II. Ban giám khảoTT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú


1 Trần Trầm Hương Hiệu trưởng Trưởng ban


2 Đinh Thị Nương P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban
3 Bùi Thị Mỹ Nhung P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban


4 Đặng Thị Ngọc Trang Giám khảo


5 Lê Văn Tỏ Giám khảo


6 Lê Thị Thẩm Giám khảo(3)×