Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

TB DAY TIET RLDV VA DBDV NAM HOC 20152016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.46 KB, 2 trang )

(1)

TRƯỞNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LĐ. TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.


Số: 02/ TBLĐ-S1HMT Hòa Mỹ Tây, ngày 14 tháng 9 năm 2015
THÔNG BÁO


LỊCH DẠY TIẾT RL ĐỘI VIÊN VÀ DB ĐỘI VIÊN
Năm học 2015-2016


Thực hiện chương trình cơng tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội năm
học 2015-2016. Để triển khai thực hiện tốt việc dạy tiết RLĐV và DBĐV, hát múa,
thể dục gữa giờ. Nay liên đội trường Tiểu học Số 1 Hịa Mỹ Tây thơng báo nội dung
như sau:


I. Soạn và dạy tiết Rèn luyện Đội viên và tiết Dự bị Đội viên:
1. Hình thức soạn


- Các lớp soạn giáo án vào sổ riêng bằng vi tính khổ giấy A4 mỗi tuần 1 tiết.
- Soạn giáo án cần chi tiết, thể hiện được nội dung và trình bày 2 cột (Hoạt
động của giáo viên phụ trách và hoạt động của đội viên hoặc nhi đồng)


Theo mẫu:


2. Lịch dạy


- Dạy tiết RLĐV và DBĐV như sau:


+ Khối lớp 1-2-3 dạy kết hợp vào tiết HĐTT ngày thứ 6 hàng tuần mỗi tuần 1
tiết.. ( Riêng lớp 3 học kỳ 2 dạy vào thứ 6 tuần lẻ trái với xuất học chính khóa)


I. Mục tiêu


II. Chuẩn bị


III. Nội dung sinh hoạt


Hoạt động của giáo viên phụ trách Hoạt động của đội viên hoặc nhi đồng
1. Hoạt động 1:


………
2.Hoạt động 2:


………
………


IV. Củng cố
V. Dặn dò(2)

+ Khối lớp 4 dạy vào chiều thứ 6. vào tuần lẻ theo tuần học của chuyên môn.
Mỗi buổi 2 tiết.


+ Khối lớp 5 dạy vào chiều thứ 5. vào tuần lẻ theo tuần học của chuyên môn.
Mỗi buổi 2 tiết.


* Thời gian dạy:


- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút.


- Buổi chiều: từ 13 giờ 45 phút đến 15 giờ 10 phút
3.Vở Đội viên:


* Đội viên 4-5 và lớp 3 phải có đủ 2 loại sổ:- Sổ viết nhật ký của em làm theo lời Bác (Ghi đầy đủ nhật kí của em trong q
trình học tập, những việc làm được, những việc chưa làm hoặc làm sai, đưa ra hướng
khắc phục, những tư liệu về Bác Hồ cần học tập và ghi nhớ, …)


- Vở ghi chép học Tiết RLĐV ghi đầy đủ thứ ngày, nội dung chính của từng
tiết học RLĐV và các kiến thức đội cần thiết trong chương trình RLĐV trong năm
học 2015-2016.


II.Thể dục giữa giờ và hát múa:


- Thể dục giữa giờ: Phân hiệu Quảng Mỹ, Ngọc Lâm tập thể dục từ thứ 2 đến
thứ 6. Giáo viên trực trong buổi học chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh ổn định
tập.


- Hát múa tập thể khi nào múa sẽ có lịch cụ thể cho các phân hiệu sau.


Trên đây là một số công tác đầu năm của liên đội trường Tiểu học Số 1 Hòa
Mỹ Tây, rất mong q thầy cơ phụ trách các lớp thực hiện tốt và đúng thời gian nói
trên


KT.HIỆU TRƯỞNG GV.TPT.ĐỘI


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký và đóng dấu) (Đã ký)


×