Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

dao duc lop 3 bai Tich cuc tham gia viec lop viec truong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.88 KB, 1 trang )

(1)

Đạo đức


TÝch cùc tham gia viƯc líp, viÖc trêng (TiÕt 2)
I. Mục tiêu:


- Tự giác tham gia việc lớp, việc trờng phù hợp với khả năng và hồn
thành đợc những nhiệm vụ đợc phân cơng


- HS biết nhắc nhở bạn bè cùng tham gia việc líp, viƯc trêng.
II. Đồ dùng:


- VBT đạo đức


- Phiếu đăng kí tham gia việc lớp, việc trường.
III. Các hoạt động:


Khởi động:HS hát tập thể bài hát Em yêu trờng em (Hoàng Vân).
A . Hoạt động ứng dụng


ª Hoạt động 1: Hoạt động nhóm


Xử lý tình huống.


1) GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận.
GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm như sau


* Nhóm 1: Tình huống 1 Nhóm 2: Tình huống 2
* Nhóm 3:Tình huống 3 Nhóm 4: Tình huống 4
- Các nhóm thảo luận


- Đại diện các nhóm lên trình bày


- Lớp nhận xét, góp ý


- GV kết luận


ª Hoạt động 2: Làm việc cá nhân


- Đăng ký tham gia làm việc lớp, việc trường.


(Nhóm trưởng lấy Phiếu đăng kí tham gia việc lớp, việc trườngư góc học tập
phát cho các bạn)


-GV yêu cầu: Chỉ ra những việc lớp, việc trường mà các em có khả năng tham
gia và mong muốn được tham gia.


- HS ghi ra phiếu bỏ vào hộp đựng của tổ.
- Đại diện tổ đọc to các phiếu cho cả lớp nghe.


- GV kết luận chung: Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền vừa là bổn
phận của mỗi học sinh.


B. Hoạt động ứng dụng

×