Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

Giao an 10 Ban co ban Tiet 3744

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.5 KB, 16 trang )

(1)Tiết PPCT: 37 – Ngày soạn : 29.11.2014. Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong. CHÖÔNG VIII. ÑÒA. LÍ COÂNG NGHIEÄP BAØI 31 : VAI TROØ VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA COÂNG NGHIEÄP. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VAØ PHAÂN BOÁ COÂNG NGHIEÄP I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp - Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế – xã hội tới sự phân bố coâng nghieäp II. THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Bản đồ công nghiệp thế giới - Một số tranh ảnh về hoạt động công nghiệp …(nếu có) - Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Theo SGK Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động 1 : Cả lớp GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời caâu hoûi sau : + Trình baøy vai troø cuûa ngaønh coâng nghieäp ? + Taïi sao tæ troïng coâng nghieäp trong cô cấu GDP được lấy làm chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của một nước ? + Quá trình công nghiệp hoá là gì ? Chuyển ý : Ngành công nghiệp đóng vai troø quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân, vạy sản xuất công nghiệp có những đặc ñieåm gì ? Hoạt động 2 : Cá nhân GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời caâu hoûi sau : + Trình baøy vaø so saùnh caùc ñaëc ñieåm cuûa ngành công nghiệp với sản xuất nông nghieäp ? + Dựa vào đâu để phân loại công nghgiệp ? Có máy nhóm ngành công nghiệp, đó là những ngành nào ?. Noäi dung chính I. Vai troø vaø ñaëc ñieåm cuûa coâng nghieäp 1. Vai troø : - Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì tạo ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn, tạo ra các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kyõ thuaät cho taát caû caùc ngaønh kinh teá vaø nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hoäi. - Công nghiệp hoá : Quá trình chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế dựa vaøo cô baûn saûn xuaát coâng nghieäp 2. Ñaëc ñieåm : - Coù 3 ñaëc ñieåm : + Gồm hai giai đoạn : giai đoạn tác động vào đối tượng lao động và giai đoạn chế biến. + Saûn xuaát coâng nghieäp mang tính taäp trung cao + Nhiều ngành phức tạp, phân công tỉ mỉ, phối hợp chặt chẽ- Phân loại : Chia.

(2) laøm 2 nhoùm + Coâng nghieäp naëng (nhoùm A) : goàm caùc ngaønh saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát + Coâng nghieäp nheï (nhoùm B) : goàm caùc ngành sản xuất sản phẩm phục vụ trực tiếp cho con người II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát trieån vaø phaân boá coâng nghieäp : - Vị trí địa lí : lựa chọn địa điểm, cơ cấu ngành, hình thức tổ chức lãnh thổ - Nhân tố tự nhiên : Quy mô các xí nghiệp, sự phân bố công nghiệp. - Kinh teá – xaõ hoäi : Phaân boá coâng nghiệp phù hợp, hợp lý, thức đẩy hoặc kìm hãm con đường phát triển công nghiệp, hình thức tổ chức lãnh thổ.. Chuyển ý : Sự phát triển và phân bố công nghiệp chịu ảnh hưởng của những nhân tố naøo ? Hoạt động 3 : Nhóm Bước 1 : Chia lớp làm 6 nhóm và phân coâng nhieäm vuï : + Nhoùm 1, 2 : Phaân tích nhaân toá vò trí ñòa lí. + Nhóm 3, 4 : Phân tích nhân tố tự nhiên. + Nhoùm 5, 6 : Phaân tích nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi. Bước 2 : Đại diện các nhóm trình bày, các thành viên khác đóng góp ý kiến, Gv chuẩn kiến thức. Löu yù : Khi caùc nhoùm thaûo luaän, coù theå liên hệ thực tế ở Việt Nam để từ đó rút ra những yếu tố ảnh hưởng tới phân bố và phaùt trieån coâng nghieäp. Nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi taäp trung vaøo : dân cư và nguồn lao động, tiến bộ khoa học kỹ thuật, thị trường. IV. ĐÁNH GIÁ : 1. Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân ? 2. Haõy so saùnh ñaëc ñieåm saûn xuaát coâng nghieäp vaø saûn xuaát noâng nghieäp ? V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm các câu hỏi 3 trang 120 trong SGK VI. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM :. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. Tiết PPCT: 38 – Ngày soạn : 02.12.2014. BAØI 32 :. Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong. ÑÒA LÍ CAÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP.

(3) I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Hiểu và trình bày được vai trò, cơ cấu, tình hình sản xuất và phân bố của ngành năng lượng : Khai thác than, khai thác dầu và điện lực. - Hiểu và trình bày được vai trò, tình hình sản xuất và phân bố của ngành công nghieäp luyeän kim - Xác định được trên bản đồ những khu vực phân bố chủ yếu của dầu mỏ, than, ñieän vaø theùp. - Nhận thức được tầm quan trọng của ngành năng lượng và luyện kim trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. II. THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Bản đồ công nghiệp thế giới - Bản đò khoáng sản thế giới - Các hình ảnh minh hoạ (nếu có) III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu địa lí các ngành công nghiệp. Trước hết ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp luyện kim là những ngành kinh tế cơ bản và quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá của một quốc gia. Hoạt động của giáo viên và học sinh Noäi dung chính Hoạt động 1 : Cả lớp I. Công nghiệp năng lượng : GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời 1. Vai trò : Là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản, nền sản xuất hiện đại chỉ caâu hoûi sau : + Trình bày vai trò của ngành công phát triển được với sự tồn tại của cơ sở năng lượng, là tiền đề của tiến bộ khoa nghiệp năng lượng ? + Tại sao CNNL là cơ sở để phát triển học – kỹ thuật. ngành CN hiện đại, là tiền đề của tiến bộ khoa hoïc – kyõ thuaät ? Chuyển ý : Ngành công nghiệp NL đóng vai troø quan troïng trong neàn kinh teá quoác dân, vậy ngành CNNLcó những đặc điểm gì ? 2. Cô caáu, tình hình saûn xuaát vaø phaân Hoạt động 2 : Cá nhân GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời bố : a. Khai thaùc than : caâu hoûi sau : + Trình bày vai trò, trữ lượng, sản lượng - Vai trò : khai thác và xác định nơi phân bố của CN + Nguông năng lượng truyền thống cơ baûn khai thaùc than ? + Nhieân lieäu cho coâng nghieäp ñieän, luyeän kim + Nguyên liệu cho công nghiệp hoá chaát - Trữ lượng : khoảng 13000 ngàn tỉ tấn (3/4 là than đá) - Khai thác : khoảng 5 tỉ tấn.

(4) + Trình bày vai trò, trữ lượng, sản lượng khai thaùc vaø xaùc ñònh nôi phaân boá cuûa CN khai thaùc daàu ?. + Trình bày vai trò, cơ cấu, sản lượng sản xuaát vaø xaùc ñònh nôi phaân boá cuûa CN ñieän lực ?. - Khai thaùc nhieàu : Hoa Kì, Nga, trung Quoác b. Khai thaùc daàu : - Vai troø : + Nhieân lieäu quan troïng, laø “vaøng ñen” + Là nguyên liệu cho công nghiệp hoá chaát - Trữ lượng ước tính : 400-500 tỉ tấn, chaéc chaén : 140 tæ taán - Khai thaùc : 3,8 tæ taán treân/naêm - Khai thaùc nhieàu : Trung Ñoâng, Baéc Phi, Mó Latinh, Ñoâng Nam AÙ … c. Công nghiệp điện lực : - Vai trò : là cơ sở đểphát triển ngành công nghiệp hiện đại, nâng cao đời soáng, vaên minh. - Cô caáu : Nhieät ñieän, thuyû ñieän, nguyên tử, năng lượng Mặt Trời, gió … - Sản lượng khoảng : 15000 tỉ KWh - Phân bố : Chủ yếu các nước phát triển và công nghiệp hoá II. Coâng nghieäp luyeän kim : (Khoâng daïy - Giaûm taûi). Hoạt động 2 : Cá nhân GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời caâu hoûi sau : + Soa saùnh vai troø, ñaëc ñieåm kyõ thuaät vaø xaùc ñònh nôi phaân boá cuûa CNLK ñen vaø maøu ? Giaùo vieân coù theå keõ baûng : Tieâu chí CN luyeän kim ñen + Vai troø - Tất cả các ngành đều sử dụng saûn phaåm cuûa ngaønh luyeän kim ñen. - Là cơ sở để phát triển công nghieäp cheá taïo maùy, saûn xuaát coâng cụ lao động - Nguyeân lieäu taïo saûn phaåm tieâu duøng - Cung cấp vật liệu cho xây dựng + Đặc điểm - Đòi hỏi qui trình công nghệ phức kinh teá – kyõ taïp thuaät + Phaân boá - Những nước sản xuất nhiều : Nhaät, Nga, Hoa Hoa Kì, Trung. CN luyeän kim maøu - Cung caáp nguyeân lieäu cho coâng nghieäp cheá taïo maùy, oâ toâ, maùy bay… - Phục vụ cho công nghiệp hoá chaát vaø caùc ngaønh kinh teá quoác daân khaùc - Kim loại màu quí, hiếm phục vụ cho CN điện tử, năng lượng nguyên tử - Phải sử dụng các biện pháp tổng hợp nhằm rút tối đa các nguyên toá quyù coù trong quaëng - Những nước sản xuất nhiều : Coâng nghieäp phaùt trieån.

(5) Quoác … - Các nước đang phát triển có kim - Trữ lượng nhiều : chủ yếu ở các loại màu nhưng chỉ là nơi cung nước đang phát triển caáp nhö : Braxin, Jamaica… IV. ĐÁNH GIÁ : 1. Nêu vai trò của ngành công nghiệp điện lực ? 2. Neâu vai troø cuûa ngaønh coâng nghieäp luyeän kim ñen vaø maøu ? 3. Khoanh tròn câu đúng nhất : A. Khu vực nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất : a. Baéc Mó b. Trung Ñoâng c. Mó Latinh d. Baéc Phi B. Nước nào khai thác dầu mỏ lớn nhất : a. Hoa KÌ b. Araäp Xeáut c. Nga d. Iraéc C. Nước sản xuất sản lượng điện lớn nhất : a. Nhaät b. Hoa Kì c. Nga d. Trung Quoác V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm các câu hỏi 1 trang 125 trong SGK VI. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Tiết PPCT: 39 – Ngày soạn : 08.12.2014. BAØI 32 :. Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong. ÑÒA LÍ CAÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP (tt). I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Hiểu và trình bày được vai trò, đặc điểm, tình hình sản xuất và phân bố của ngành cơ khí, điện tử – tin học và công nghiệp hoá chất - Hiểu và trình bày được vai trò, tình hình sản xuất và phân bố của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nói chung, công nghiệp dệt nói riêng, CN thực phẩm vaø ñaëc ñieåm phaân boá cuûa chuùng. - Phân biệt được các phân ngành : cơ khí, điện tử – tin học, hoá chất, sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm - Xác định được trên bản đồ những khu vực phân bố chủ yếu của sản xuất ô tô, maùy thu hình.

(6) - Nhận thức được tầm quan trọng của ngành cơ khí, điện tử – tin học, hoá chất, sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. II. THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Bản đồ công nghiệp thế giới - Các hình ảnh minh hoạ (nếu có) III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu địa lí các ngành công nghiệp. Trước hết ngành công nghiệp điện tử – tin học, hoá chất, sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm là những ngành kinh tế mũi nhọn, không thể thiếu được trong đời sống của nhân dân và quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá của một quốc gia. Hoạt động của giáo viên và học sinh Noäi dung chính Hoạt động 1: Nhóm III. Công nghiệp cơ khí (Không dạy - Bước 1 : GV chia lớp làm 6 nhóm và Giảm tải) IV. Công nghiệp điện tử – tin học phaân coâng nhieäm vuï : + Nhóm 1,2 : Tìm hiểu vai trò, phân loại V. Công nghiệp hoá chất (Không dạy Giảm tải) vaø nôi phaân boá CN cô khí. + Nhóm 3,4 : Tìm hiểu vai trò, phân loại và nơi phân bố CN điện tử - tin học. + Nhóm 5,6 : Tìm hiểu vai trò, phân loại vaø nôi phaân boá CN hoùa chaát. - Bước 2 : Các nhóm thảo luận và đại dieän trình baøy, caùc nhoùm khaùc boå sung, goùp yù. - Bước 3 : Giáo viên nhận xét và chuẩn kiến thức. VI. Coâng nghieäp saûn xuaát haøng tieâu Hoạt động 2: Cá nhân GV yêu cầu học sinh đọc kỹ nội dung dùng : SGK và kết hợp sự hiểu biết của mình - Đa dạng, phong phu,ù nhiều ngành, hãy trả lời : Nêu vai trò, phân loại và nơi phục vụ mọi tầng lớp nhân dân - Caùc ngaønh chính : deät may, da giaøy, phaân boá CN saûn xuaát haøng tieâu duøng ? - Vì sao ngành này phân bố chủ yếu ở các nhựa, sành, sứ, thuỷ tinh. - Ngành dệt may là chủ đạo nước đang phát triển ? - Các nước có ngành dệt may phát triển: Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ, Nhaät … VII. Công nghiệp thực phẩm : Hoạt động 3: Cá nhân GV yêu cầu học sinh đọc kỹ nội dung 1. Vai trò : SGK và kết hợp sự hiểu biết của mình - Cung cấp thực phẩm, đáp ứng nhu cầu hãy trả lời : Nêu vai trò, phân loại và nơi hàng ngày của con người về ăn, uống. 2. Ñaëc ñieåm kinh teá : phân bố CN thực phẩm ? - Ít vốn đầu tư - Quay voøng voán nhanh.

(7) - Taêng khaû naêng tích luyõ cho neàn kinh teá quoác daân - Chia laøm 3 ngaønh chính : + CN chế biến các sản phẩm từ ngành troàng troït + CN chế biến các sản phẩm từ ngành chaên nuoâi + CN cheá bieán thuyû haûi saûn. IV. ĐÁNH GIÁ : 1. Nêu vai trò của ngành công nghiệp cơ khí và điện tử – tin học ? 2. Tại sao công nghiệp hoá chất lại được coi là ngành sản xuất mũi nhọn ? 3. Tại sao ngành công nghiệp dệt và thực phẩm lại được phân bố rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới ? V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm các câu hỏi 3 trang 130 trong SGK VI. PHUÏ LUÏC : 1. Phiếu học tập và thông tin phản hồi cho hoạt động 1 : Tieâu chí. Vai troø. Coâng nghieäp cô khí - Đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hieän cuoäc caùch maïng kyõ thuaät, naâng cao năng suất lao động, caûi thieän ñieàu kieän sống cho con người.. + Cơ khí thiết bị toàn boä + Cô khí maùy coâng Phaân cuï loại + Cô khí haøng tieâu duøng + Cô khí chính xaùc Phân bố + Các nước phát chủ yếu triển : đi đầu về trình độ công nghệ + Các nước đang. Coâng nghieäp điện tử – tin học - Là thước đo trình độ phát trieån kinh teá – kyõ thuaät cuûa moïi quoác gia. Công nghiệp hoá chất. - Laø ngaønh muõi nhoïn - Ứng dụng rộng rãi vào sản xuất, đời sống và các chế phẩm của nó cũng được sử dụng rộng raõi. - Nước nông nghiệp thì ngành hoá chất giúp thực hiện quá trình hoá học hoá, tăng trưởng sản xuaát. - Cung cấp phân bón thuốc trừ saâu + Chia laøm 3 nhoùm : điện - Hoá chất cơ bản - Hoá chất tổng hợp hữu cơ tiêu - Hoá dầu : Xăng, dầu hoả, dược phaåm, chaát thôm vieãn. + Maùy tính + Thieát bò tử + Điện tử duøng + Thieát bò thoâng + Đứng đầu lag + Các nước phát triển : đủ ngành Hoa Kì, Nhật, + Các nước đang phát triển : chủ EU… yếu là hoá chất cơ bản, chất deûo….

(8) phát triển : sữa chữa laép raùp VII. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM :. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Tiết PPCT: 40 – Ngày soạn : 15.12.2014. BAØI 33 :. Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong. MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LAÕNH THOÅ COÂNG NGHIEÄP. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. - Thấy được sự phát triển từ thấp đến cao của các hình thức này. - Nhận diện được những đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Biết được các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam II. THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Sơ đồ phóng to trong SGK - Các tranh ảnh về hình thức của thế giới và Việt Nam (nếu có) III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Mở bài theo SGK Hoạt động của giáo viên và học sinh Noäi dung chính Hoạt động 1 : Cả lớp I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời nghiệp : - Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên caùc caâu hoûi sau : + Hãy cho biết có mấy hình thức tổ chức nhiên, vật chất và lao động - Góp phần thự hiện công nghiệp hoá, laõnh thoå coâng nghieäp ? + Nêu khái niệm của điểm công nghiệp ? hiện đại hoá + Điểm công nghiệp có những đặc điểm II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thoå coâng nghieäp : nhö theá naøo ? Quy moâ cuûa noù ra sao ? 1. Ñieåm coâng nghieäp : - Khái niệm : Là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có một hoặc hai, ba xí nghieäp phaân boá nôi coù nguoàn nguyeân liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác.

(9) Hoạt động 2 : Cặp Bước 1 : GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời các câu hỏi sau : + Khaùi nieäm khu coâng nghieäp ? Ñaëc ñieåm vaø quy moâ coâng nghieäp cuûa khu coâng nghieäp ? Bước 2 : Đại diện các cặp trình bày, các thành viên còn lại đóng góp ý kiến, GV chuẩn kiến thức. GV liên hệ với Việt Nam : Đến tháng 7.2002 : Vieät Nam coù 68 khu coâng nghieäp vaø 4 khu cheá xuaát (Taân Thuaän, Linh Trung 1, Linh Trung 2 và Đà Nẵng). Hoạt động 3 : Cả lớp GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời caùc caâu hoûi sau : + Neâu khaùi nieäm cuûa trung taâm coâng nghieäp ? + Trung tâm công nghiệp có những đặc ñieåm nhö theá naøo ? Quy moâ cuûa noù ra sao ?. hay sơ chế nguyên liệu hoặc ở những ñieåm daân cö naèm trong vuøng nguyeân lieäu noâng, laâm, thuyû saûn. - Ñaëc ñieåm : + Goàm nhieàu xí nghieäp phaân boá leû teû, phân tán, giữa các xí nghiệp ít hoặc khoâng coù moái lieân heä saûn xuaát. + Phân công alo động về mặt địa lí, các xí nghiệp độc lập về kinh tế có công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh. - Quy mô : Vài chục hoặc vài trăm, haøng nghìn coâng nhaân tuyø thuoäc tính chất từng xí nghiệp. 2. Khu coâng nghieäp taäp trung : - Khái niệm : Khu vực đất đai có ranh giới nhất định, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh thị trường trên thế giới. - Ñaëc ñieåm : + Khoâng coù daân sinh soáng, vò trí ñòa lí thuận lợi + Taäp trung nhieàu xí nghieäp coâng nghiệp, hợp tác sản xuất cao, có ưu đãi rieâng. + Chi phí saûn xuaát thaáp + Dòch vuï troïn goùi + Môi trường chính trị và luật pháp ổn ñònh - Quy mô : Từ 50ha trở lên đến vài traêm ha. 3. Trung taâm coâng nghieäp : - Khái niệm : Là hình thức tổ chức công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn - Ñaëc ñieåm : + Gồm nhiều xí nghiệp lớn, có thể xí nghiệp liên hiệp, hướng chuyên moan hoá của TTCN do xí nghiệp này quyết ñònh. + Các xí nghiệp này dựa trên thé mạnh veà taøi nguyeân thieân nhieân, nguoàn lao động, vị trí thuận lợi ….

(10) Hoạt động 4 : Cặp Bước 1 : GV yêu cầu HS dựa vào SGK, hãy trả lời các câu hỏi sau : + Khaùi nieäm vuøng coâng nghieäp ? Ñaëc ñieåm vaø quy moâ coâng nghieäp cuûavuøng coâng nghieäp ? Bước 2 : Đại diện các cặp trình bày, các thành viên còn lại đóng góp ý kiến, GV chuẩn kiến thức.. - Quy moâ : Goàm caùc khu coâng nghieäp vaø nhieàu xí nghieäp coù quan chaët cheõ veà saûn xuaát, kyõ thuaät, kinh teá vaø qui trình coâng ngheä. 4. Vuøng coâng nghieäp : - Khái niệm : Đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. - Ñaëc ñieåm : Chia laøm 2 vuøng + Vùng công nghiệp ngành : Là tập hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại. + Vùng công nghiệp tổng hợp : Gọi là vùng công nghiệp không gian rộng lớn goàm nhieàu xí nghieäp, cuïm coâng nghieäp, khu coâng nghieäp, trung taâm coâng nghiệp có mối liên hệ với nhau. + Có nét tương đồng về tài nguyên, vị trí địa lí, nhiều lao động cùng sử dụng chung năng lượng, giao thông vận tải. + Có một vài ngành chủ đạo tạo hướng chuyên môn hoá.. IV. ĐÁNH GIÁ : V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm bài tập trang 169 trong SGK VI. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM :. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. Tiết PPCT: 41 – Ngày soạn : 06.01.2015. BAØI 34 :. Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong. THỰC HAØNH VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THẾ GIỚI I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn :.

(11) - Củng cố kiến thức về các ngành công nghiệp năng lượng và luyện kim - Biết cách nhận xét tốc độ tăng trưởng các sản phẩm chủ yếu : than, dầu, điện, theùp. - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ và nhận xét. II. THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Maùy tính caùc nhaân - Thước kẻ, bút chì, bút màu III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Mở bài : - GV nêu nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong giờ học - GV hướng dẫn cách làm bài để đạt hiệu quả cao nhất trong giờ học Hoạt động 1 : Cả lớp - Giáo viên hỏi : Thông qua bảng số liệu, làm thế nào để biết được vẽ biểu đồ đồ thị (Đường biểu diễn) ? - Trả lời : Đơn vị tính không phải 100%, có thể có 1 đối tượng nhưng phải có nhiều mốc thời gian. - GV hỏi : Theo yêu cầu của bài thực hành, em nào nêu cách vẽ biểu đồ đồ thị ? - Trả lời : Vẽ một hệ trục toạ độ, trục tung thể hiện đơn vị (%) và một trục hoành thể hiện thời gian (năm). Vẽ lần lượt từng thể hiện từng đối tượng theo yêu cầu bài tập. Sau khi vẽ xong, làm ghi chú cho từng đối tượng và đặt tên biểu đồ. Hoạt động 2 : Nhóm Bước 1 : Giáo viên phân công nhiệm vụ cho các nhóm và lưu ý : Khi tính phải lấy năm 1950 = 100% để tìm giá trị tăng thêm hoặc giảm của các năm sau. + Nhóm 1 : Tính tốc độ tăng trưởng của than + Nhóm 1 : Tính tốc độ tăng trưởng của dầu + Nhóm 1 : Tính tốc độ tăng trưởng của điện + Nhóm 1 : Tính tốc độ tăng trưởng của thép Bước 2 : Các nhóm lên điền kết quả đã tính vào bảng kẻ sẵn ở trên bảng, HS ghi kết quaû vaøo taäp Saûn phaåm 1950 1960 1970 1980 1990 2002 Than 100% 143% 161 207 186 291 Daàu 100% 201% 447 586 637 746 Ñieän 100% 238% 513 823 1224 1535 Theùp 100% 183% 314 361 407 460 Hoạt động 3 : Cá nhân Bước 1 : GV yêu cầu HS vẽ vào tập và gọi một học sinh lên bảng trình bày. Bước 2 : Nhận xét biểu đồ Bước 3 : GV chuẩn kiến thức. - Năng lượng và luyện kim là sản phẩm quan trọng của ngành công nghiệp : + Than : năng lượng truyền thống, trong vòng khoảng 50 năm tăng trưởng khá đều, đến nay chững lại do tìm được các nguồn năng lượng khác thay thế. + Dầu mỏ : tăng trưởng klhá nhanh (trung bình 14,3%) do có nhiều ưu điểm : khả năng sinh nhiệt, dễ nạp nhiên liệu, nguyên liệu cho công nghiệp hoá dầu….

(12) + Điện : năng lượng trẻ, phát triển nhanh, tăng trưởng trung bình 33% và ngày càng tăng trưởng cao. + Thép : là sản phẩm của công nghiệp luyện kim đen, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nhất là chế tạo cơ khí, trong xây doing và đời sống. Tốc độ tăng trưởng khá đều, TB là 9% năm. IV. ĐÁNH GIÁ : HS tự nhận xét, đánh giá va GVø chấm một số bài của HS. V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Về nhà hoàn thiện bài thực hành. Học bài chuẩn bị kieåm tra 1 tieát vaøi tuaàn sau. VI. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM :. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Tiết PPCT: 42 – Ngày soạn : 08.01.2015. Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong. OÂN TAÄP I. MUÏC TIEÂU TIEÁT OÂN TAÄP : 1. Kiến thức : Giúp cho học sinh củng cố lại và khắc sâu kiến thức một số nội dung trọng tâm của các bài đã học. 2. Kyõ naêng : Reøn luyeän vaø cuûng coá moät soá kyõ naêng caàn thieát nhö : Xaùc ñònh vaø phaân tích lược, bản đồ, biểu đồ, các bảng số liệu. Phân tích mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng địa lí có liên quan. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC : Tập Atlat Địa Lí Việt Nam. Tập bản đồ các Châu lục và Thế giới. Các hình vẽ có trong SGK của từng bài. III. NOÄI DUNG OÂN TAÄP : Hoạt động của giáo viên và học Noäi dung chính sinh * Những nội dung nào chưa rõ, HS I. LÝ THUYẾT : Gồm các bài đặt câu hỏi để GV trả lời. * Baøi 31 : Vai troø vaø ñaëc ñieåm cuûa coâng nghiệp. Các nhâ tố ảnh hưởng … * Baøi 32 : Ñòa lí caùc ngaønh coâng nghieäp * Baøi 32 : Ñòa lí caùc ngaønh coâng nghieäp (tt) * Bài 33 : Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp * Bài 34 : Thực hành II. HÌNH THỨC RA ĐỀ :.

(13) 1. Trắc nghiệm tự luận 2. Thực hành II. HƯỚNG DẪN LAØM BAØI : GV hướng dẫn cách làm bài và đưa ra một số ví dụ minh hoạ. IV. DẶN DÒ : Về nhà học bài để chuẩn bị kiểm tra tập trung 45 phút vào tuần sau theo lòch kieån tra cuûa BGH. VI. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Tiết PPCT: 43 – Ngày soạn : 10.01.2015. Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong. KIEÅM TRA 1 TIEÁT. ( Nội dung đề và đáp án lưu bên ngoài ). I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : 1. Muïc ñích : - Thông qua tiết kiểm tra giúp học sinh khái quát, hệ thống lại nội dung kiến thức đã được tìm hiểu. - Hình thành được một số kỹ năng cơ bản như : kỹ năng khai thác bản đồ, kỹ năng phân tích tổng hợp kiến thức, kỹ năng xử lí số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét. 2. Yeâu caàu : - Học sinh phải nắm được nội dung kiến thức chuẩn ở các bài đã học. - Phải biết vận dụng kiến thức đã học để xử lí số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét. Biết cách khai thác bản đồ và tổng hợp kiến thức. II. NOÄI DUNG KIEÅM TRA : 1. Phần lý thuyết : Kiểm tra dàn trãi ở HKI 2. Phaàn kyõ naêng : - Kỹ năng khai thác bản đồ - Kỹ năng xử lí số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét III. HÌNH THỨC KIỂM TRA : - Traéc nghieäm khaùch quan goàm 2 phaàn : + Phaàn lyù thuyeát + Phần thực hành. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Tiết PPCT: 44 – Ngày soạn : 19.01.2015. CHÖÔNG IX.. Giáo viên soạn : Trần Quốc Phong. ÑÒA LÍ DÒCH VUÏ.

(14) BAØI 35 :. VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VAØ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGAØNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : Sau baøi hoïc, hoïc sinh caàn : - Hiểu và trình bày được cơ cấu của các ngành dịch vụ và vai trò to lớn trong nền kinh tế hiện đại - Thấy được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vuï, ñaëc bieät nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi. - Trình bày được những đặc điểm phân bố ngành dịch vụ trên thế giới. - Đọc và phân tích lược đồ tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của thế giới. II. THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : - Bản đồ tự nhiên thế giới - Bản đồ thế giới … III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của giáo viên và học sinh Noäi dung chính Hoạt động 1 : Cả lớp I. Cô caáu vaø vai troø : GV yêu cầu học sinh dựa nội dung SGK 1. Cơ cấu : haõy keå teân moät soá ngaønh cuûa ngaønh dòch - Dòch vuï kinh doanh vụ và phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ - Dịch vụ tiêu dùng với ngành nông nghiệp và công nghiệp ? - Dịch vụ công cộng 2. Vai troø : Hoạt động 2 : Cả lớp Bước 1 : GV yêu cầu học sinh trình bày : - Thúc đẩy các ngành sản xuất phát trieån + Vai troø cuûa ngaønh dich vuï ? + Tại sao nói các ngành dịch vụ phát triển - Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo mạnh có tác dụng thúc đẩy các ngành sản thêm việc làm - Khai thaùc toát hôn taøi nguyeân thieân xuaát vaät chaát ? + Cho một số ví dụ về vấn đề khai thác nhiên, di sản văn hoá, lịch sử và các tốt hơn tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch thành tựu của khoa học sử, văn hoá ……… 3. Đặc điểm và xu hướng phát triển : Hoạt động 3 : Cặp GV yêu cầu học sinh dựa nội dung SGK - Cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ taêng nhanh hãy trả lời các câu hỏi sau : + Tại sao cơ cấu lao động trong ngành - Có sự khác biệt lớn về cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ giữa các nước dòch vuï ngaøy caøng taêng ? + Nêu ví dụ về cơ cấu lao động của một phát triển và đang phát triển. số nước phát triển và đang phát triển ? Hoạt động 4 : Nhóm Bước 1 : Giáo viên chia lớp làm 6 nhóm, II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát yêu cầu HS dựa vào nội dung SGK và triển và phân bố ngành dịch vụ : kiến thức đã học hãy trả lời các câu hỏi Cho học sinh về nhà ghi sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân sau :.

(15) + Nhoùm 1, 3, 5 : Phaân tích vaø tìm ví duï minh hoạ cho ý 1, 2, 3. + Nhoùm 2, 4, 6 : Phaân tích vaø tìm ví duï minh hoạ cho ý 2, 4, 6. Bước 2 : Đại diện các nhóm trình bày và giáo viên chuẩn kiến thức. Hoạt động 5 : Cả lớp, GV yêu cầu trả lời caùc caâu hoûi sau : + Neâu ví duï veà tæ troïng cuûa ngaønh dòch vuï trong cơ cấu GDP ở các nước phát triển vaø ñang phaùt trieån ? + Tại sao ở các thành phố lớn lại hình thành một số loại hình dịch vụ quan troïng?. boá ngaønh dòch vuï trong SGK. III. ñaëc ñieåm phaân boá ngaønh dòch vuï trên thế giới : - Ở các nước phát triển, ngành dịch vụ chieám tæ troïng cao trong cô caáu GDP (Hoa Kì, UÙc, Nhaät treân 70% - 2001). Các nước đang phát triển ngược lại (Việt Nam, Thái Lan từ 30 – 50%) (Coøn laïi khoâng daïy - Giaûm taûi) - Ở mỗi nước lại có các thành phố chuyên môn hoá về một số loại dịch vụ - Caùc trung taâm giao dòch, thöông maïi hình thành trong các thành phố lớn. IV. ĐÁNH GIÁ : Sắp xếp các ý ở cột A và cột B sao cho hợp lí : A. Caùc nhoùm ngaønh kinh teá B. Caùc ngaønh kinh teá I. Công nghiệp và xây dựng 1. Thuyû saûn 2. Vaän taûi vaø thoâng tin lieân laic 3. Hoạt động khoa học và công nghệ 4. Saûn xuaát ñieän 5. Troàng troït 6. Khai thaùc moû 7. Coâng ngheä giaûi trí II. Noâng – laâm – ngö nghieäp 8. Chế biến thức ăn gia súc 9. Saûn xuaát phaàn meàm 10. Cheá taïo coâng cuï 11. Chaên nuoâi 12. Giáo dục và đào tạo 13. Điện tử 14. Khaùch saïn, nhaø haøng 15. Baûo hieåm xaõ hoäi III. Dòch vuï 16. Saûn xuaát xi maêng 17.Hoạt động văn hoá, thể thao 18. Saûn xuaát gaïch ngoùi 19. Trồng rừng V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Làm các bài tập 3, 4 trang 137 trong SGK VI. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM :. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(16) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………..

(17)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×