Tải bản đầy đủ (.docx) (10 trang)

tieng anh 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (143.76 KB, 10 trang )

(1)PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG ================. CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc == ==================. KÕ ho¹ch m«n TiÕng Anh 6. I. T×nh h×nh bé m«n Năm học 2012 -2013 là năm học tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực, đổi mới phơng pháp dạy học, đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá,. Tiếp tục giảng dạy bộ môn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chơng trình giáo dục phổ thông, năm học tiếp tục thực hiện chơng trình giảm tải theo hớng dẫn của bộ GDĐT và sở GDĐT Hải Dơng. Trong đó chơng trình môn Tiếng Anh trung học đợc xây dựng dựa vào quan điểm, chủ điểm giao tiếp. Các chủ điểm giao tiếp đợc coi là cơ sở lựa chọn nội dung giao tiếp và các hoạt động giao tiếp, qua đó chi phối việc lựa chọn, sắp xếp nội dung ngữ liệu. Sáu chủ điểm xuyên suốt chơng trình là: 1. Personal information 2. Education 3.Community 4. Natural 5. Recreation 6. People and places Hết lớp 6, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chơng trình để: . Nghe:. Nãi:. §äc:. ViÕt:. Nghe hiểu đợc các câu mệnh lệnh và lời nói đơn giản thờng dùng trên lớp học. Nghe hiểu những câu nói, câu hỏi-đáp đơn giản với tổng độ dài khoảng 40-60 từ về thông tin cá nhân, gia đình vµ nhµ trêng.. Hỏi - đáp đơn giản về thông tin cá nhân, gia đình và nhà trờng trong phạm vi các chủ điểm có trong chơng tr×nh.  Thực hiện một số chức năng giao tiếp đơn giản: chào hỏi, đa ra và thực hiện mệnh lệnh, nói vị trí đồ vật, hỏiđáp về thời gian, miêu tả ngời, miêu tả thời tiết,... . . Đọc hiểu đợc nội dung chính các đoạn độc thoại hoặc hội thoại đơn giản, mang tính thông báo với độ dài kho¶ng 50-70 tõ, xoay quanh c¸c chñ ®iÓm cã trong ch¬ng tr×nh.. . Viết đợc một số câu đơn giản có tổng độ dài khoảng 40-50 từ có nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong ch¬ng tr×nh.. 1. §èi víi gi¸o viªn a. ThuËn lîi: - Đã đợc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về đổi mới phơng pháp dạy học theo quan điểm mới.

(2) - Đã đợc trực tiếp giảng dạy bộ nhiều năm nên đã có chút ít kinh nghiệm - Nhµ trêng ph©n c«ng chuyªn m«n hîp lý b. Khã kh¨n - Trình độ của học sinh trong lớp không đồng đều - Tranh ảnh đã quá cũ, nát. Chất lợng băng, đĩa kém. Máy nghe chất lợng âm thanh cha tốt nên còn khó khăn trong việc dạy nghe - đọc đồng thanh cho học sinh. - Cha cã phßng häc dµnh riªng cho bé m«n. 2. §èi víi häc sinh a. ThuËn lîi: - Học sinh đều chăm ngoan, có ý thức học tập - Học sinh có đầy đủ sgk, vở ghi chép và sách bài tập. Học sinh sẽ đợc làm quen với các tình huống giao tiếp gần gũi, sát thực với mục đích, yêu cầu và sở thích của các em. Tranh ảnh minh học rõ ràng, màu sắc sinh động.. Gây hứng thú trong việc dạy và học cña thÇy vµ trß - SGK đợc biên soạn một cách có hệ thống khoa học, phù hợp với trình độ của các đối tợng b.Khã kh¨n: - Do míi lµm quen víi viÖc häc ngo¹i ng÷ nªn c¸c em cßn yÕu vÒ c¸c m«n x· héi gÆp rÊt nhiÒu lóng tóng, c¸c em cßn e ng¹i khi phải đóng vai các nhân vật, luyện tập theo cặp... Những việc này cũng gây ảnh hởng tới việc tiếp thu kiến thức của các em. - Đây là môn học đòi hỏi có năng khiếu cá nhân, chính vì vậy số lợng học sinh học tốt chỉ tập trung ở một số em. - Khối lợng kiến thức còn nhiều so với khả năng tiếp thu, đặc biệt kiến thức tuy đã đợc biên soạn lại, có điều chỉnh giảm tải nhng cßn nhiÒu ®iÓm cha thùc sù phï hîp. - Ph©n phèi ch¬ng tr×nh cho mçi tiÕt d¹y cßn mét sè tiÕt cha hîp lÝ - Các em cha có sách tham khảo cũng nh sách bài tập bổ trợ để rèn luyện thêm - Là môn học cần có có sự hiểu biết tổng hợp và cần có sự sáng tạo, đòi hỏi t duy. 3. §å dïng vµ SGK a. ThuËn lîi: - Có đủ sách giáo khoa, sách bài tập - Có băng, đĩa, máy nghe - Có tranh ảnh minh hoạ cho tiêu đề của từng bài. b. Khã kh¨n: - Chất lợng băng, đài cha tốt, do đó các em không có cơ hội đợc nghe giọng của ngời bản xứ. - Tranh ảnh minh hoạ cho từng bài, phần còn hạn chế, cha đáp ứng hết nội dung của bài học - Cha cã phßng häc dµnh riªng cho bé m«n. - S¸ch tham kh¶o, n©ng cao cßn h¹n chÕ II. NhiÖm vô bé m«n: - TiÕp tôc gi¸o dôc lßng yªu vµ say mª m«n häc. - Cung cấp cho học sinh một số kiến thức ngôn ngữ cơ bản nối tiếp các kiến thức đã theo học từ lớp 6, và một khối l ợng từ vựng cơ bản bám sát theo các chủ điểm đợc giới thiệu ( 16 chủ điểm tơng ứng với 16 đơn vị bài học ) để học sinh có khả năng thực hiện giao tiÕp c¸c né dung chñ ®iÓm cña SGK. - Tiếp tục rèn luyện cho các em có kĩ năng cơ bản sử dụng Tiếng Anh nh một công cụ giao tiếp dới các dạng : Nghe- Nói - Đọc Viết theo chủ đề, chủ điểm. Các kỹ năng này vẫn tiếp tục đợc dạy một cách chuyên sâu hơn qua các mục dạy cụ thể cho từng kĩ năng. - Trªn c¬ së d¹y TiÕng Anh, gióp häc sinh ph¸t huy kh¶ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt trong c¸ch nãi vµ viÕt. - Hoàn thành chơng trình Tiếng Anh 6, học sinh có khả năng thực hành đợc 4 kĩ năng thực hành: Nghe – Nói - Đọc – Viết của.

(3) n¨m ®Çu trong ch¬ng tr×nh TA bËc THCS. - Lợng kiến thức ngôn ngữ cũng tơng đối. Từ đó, các em vững vàng hơn khi bớc vào chơng trình Tiếng Anh 7 thêm tự tin. III. Chỉ tiêu phấn đấu: Líp. SÜ sè. Giái sl. Kh¸ %. sl. ChØ tiªu Trung b×nh % sl %. YÕu sl. %. 6A 22 7 10 3 2 27,3 45,5 13,6 9,1 6B 23 0 0 5 21,7 10 43,5 8 34,8 6C 22 0 5 10 7 0 22,7 45,5 27,3 10,4 29,9 34,3 25,4 Tæng 67 7 20 23 17 IV. BiÖn ph¸p thùc hÞªn 1. §èi víi gi¸o viªn - Nắm vững chơng trình sgk, các tài liệu hớng dẫn giảng dạy, phân phối chơng trình. Trên cơ sở đó soạn bài và chuẩn bị bài giảng cho tốt. Có tranh ảnh trực quan và đồ dùng dạy học. - N¾m ch¾c yªu cÇu chuÈn kiÕn thøc, chuÈn kÜ n¨ng theo yªu cÇu cña bé m«n thùc hiÖn tõ n¨m häc 2010-2011 là cần xác định rõ mức độ chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng ở các cấp độ khác nhau - Phải thờng xuyên nghiên cứu bài giảng để tìm ra phơng pháp giảng dạy cho từng bài, từng phần, Đồng thời phải thờng xuyên kiểm tra, đánh giá thực tế học tập, khả năng nắm bắt bài học. Trên cơ sở đó điều chỉnh phơng pháp dạy học sao cho phù hợp. Đồng thêi thùc hiÖn nghiªm tóc, thêng xuyªn, s¸ng t¹o c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc linh ho¹t. - Luôn lấy học sinh là trung tâm của tiết học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em trong việc nắm bắt kiến thøc. Tæ chøc mét sè h×nh thøc sinh ho¹t ngoµi giê gióp häc sinh ph¸t triÓn kÜ n¨ng c¸ nh©n. - Kiểm tra đánh giá công bằng, chính xác việc học tập của học sinh - Tích cực tổ chức các hình thức học tập theo nhóm, cặp và sử dụng đồ dùng - Không ngừng học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn - Truyền giảng bài học đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ 2. §èi víi häc sinh - Ph¶i cã ý thøc tù gi¸c, h¨ng say häc tËp c¶ ë trªn líp vµ ë nhµ -Phải tích cực chủ động trong việc luyện nói tiếng Anh, tiếp thu bài - Sách vở phải sạch sẽ, ghi bài đầy đủ, rõ ràng, khoa học - Sử dụng sgk tốt, làm bài tập đầy đủ trong sbt, sgk V. KÕ ho¹ch cô thÓ Sè Sè BKT Bæ Tªn bµi Mục tiêu cần đạt ChuÈn bÞ tiÕt viÕt sung Cña thÇy Cña trß (Theo chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng «n tËp 15' 45' vµ ch¬ng tr×nh gi¶m t¶i). Unit 1: Greetings. - Chµo hái ( phï hîp víi -Nghiên cứu và - Đọc bài trớc khi đến tËp qu¸n cña ngêi b¶n ng÷) chuÈn bÞ bµi chu líp. T×m hiÓu bµi häc làm quen, giới thiệu về bản đáo. qua s¸ch th©n. nã lêi c¶m ¬n. - ThiÕt lËp mét sè.

(4) - Hỏi đáp về tuổi và đếm tình huống nhằm đợc từ 1 đến 20. minh ho¹ néi dung cÊu tróc. - ChuÈn bÞ b¶ng mét vµi con sè tù nhiªn. - ChuÈn bÞ bµi so¹n chu đáo. Su tầm một tranh ảnh và đồ dïng häc tËp. - Gi¶i thÝch sù kh¸c biÖt gi÷a this/that; a/an. - Häc bµi, lµm bµi đầy đủ. - Tham gia đóng vai nh©n vËt trong c¸c ®o¹n héi tho¹i. Unit 2: At school. - Học sinh nắm đợc cách sö dông mét sè c©u mÖnh lệnh đơn giản thờng dùng trong líp häc. - Hiểu và thực hiện đợc mét sè c©u mÖnh lÖnh. - Hái vµ tr¶ lêi vÒ chç ë. - §¸nh vÇn ch÷ c¸i (dïng mÉu tù TiÕng Anh). - Giới thiệu đồ vật. Hỏi đáp về ngời - đồ vật.. Unit 3. At home. - Häc sinh cã kh¶ n¨ng giới thiệu về đồ vật trong nhµ. - Hái vµ tr¶ lêi vÒ ngêi nµy ngêi kia vµ cã bao nhiªu ngời trong gia đình. - Hỏi và trả lời về đồ vật. - Sử dụng đợc số ít – số nhiÒu trong danh tõ vµ kÓ về gia đình. - ChuÈn bÞ bµi so¹n đầy đủ, chu đáo. - Su tÇm tranh ¶nh về gia đình và sử dông nh÷ng th«ng tin tõ chÝnh b¶n th©n häc sinh lµm bµi tËp thùc hµnh.. - ChuÈn bÞ vÒ th«ng tin các đồ dùng và gia đình. - TÝch cùc luyÖn tËp và làm bài tập đầy đủ.. Test 15’. Grammar practice. Unit 4. Big or small. - Hái vµ tr¶ lêi vÒ n¬i chèn, vÞ trÝ, tÝnh chÊt cña đồ vật cũng nh đặc điểm cña chóng. - Hái vµ tr¶ lêi vÒ thêi gian và các hoạt động trong ngµy.. - ChuÈn bÞ bµi so¹n chu đáo. Lập bảng biÓu vÒ mét sè ho¹t động thờng xuyên x¶y ra trong ngµy, gióp häc sinh nhanh chóng nắm bắt đợc néi dung.. - Häc thuéc tõ míi, đọc bài kỹ trớc khi đến lớp. - Nắm đợc cách nói vÒ thêi gian vµ biÕt c¸ch sö dông c¸ch nãi së h÷u c¸ch.. Test 45’.

(5) Unit 5. Things I do. - Học sinh nắm đợc cách nói về các hoạt động thông thêng hµng ngµy. - Hái vµ tr¶ lêi vÒ c¸c ho¹t động thờng ngày và về các m«n häc. - Nãi tªn c¸c ngµy trong tuÇn.. - Xem kü bµi häc qua s¸ch gi¸o khoa, chuÈn bÞ bµi chu đáo. Xây dựng tình huèng theo chñ ®iÓm sinh ho¹t hµng ngµy vµ c¸c m«n học để học sinh hiểu nhanh néi dung kiÕn thøc.. - ChuÈn bÞ mét sè t liÖu vÒ nh÷ng ho¹t động hàng ngày của b¶n th©n. Trau råi kü n¨ng nghe, nãi . Test 15’ Grammar practice. Unit 6. Places. - Häc sinh giíi thiÖu métvµi th«ng tin c¸ nh©n. Nắm đợc cách miêu tả c¶nh vËt n¬i sinh sèng. Hái vµ tr¶ lêi vÒ c¶nh vËt.. - Soạn bài đầy đủ. Nghiªn cøu kü néi dung s¸ch gi¸o khoa, kÕt hîp víi tranh ¶nh vÒ phong cảnh để giới thiệu từ míi. - Lu ý c¸ch dïng This/That hoÆc These/ Those. Thực hành hỏi đáp và nhí mét sè c¶nh vËt n¬i m×nh ®ang sèng lµm t liÖu luyÖn tËp. Test 45’. Unit 7. Your house. Unit 8. Out and about. - Sau khi häc xong, c¸c em cã thÓ m« t¶ vÒ nhµ ë vµ c¶nh vËt xung quanh. Nãi vÒ ph¬ng tiÖn di chuyÓn vµ c¸ch hái/ tr¶ lêi. - Nãi vÒ nh÷ng viÖc thêng ngµy cña b¶n th©n.. - Híng dÉn häc sinh c¸ch ghi l¹i nh÷ng g× cÇn hái vÒ chi tiÕt nhµ cña b¹n häc. Dïng tranh c¾t d¸n, tranh dời .. để giới thiÖu mét sè ph¬ng tiÖn ®i l¹i mµ c¸c em häc sinh thêng đi đến trờng . * Lu ý côm tõ “by + ph¬ng tiÖn giao th«ng”. - ¤n l¹i c¸ch miªu t¶ nhµ ë vµ nh÷ng c«ng tr×nh, c¶nh vËt n¬i ®ang sèng. - Lµm bµi vµ häc bµi đầy đủ.. - Gióp häc sinh nhanh - ChuÈn bÞ bµi so¹n - Cã kiÕn thøc c¬ b¶n chóng nắm bắt cách hỏi và chu đáo. Chuẩn bị về biển báo giao. Kh«ng d¹y 4 c©u.

(6) trả lời về các hoạt động diÔn ra ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. - Nói đơn giản về giao thông đờng bộ. Nói về khả n¨ng hay b¾t buéc hoÆc kh«ng b¾t buéc lµm viÖc g× đó.. tranh vÒ biÓn b¸o giao th«ng quen thuéc víi häc sinh để giới thiệu các câu lÖnh víi c¸c “modal verbs”.. th«ng. Häc bµi vµ l¾ng nghe ch¨m chó. Hái thÇy b¹n nh÷ng chç cßn cha hiÓu.. ®Çu phÇn C3. Grammar KiÓm tra practice HKI. Unit 9. The body. - Häc sinh sÏ cã kh¶ n¨ng biÕt tªn c¸c bé phËn cña c¬ thÓ, m« t¶ h×nh d¸ng ngêi, biết tên các màu cơ bản để mô tả ngời và đồ vật.. - Nghiªn cøu vµ chuÈn bÞ bµi gi¶ng, tranh, mµu vµ b¶ng màu để giới thiệu nhòng tÝnh tõ miªu t¶ h×nh d¸ng ngêi vµ b¶ng mµu.. - Su tÇm giÊy mµu, bút chì màu... để minh ho¹ néi dung bµi häc. đọc bài trớc khi đến líp.. Unit 10. Staying healthy. - Học sinh cách nói đợc về c¸c c¶m gi¸c, vÒ c¸c nhu cÇu vµ ý muèn. - BiÕt tªn mét sè thøc ¨n, thøc uèng th«ng thêng vµ nãi vÒ së thÝch ¨n uèng víi động từ “ like” và cách từ “some”, “any”.. - Sö dông c¸c thñ thuËt d¹y tõ kÕt hîp với tranh và đồ vật thật để giới thiệu các từ chỉ đồ ăn, uống và để học sinh cã kh¸i niÖm cô thÓ. KhuyÕn khÝch häc sinh nhí thuéc lßng mét sè ®o¹n héi tho¹i cho tù nhiªn.. - Hoµn chØnh nh÷ng t×nh huèng gîi ý cña gi¸o viªn híng dÉn t¹o thªm kh¶ n¨ng t¸i hiÖn. - Cã thÓ hái thÇy – b¹n nh÷ng ®iÒu cßn cha hiÓu râ. - ChuÈn bÞ bµi tríc khi đến lớp.. - Häc sinh sÏ cã kh¶ n¨ng: Giao tiÕp trong khi mua b¸n thùc phÈm hµng ngµy. Nãi vÒ sè lîng, träng lîng vµ gi¸ c¶. Ph©n biÖt vµ sö dông How much? How many?. - Soạn bài chu đáo. - Dïng tranh ¶nh giíi thiÖu ý nghÜa cña mét sè tõ míi hoÆc néi dung t×nh huèng gióp cho viÖc rèn luyện đọc và đối thoại đợc diễn ra. T×m hiÓu bµi häc qua s¸ch gi¸o khoa. Häc bài và làm bài đầy đủ. Phân biệt đợc sự khác nhau gi÷a : How much vµ How many.. Unit 11. What do you eat?. Test 15’.

(7) nhanh chãng.. Grammar practice. Unit 12. Sports and pastimes. Unit 13. Activities and the seasons. - Học sinh cách nói, viết đợc mình và những ngời xung quanh chơi đợc môn thÓ thao vµ gi¶i trÝ g×. - Nghe nhận ra đợc những hỏi đáp đơn giản về hoạt động giải trí. - Sử dụng đợc câu hỏi tần suÊt víi How often? Vµ tr¶ lêi.. - §äc tµi liÖu tham kh¶o nh s¸ch gi¸o viên, chuyên đề bồi dìng .... - LËp mét thêi gian biểu để giới thiệu c¸c tõ chØ tÇn xuÊt kÕt hîp víi c¸c ho¹t động về thể thao và gi¶i trÝ lµm vÝ dô minh ho¹.. - ¤n l¹i c¸ch dïng của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn để dùng thì cho đúng với v¨n c¶nh. - Liªn hÖ b¶n th©n lµm mét thêi gian biÓu cña m×nh trªn c¬ sở đó hỏi nhau về các hoạt động này.. - Häc sinh cã kh¶ n¨ng nói, viết các câu đơn giản vÒ thêi tiÕt c¸c mïa. - Hái vµ tr¶ lêi thêng lµm g× vµo tõng lo¹i thêi tiÕt. - Hái vµ tr¶ lêi thÝch lo¹i thêi tiÕt nµo.. - Nghiªn cøu kü tõng phÇn, chuÈn bÞ hÖ thèng c©u phï hîp víi néi dung mçi bµi gi¶ng. Dïng tranh cã s½n hç trî để giới thiệu nhân vËt trong bµi lµm g× vµo mçi lóc thêi tiÕt kh¸c nhau.. - Häc c¸c tõ chØ ho¹t động thể thao mà các em đã học. Tham gia đống vai c¸c nh©n vËt trong bµi héi tho¹i.. - Xem kü bµi häc qua s¸ch gi¸o khoa, chuÈn bÞ bµi chu đáo. giúp học sinh thùc hiÖn thùc hµnh b»ng c¸ch ®iÒn th«ng tin vµo mét. - Nắm đợc nội dung bµi häc, nãi râ dù định sẽ đi đâu nếu có ®iÒu kiÖn vµo dÞp he sắp đến. - LËp b¶ng tãm t¾t vÒ kÕ ho¹ch ë nhµ, tham. Unit 14. Making plans - Học sinh nói, trả lời đợc vÒ kú nghØ cña m×nh, vÒ kÕ ho¹ch lµm viÖc trong thêi gian r¶nh rçi. - Hái chuyÖn vÒ kÕ ho¹ch hay dự định về kỳ nghỉ của ngời khác. nghe hiểu đối. Test 45’. Test 15’.

(8) tho¹i ng¾n.. thêi gian biÓu vÒ n¬i gia vµo phÇn luyÖn chốn và hoạt động. nói tại lớp. - Lµm râ c¸ch tr¶ lêi c©u hái How long, sö dông côm tõ for + period time Grammar Test 45’ practice. - Häc sinh cã kh¶ n¨ng biÕt tªn mét sè níc vµthñ đô quen thuộc. - Phân biệt đợc tên nớc, quèc tÞch vµ tªn ng«n ng÷ của các nớc đó. Giới thiệu quèc tÞch cña m×nh vµ hái ngời khác nhũng vấn đề tơng tự. - Nắm đợc nguyên tắc so s¸nh tÝnh tõ ë cÊp cao h¬n vµ cao nhÊt trong ph¹m vi mét sè tÝnh tõ chØ kÝch cì. Më réng kiÕn thøc chung về địa lý Việt Nam.. - ChuÈn bÞ bµi gi¶ng chu đáo. Sử dụng bản đồ địa lý để giới thiÖu tªn níc, tªn quèc tÞch vµ tªn ng«n ng÷ cña mét sè níc. - Dùa vµo b¶ng d©n số để so sánh mức độ lớn nhỏ giữa các thµnh phè th«ng qua đó trình bày cấu tróc so s¸nh cÊp cao h¬n vµ cao nhÊt. * Lu ý häc sinh c¸ch ph¸t ©m, träng ©m, luyÕn ©m vµ ng÷ ®iÖu.. - Häc bµi vµ lµm bµi đầy đủ. - Su tÇm tranh ¶nh các toà nhà và bản đồ địa lý Việt Nam. - Tr¸nh nhÇm lÉn c¸ch so s¸nh tÝnh tõ ë cÊp so s¸nh cao h¬n vµ cao nhÊt.. - Học sinh sử dụng đợc các c©u hái How much, How Unit 16. many vµ c¸c tÝnh tõ chØ Man and the định nh: some, a lot, a environment little, a few. - Sö dông mét sè tõ vÒ gia sóc vµ c©y trång. - Nghe, nói, đọc, viết đợc một số từ liên quan đến ô. - So¹n bµi cÈn thËn. Cã thÓ dïng thñ thuật kể chuyện để giíi thiÖu bµi kho¸. - Giíi thiÖu tõng môc nªn vµ kh«ng nªn, dïng tranh hç trợ để làm rõ nghĩa. - Sö dông c¸c vÊn. - Trong líp chó ý nghe gi¶ng, t×m hiÓu bµi häc qua s¸ch tríc khi đến lớp - TÝch cùc rÌn luyÖn kü n¨ng nghe, nãi, đọc, viết. - Chú ý phát âm đúng ngữ liệu mới đợc rèn. Unit 15. Countries. KÕt hîp phÇn A3 Grammar practice part 4.

(9) nhiÔm m«i trêng. - Cã ý thøc vµ hiÓu biÕt h¬n vÒ hiÖn tîng mét sè động vật quý hiếm đang bị ®e do¹. - Cñng cè thêi hiÖn t¹i tiÕp diễn để nói về tình trạng ph¸ huû m«i trêng ®ang diÔn ra.. đề dân số, các vấn học qua các bài cũ. đề liên quan đến d©n sè gia t¨ng vµ « nhiÔm m«i trêng cñathµnh phè, tØnh, địa phơng mình hoặc Việt Nam để minh ho¹ ng÷ liÖu míi. Grammar KiÓm tra practice cuèi n¨m 1,2,3 CÈm Hng, ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2012 Ngêi viÕt. Ph¹m ThÞ V©n Anh. PhÇn Ký duyÖt cña Ban gi¸m hiÖu.

(10)

(11)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×