Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

kiem tra ngu van 9 tiet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.62 KB, 2 trang )

(1)

Tiết 14,15


Ngày soạn: 30/8
Tuần dạy: 3


Tập làm văn:


BÀI VIẾT TẬP LÀM VĂN SỐ 1


I.MỤC TIÊU


- Kiến thức: HS vận dụng các kĩ năng thuyết minh, kết hợp các yếu tố nghệ thuật,
yếu tố tả để hoàn thiện bài viết.


- Kĩ năng: Rèn các thao tác làm bài.


- Giáo dục HS thái độ làm việc nghiêm túc, tự lập, có tính sáng tạo.
II:ĐỀ BÀI:.


Đề: Thuyết minh về 1 lồi cây em yêu
1. Yêu cầu làm bài:


- Thể loại: Thuyết minh.
- Đối tượng: Loài cây em yêu


- Phương pháp: Sử dụng 6 phương pháp thuyết minh kết hợp với các yếu tố nghệ
thuật, yếu tố miêu tả.


2. Dàn bài:


a. Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh: Loài cây em yêu ( Gắn bó với con
người ở quê em.)b. Thân bài: Nội dung thuyết minh: Đặc điểm sinh trưởng, giống, cách chăm sóc,
vai trị và tác dụng cây trong đời sống của con người; sự gắn bo của cây đối với
người dân quê em.


c. Kết bài: Sự gắn bó của cây với người dân quê em.
3. Biểu điểm:


Bài đạt 9=> 10 điểm:


Bài viết mạch lạc, bố cục chặt chẽ ; tỏ ra hiểu đề sâu sắc, các vấn đề
thuyết minh có tính thuyết phuc; vận dụng khéo léo giữa các phương pháp thuyết
minh với các yếu tố nghệ thuật và các yếu tố miêu tả.Chữ viết rõ ràng, đẹp.


Bài đạt: 7=> 8,5 điểm:


Bài viết đạt được các yêu cầu trên . Tuy nhiên ở mức độ khá.Có thể có
lỗi nhỏ về chính tả.


Bài đạt : 5=> 6,5 điểm:


Hiểu đề, tuy nhiên ở mức độ trung bình, lối diễn đạt cịn có một số sai
sót.(2)

Bài chưa đạt các yêu cầu trên.
.


. Kết quả:


Lớp Số HS Giỏi Tl Khá Tl TB Tl Yếu Tl Kém Tl TB trở lên Tl*. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×