Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Cau hoi thi Lich su Dang lop Trung cap chinh tri

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.95 KB, 2 trang )

(1)

Câu 1: Hãy chứng minh sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là tất yếu lịch sử.
Liên hệ với vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


1.Tình hình thế giới


- Đầu TK XX CNĐQ đã chiếm hầu hết các vùng đất trên thế giới, biến các quốc gia, DT
thành thuộc địa và phụ thuộc.


- Mâu thuẫn giữa các DT thuộc địa với CNĐQ ngày càng gay gắt.


- Phtrào đtranh của các DT phtriển mạnh mẽ và trở thành 1 bộ phận quan trọng của cuộc
đtranh chung chống CNĐQ.


- CMT 10 Nga bùng nổ và giành thắng lợi đã mở ra 1 thời đại mới, thời đại quá độ từ
CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, có ý nghĩa to lớn đối với ptrào đtr giải phóng
DT ở các nước thuộc địa.


- Năm 1919 QTCS lần thứ III và hàng loạt các ĐCS trên thế giới ra đời sau đó đã mở ra
hướng chiến lược của CMVS và ph/trào đấu tranh giải phóng DT.


2. Tình hình trong nước


Ngày 01/9/858, TDP nổ sung xl VN, triều đình nhà Ng lần lượt dâng nước ta
cho P. 9S ctri của P dã làm biến đổi sâu sắc XHVN:


Về 9trị: XD hệ thống chính quyền từ TW đến cơ sở do người Pháp trực tiếp
nắm giữ, đồng thời vẫn duy trì 9q pk làm tsai. Dùng 9s chia để trị, chia nta thành 3 kỳ với 3
chế độ khác nhau. Chúng thực hiện chính sách chia rẽ DT, tuyên truyền lừa bịp và bóp
nghẹt quyền tự do dân chủ của nhân dân ta… Nước ta trở thành t.địa nữa pk.


Về KT: Thực hiện 9s KT độc quyền để khai thác TNTN, bóc lột sức lđ , rẻ


mạt, thuế khóa n.nề… duy trì phương thức SX ph/kiến để bóc lột và kìm hãm sự phát triển
kinh tế của nước ta…


Về VHXH: Thực hiện 9s ngu dân, lập nhà tù nhiều hơn trường học (90% ds mù
chữ), du nhập VH đồi trụy, kk tệ nạn xh, dùng rượu, thuốc phiện đầu độc thế hệ trẻ…


- Sự phân hóa XH diễn ra rất gay gắt giữa các g/cấp trong XHVN.


GCĐCpk có sự phân hố: 1 bộ phận làm tay sai và gắn quyền lợi với TDP, 1bộ
phận giữ truyền thống dt lđ phong trào Cần Vương chống P, 1 bộ phận nhỏ từng bước
chuyển sang KD theo lối TB.


GCND chiếm trên 90% ds, là gc nghèo khổ I trong XH, họ căm thù đế quốc
pk… Đ khẳng định nd là ll quan trọng của CM…


GCTS ra đời sau GCCNVN, rất nhỏ bé, bị phoá thành 2 bphận: TSDT và TS mại bản…
GCCN: ra đời cùng với 9s khai thác thuộc địa của TDP, tuy rất nhỏ bé, nhưng
GCCNVN có chung những đ.đ của GCCN TG… có đủ khả năng lđCMVN


Tầng lớp trí thức TTS ngày càng p.triển…


- Cc phtrào đtr yêu nước diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp nhưng t/cả đều thất bại.
- Xuất phát từ tc và sự phân hóa trong XH đi đến kđ: XHVN có 2 mâu thuẫn cb:
Giữa DT VN với ĐQ và ND với đc pk.


a) Việt Nam khủng hoảng về con đường cứu nước


CTK XIX, sau khi bình định xong VN, TDP bắt tay thực thi các 9s t.dân hà
khắc, biến nước ta từ 1nước pk đl trở thành 1nước thuộc địa nửa pk.Sự thống trị tàn bạo của TDP đã làm cho mthuẫn dt diễn ra hết sức gay gắt,
hàng loạt ptr yn theo các khuynh hướng khác nhau liên tiếp nổ ra nhằm giải quyết mthuẫn
chủ yếu đó. Tiêu biểu là ptrào Cần Vương do vua HN và TTThuyết khởi xướng; ptr Đông
Du của PBC; phong trào cc của Phan Chu Trinh, knghĩa Yên Thế do HHT lđ...Các cuộc đtr
gphóng dt tuy diễn ra quyết liệt, song ccùng đều bị thất bại. Ng.nhân vì thiếu 1 đường lối
cứu nước đđắn, thiếu 1tc lđ có khả năng tập hợp sm của toàn dt. Những nhà yn VN chưa
nhận thức được thời đại mới đã tới và chưa nhận thức được ánh sáng của CNMLN.


Như vậy trước năm 20 của thế kỷ XX chưa có người VN yn nào tìm thấy con
đường gphóng DT đ.đắn. DTVN đứng trước cuộc k.hoảng về con đường g.phóng DT.
b) Vai trị của Nguyễn Ái Quốc


Trong bối cảnh đó, 5/6/1911, người thanh niên yn NTT đã rời TQ ra đi tìm con
đường cứu nước giải phóng dt


Tháng 7/1920 sau khi được đọc bản “sơ thảo lần thứ I những luận cương về dt
và vấn đề thuộc địa” của LN…. NAQ đã tìm thấy trong luận cương của LN lời giải đáp cho
con đường giải phóng cho nd VN và sau đó trờ thành 1 trong những người tham gia sáng
lập ĐCS Pháp (12/1920). 1920 NAQ tham gia sáng lập hội liên hiệp tiếp tục thành lập để
bổ sung 4t cứu nước và NAQ cũng thấy phải có 1 chính Đảng. Một mặt người truyền bá
chủ nghĩa MLN, một mặt chuẩn bị những đk t.lập 9đảng ấy của GCVS VN


Chuẩn bị về tư tưởng


Với 4c là trưởng tiểu ban ĐD của ĐCSP ng đã viết nhiều bài đăng trên báo như:
báo Leparia (người cùng khổ), nhân đạo, đs cn, tập san thư tín QT, tạp chí CS…. Thông
qua các tác phẩm này ng đã vạch trần âm mưu và thủ đoạn của CNTDP đồng thời t.truyền
CNMLN xd mqh gắn bó giữa những ng CS và nd lđ P với các nước t.địa và phụ thuộc.


Đặc biệt, tại ĐH lần thứ V của QTCS năm 1924 NAQ đã trình bày bản bc quan


trọng về vấn đề dt và thuộc địa. Bằng nhiều số liệu cụ thể bản bc đã làm s.tỏ và phát triển
thêm 1s luận điểm của LN về bc của CNTD, về nhiệm vụ của ĐCS trên TG trong cuộc đtr
chống áp bức bóc lột và giải phóng dt ở các thuộc địa.


Về chính trị : NAQ đã hình thành một hệ thống luận điểm chínht trị:


Chỉ rõ bc CNTD, xđ CNTD là kẻ thù chung của dt tđịa, của GCCN và nd lđ trên TG.
Xđ cm g.phóng dt là 1 bộ phận của cm vs TG, CM g/phóng dt ở các nước t. địa
và CM 9quốc có q.hệ c.chẽ, hỗ trợ thúc đẩy cho nhau nhưng k phụ thuộc vào nhau.


CM cần phải lôi cuốn sự tham gia của nd, xd khối công nơng làm nịng cốt, là
đlực của CM, đồng thời tập hợp được sự tham gia của đ.đảo các giai tầng khác.


CM muốn giành thắng lợi trước hết phải có Đ, CM nắm vai trò lđ, Đ muốn giữ
vững phải trang bị CNMLN


CM là sự nghiệp của QCND chứ k phải của một hai người


Về tổ chức


11/1924 NAQ về QC ( TQ) để xúc tiến tlập chính Đ Macxit. 2/1925 người lựa
chọn 1s TN tích cực trong TTxã, lập ra nhóm cs đồn, 6/1925 t.lập hội VNCM TN, là tc
tiền thân của Đ tại Q.Châu để truyền bá CNMLN vào trong nước. 7/1925 NAQ cùng tham
gia s.lập hội liên hiệp các dt bị áp bức ở Á Đông cùng các nhà CM của các nước khác.


Đầu 1927, cuốn “đường kách mệnh” gồm những bài giảng của NAQ tại các lớp
huận luyện, đt cb ở Q.Châu được bộ tuyên truyền của hội liên hiệp các dt bị áp bức ở Á
Đông xuất bản. Tphẩm này đề cập những 4t cb về c.lược và s.lược của CMVN


Như vậy hoạt động của hội VNCM thanh niên và tác phẩm Đường kách mệnh


đã trực tiếp chuẩn bị mọi điều cho việc t.lập 9Đ của GCVS ở VN gắn liền với vai trò quan
trọng của ltụ NAQ.


Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng CSVN


- Tháng 2/1930, HN hợp nhất các tc cs được diễn ra ở Hương Cảng-TQ.


+ Quá trình tìm ra c.đường cnước đã được NAQ khảo nghiệm từ t.tiễn VN và CMTG.
+ NAQ đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 9trị, 4t và tc


+ Sự ra đời của các tc cs chứng tỏ con đường CMVS đã đi vào QC, được QC chấp nhận,
đi vào ptrào cn và trở thành 4t chiến đấu của cn VN.


Với các đk đó cm rằng Đ CSVN được thành lập tháng 2/1930 là tất yếu lsử.
c) Liên hệ:


Đ lđ trước hết và chủ yếu bằng cương lĩnh, đường lối, bằng chủ trương, 9s của Đ.
Đường lối 9trị đúng là cs để đk thống nhất ý chí và hành động của toàn Đ, toàn dân, tạo
nên sm của Đ và của cm.


Đ ta luôn quán triệt ssắc q.điểm cm là stạo, chân lý là cụ thể. Vì vậy, trong lđ Đ ta
luôn ý thức vận dụng một cách đl, st vào thực tiễn VN. Một trong những bài học được Đ ta
rút ra là phải luôn luôn xuất phát từ t.tiễn, tôn trọng thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn sự
k.định về n.tắc với sự linh hoạt, stạo về ppháp, đó là đk đảm bảo sự lđ đđắn của Đ. Mọi sự
giáo điều, chủ quan duy ý chí, xa rời thực tiễn cũng như xa rời các n.tắc, mục tiêu cb của
cm thì sẽ dẫn đến nguy cơ sai lầm, làm mất sự lđ của Đ.


Để đảm bảo vai trò lđ của mình, Đ ln quan tâm tới việc xd đội ngũ cb, ĐV của Đ
có pc, đđ cm và nlực công tác, thật sự là những csĩ cm trong đội tiên phong của GCCN.Mỗi ĐV của Đ phải luôn gắn bó mật thiết với nd, tơn trọng và bv lợi ích 9đáng, hợp
pháp của nd, trung thành với lợi ích của gc và của dt, một đời hy sinh phấn đấu vì lý tưởng
của cm và lợi ích của nd.


Để giữ vững vai trò lđ, phải xd Đ vững mạnh về 9trị, 4t và tc, tx tự đổi mới, tự
chỉnh đốn, lấy tự PB-TPB làm vũ khí đtr để làm cho Đ ngày càng vững mạnh. Vì vậy, Đ
vẫn được nd tin yêu, thừa nhận là đội tiên phong 9trị, người lđ duy nhất của dt. Thực tiễn ls
đã khẳng định rằng: ở nước ta, ngồi ĐCSVN, k có ll nào khác có đủ sm lđ cm. Với tất cả
tinh thần khiêm tốn của ng cm, chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng: Đ ta thật vĩ đại.


Học tập, nghiên cứu để hiểu biết về quá trình đtr cm và truyền thống của Đ k phải
chỉ để tự hào về Đ, mà quan trọng hơn là TN cần nâng cao hơn nữa niềm tin vào sự lđ của
Đ, ra sức phấn đấu thực hiện đlối, chủ trương của Đ, để ccuộc đm giành thắng lợi to lớn
hơn. Trên những vị trí cơng tác, lđ và học tập của mình, TN phải góp phần tích cực vào
cơng tác xd, bv Đ, góp phần làm cho Đ ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức học tập,
rèn luyện phấn đấu để trở thành những ĐV của Đ, đem tài năng và sức trẻ cống hiến cho
snghiệp của Đ, làm cho những t.tựu và truyền thống của Đ ngày càng p.triển và pphú hơn.


- Muốn thực hiện mtiêu độc lập DT và CNXH chỉ khi nào giữ vững được vtrò lđ của Đ.
- Muốn giữ vững vtrò lđ Đ phải trong sạch, v.mạnh, Đ phải k ngừng nc nlực lđ và sức
chiến đấu tức là Đ phải tự chỉnh đốn, tự đm, để lđ của Đ có hiệu lực Đ k ngừng nc nhận
thức về nền dc XHCN cho đội ngũ CBĐV. Đ phải bố trí đúng CB và tx ktra, g.sát việc tc
thực hiện phải XD cơ chế hđộng của cả hệ thống 9trị, trước hết là cnăng, nhvụ và mqh
đđắn giữa Đ và NN. - Đảng chăm lo XD lòng tin trong QCnd


ĐCSVN là Đ cầm quyền, lđ NN và xh Đ lđ bằng cương lĩnh, chiến lược, các
định hướng về 9s và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tc,
kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của ĐV. Đ thống I lđ ctác cb và QL
đncb, Đ tx ncao năng lực cầm quyền và hiệu quả lđạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trị,
tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.Đ lđ hệ thống 9 trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đ gắn bó mật thiết
với nd, tơn trọng và phát huy quyền làm chủ của nd, dựa vào nhân dân để xd Đ, chịu sự
giám sát của nd, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pl.


Đ phải vững mạnh về 9trị, 4t và tc; tx tự đm, tự chỉnh đốn, ra sức nc trình độ trí
tuệ, bản lĩnh 9 trị, pc đđức và nlực lđ. Giữ vững truyền thống đk thống I trong Đ, tăng
cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của Đảng. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân,
chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái.(2)×