Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

Unit 6 The young pioneers club

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (310.72 KB, 13 trang )

(1) Warm-up: flying kites. Outdoor activities.

(2) Friday, October 30th, 2015. Lesson 1: Getting started + Listen and Read (page 54-55).

(3)  Vocabulary:  - (to) enroll (v): đăng ký nhập học   - (an) application form (n): đơn (theo mẫu) - (to) fill out (v): điền vào (mẫu đơn)  - (a) hobby (n): sở thích  - (a) drawing (n): tranh vẽ  - (an) acting (n): diễn xuất.

(4)  Setting the scene:. Secretary. Nga.

(5)

(6)  Checking comprehension: Complete Nga’s details: (P.55) 1. Name:. …………………..…….………. Pham Mai Nga. 2. Home address: ………………………..…….. 5 Tran Phu Street 3. Phone number: …………….………………. No phone number …. 4. Date of birth:. April 22, 1989 ……………………..…………. Female. 5. Sex:. Drawing, outdoor activities ………………………..………... 6. Interests:. and acting .…………………..……………..

(7)  Model sentences: Secretary: What are your hobbies? Nga:. I like drawing and outdoor activities. And I enjoy acting, too.  Structure: I like I enjoy. + V-ing / N.. (express our hobbies).

(8)  Practice: play soccer. like watch TV music fly kites. enjoy plant trees sports.

(9) Chain game.

(10)  Homework: -memorize vocabulary and the structure -write 5 sentences about you beginning with “ I like …” and 5 sentences beginning with “ I enjoy …”.

(11)

(12)

(13)

(14)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×