Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

De thi TH3HKII20142015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.4 KB, 2 trang )

(1)Trường: ……………………………...... KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC: 2014 - 2015 MÔN: TIN HỌC LỚP 3 THỜI GIAN: 40 PHÚT Nhận xét của giáo viên. Họ và tên:................................................... Lớp: ………… Điểm:. Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1. Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa? A. Shift và Alt. B. Alt và Caps Lock. C. Shift và Caps Lock. D. Alt và Ctrl. Câu 2. Để vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hay thẳng đứng, phải nhấn và giữ phím nào? A. Shift. B. Ctrl. C. Alt. D. Enter. Câu 3. Công cụ nào dưới đây dùng để tô màu? A.. B.. C.. D.. Câu 4. Phím " Shift"có chức năng gì? A. Để gõ chữ hoa.. C. Cả A và B đều đúng.. B. Để gõ kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu.. D. Cả A và B đều sai.. Câu 5 . Với kiểu gõ Telex để gõ dấu sắc em gõ: A. Chữ S. B. Chữ F. C. Chữ X. D. Chữ J. Câu 6. Quy tắc gõ chữ có dấu là? A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.. B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.. C. Cả A và B đều đúng.. D. Cả A và B đều sai.. Câu 7. Công cụ nào dưới đây dùng để tô màu? A.. B.. C.. D. Câu 8. Phần mềm Mario giúp em: A. Luyện gõ phím B. Luyện tính toán C. Luyện nghe Câu 9. Công cụ nào dùng để vẽ hình chữ nhật, hình vuông A.. B.. C.. D..

(2) Câu 10. Công cụ nào dùng để xóa hình vẽ? A.. B.. C..

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×