Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

Tuan 89 MRVT Thien nhien

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.57 MB, 30 trang )

(1)

Luyện từ và câu(2)

LUYỆN TỪ VÀ CÂU


Mở rộng vốn từ:


Thiên nhiênThø ba ngµy 16 tháng 10 năm 2012


LUYN T VAỉ CU


M rng vn t:
LUYN TỪ VÀ CÂU(3)

Quan sát các hình ảnh sau và cho biết:


-

Những sự vật nào do con người làm ra?


- Những sự vật no t nhiờn cú?


Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012


Luyện từ và câu(4)

Phong Nha–Kẻ Bàng
Phố cổ Hội An


Cầu Mỹ Thuận(5)

Bài 1: Dòng nào d ới đây giải thích đúng nghĩa từ thiênnhiªn?


a. Tất cả những gì do con ng ời tạo ra.


b. Tất cả những gì không do con ng ời tạo ra.
c. Tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con ng ời.


Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 20102


Luyn t và câu(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Bài 2: Tìm trong các thành ngữ, tục ngữ sau những
từ chỉ các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên:


a) Lên thác xuống ghềnh.
b) Góp gió thành bão.


c) Nước chảy đá mịn.


d) Khoai t l, m t quen.


Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012


Luyn t v cõu(11)

Thác Y- a- ly - KonTum
Thác Cam Ly- Đà Lạt


Thác Easô- Cao Bằng


Thác Gia Long-Đăk lăc(12)

Ghềnh Đá Đĩa Phú Yªn(13)

Gạch dưới những từ chỉ các sự vật, hiện tượng
có trong thiên nhiên có trong các thành ngữ,


tục ngữ sau:


a) Lên thác xuống ghềnh.
b) Góp gió thành bão.


c) Nước chảy đá mòn.


d) Khoai đất lạ, mạ đất quen.(14)

(15)

Tìm những từ chỉ các sự vật, hiện tượngù trong


thiên nhiên có trong các thành ngữ,
tục ngữ sau:


a) Lên thác xuống ghềnh.
b) Góp gió thành bão.


c) Nước chảy đá mịn.


d) Khoai đất lạ, mạ đất quen.(16)

Gặp nhiều gian nan ,vất vả
trong cuộc sống.Tích tụ lâu nhiều cái nhỏ
sẽ thành cái lớn,thành sức
mạnh lớn.


Kiên trì, bền bỉ thì việc lớn
cũng làm xong.


Khoai trồng nơi đất mới,
đất lạ thì tốt;mạ trồng nơi
đất quen thì tốt.


a) Lên thác xuống
ghềnh


b) Góp gió thành
bão


c) Nước chảy đá
mịn(17)

a) …th¸c….ghỊnh.
b) …giã….b·o.


c) N ớc… …đá


d) Khoai đất…mạ t.


Cùng suy nghĩ?Những sự vật này
không do con ng ời


tạo nên.


Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012


Luyn từ và câu(18)

Tìm những từ ngữ miêu tả khơng gian:


a) Tả chiều rộng. M: bao la ....


Baøi 3:


Thø ba ngày 16 tháng 10 năm 2012


Luyn t v cõu(19)

(20)

Tìm những từ ngữ miêu tả khơng gian:


a) Tả chiều rộng. M: bao la ....


b) Tả chiều dài (xa). M: tít tắp ....


Bài 3:


Thø ba ngày 16 tháng 10 năm 2012


Luyn t v cõu
(21)

(22)

Tìm những từ ngữ miêu tả khơng gian:


a) Tả chiều rộng. M: bao la ....


b) Tả chiều dài (xa). M: tít tắp ....


c) Tả chiều cao. M: cao vuựt ....


Baứi 3:


Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012


Luyn từ và câu(23)

(24)

Tìm những từ ngữ miêu tả khơng gian:


a) Tả chiều rộng. M: bao la ....


b) Tả chiều dài (xa). M: tít tắp ....


c) Tả chiều cao. M: cao vút ....


d) Tả chiều sâu. M: hun hút ....


Bài 3:


Thø ba ngày 16 tháng 10 năm 2012


Luyn t v cõu
(25)

(26)

Tìm những từ ngữ miêu tả khơng gian:


a) Tả chiều rộng. M: bao la ....


b) Tả chiều dài (xa). M: tít tắp ....


c) Tả chiều cao. M: cao vút ....


d) Tả chiều sâu. M: hun huựt ....


Baứi 3:


Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012


Luyn t v cõu(27)

T chiu rng Tả chiều dài (xa) Tả chiều cao Tả chiều sâu
- Bao la, mênh


mơng, bát
ngát ...


- (Xa) tít tắp,
tít, tít mù khơi,
mn trùng,
vời vợi ...
- (Dài) dằng
dặc, lê thê ...- Chót vót,


chất ngất, vòi
vọi, vời vợi ...


- Hun hút,
thăm thẳm,
hoăm hom ...


Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012


Luyn từ và câu


Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên


Bài 3:


Tìm những từ ngữ miêu tả khơng gian:(28)

Trị chơi: "Ai nhanh, ai ỳng"
Tả tiếng sóng


Tả làn sóng nhẹ


T t súng mnh


ầm ầm
điên cuồng
dữ dội
rì rào


lao xao
cuộn trào
lững lờ
dập dềnh
tr ờn lên(29)

Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012
Luyện từ và câu


Mở rộng vốn từ: thiên nhiªn(30)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×