Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Chuong I Bai 1 Nguoi ban moi cua em

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (39.14 KB, 2 trang )

(1)TiÕt 1+2:. TuÇn 1 Bµi 1:Ngêi b¹n míi cña em. I/ Môc tiªu: H bíc ®Çu lµm quen víi m¸y Vi tÝnh. H nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c bé phËn cña M¸y TÝnh. N¾m vµ hiÓu chøc n¨ng cña tõng bé phËn M¸y tÝnh, lîi Ých khi sö dông M¸y TÝnh. II/ ChuÈn bÞ: H×nh ¶nh c¸c lo¹i M¸y tÝnh Mét sè thiÕt bÞ cña M¸ytÝnh. III/ Các hoạt động dạy học: ND- Time 1.Bµi míi H§1: Giíi thiÖu vÒ m¸y tÝnh (10’). H§2: Chøc n¨ng cña c¸c bé phËn(1215’). Hoạt động của Thầy Nh¾c H ngåi häc ngay ng¾n GV giíi thiÖu bµi. Tõ nay c¸c em sÏ cã thªm mét ngêi b¹n mới. Đố các em đó là ai? Cái gì? §ã chÝnh lµ chiÕc M¸y vi tÝnh. Y/c H th¶o luËn nhãm xem ngêi b¹n míi cảu mình có những đức tính gì đáng quý? T gọi đại diện nhóm trả lời,, nhóm khác nhËn xÐt vµ bæ sung cho nhãm b¹n. T kÕt luËn: Ngêi b¹n míi cña c¸c em cã rÊt nhiều đức tính quý nh: Chăm làm, làm đúng, làm nhanh và rất thân thiện. Ngêi b¹n míi sÏ gióp c¸c em häc bµi, t×m hiÓu thÕ giíi xung quanh, liªn l¹c víi b¹n bÌ ë xa trong níc vµ trªn kh¾p thÕ giíi... ?T hỏi: Các em đã nhìn thấy hình ảnh chiÕc M¸y Vi tÝnh bao giê cha? - T ®a tranh giíi thiÖu tríc líp h×nh ¶nh cña chiÕc m¸y Vi tÝnh. Y/c c¶ líp quan s¸t. - Y/c H quan s¸t (H1) vµ (H2) SGK vµ th¶o luËn xem m¸y tÝnh cã bao nhiªu lo¹i vµ cã bao nhiªu bé phËn trong 1 chiÕc m¸y tÝnh. §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, c¸c nhãm cßn l¹i nhËn xÐt bæ sung. T chèt l¹i c¸c lo¹i M¸y tÝnh hiÖn nay vµ chØ râ rõng bé phËn. M¸y tÝnh gåm cã 4 bé phËn. 1. Mµn h×nh 2. Th©n m¸y tÝnh. 3. bµn phÝm 4. Chuét m¸y tÝnh. Hoạt động của Trò H thùc hiÖn H ngåi ngay ng¾n, chó ý l¾ng nghe.. T lÊy VD vÒ mµn h×nh. Y/c H quan s¸t H1 vµ H2( SGK) ? Theo em mµn h×nh m¸y tÝnh gièng nh c¸i g×? ? Mµn h×nh m¸y tÝnh lµm nhiÖm vô g×? - T gọi 2 H đứng tại chổ trả lời. - Gäi H kh¸c nhËn xÐt.. H quan s¸t h×nh vÏ. H suy nghÜ, th¶o luËn, §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. Nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung H chó ý l¾ng nghe.. H tr¶ lêi. To¸n líp quan s¸t. H quan s¸t (H1) vµ (H2) SGK, th¶o luËn. H chó ý quan s¸t. §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, H l¾ng nghe. H l¾ng nghe. H ghi vì.. H tr¶ lêi H suy nghÜ, tr¶ lêi H tr¶ lêi H nhËn xÐt, bæ sung.

(2) T kÕt luËn. * PhÇn th©n m¸y tÝnh: - T giíi thiÖu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña Hép m¸y/ ? Thân máy tính đóng vai trò nh cái gì của con ngêi? * Bµn phÝm: T giíi thiÖu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña bµn phÝm - T ®a bµn phÝm tríc líp. ? Quan s¸t trªn bµn phÝm em thÊy cã nh÷ng g×? T giíi thiÖu tõng vïng phÝm vµ nªu chøc năng của từng vùng phím đó. * Chuét m¸y: T nªu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña chuét M¸y tÝnh. T ®a chuét M¸y giíi thiÖu tríc líp. Y/c H th¶o luËn nhãm khi häc vÇ tiÕp xóc H§3: Lîi Ých víi m¸y tÝnh cã nh÷ng lîi Ých g× ? khi häc m¸y §¹i diÖn nhím tr¶ lêi, nhËn xÐt vµ bæ sung tÝnh?(5-7’) T chốt : Với sự giúp đỡ của máy tính em có thể làm đợc nhiều công việc nh: Học chơi đàn, học vẽ, học làm toán.. T y/c H quan s¸t h×nh vÏ (H4-H6) SGK ? Nh×n vµo h×nh vÏ em thÊy M¸y tÝnh cã thể làm đợc những công việc gì? 2. Cñng cè- T kÕt luËn: Lîi Ých khi häc m¸y tÝnh. dÆn dß: H nh¾c l¹i cÊu t¹o cña M¸y tÝnh? M¸y tÝnh (3’) giúp em làm đợc những việc gì? - DÆn dß: HD ( Bµi 1,2,3 SGK trang 6-7). H ghi vë. H ghi chó l¾ng nghe, quan s¸t h×nh vÏ H suy nghÜ, tr¶ kêi. Toµn líp quan s¸t. H quan s¸t tr¶ lêi H chó ý, l¾ng nghe. H quan s¸t h×nh vÏ (H4H6) SGK H th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi H suy nghÜ H tr¶ lêi, ghi nhí..

(3)

×