Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

giao an lop 5 tuan 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.01 KB, 16 trang )

(1)TuÇn 9 Thø 2 ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2014 Tập đọc. C¸i g× quý nhÊt Môc tiªu:. - §äc diÔn c¶m bµi v¨n; biÕt ph©n biÖt lêi ngêi dÉn chuyÖn víi lêi nh©n vËt. - Hiểu vấn đề tranh luận và ý nghĩa đợc khẳng định qua tranh luận: ngời lao động là đáng quý nhất. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ.Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: - HS đọc bài Cổng trời. + V× sao ngêi ta gäi lµ “ cæng trêi” ? + Trong những cảnh vật đợc miêu tả, em thích nhất cảnh vật nào? Vì sao? 2. Bµi míi. HĐ1.Luyện đọc - HS khá đọc bài – Cả lớp đọc thầm. - GV hớng dẫn HS đọc và chia 3 phần gồm 5 đoạn - HS đọc nối tiếp. - HS luyện đọc từ ngữ: sôi nổi, quý, hiếm,… - HS đọc nối tiếp. - HS đọc thầm chú giải và giải nghĩa từ. - HS đọc cả bài. - GV đọc bài. H§2. T×m hiÓu bµi - 1 HS đọc đoạn 1 + 2 – Cả lớp đọc thầm. + Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì? + Lí lẽ của mỗi bạn đa ra để bảo vệ ý kiến của mình nh thế nào? - HS tr×nh bµy – HS nhËn xÐt vµ bæ sung. - 1HS đọc đoạn 3. + Vì sao thầy giáo cho rằng ngời laođộng mới là quý nhất? + Theo em khi tranh luËn, muèn thuyÕt phôc ngêi kh¸c th× ý kiÕn ®a ra ph¶i thÕ nµo? Thái độ tranh luận phải ra sao? - HS tr×nh bµy – HS nhËn xÐt vµ bæ sung. H§3. §äc diÔn c¶m - GV hớng dẫn HS đọc diễn cảm. - HS luyện đọc đoạn 1 + 2 theo nhóm 2. - Thi đọc diễn cảm ( phân vai). - GV nhËn xÐt. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. To¸n. LuyÖn tËp Môc tiªu:. Biết viết số đo độ dài dới dạng số thập phân trong các trờng hợp đơn giản.. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò: - 2 HS lªn lµm bµi tËp ë nhµ. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. H§1. LuyÖn tËp - HS lµm bµi tËp trong SGK. Bµi 1. Yªu cÇu HS tù lµm bµi. 1 HS lªn b¶ng lµm bµi c¶ líp lµm bµi vµo vë. Bài 2. GV gọi 1 HS đọc đề bài. GV viết lên bảng: 315cm = …và yêu cầu HS thảo luận để tìm cách viết 315cm thành số đo có đơn vị là mét. Bµi 3. GV nh¾c HS c¸ch lµm bµi tËp 3 t¬ng tù nh c¸ch lµm bµi 1. VD: 3km 245m = 3 245 km = 3,245km. 1000 Bài 4. HS thảo luận để tìm cách giải phần a, c. GV nhận xét - hs làm sau đó hớng dẫn lại nh SGK. - GV theo dõi, giúp đỡ HS kém làm bài..

(2) - GV híng dÉn HS ch÷a bµi. H§2. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc- Bµi tËp vÒ nhµ: Thø 3 ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2014 To¸n. ViÕt c¸c sè ®o khèi lîng díi d¹ng sè thËp ph©n Môc tiªu: - Biết cách viết số đo khối lợng dới dạng số thập phân, dạng đơn giản. Đồ dùng dạy học: - Bảng đơn vị đo khối lợng kẻ sẵn. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò: - 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp. - GV nhËn xÐt. 2. Giíi thiÖu bµi míi. HĐ1. Ôn tập về các đơn vị đo khối lợng a.Bảng đơn vị đo khối lợng: - GV yêu cầu HS kể tên các đơn vị đo khối lợng theo thứ tự từ bé đến lớn. - 1 HS lên viết các đơn vị đo khối lợng trên bảng đã kẻ sẵn. HS đọc lại bảng đơn vị đo - HS nhËn xÐt. b.Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề + Em h·y nªu mèi quan hÖ gi÷a ki-l«-gam vµ hÐc-t«-gam, gi÷a ki-l«-gam vµ yÕn. - GV ghi vµo b¶ng. - Tơng tự với các đơn vị đo khác. + Em hãy nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lợng liền kề nhau. c.Quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng - HS nªu mèi quan hÖ gi÷a tÊn víi t¹, gi÷a tÊn víi kg, gi÷a t¹ víi kg. - GV nhËn xÐt vµ chuÈn kiÕn thøc. H§2. Híng dÉn viÕt c¸c sè ®o khèi lîng díi d¹ng sè thËp ph©n - GV nªu vÝ dô: T×m sè thËp ph©n thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm: 5 tÊn 132 kg = … tÊn - HS th¶o luËn nhãm 2 t×m sè thËp ph©n thÝch hîp. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy – HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ chuÈn kiÕn thøc. H§3. LuyÖn tËp - HS lµm bµi tËp trong SGK. - GV theo dõi giúp đỡ HS kém làm bài. - Lớp trởng điều khiển cả lớp chữa bài - HS đổi vở cho nhau để kiểm tra bài của bạn. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - Bµi tËp vÒ nhµ: VBT to¸n LuyÖn tõ vµ c©u. Më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn Môc tiªu:. - Tìm đợc các từ ngữ thể hiện sự so sánh, nhân hoá trong các mẫu chuyện Bầu trời mïa thu - Biết viết đoạn văn tả cảnh đẹp ở quê em biết dùng từ ngữ,hình ảnh so sánh, nhân ho¸ khi miªu t¶. §å dïng d¹y häc: - B¶ng nhãm. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò: - 4 HS lµm bµi tËp vÒ nhµ. - GV nhËn xÐt. 2.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi míi. H§1. LuyÖn tËp - HS lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt Bài 1. HS nối tiếp nhau đọc bài Bầu trời mùa thu. Cả lớp đọc thầm theo. Bµi 2. HS lµm viÖc theo nhãm, ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng nhãm: Ghi nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù so s¸nh ; nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn sù nh©n hãa. Bài 3. Viết 1 đoạn văn tả cảnh đẹp của quê em hoặc ở nơi em ở( ngọn núi, cánh đồng, c«ng viªn,…) – 3 HS lµm bµi tËp 1,2, 3 vµo b¶ng phô..

(3) - GV theo dõi giúp đỡ HS kém làm bài. - GV híng dÉn HS ch÷a bµi. H§2. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. §Þa lÝ Môc tiªu:. C¸c d©n téc, sù ph©n bè d©n c. - BiÕt s¬ lîc vÒ sù ph©n bè d©n c ViÖt Nam: + Việt Nam là nớc có nhiều dân tộc, trong đó ngời Kinh có số dân đông nhất. + Mật độ dân số cao dân c tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, ven biển và tha thớt ë vïng nói. + Kho¶ng 3 d©n sè ViÖt Nam sèng ë vïng n«ng th«n 4 - Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ lợc đồ dân c ởmức độ đơn giản để nhận biết một số đặc điểm của sự phân bố dân c. - K+G: Nêu hâụ quả của sự phân bố dân c không đều giữa vùng đồng bằng, ven biển và vùng núi: nơi quá đông dân thừa lao động, nơi ít dân thiếu lao động. Đồ dùng dạy học: - Bảng số liệu về mật độ dân số của một số nớc châu á. - Lợc đồ mật độ dân số Việt Nam. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò + Năm 2004, dân số nớc ta là bao nhiêu? Dân số nớc ta đứng thứ mấy trong các nớc ë §«ng Nam ¸? + Dân số tăng nhanh gây khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống nhân dân? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phơng em. - GV nhËn xÐt tiÕt häc. 2. Bµi míi. HĐ1. 54 dân tộc anh em trên đất nớc Việt Nam - GV nªu c©u hái yªu cÇu HS tr¶ lêi: + Níc ta cã bao nhiªu d©n téc? + Dân tộc nào đông nhất? Sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít ngời sống ở đâu? + Kể tên một số dân tộc ít ngời và địa bàn sinh sống của họ? + TruyÒn thuyÕt Con rång ch¸u tiªn cña nh©n d©n ta thÓ hiÖn ®iÒu g×? - HS tr×nh bµy – HS nhËn xÐt bæ sung - GV chuÈn kiÕn thøc. HĐ2. Mật độ dân số Việt Nam - HS tìm hiểu: Em hiểu thế nào là mật độ dân số? - GV chuẩn kiến thức: +Mật độ dân số là số dân trung bình sống trên 1km2 diện tích đất tự nhiên. GV lấy ví dụ cho HS hiểu: Dân số huyện A là 52 000 ngờ, diện tích đất tự nhiên là 250km2 . Mật độ dân số là: 52000 : 250 = 208 (ngờ/km2 ) - GV treo bảng thống kê mật độ dân số của một số nớc châu á. - HS quan s¸t vµ t×m hiÓu: B¶ng sè liÖu cho ta biÕt ®iÒu g×? So sánh mật độ dân số một số nớc châu á. + Kết quả so sánh trên chứng tỏ điều gì về mật độ dân số Việt Nam? - HS tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS nhËn xÐt vµ bæ sung. - GV chuẩn kiến thức: Mật độ DS nớc ta rất cao, cao hơn cả TQ và cao hơn nhiều so với mật độ dân số trung bình thế giới. H§3. Sù ph©n bè d©n c ë ViÖt Nam - GV treo lợc đồ mật độ dân số và tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2. - HS quan s¸t vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Chỉ trên lợc đồ và nêu: + Các vùng có mật độ dân số trên 1000 ngời/km2. + Những vùng nào có mật độ dân số từ 501 đến 1000ngời/km2? + Các vùng có mật độ dân số từ trên 100đến 500ngời/km2? + Vùng có mật độ dân số dới 100ngời/km2? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy – HS nhËn xÐt bæ sung..

(4) 3. Cñng cè, dÆn dß: - VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. Thø 4 ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2014 Tập đọc Môc tiªu:. §Êt Cµ Mau. - Đọc diễn cảm đợc bài văn, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm. - Hiểu nội dung: Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc tính cách kiªn cêng cña con ngêi Cµ Mau. Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi: + Theo Hùng, Quý, Nam, cái gì quý nhất trên đời? + Vì sao thầy giáo cho rằng ngời lao động mới là quý nhất? - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. HĐ1. Luyện đọc - HS khá đọc bài – Cả lớp đọc thầm. - 3HS đọc nối tiếp. - HS luyện đọc từ khó: ma giông, hối hả, bình bát, thẳng đuột, lu truyền. - HS đọc đoạn nối tiếp. - HS đọc chú giải + Giải nghĩa từ. H§2. T×m hiÓu bµi - 1 HS đọc to đoạn 1, cả lớp đọc thầm theo. + Ma ë Cµ Mau cã g× kh¸c thêng? + Hãy đặt tên cho đoạn văn này. - 1 HS đọc to đoạn 2 – Cả lớp đọc thầm. + Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? + Ngêi Cµ Mau dùng nhµ cöa nh thÕ nµo? + Hãy đặt tên cho đoạn văn này. - HS đọc thầm đoạn 3. + Ngêi d©n Cµ Mau cã tÝnh c¸ch nh thÕ nµo? - GV nhËn xÐt. H§3. §äc diÔn c¶m - GV hớng dẫn HS đọc diễn cảm. - HS luyện đọc đoạn 2. - HS thi đọc diễn cảm. - GV nhận xét + khen những HS đọc hay nhất. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. To¸n. Viết các đơn vị đo diện tích dới dạng số thập phân Môc tiªu: - BiÕt c¸ch viÕt sè ®o diÖn tÝch díi d¹ng sè thËp ph©n. Đồ dùng dạy học: Kẻ sẵn bảng đơn vị đo diện tích nhng cha điền tên các đơn vị. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra bài cũ: - 1 HS lên bảng đọc lại bảng đơn vị đo KL. - 2 HS lµm bµi tËp vÒ nhµ. - GV nhËn xÐt. 2. Giíi thiÖu bµi míi vµ ghi môc. HĐ1. Ôn tập về các đơn vị đo diện tích a.Bảng đơn vị đo diện tích - HS kể tên các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé. - 1HS viết các số đo diện tích vào bảng đơn vị đã kẻ sẵn. b.Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích liền kề.

(5) - H·y nªu mèi quan hÖ gi÷a MÐt vu«ng víi §Ò-xi-mÐt vu«ng vµ MÐt vu«ng víi §Òca-mÐt vu«ng. - HS tr×nh bµy – HS nhËn xÐt. GV viÕt 1m2 = 100dm2 = 1 dam2 vµo cét mÐt vu«ng. 100 - GV tiến hành tơng tự với các đơn vị khác. + Em hãy nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề? c.Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng + Nêu quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích km2, ha với m2. Quan hệ giữa km2 và ha? - GV chuÈn kiÕn thøc. H§2. Híng dÉn viÕt c¸c sè ®o diÖn tÝch díi d¹ng sè thËp ph©n a.VÝ dô 1 - GV nªu vÝ dô: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm: 3m25dm2 = … m2 - HS th¶o luËn nhãm 2 t×m sè thËp ph©n thÝch hîp. - HS tr×nh bµy – HS nhËn xÐt. - GV chuÈn kiÕn thøc. b.VÝ dô 2 T¬ng tù vÝ dô 1. H§3. LuyÖn tËp - HS lµm bµi tËp trong SGK. Bµi 1,2, HS tù lµm bµi Bài 3. GV gọi HS đọc đề bài, HS khá tự làm bài, sau đó hớng dẫn HS yếu VD: 5.34km2 = 5 34 km2 = 5km2 34ha - GV theo dõi giúp đỡ HS kém làm bài. 100 - Lớp trởng điều khiển cả lớp chữa bài - HS đổi vở cho nhau để kiểm tra bài của bạn. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - Bµi tËp vÒ nhµ: Khoa häc Môc tiªu:. Thái độ đối với ngời bị nhiễm HIV/AIDS. - Xác định đợc các hành vi tiếp xúc thông thờng không lây nhiễm HIV. - Không phân biệt đối xử với ngời bị nhiễm HIV và cả gia đình họ. - RÌn kÜ n¨ng thÓ hiÖn c¶m th«ng chia sÎ, tr¸nh ph©n biÖt k× thÞ víi ngêi nhiÔm HIV ( H§1) Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh, tin bài vế các hoạt động phòng tránh HIV/AIDS. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra bài cũ: + HIV/AIDS là gì? HIV có thể lây truyền qua những đờng nào? + Chúng ta phải làm gì để phòng tránh HIV/AIDS? GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. 2. Bµi míi: H§1. HIV/AIDS kh«ng l©y qua mét sè tiÕp xóc th«ng thêng + Những hoạt động tiếp xúc nào không có khả năng lây nhiễm HIV/AIDS? - HS trả lời – GV ghi nhanh những ý kiến đó lên bảng. - GV nhËn xÐt. - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi theo nhóm 4: HIV không lây qua đờng tiếp xúc th«ng thêng - HS th¶o luËn theo nhãm ph©n vai vµ diÔn l¹i theo néi dung H1 . + Theo em lúc đó Nam và Thắng phải làm gì? - GV theo dõi và giúp đỡ những nhóm khó khăn. - C¸c nhãm lªn tr×nh diÔn - GV nhËn xÐt vµ khen ngîi tõng nhãm. H§2. GV tæ chøc cho HS th¶o luËn theo nhãm 2: Quan sát H2,3 trang 36, 37 SGK, đọc lời thoại của các nhân vật và trả lời câu hỏi: + Nếu bạn đó là ngời quen của em, em sẽ đối xử với các bạn nh thế nào? Vì sao? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy – HS nhËn xÐt vµ bæ sung. + Qua ý kiÕn cña b¹n, em rót ra ®iÒu g×?.

(6) - GV nhËn xÐt vµ chuÈn kiÕn thøc. HĐ3. Bày tỏ thái độ, ý kiến - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm 6. - HS th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp ( MÉu phiÕu häc tËp theo thiÕt kÕ Khoa häc trang 85 ). - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy HS nhËn xÐt vµ bæ sung - GV nhËn xÐt. 3. Cñng cè, dÆn dß: - HS tr¶ lêi nhanh c¸c c©u hái: +Chúng ta cần có thái độ nh thế nào đối với ngời bị nhiễm HIV và gia đình họ? + Lµm nh vËy cã t¸c dông g×? - GV nhËn xÐt tiÕt häc. Thø 5 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2014 TËp lµm v¨n Môc tiªu:. LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh, tranh luËn. - Nêu đợc lý lẽ, dẫn chứng và bớc đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng trong thuyết trình, tranh luận một vấn đề đơn giản - RÌn kÜ n¨ng hîp t¸c ( H§1) §å dïng d¹y häc: B¶ng phô Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò - 2 HS đọc đoạn mở bài, kết bài đã làm ở tiết trớc. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. H§1. LuyÖn tËp Bµi tËp 1: - 1HS đọc yêu cầu bài tập – Cả lớp đọc thầm - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm 4. - HS th¶o luËn vµ th kÝ ghi vµo b¶ng phô. - C¸c nhãm tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh. - HS nhËn xÐt vµ bæ sung. - GV nhËn xÐt. Bµi tËp 2: - 1HS đọc yêu cầu bài tập – Cả lớp đọc thầm - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm 4. - đại diện nhóm trình bày. - GV nhËn xÐt. H§2. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. To¸n. LuyÖn tËp chung. pMôc tiªu: HS cÇn: - Viết các số đo độ dài, số đo khối lợng, số đo diện tích dới dạng số thập phân. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò: - HS ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. H§1. LuyÖn tËp - HS lµm bµi tËptrong SGK. Bài 1. HS đọc yêu cầu đề bài. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - Hai đơn vị đo độ dài tiếp liền thì hơn kém nhau bao nhiêu lần? Bµi 2. T¬ng tù bµi 1. Bµi 3. - GV yªu cÇu HS nªu mèi quan hÖ gi÷a km2 , ha, dm2 víi m2 - HS lµm bµi. VD: 7km2 = 7 000 000m2 4 ha = 40 000m2.

(7) Bài 4. GV giúp đỡ HS kém làm bài. + Muốn tìm đợc diện tích của hình chữ nhật trớc hết em phải tính đợc gì? + Nöa chu vi cña h×nh ch÷ nhËt lµ g×? + Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ta làm thế nào? - GV theo dõi giúp đỡ HS kÐm lµm bµi. - GV híng dÉn HS ch÷a bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß:- GV nhËn xÐt tiÕt häc. - Bµi tËp vÒ nhµ: LuyÖn tõ vµ c©u. §¹i tõ Môc tiªu:. - Đại từ là từ dùng để xng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ( hoặc cụm DT, §T, TT) trong c©u kÓ khái lÆp. - Nhận biết đợc 1 số đại từ thờng dùng trong thực tế ; bớc đầu biết dùng đại từ p thay thÕ cho danh tõ bÞ lÆp nhiÒu lÇn . §å dïng d¹y häc: B¶ng phô hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS lần lợt đọc đoạn văn viết về cảnh đẹp của quê hơng. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. H§1. NhËn xÐt Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu bài tập – Cả lớp đọc thầm. - GV giao việc: Em hãy chỉ rõ từ tớ, cậu trong câu a, từ nó trong câu b đợc dùng làm g×? - HS lµm bµi vµ tr×nh bµy bµi – HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ chuÈn kiÕn thøc. Bµi tËp 2: TiÕn hµnh nh bµi tËp 1. - GV chuẩn kiến thức: Những từ in đậm ở hai đoạn văn đợc dùng thay thế cho động từ, tính từ trong câu cho khỏi lặp lại các từ ấy; chúng đợc gọi là đại từ. H§2. Ghi nhí - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm 2 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: + Những từ in đậm trong câu đợc dùng làm gì? + Những từ dùng để thay thế ấy đợc gọi tên là gì? - HS đọc ghi nhớ. Vài HS nhắc lại. H§3. LuyÖn tËp - HS lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt. - GV theo dõi giúp đỡ HS kém làm bài. -GV híng dÉn HS ch÷a bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau Thø 6 ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2014 To¸n Môc tiªu: HS cÇn:. LuyÖn tËp chung. - Viết các số đo độ dài, số đo khối lợng, số đo diện tích dới dạng số thập phân.. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò: - HS ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. LuyÖn tËp. H§1. LuyÖn tËp - HS lµm bµi tËp vµo SGK. - Lần lợt HS đọc yêu cầu bài tập 1, 3, 4, 5 – GV hớng dẫn – HS làm vào vở. - GV theo dõi giúp đỡ HS kém làm bài. - GV híng dÉn HS ch÷a bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc..

(8) - ChuÈn bÞ bµi sau TËp lµm v¨n Môc tiªu:. LuyÖn tËp thuyÕt tr×nh, tranh luËn. - Bớc đầu biết cách mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận về một vấn đề đơn giản. - RÌn kÜ n¨ng thÓ hiÖn sù tù tin( H§1) §å dïng d¹y häc: B¶ng phô. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò: - 2HS lÇn lît :§äc bµi tËp 3. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. H§1. LuyÖn tËp Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu bài tập 1 – Cả lớp đọc thầm. - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4. Mỗi HS đóng vai một nhân vật, dựa vào ý kiến của nhân vật, mở rộng, phát triển lí lẽ, dẫn chứng để bênh vực cho ý kiến ấy - HS th¶o luËn vµ hoµn thµnh bµi tËp vµo b¶ng phô. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy – HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. Bµi tËp 2: HS lµm bµi tËp vµo vë bµi tËp TiÕng ViÖt. GV lu ý HS: Các em không cần nhập vai trăng, đèn mà cần trình bày ý kiến của mình.Y/c đặt ra là cần thuyết phục mọi ngời thấy rõ sự cần thiết của cả trăng và đèn - GV híng dÉn HS ch÷a bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. Khoa häc Môc tiªu:. Phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i. - Nêu đợc một số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại. - Nhận biết đợc nguy cơ khibản thân có thể bị xâm hại. - RÌn kÜ n¨ng øng phã øng xö phï hîp khi cã nguy c¬ bÞ x©m h¹i ( H§2). §å dïng d¹y häc: - PhiÕu häc tËp. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò + Nh÷ng trêng hîp tiÕp xóc nµo kh«ng bÞ l©y nhiÔm HIV/AIDS? + Chúng ta cần có thái độ nh thế nào đối với ngời bị nhiễm HIV và gia đình họ? Theo em t¹i sao l¹i ph¶i lµm nh vËy? - GV nhËn xÐt tiÕt häc. 2. Bµi míi. H§1. Khi nµo chóng ta cã thÓ bÞ x©m h¹i - 3HS đọc lời thoại của các nhân vật trong hình minh hoạ 1, 2, 3 trang 38 SGK. + C¸c b¹n trong c¸c t×nh huèng trªn cã thÓ gÆp ph¶i nguy hiÓm g× ? + Ngoài các tình guống đó, em hãy kể thêm những tình huống có thể dẫn đến nguy c¬ x©m h¹i mµ em biÕt? GV ghi nhanh c¸c ý kiÕn cña HS lªn b¶ng. - Nhận xét những thờng hợp HS nói đúng. - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm 4. - HS trao đổi, thảo luận tìm các cách để phong tránh bị xâm hại. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy – HS nhËn xÐt vµ bæ sung. - GV nhận xét và kết luận: Để đảm bảo an toàn cá nhân, chúng ta cần đề cao cảnh giác để tránh bị xâm hại. H§2. øng phã víi nguy c¬ bÞ x©m h¹i - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn theo tæ, ®a t×nh huèng cho c¸c nhãm vµ yªu cÇu c¸c nhóm dựng lời thoại để có một kịch bản hay. - HS dựa vào tình huống để đa đóng vai và đa ra cách xử lí tình huống. - GV hớng dẫn, giúp đỡ từng nhóm..

(9) - C¸c nhãm lªn tr×nh diÔn - GV nhËn xÐt. H§3. Nh÷ng viÖc cÇn lµm khi bÞ x©m h¹i - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãmn 2. - HS th¶o luËn :+ Khi cã nguy c¬ bÞ x©m h¹i, chóng ta ph¶i lµm g×? + Trong trêng hîp bÞ x©m h¹i, chóng ta sÏ ph¶i lµm g×? + Theo em, chóng ta cã thÓ t©m sù, chia sÎ víi ai khi bÞ x©m h¹i? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy – HS nhËn xÐt bæ sung. 3. Cñng cè, dÆn dß: - §Ó phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i, chóng ta ph¶i lµm g×? - GV nhËn xÐt tiÕt häc - VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.. Gi¸o ¸n líp 5 - tuÇn 9. Thø 3 ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2014 ThÓ dôc. Môc tiªu:. Bµi 17. - Biết cách thực hiện động tác vơn thở, tay và chân của bài thể dụcphát triển chung. -Trò chơi Dẫn bóng . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. §å dïng d¹y häc: - 1 cßi, vÖ sinh s©n tËp. Hoạt động dạy học. 1. PhÇn më ®Çu: - GV phæ biÕn néi dung häc tËp. - Chạy quanh sân tập, đứng thành vòng tròn, quay mặt vào trong để khởi động các khíp. - Chơi trò chơi khởi động. - KiÓm tra bµi cò: Thực hiện 2 động tác đã học: Vơn thở, tay. 2. PhÇn c¬ b¶n: - Ôn 2 động tác vơn thở và tay. ôn tập theo tổ, tổ trởng điều khiển các tổ. Sau đó báo c¸o vÒ líp trëng. - Học động tác chân: GV hớng dẫn nh các động tác trớc. GV làm mẫu sau đó cho HS tËp theo. - Ôn 3 động tác thể dục đã học. - Ch¬i trß ch¬i DÉn bãng. 3. PhÇn kÕt thóc: - §øng vç tay h¸t. - GV vµ HS hÖ thèng bµi. - GV nhận xét, đánh giá tiết học. Thø 5 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2014 ThÓ dôc. Bµi 18.

(10) Môc tiªu:. - Ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung. - Học trò chơi Ai nhanh và khéo hơn. Yêu cầu nắm đợc cách chơi. §å dïng d¹y häc: 1 cßi, bãng. hoạt động dạy học. 1. PhÇn më ®Çu: - GV phæ biÕn nhiÖm vô häc tËp. - Chạy chậm theo địa hình tự nhiên. - Đứng thành 3 – 4 hàng ngang hoặc vòng tròn sau đó GV hoặc cán sự điều khiển cho cả lớp thực hiện khởi động các khớp. - Ch¬i trß ch¬i §øng ngåi theo hiÖu lÖnh. 2. PhÇn c¬ b¶n: - Häc trß ch¬i Ai nhanh vµ khÐo h¬n + GV nªu tªn trß ch¬i vµ phæ biÕn luËt ch¬i. + HS tham gia ch¬i. + GV theo dõi giúp đỡ HS trong khi chơi. + GV nhËn xÐt. - Ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung. + HS tËp luyÖn theo líp díi sù ®iÒu khiÓn cña líp trëng. + HS tËp luyÖn tËp theo tæ. + GV theo dâi vµ söa sai cho HS. 3. PhÇn kÕt thóc: - HS tập tại chỗ làm một số động tác thả lỏng, rũ chân, tay, gập thân lắc vai,… - GV nhËn xÐt tiÕt häc. Thø 6 ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2014 LÞch sö Môc tiªu:. C¸ch m¹ng mïa thu. - KÓ l¹i mét sè sù kiÖn nh©n d©n Hµ Néi khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn th¾ng lîi: ngµy 19-8-1945 hàng chục vạn nhân dân Hà Nội xuống đờng biểu dơng lực lợng và mít ting t¹i Nhµ h¸t lín thµnh phè. Ngay sau cuéc mÝt tin, quÇn chóng d· x«ng vµo chiÕm c¸c c¬ së ®Çu n·o cña kÎ thï: Phñ Kh©m sai, Së MËt th¸m,…ChiÒu ngµy 19-8-1945 cuéc khëi nghÜa dµnh chÝnhquyÒn ë Hµ Néi toµn th¾ng. - BiÕt C¸ch m¹ng th¸ng t¸m næ ra vµo thêi gian nµo, sù kiÖn cÇn nhí, kÕt qu¶: + Th¸ng 8-1945 nh©n d©n ta vïng lªn khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn vµ lÇn lît dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ néi, HuÕ, Sµi Gßn. + Ngµy 19-8 trë thµnh ngµy kØ niÖm C¸ch m¹ng th¸ng T¸m. - K+G: Biết đợc ý nghĩa cuộc khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội. Su tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về CM tháng Tám ở địa phơng. Đồ dùng dạy học: Bản đồ hành chính Việt Nam, ảnh t liệu về Cách mạng tháng T¸m, phiÕu häc tËp cña HS. Hoạt động dạy học: 1. KiÓm tra bµi cò + ThuËt l¹i cuéc khëi nghÜa 12 – 9 -1930 ë NghÖ An. + Trong nh÷ng n¨m 1930 – 1931, ë nhiÒu vïng n«ng th«n NghÖ – TÜnh diÔn ra ®iÒu g× míi? GVnhËn xÐt. 2. Bµi míi. Giíi thiÖu bµi H§1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng - HS đọc thầm phần chữ nhỏ đầu bài và thảo luận nhóm 2: ? Tìm hiểu tình hình nớc ta từ tháng 3 năm 1945 đến giữa tháng Tám năm 1945? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy – HS nhËn xÐt bæ sung. ? Đứng trớc tình hình này, Đảng và Bác Hồ quyết định điều gì? V× sao nãi “ §©y lµ thêi c¬ ngµn n¨m cã mét” ? - HS tr¶ lêi – HS nhËn xÐt. - GV chuÈn kiÕn thøc. H§2. Khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ néi ngµy 19-8-1945.

(11) - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn theo nhãm 2. - HS t×m hiÓu SGK vµ thuËt l¹i cuéc khëi nghÜa 19 -8-1945 ë Hµ Néi. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy – HS nhËn xÐt bæ sung. - GV chuÈn kiÕn thøc. + Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Hà Nội có tác động nh thế nào đến tinh thần cách m¹ng cña nh©n d©n c¶ níc. Tiếp sau Hà Nội, những nơi nào đã giành đợc chính quyền? - GV chuÈn kiÕn thøc vµ liªn hÖ thªm cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ TÜnh. H§3. Nguyªn nh©n vµ ý nghÜa th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm 4. - HS th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp: PhiÕu häc tËp §iÒn vµo chç chÊm cho hoµn chØnh: - Nhân dân ta giành đợc thắng lợi trong cuộc cách mạng vì ...... - Th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m cã ý nghÜa ...... §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy – HS nhËn xÐt bæ sung. GV chuÈn kiÕn thøc: Th¾ng lîi cña CMT8 cho tÊy lßng yªu níc vµ tinh thÇn CM cña nhân dân ta. Chúng ta đã giành đợc độc lập dân tộc, thoát khỏi kiếp nô lệ của thực d©n phong kiÕn. - HS tr¶ lêi c©u hái: + Vì sao mùa thu 1945 đợc gọi là mùa thu cách mạng? + Vì sao ngày 19 -8 đợc lấy làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nớc ta? 3. Cñng cè dÆn dß:- GV mhËn xÐt tiÕt häc . - Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. KÜ thuËt. Luéc rau Môc tiªu:. BiÕt c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc chuÈn bÞ vµ c¸c bíc luéc rau. Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình. §å dïng d¹y häc: Rau muèng, rau c¶i, bÕp, níc, nåi soong, rç,… Hoạt động dạy học: 1. KiÓm tra bµi cò: - Hãy nêu các bớc để nấu cơm bằng nồi cơm điện. - Khi nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iÖn chóng ta cÇn lu ý ®iÒu g×? 2. Bµi míi: H§1. T×m hiÓu c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ luéc rau. HS trao đổi bạn bên cạnh: - Hãy nêu tên các nguyên liệu để chuẩn bị luộc rau. - Hãy nêu các dụng cụ chuẩn bị để luộc rau. HS quan sát hình 2 và đọc nội dung mục 1b nêu cách sơ chế rau trớc khi luộc trong đó có loại rau mà GV đã chuẩn bị. HS lên bảng để thực hành các thao tác sơ chế rau. GV uốn nắn các thao tác cha đúng. Có thể hớng dẫn thêm các thao tác: ngắt cuống rau muèng, c¾t rau c¶i, tíc x¬ vá qu¶ ®Ëu,.. GV lu ý mét sè ®iÓm vÒ luéc rau cho HS . H§2. T×m hiÓu c¸ch luéc rau: HS đọc nội dung 2 kết hợp quan sát hình 3 nhớ lại cách luộc rau ở gia đình để nêu c¸ch luéc rau. - NhËn xÐt vµ híng dÉn HS c¸ch luéc rau. GV lu ý HS mét sè ®iÓm: Cho nhiÒu níc, nªn cho một ít muối, nớc sôi mới cho vào (rau xanh), đun to và đều lửa,… HS nh¾c l¹i c¸c thao t¸c khi luéc rau. 3.Củng cố dặn dò: GV hỏi HS một số câu hỏi để HS nhớ lại cách luộc rau. Nhận xét ý thức học tập của HS và chuẩn bị bài sau Bày dọn bữa ăn trong gia đình kÜ n¨ng sèng. l¾ng nghe vµ nghe thÊy (2).

(12) môc tiªu:HS l¾ng nghe hiÖu qu¶ h¬n Ph¬ng tiÖn: S¸ch thùc hµnh kÜ n¨ng sèng. Hoạt động dạy học:. 1. Bµi cò: L¸ng nghe vµ nghe thÊy cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau? 2. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi H§1: Giíi thiÖu ch÷ thÝnh vµ ý nghÜa cña ch÷ thÝnh HS quan s¸t ch÷ thÝnh b»ng tiÕng h¸n - th¶o luËn cÆp lµm BT ë trang 5. - Chữ thính có nghĩa là gì? ( Chữ thính tiếng Hán đợc ghép bởi 5 chữ đó là: Nhĩ - vơng - nh·n - nhÊt - t©m) - Chữ thính đợc đợc ghép bởi 5 chữ nhĩ, nhãn, nhất, tâm, vơng vậy nó mang ý nghĩa g×? HS lµm BT 1,2,3,4,5 trang 6,7. 2 HS đọc truyện: Lắng nghe là hùng biện nhất. Khi l¾ng nghe chóng ta cÇn nh thÕ nµo? 2 HS đọc phần bài học HS thùc hµnh theo nhãm 4: Giao tiÕp víi b¹n vµ hÕt m×nh l¾ng nghe. H§2: LuyÖn tËp HS tËp viÕt l¹i ch÷ thÝnh vµo khung giÊy trong s¸ch. ý nghÜa cña ch÷ thÝnh lµ g×? 3. DÆn dß: VÒ nhµ gi¶i nghÜa cho bè mÑ cïng nghe ch÷ thÝnh. Ph¶i biÕt l¾ng nghe khi ngêi kh¸c nãi. Hoạt động tập thể. Móa h¸t s©n trêng KÜ thuËt C¾t kh©u thªu tù chän: “Thªu dÊu nh©n” Môc tiªu: HS tiÕp tôc thùc hµnh thªu dÊu nh©n. - Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn khÐo lÐo . §å dïng d¹y häc: V¶i, kÐo, chØ thªu…. Hoạt động dạy học: 1. KiÓm tra bµi cò - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. 2. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi H§1. Thùc hµnh - HS tiÕp tôc hoµn thiÖn s¶n phÈm cña m×nh. - GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn. H§2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm - HS trng bµy s¶n phÈm. - GV nhËn xÐt s¶n phÈm. - GV khen những HS có những sản phẩm đẹp. 3. Cñng cè, dÆn dß LuyÖn tiÕng viÖt ¤n dùng ®o¹n më bµi vµ kÕt bµi Môc tiªu: Cñng cè cho HS c¸ch viÕt ®o¹n më bµi giÊn tiÕp vµ kÕt bµi më réng víi bµi v¨n t¶ c¶nh Néi dung: H·y viÕt ®o¹n v¨n më bµi gi¸n tiÕp vµ kÕt bµi më réng miªu t¶ c¶nh trêng em vµo giê ra ch¬i. HS lµm bµi. Gọi 1 số HS đọc bài làm của mình trớc lớp. HS kh¸c nhËn xÐt – GV bæ sung. DÆn HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi chuÈn bÞ cho tiÕt TLV viÕt..

(13) LuyÖn to¸n ôn: Viết các đơn vị đo độ dài , khối lợng dới dạng Stp Mục tiêu: Củng cố cho HS về cách viét các đơn vị đo độ dài, đo khối lợng dới dạng sè thËp ph©n Cñng cè cho HS vÒ gi¶i to¸n quan hÖ tØ lÖ Néi dung: * TB + yÕu: Lµm BT 1,2,3,4 trang VBT thùc hµnh To¸n vµ TiÕngViÖt * K+ G: lµm thªm: 1. NÕu cã 15 ngêi cïng lµm mét c«ng viÖc th× sÏ hoµn thµnh trong 8 ngµy. Nay muèn hoàn thành công việc đó trong 6 ngày thì cần bao nhiêu ngời cùng làm? 2. Một bếp ăn dự trữ 1 số gạo đủ cho 120 ngời ăn trong 25 ngày, thực tế đã có 150 ngời ăn. Hỏi số gạo dự trữ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Biết mức ăn của mỗi ngời nh nhau. ChiÒu. LuyÖn to¸n Luyện Toán: Ôn viết số đo độ dài dới dạng số thập phân Mục tiêu: - Củng cố cho HS cách viết số đo độdài dới dạng số thập phân. - Cñng cè vÒ tÝnh nhanh vµ t×m thµnh phÇn cña phÐp tÝnh. Néi dung: HS TB+ yÕu: Lµm BT 1,2, 4a s¸ch luyÖn to¸n trang 47 Kh¸: Lµm bµi tËp 1,3,4,5 vë luyÖn To¸n trang 47 ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm: a.345cm = … m b. 35dm = … m 678cm= … m 34dm = … m 234 mm = … dm 92cm = … dm 356 mm = … dm 12mm = …cm Giái: 1. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a. 1+ 2+ 3 + 4+5 +6 +7+8 …….+ 19 ( tæng cã tÊt c¶ 19 sè h¹ng) b. ( 1998 1999 + 1997 1998) (1+ 1 :1 1 -1 1 ) 2 2 3 c. ( 79281 x 25 + 79281 x 75 ) x ( 11 x 9 – 90 x 1 – 9) 2. T×m x: 5 7 a. ( x - 1 ) = 7 - 1 b. ( x + 4 ) = 5- 7 2. 3. 4. 2. 3. 4. 6. luyÖn TiÕng ViÖt ¤n: Tõ nhiÒu nghÜa Môc tiªu: Cñng cè cho HS vÒ tõ nhiÒu nghÜa. Néi dung: HS TB+ yÕu: Lµm BT 1,2 trang vë luyÖn TiÕng ViÖt T1 K+G: 1. Trong các từ in đậm dới đây từ nào là đồng âm, từ nào là nhiều nghĩa? a. Vµng - Giá vàng trong nớc tăng đột biến. - TÊm lßng vµng. - Ông tô mua bộ vàng lới mới để chuẩn bị cho vụ đánh bắt hải sản. b. Bay: - B¸c thî nÒ cÇm bay x©y tr¸t têng nhanh tho¨n tho¾t. - SÕu giang mang l¹nh ®ang bay ngang trêi. - §¹n bay rµo rµo. - Chiếc áo này đã bay màu. 2. Với mỗi nghĩa của một từ dới đây, em hãy đặt 1 câu. a. C©n: - Dông cô ®o khèi lîng ( c©n lµ danh tõ) - Hoạt động đo khối lợng bằng cái cân( cân là động từ) - Cã hai phÝa ngang b»ng nhau, kh«ng lÖch( c©n lµ tÝnh tõ).

(14) b. Xuân: - Mùa đầu của 1 năm, từ tháng giêng đến tháng 3( xuân là danh từ) - ChØ tuæi trÎ, søc trÎ( xu©n lµ tÝnh tõ) - ChØ mét n¨m( Xu©n lµ danh tõ). ChiÒu. LuyÖn viÕt Bµi: c¸i g× quý nhÊt Môc tiªu: RÌn c¸ch viÕt vµ tr×nh bµy bµi: C¸i g× quý nhÊt Néi dung: * HS TB+ yếu: Trình bày và viết đúng đoạn 2 bài: Cái gì quý nhất *K+G: Trình bày và viết đúng đẹp bài: Cái gì quý nhất ChÝnh t¶. Nhớ – viết: Tiếng đàn ba- la- lai-ca trên sông Đà Môc tiªu: - Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự do. - Làm đợc BT2 a,b hoặc BT 3 a,b. §å dïng d¹y häc: PhiÕu bèc th¨m, giÊy bót, b¨ng dÝnh. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò: - 3 HS viÕt trªn b¶ng líp, c¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p: tuyªn truyÒn, khuyªn, thuyÕt, khuyÕt, tuyÖt. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. H§1. ViÕt chÝnh t¶ - 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà. + Em h·y cho biÕt bµi th¬ gåm mÊy khæ ? ViÕt theo thÓ th¬ nµo? + Theo em viết tên loại đàn nêu trong bài nh thế nào? Trình bày tên tác giả ra sao? - HS viÕt chÝnh t¶ - GV đọc – HS rà soát lỗi. - GV chÊm bµi vµ híng dÉn HS ch÷a lçi chÝnh t¶. H§2. LuyÖn tËp - HS lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt. - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu. - HS tr×nh bµy bµi – HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ lµm l¹i bµi tËp vµo vë « li. Mçi em viÕt Ýt nhÊt lµ 5 tõ l¸y.. KÓ chuyÖn. Môc tiªu:. Ôn: Kể chuyện đã nghe đã đọc. - HS kể lại đợc một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữa con ngời với thiên nhiên. - Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - BiÕt nghe vµ nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n §å dïng d¹y häc: B¶ng phô Hoạt động dạy học.

(15) 1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS kể lại câu chuyện các em đã đợc nghe, đợc đọc nói về quan hÖ gi÷a ngêi víi thiªn nhiªn. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. HĐ1. Hớng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài - GV ghi đề bài lên bảng, gạch chân dới những từ ngữ trọng tâm. - HS đọc đề bài và gợi ý trong SGK. - HS nãi nh÷ng c©u chuyÖn nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn. H§2. HS kÓ chuyÖn - HS kể chuyện. GV cho HS kể trong nhóm, trao đổi về nội dung câu chuyện - HS kÓ chuyÖn tríc líp. - GV nhËn xÐt, GV cho líp b×nh chän b¹n kÓ hay. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - HS viết vào vở bài kể chuyện đã nói ở lớp. Đạo đức. T×nh b¹n(t1) Môc tiªu:. - Biết đợc bạn bè phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau nhất là những khi khó khăn ho¹n n¹n. - C xö tèt víi b¹n bÌ trong cuéc sèng h»ng ngµy. - K+G: Biết đợc ý nghĩa của tình bạn. - RÌn kÜ n¨ng giao tiÕp , øng xö víi b¹n bÌ ( H§3) §å dïng d¹y häc: PhiÕu häc tËp, b¶ng phô. Hoạt động dạy học. 1. KiÓm tra bµi cò: - 2 HS nªu bµi häc cña bµi häc tríc. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi. H§1. T×m hiÓu c©u chuyÖn §«i b¹n - 1 HS đọc truyện cho cả lớp cùng nghe. + C©u chuyÖn gåm cã nh÷ng nh©n vËt nµo? + Khi đi vào rừng, hai ngời bạn đã gặp chuyện gì? + Chuyện gì đã xẩy ra sau đó? + Hành động bỏ bạn để chạy thoát thân của nhân vật trong truyện đã cho ta thấy nhân vật đó là một ngời bạn nh thế nào? + Khi con gÊu bá ®i, ngêi b¹n bÞ bá r¬i l¹i nãi g× víi b¹n kia? + Em thö ®o¸n xem sau c©u chuyÖn nµy t×nh c¶m gi÷a hai ngêi sÏ nh thÕ nµo? + Theo em, khi đã là bạn bè chúng ta cần c xử nh thế nào? Vì sao lại phải c xử nh thÕ? - HS tr×nh bµy – HS nh©n xÐt bæ sung - GV chuÈn kiÕn thøc. H§2. Trß ch¬i “S¾m vai” - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn theo nhãm 4. - HS dựa vào câu chuyện trong sgk, đóng vai các nhân vật. - C¸c nhãm lªn biÓu diÔn. - GV nhËn xÐt. - HS đọc ghi nhớ trong SGK. H§3. §µm tho¹i - GV tæ chøc cho HS lµm viÖc c¶ líp: + Lớp ta đã đoàn kết cha? + §iÒu g× sÏ xÈy ra cho chóng ta khi xung quanh chóng ta kh«ng cã b¹n bÌ? + Em hãy kể những việc đã làm và sẽ làm để có một tình bạn tốt đẹp. + Hãy kể cho các bạn cùng lớp nghe một tình bạn đẹp mà em thấy? + Theo em, trẻ em có quyền đợc tự do kết bạn không? Em biết điều đó từ đâu? - HS tr×nh bµy – HS nhËn xÐt vµ bæ sung - GV nhËn xÐt. H§4. Híng dÉn thùc hµnh - HS vÒ nhµ häc thuéc lßng ghi nhí trong SGK. - Su tầm những câu chuyện tấm gơng về chủ đề tình bạn. - Tự điều tra những việc mình đã làm, cha làm và nên làm để có một tình bạn đẹp..

(16)

(17)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×