Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

danh tu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (625.14 KB, 21 trang )

(1)

(2) Kiểm tra bài cũ: Tìm các danh từ trong những câu sau a. Nam laø hoïc sinh. b. Hai quyển vở này đẹp. c. Söông nhieàu quaù. d. Độc lập là tự mình tồn tại, hoạt động không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì..

(3)

(4) Nhóm 1.Các danh từ trong ví dụ biểu thị những gì? Nhóm 2. ở câu b, danh từ có thể kết hợp với những từ nào ở phía trước và phía sau để tạo thành cụm danh từ? Nhóm 3. Phân tích cấu tạo ngữ pháp của 4 ví dụ. Chức vụ ngữ pháp chủ yếu của các danh từ thường gặp trong câu là gì?. a. Nam laø hoïc sinh. b. Hai quyển vở này đẹp. c. Söông nhieàu quaù. d. Độc lập là tự mình tồn tại, hoạt động không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì..

(5) Danh từ chỉ người. a. Nam laø hoïc sinh. b. Hai quyển vở này đẹp. Danh từ chỉ vật. c. Söông nhieàu quaù. Danh từ chỉ hiện tượng. d. Độc lập là tự mình tồn tại, hoạt động không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì. Danh từ chỉ khái niệm..

(6)

(7) b. Hai quyển vở này đẹp..

(8) a. Nam laø hoïc sinh. CN. VN. b. Hai quyển vở này đẹp. CN. c. Söông nhieàu quaù.. VN. d. Độ c lập là tự CN VNmình tồn tại, hoạt động không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì. CN. VN.

(9) Ghi nhớ 1.. - Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khaùi nieäm,… - Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đĩ…. ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm danh từ. - Chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Khi làm vị ngữ, danh từ cần có từ là đứng trước..

(10) - ba con - moät vieân - ba thuùng - saùu taï. traâu quan gaïo thoùc.

(11)

(12)

(13) 1.Ba con traâu. Ba chuù traâu. 2.Moät vieân quan. Moät oâng quan. 3.Ba thuùng gaïo. Ba bao gaïo. 4.Saùu taï. Saùu yeán thoùc. thoùc.

(14)

(15) BÀI TẬP NHANH  NHÓM 1: Liệt kê các loại từ chuyên. đứng trước danh từ chỉ người và đồ vật.  NHÓM 2: Liệt kê các danh từ chỉ đơn vị quy ước chính xác.  NHÓM 3. Liệt kê các danh từ chỉ đơn vị quy ước ước chừng..

(16) * ,- Chuyên đứng trước danh từ chỉ người: cậu, chú, dượng, dì, bà , bác, cơ… - Chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vaät: thuøng, boïc, hoäp, chai, quyển, pho, bộ, tờ… *,- Chỉ đơn vị quy ước chính xác: gam, đề – xi – mét, ki – lô –mét, *, - Chỉ đơn vị quy ước ước chừng: nắm, mớ, bó,sải , đoạn, vốc, gang ….

(17) Ghi nhớ 2. - Danh từ tiếng việt được chia làm 2 loại lớn là danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ đơn vị nêu tên đơn vị dùng để đếm , đo lường sự vật. Danh từ chỉ sự vật nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng, khái niệm,… - Danh từ chỉ đơn vị gồm 2 nhóm là: Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên. - Danh từ chỉ đơn vị quy ước. Cụ thể là: + Danh từ chỉ đơn vị chính xác. +Danh từ chỉ đơn vị ước chừng..

(18) Danh từ.

(19) Danh từ Danh từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ đơn vị. Danh từ chỉ đơn vị tự Danh từ chỉ đơn nhiên (loại từ) vị quy ước Danh từ chỉ đơn vị chính xác. Danh từ chỉ đơn vị ước chừng.

(20) HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Ở NHAØ -. Học thuộc nội dung bài “Danh từ”. Tìm thêm một số danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật. Soạn bài : “Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự”. Chuù yù : Đọc các ngữ liệu ở SGK/ Tr.88 và trả lời các câu hỏi gợi ý của bài..

(21)

(22)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×