Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

anh 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.52 KB, 4 trang )

(1)THE FIRST TERM TEST MATRIC Knowledge Topics/ language & skills tested. Low application Objective. Subjective. Objective. Sub. Obj. Subjective. High application Obj. Total. Sub. Write missing words 4 items 2 points. Listening Topic 10 Percentage: 20% Vocabulary Topic 9-11: Nouns & verbs Percentage: 10%. Application. Comprehension. 4 items 2 points. Different sounds 4 items 1 points. 4 items 1 points. Grammar & Vocab. Topic 9-11 20%. Vocab, Prepo, verbs 8 items 2 points. 8 items 2 points. Reading Topic 9 20%. Read & write T/F 4 items 2 point. 4 items 2points. Writing: Topic 9-11 30% Total. Complete para 8items: 2points. 8 items: 3 points Percentage: 30%. 12 items: 4 points Percentage: 40%. 12 items: 3 points Percentage: 30 %. Write sents 4 items 1 points. 12 items 3 points. 32 items: 10 points 100%.

(2)

(3) THE FIRST TERM TEST MATRIC: ĐỀ LẺ Knowledge Topics/ language & skills tested. Low application Objective. Subjective. Objective. Sub. Obj. Subjective. High application Obj. Total. Sub. Write missing words 4 items 2 points. Listening Topic 10 Percentage: 20% Vocabulary Topic 9-11: Nouns & verbs Percentage: 10%. Application. Comprehension. 4 items 2 points. Different sounds 4 items 1 points. 4 items 1 points. Grammar & Vocab. Topic 9-11 20%. Vocab, Prepo, verbs 8 items 2 points. 8 items 2 points. Reading Topic 9 20%. Read & write T/F 4 items 2 point. 4 items 2points. Writing: Topic 9-11 30% Total. Complete para 8items: 2points. 8 items: 3 points Percentage: 30%. 12 items: 4 points Percentage: 40%. 12 items: 3 points Percentage: 30 %. Write sents 4 items 1 points. 12 items 3 points. 32 items: 10 points 100%.

(4)

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×