Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Tinh gia tri cua bieu thuc tiep theo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (485.62 KB, 10 trang )

(1)TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC(TT) Giáo viên:Đặng Thị Lai.

(2) Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 Toán:. KIỂM TRA BÀI CŨ. 2. Tính gía trị của biểu thức : 1. Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia = 8 + 30 a) 64 : 8 + 30 b) 5 x 11 = 55nào? – 20 thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự như thế -20 = 38 = 35  Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi cộng, trừ sau..

(3) Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 Toán: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo) (30 + 5) : 5. Muốn phép Em hãy thực nêu thứhiện tự các tính 30 tính + 5 cần trước phép làm rồi ? mới. chia cho 5 sau, ta có thể  Muốnthực trước rồi Thựchiện hiệnphép phép chia30 5+ : 55thế trước kí tính hiệu như nàorồi ? mới chia cho 5 sau,thực người ta viết thêm hiệu dấu ngoặc ( ) vào như sau hiện phép cộngkísau (30 + 5) : 5  Biểu thức (30 + 5) : 5 đọc là “mở ngoặc, 30 cộng 5, đóng ngoặc, chia cho 5” . (30 + 5) : 5 = 35 : 5 = 7. 3 x (20 – 10) = 3 x 10 = 30.

(4) Toán:. Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo).  Các biểu thức (30 + 5) : 5 ; 3 x (20 – 10); ... là biểu thức có dấu ngoặc  Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.  (30 + 5) : 5 = 35 : 5 = 7. 3 x (20 – 10) = 3 x 10 = 30.

(5) Toán:. Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo). LUYỆN TẬP 1. Tính giá trị của biểu thức :. a) 25 – (20 – 10) = 25 – 10 b) 125 + (13 + 7) = 15 80 – (30 + 25) = 80 – 55 = 25. = 125 + 20 = 145 = 416 – 14 = 402.

(6) Toán:. Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo). LUYỆN TẬP 1 Tính giá trị của biểu thức : 2 Tính giá trị của biểu thức :. a) (65 + 15) x 2 = = 48 : (6 : 3) = =. 80 x 2 160 48 : 2 24. b) (74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30 81 : (3 x 3) = 81 : 9 = 9 81 :(3 x 3) = 27 x 3 = 81.

(7) Toán:. Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo) LUYỆN TẬP 1 Tính giá trị của biểu thức : 2. Tính giá trị của biểu thức :. 3 Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có bốn. ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau ?. Cách 1: Bài giải Cách 2: Bài giải Số sách xếp trong mỗi tủ là : Số ngăn có ở cả hai tủ là : 240 : 2 = 120 (quyển) 4 x 2 = 8 (ngăn) Số sách xếp trong mỗi ngăn làSố : sách xếp trong mỗi ngăn là 120 : 4 = 30 (quyển) Đáp số : 30 quyển sách. 240 : 8 = 30 (quyển) Đáp số : 30 quyển sách.

(8) 10 9876543210. Ai nhanh - Ai Đúng ?. Mỗi ô số trong ô tròn là giá trị của biểu thức nào ? 130 + (14 + 36). 200. ( 55 + 35) x 4. 180. (64 – 24) : 5. 440. 455 – ( 25 – 10). 360. 8. (60 – 20) x 5.

(9) Toán:. Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo). HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.  Làm lại các bài tập: Tính giá trị của biểu thức đã học  Xem trước bài: Luyện tập.

(10)

(11)

×