Tải bản đầy đủ (.pptx) (59 trang)

TIEU CHUAN FAIR TRADE RENO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (14.06 MB, 59 trang )

THƯƠNG MẠI CƠNG BẰNG
WFTO – FAIR TRADE
1

HỒ VĂN BÌNH


GIỚI THIỆU


NỘI DUNG

Điền
tiêu đề

Mục

Tổng
kết

đích

Phạm
vi

3

Nội
dun
gMỤC ĐÍCH
4


Mục đích: Giới thiệu khái qt tiêu chuẩn
thương mại cơng bằng (WFTO - Fair Trade)


PHẠM VI ÁP
DỤNG
6


ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

THƯƠNG MẠI
01

SẢN XUẤT
02

SƠ CHẾ,
CHẾ BIẾN

03

NÔNG SẢN
04NỘI DUNG TIÊU
CHUẨN
8


WFTO – FAIR
TRADE
1. Title

Thực
hiện
thương
mại cơng
bằng

Thanh
tốn
cơng
bằng

Nội dung tiêu chuẩn gồm

2. Title

3. Title

4. Title

Description of

the contents

Description of
the contents

Description of
the contents

Tạo cơ hội Minh
cho tổ chức/ bạch và
NLD có hồn giải trình
cảnh
khó


WFTO – FAIR
TRADE
1. Title

Không
LD
trẻ
em,
LD
cưỡng

Đảm bảo
điều kiện
làm việc


Nâng cao
năng lực

Nội dung tiêu chuẩn gồm

2. Title

3. Title

4. Title

Description of
the contents

Description of
the contents

Description of
the contents

Không
phân biệt
đối xử, tự
do
hiệp


WFTO – FAIR
TRADE
1. Title


Bảo
vệ
môi
trường
Nội dung tiêu chuẩn gồm

4. Title
Description of
the contents

Thúc đẩy
thương
mại công
bằng


TẠO CƠ HỘI
cho Tổ chức/ NLD có hồn
cảnh khó khăn kinh tế - Xã hội

12


I.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC
1.1 Cam kết xóa đói giảm nghèo thông qua:
- Tuân thủ các yêu cầu trong hiến pháp, pháp luật, yêu cầu
hiệp hội liên quan đến xóa đói giảm nghèo thơng qua
thương mại.
- Cam kết cải thiện các điều kiện về “Kinh tế - Xã Hội” cho

NLĐ
gặp khó
1.2
- Thiết
lập khăn.
mục tiêu thương mại cơng bằng thơng qua việc
áp dụng, thực hiện tiêu chuẩn (WFTO)
- Đảm bảo tất cả nhân sự quản lý (Các cấp) phải nhận biết về
mục tiêu thương mại công bằng.

13


I.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC
1.3 - Thực hiện các chính sách hỗ trợ về “kinh tế - xã hội” đối
với NLD gặp hồn cảnh khó khăn về kinh tế - xã hội
- Ưu tiên sử dụng các sản phẩm do các tổ chức/ NLD gặp khó
khăn, bị thiệt thịi về kinh tế và xem nó như 1 chỉ tiêu quan
trọng đối với tổ chức
Ví dụ: Phát động phong trào mua tăm tre ủng
hộ hội người mù

14


I.2 YÊU CẦU KHUYẾN KHÍCH
1.4 - Đưa ra các cam kết cải thiện điều kiện kinh tế - Xã hội
đối với NLD, NCC, NCC các sản phẩm FT (SP dán nhãn Fair
trade)… thơng qua tích hợp trong các hoạt động sản xuất,
kinh doanh của tổ chức


I.3 YÊU CẦU BẮT BUỘC (DEADLINE: 04
NĂM)

1.5 - Cam kết tái đầu tư phần lớn lợi nhuận của DN vào các
hoạt kinh doanh sản phẩm FT hoặc mở rộng các hoạt động
liên quan đến FT và trả lương các các cấp quản lý tương ưng,


15


Minh Bạch và Giải Trình

16


II.1 YÊU CẦU CHUNG
- Trách nhiệm giải trình cho tất cả các bên liên
quan và tôn trọng các thông tin nhạy cảm
trong kinh doanh cũng như bảo mật thông tin.
- Đưa ra cơ chế tham vấn/ tham gia NLD, NCC
đối với các quyết định liên quan đến tính minh
bạch và bảo mật thông tin
- Kênh trao đổi thông tin phải được công bố với
tất cả các chuỗi cung ứng.

17II.2 YÊU CẦU BẮT BUỘC
2.1 - Tổ chức phải thiết lập sơ đồ tổ chức, trách nhiệm quyền
hạn của các bộ phận (Chú trọng đối với bộ phận kế toán)
2.2 – Cung cấp thông tin minh bạch liên quan đến hoạt động
thương mại cơng bằng khi có u cầu của các bên quan tâm
(NCC, Thành viên FT, Đối tác, Công chúng,…)
2.3 – Tổ chức phải có QT trao đổi thơng tin nội bộ, bên ngồi
và đảm bảo tính hiệu quả.
Thực hiện thu thập các thông tin phản hồi từ các bên liên
quan (Ít nhất 02 năm/lần) để tiến hành cải tiến QT trao đổi
thông tin
18


II.2 YÊU CẦU BẮT BUỘC
2.4 – Thiết lập quy trình tham gia/ tham vấn NLD, các bên liên
quan đối với các quyết định của tổ chức.
2.5 – Ghi nhãn đảm bảo chính xác, Tiến hành ghi nhãn theo
quy định của tổ chức WFTO
2.6 – Chỉ được dán nhãn WFTO đối với các sản phẩm được sản
xuất và NCC nguyên liệu phù hợp với tiêu chuẩn WFTO.

19


THỰC HIỆN
THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

20III.1 YÊU CẦU CHUNG
- Tổ chức phải quan tâm đến phúc lợi xã hội - Kinh tế - môi
trường đối với NCC và NLD (Theo nguyên tắc 1)
- Không thực hiện tối ưu hóa lợi dụng bằng cách cắt giảm chi
phí của các đối tượng này

III.2 YÊU CẦU BẮT BUỘC
3.1 Các thỏa thuận thương mại phải được văn bản hóa đối với
các bên quan tâm (NCC, KH).
- Các thỏa thuận bao gồm: TSKT SP, Chất lượng, thời gian giao
hàng, yêu cầu thanh toán, giá cả, các trường hợp hủy bỏ và
hướng xử lý

21


III.2 YÊU CẦU BẮT BUỘC
3.2 - Tổ chức phải tôn trọng các thỏa thuận đã ký kết 2 bên.
Trong trường hợp phát sinh sự cố tổ chức phải chủ động liên hệ
với khách hàng và cố gắng xử lý hiệu quả nhất.
3.3 – Thời gian thanh toán: Theo thỏa thuận 2 bên trong hợp
đồng
3.4 – Thanh toán:
- Thanh toán trước khi nhận được các chứng từ hoặc theo thỏa
thuận 2 bên được thể hiện trong hợp đồng
- Đối với các sản phẩm (SP) thuộc thủ công mỹ nghệ (Không
phải thực phẩm) phải thanh tốn trước ít nhất 50% (Khơng
tính lãi suất).


22


III.2 YÊU CẦU BẮT BUỘC
3.4 – Thanh toán:
- Đối với SP là thực phẩm tiến hành thanh toán trước 50% với lãi
suất hợp lý (Lãi suất do NSX trả và không cao hơn lãi suất gửi
ngân hàng công bố)
3.5 – Sử dụng thanh toán trước: NSX nhận được thanh toán
trước phải có cơ sở chứng minh khoản thanh tốn này được
chuyển từ người mua
3.6 – Tổ chức phải thiết lập Quá trình liên quan đến tiếp nhận,
xử lý, bồi thường khi sản phẩm FT không đạt chất lượng hoặc
hủy bỏ sản phẩm.

23


III.2 YÊU CẦU BẮT BUỘC
3.7 – Duy trì các mối quan hệ đồn kết, tin cậy, tơn trọng lẫn
nhau đối với các KH, NCC sản phẩm FT.
- Ln ln tìm cách gia tăng số lượng – giá trị và đa dạng hóa
các sản phẩm FT cung cấp cho khách hàng
3.8 – Tổ chức phải hợp tác đối với các hiệp hội thương mại công
bằng trong nước và tránh cạnh tranh khơng cơng bằng, cũng
như bảo vệ sở hữu trí tuệ các sản phẩm do tổ chức thiết kế, phát
triển.
3.9 – Thúc đẩy, bảo vệ bản sắc văn hóa và các kỹ năng nghề
nghiệp đối với các sản phẩm thủ công, thực phẩm và dịch vụ
đặc trưng của mỗi địa phương..


24


III.2 YÊU CẦU BẮT BUỘC
3.10 – Tổ chức phải đảm bảo nhận biết các nguyên liệu cấu
thành nên sản phẩm FT (nguyên vật liệu, nguyên liệu chính,…)
- Thực hiện các chính sách tìm kiếm các NCC có sản phẩm FT
(bao gồm các hoạt động gia cơng bên ngồi) (Nếu có thể)

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×