Tải bản đầy đủ (.pptx) (9 trang)

BGĐT - Tiếng Việt 2 - Bài 2 - Viết Ngày hôm qua đâu rồi. Bảng chữ cái

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (842.13 KB, 9 trang )

(1)Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B. MÔN: TIẾNG VIỆT. PHÂN MÔN : VIẾT LỚP 2 Bài: Ngày hôm qua đâu rồi? Bảng chữ cái.

(2) Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com. Khởi động.

(3) Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com.

(4) Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com. Nghe viết Ngày hôm qua đâu rồi?.

(5) Ngày hôm qua đâu rồi ?. Hương Thảo tranthao121004@gmail.com. - Ngày hôm qua ở lại Trong hạt lúa mẹ trồng Cánh đồng chờ gặt hái Chín vàng màu ước mong. - Ngày hôm qua ở lại Trong vở hồng của con Con học hành chăm chỉ Là ngày qua vẫn còn.. Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?.

(6) Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com. Bài tập.

(7) 2. Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái. Số thứ tự. Chữ cái. Tên chữ cái. 1. a. a. 6. d. dê. 2. ă. á. 7. đ. đê. 3. â. ớ. 8. e. e. 4. b. bê. 9. ê. ê. 5. c. xê. Số thứ tự. Chữ cái. Tên chữ cái.

(8) 3. Sắp xếp các chữ có dưới đây theo thứ tự trong bảng chữ cái..

(9) Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com. CỦNG CỐ BÀI HỌC.

(10)

×