Tải bản đầy đủ (.pptx) (13 trang)

BGĐT - Toán 1 - Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.46 MB, 13 trang )

(1)

MƠN TỐN
(2)

Bài 2
(3)

Hoạt động 1Bức tranh có dạng hình vng Mặt đồng hồ có dạng hình trịn(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Bài 1: Kể tên đồ vật trong hình vẽ có dạng: Hình vng,
hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật:


Bài 1:


Bức tranh có dạng


hình vng Đĩa CD có dạng hình trịn Biển báo có dạng hình trịn(10)

Bài 2: Hình tam giác có màu gì? Hình


vng có màu gì? Gọi tên các hình có màu


đỏ.- Hình tam giác có màu đỏ


- Hình vng có màu xanh dương(11)

(12)

(13)×