Tải bản đầy đủ (.pptx) (6 trang)

BGĐT - Toán 1 - Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 2)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (910.33 KB, 6 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B. TOÁN 1 (Tập 1).

(2) Bµi 29 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10.

(3) LUYỆN TẬP.

(4) Bài 2: Tính:. 10 - 2 = 8 6-3 =3 7-6 =1. 8-7=1 7-5 =2 9-6 =3. 9-5 =4 6-5 =1 10 - 8 = 2.

(5) Bài 3. Em hãy viết phép tính thích hợp với tranh vẽ dưới đây:. 9–2=7.

(6) TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!.

(7)

×