Tải bản đầy đủ (.pptx) (13 trang)

Bai 18 Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi 1918 1939

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 13 trang )

(1)

BÀI 18NƯỚC MỸ TRONG HAI CUỘC


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(2)

Chiến tranh thế giới
thứ


nhất 1914-1918 tác
động(3)

I. Nước Mỹ trong thập niên 20 của


thế kỉ XXChiến tranh thế giới thứ nhất
đem đến cho nước Mỹ nhiều
lợi nhuận và cơ hội phát triển
kinh tế


Công nghiệp phát triển đặc
biệt là cơng nghiệp ơ tơ,dầu


lửa, thép... hình thành các
trung tâm thương mại, tài


chính quốc tế


Đất nước phát triển phồn
vinh


Em hãy


quan sát
bức tranh
“Bãi ô tô ở


Niu ooc
năm
1928”
hình 65
và hình
cơng nhân
xây dựng
cao ốc ở


Mỹ, cho
biết búc


tranh
phản ánh(4)

Ngành sản xuất ô tô tác động như thế
nào đến các ngành kinh tế khác?


Tác động 1


thúc đẩy
phát triển
luyện kim,
cao su, vật
liệu, xăng
dầu...Tác động 2


Phát triển
giao thông,
cơ sở hạ


tầng


Tác động 3


Tạo việc làm
cho người(5)

N n ề
kinh t ế
M phát ỹ


tri n ể
nh ờ
nh ng ữ
nguyên


nhân
nào?


Th c ự


hi n s n ệ ảxuât dây
chuy nề


Tăng
cường đ ộ


lao đ ngộ


Bóc l t ộ


công nhân
Làm giàu


t chi n ừ ế


tranh
C i ti n ả ế


kĩ thu tậ

PHÁTTRI NPH N
(6)

Em hãy quan sat hình
67 sgk trang 94 . Em
có nh n xét gì v đ i ậ ề ờ


s ng cơng nhân M ?ố ỹT i sao l i có s ạ ạ ự


chênh l ch gi a các ệ ữ


t n l p? ầ ớ


- đ i s ng công nhân c c kh , m c sông th pờ ố ự ổ ứ ấ


-Người lao đ ng b t s n bóc l t và phân bi t ch ng t cộ ị ư ả ộ ệ ủ ộ


Em có nh n xét gì v s phat tri n không đ u này?ậ ề ự ể ề


-S ph n vinh ch đ n v i các nhà t b n ch không đ n ự ồ ỉ ế ớ ư ả ứ ế
v i t t c m i ngớ ấ ả ọ ười dân Mỹ(7)

Sự chênh lệch giàu
nghèo và phân biệt
chủng tộc gay gắt ở


nước Mỹ làm nảy
sinh vấn đề gì?


Mâu thuẫn
gay gắt
trong lòng
nước Mỹ
Tháng
5-1921 ĐCS
Mỹ được
thành lậpI. Nước Mỹ trong thập niên 20
của thế kỉ XX


1. Kinh tế


- kinh tế phồn thình


- trở thành trung tâm thương mại,


cơng nghiệp, tài chính quốc tế


Ngun nhân


- Thu lọi nhuận từ chiến tranh
- Cải tiến kĩ thuật, sản xuất dây


chuyền


- Tăng cường độ lao động
- Bóc lột cơng nhân


2, xã hội


- Tồn tại nhiều bất công


- Đời sông người lao động khổ cực
- Phong trào công nhân phát triển
- Tháng 5-1921 DCS Mỹ được thành
(8)

II, Nước Mỹ trong những năm
1929-1939


Nước Mỹ lâm vào
khủng hoảng rong
thời gian nào? Chủ
yếu ở các ngành nào?


Cuối tháng 10/1929. chủ yếu
là tái chính, cơng nghiệp,


nông nghiêp


Hậu quả của cuộc
khủng hoảng kinh tế


đối với nước Mỹ?(9)

Hình
ảnh
cơng
nhân
Mỹ
thất
nghiệp,
đói khổ,
vật vờ


Gánh nặng của
cuộc khủng


hoảng ở Mỹ
chủ yếu đè lên
vai tần lớp nào?


- Gánh nặng đè lên(10)

II, Nước Mỹ trong những năm
1929-1939


1, khủng hoảng kinh tế
1929-1933


- Cuối tháng 10-1929 nước Mỹ


lâm vào khủng hoảng


- Hậu quả:


+ nền kinh tế, tài chính bị chấn
động


+ nạn thất nghiệp, nghèo đói
tràn lan


2. Chính sách mới


Ai là người đưa
nước Mỹ thoát


ra khỏi khủng


hoảng?


Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven
- Đề ra chính sách mói cuối năm(11)

Hình 69. Bức tranh đương thời mơ tả chính
sách mới


(Người khổng lồ trượng trưng cho nhà
nước”


Em hãy quan sát và
có nhận xét gì về
chi tiết trong bức
tranh?


Em có nhận xét gì về
chính sách mới của
tổng thống
Ru-dơ-ven?


- Nhà nước nắm mọi quyền


hành


- Chính sách mới Phát huy(12)

III. Bài tập
củng cốBài 1:Trong thập niên 20 của thế kỉ XX nước Mỹ phát
triển nhất ngành công nghiệp?(13)

Câu 2: Tình hình xã hội Mỹ trong những năm 20
của TK XX?


A. Nạn phân biệt chủng tộc


B. Công nhân bị bóc lơt, thất nghiệp


C . Đời sống cơng nhân, người lao động, dân nghèo
sóng dưới mức tối thiểu

×