Tải bản đầy đủ (.docx) (30 trang)

Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (415.62 KB, 30 trang )

(1)TuÇn 8. Thø Hai ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2016 c¸c em nhá vµ cô giµ (2 tiÕt). Tập đọc-Kể chuyện: I,Mục tiêu: A,Tập đọc: - Bớc đàu đọc đúng các kiểu câu , biết đọc phân biệt lời ngời dẫn chuyện với lời nhân vật. - Hiểu nội dung câu chuyện :Mọi ngời trong cộng đồng phải quan tâm đến nhau. B. K£ CHUYÖn - Kể lại đợc từng đoạn của câu chuyện. *GDKNS: Xác định giá trị, thể hiện sự cảm thông. * PTKTDH: §¹t c©u hái, tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n. II,Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ bài đọc và kể chuyện - Bảng phụ ghi câu văn dài HD học sinh đọc III,Các hoạt động dạy học A.Tập đọc H§ cña GV H§ cña HS - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt A.Bài cũ -1-2 hs đọc bài :Bận TLCH sau: -V× sao mäi ngêi bËn nhng l¹i rÊt vui? -GV nhËn xÐt - §¸nh gi¸. B.D¹y bµi míi *Giíi thiÖu bµi : 1,HĐ1:HD luyện đọc HS cả lớp lắng nghe và đọc thầm theo . a.Giáo viên đọc toàn bài . -GV đọc bài: Đọc giọng phù hợp với diễn biến cña c©u chuyÖn b.-HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. -§äc nèi tiÕp theo tõng c©u. -§äc tõng c©u . -Söa lçi ph¸t ©m cho hs . -§äc nèi tiÕp theo tõng ®o¹n . -§äc tõng ®o¹n tríc líp : -GV treo b¶ng phô, híng dÉn hs ng¾t nghØ tèt c¸c -§Æt c©u víi tõ : U sÇu, nghÑn ngµo. c©u dµi -HS đọc theo từng cặp, mỗi hs đọc một đoạn , -GV ®a tranh gióp hs hiÓu tõ : sÕu. góp ý cho nhau cách đọc. -§äc tõng ®o¹n trong nhãm : -1 hs đọc cả bài . -Yêu cầu 1 hs đọc cả bài . -Lớp đọc thầm đoạn1, 2- TL nhóm đôi TLCH 2,H§2:Híng dÉn t×m hiÓu bµi. -§i vÒ nhµ sau mét cuéc d¹o ch¬i vui vÎ. -C¸c b¹n nhá ®i ®©u ? - Điều gì gặp trên đờng khiến các bạn nhỏ phải -Gặp cụ già ngồi ven đờng,vẻ mệt mỏi,cặp mắt lé vÎ u sÇu. dõng l¹i? +Băn khoăn, trao đổi với nhau, bạn đoán cụ bị -Các bạn quan tâm đến ông cụ nh thế nào? ốm, bạn đoán cụ mất gì đó ,cả lớp đến nơi thăm cô . -Vì là những đứa trẻ ngoan, nhân hậu,muốn -Vì sao các bạn quan tâm đến ông cụ nh vậy ? giúp đỡ ông cụ -1 hs đọc to,lớp đọc thầm đoạn3,4 + Cô bµ èm nÆng n»m trong bÖnh viÖn khã mµ -¤ng cô gÆp chuyÖn g× buån ? qua khái -Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ, ông thấy lòng -Ông cảm thấy nỗi buồn đợc chia sẻ -§äc thÇm ®o¹n 5 nhÑ h¬n? -Chuyện có thể đặt đợc tên nào khác? Nêu lí do -Những đứa trẻ tốt bụng, Chia sẻ, Cảm ơn các ch¸u! đặt tên của mình? -Con ngời phải luôn quan tâm và giúp đỡ lẫn -C©u chuyÖn muèn nãi víi em ®iÒu g×? nhau... -GV Chèt l¹i néi dung chÝnh cña bµi 3HĐ3:Luyện đọc lại -5 hs nối tiếp nhau đọc 5 đoạn của câu chuyện -GV HD hs đọc đúng -GV cùng cả lớp n/xtuyên dơng nhóm đọc hay,cá - HS luyện đọc phân vai -Lớp nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhân đọc tốt. KÓ chuyÖn *.GV nªu nhiÖm vô : GV nªu yªu cÇu cña tiÕt kÓ chuyÖn. -Mét hs kÓ mÉu mét ®o¹n theo lêi mét b¹n nhá +H§4: HD hs kÓ chuyÖn trong chuyện ,trớc khi kể các hs nêu mình đóng.

(2) -Gióp hs c¸ch kÓ chuyÖn.. vai nµo. -Tõng cÆp hs tËp kÓ . -HS thi kÓ tríc líp . - 1 hs kÓ c¶ c©u chuyÖn -Líp nhËn xÐt tuyªn d¬ng ngêi kÓ hay. GV vµ hs nhËn xÐt ,b×nh chän ngêi kÓ hay nhÊt C.Cñng cè dÆn dß: -§· bao giê c¸c em lµm viÖc g× thÓ hiÖn sù quan tâm đến ngời khác ,sẵn sàng giúp đỡ ngời khác -Trình bày ý kiến cá nhân nh c¸c b¹n nhá trong c©u chuyÖn cha? -NhËn xÐt tiÕt häc -DD :KÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. - HS l¾ng nghe. to¸n: luyÖn tËp ( Trang 36) I.Môc tiªu: Gióp hs: Thuộc bảng chia 7 và vận dụng đợc phép chia 7 trong giải toán. -Biết xác định 1/7 của một hình đơn giản. - BT cÇn lµm: 1,2 ( cét 1,2,3); bµi 3; bµi 4. II. ChuÈn bÞ : Tranh vÏ bµi tËp 4 ; b¶ng con III,Các hoạt động dạy học. H§ cña GV H§ cña HS A,KiÓm tra bµi cò: -Yêu cầu 1 hs đọc bảng chia 7. - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt - GV nhận xét đánh giá B,Bµi míi. - HS l¾ng nghe *Giíi thiÖu bµi. LuyÖn tËp. 1,H§1: ¤n b¶ng chia 7 -Gióp hs hiÓu yªu cÇu cña tõng bµi tËp -Gióp hs yÕu kÐm lµm bµi tËp - §äc lÇn lît c¸c yªu cÇu bµi tËp tõ bµi 1- 3 Bµi 1: Lµm cét (1,2,3) HS kh¸ (giái) lµm cét 4 -HS nhÈm, ghi k.qu¶ vµo b¶ng con- líp n.xÐt Y/c HS lµm cét 1,2 vµo b¶ng con 7 8 = 56 7 9 = 63 ;….. 56 : 7 = 8 63 : 7 = 9 -Em cã nhËn xÐt g× vÒ tõng cét tÝnh -Tõng cét tÝnh cã mèi quan hÖ víi nhau.LÊy tích chia cho thừa số này ta đợc thừa số kia. KL đúng - sai -1em lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶ cét 3,líp n. xÐt. Bµi 2: TÝnh. -Yªu cÇu hs tù lµm bµi Thùc hiÖn c¸c bíc t¬ng tù bµi 1 -Yªu cÇu hs nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh 28 7 42 7 ;….. 28 4 42 6 0 0 C¸c phÐp tÝnh cßn l¹i HS tù lµm vµo vë - HS đổi chéo vở kiểm tra. -2 hs nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn tÝnh. -Bµi 3: Gi¶i to¸n Gọi 1 HS đọc đề bài- HD phân tích đề - 1HS đọc bài toán Lớp tự tóm tắt và giải -HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi. -1 hs lên bảng chữa bài ,HS khác đọc lại bài -Cñng cè c¸ch lµm cña m×nh .Líp nhËn xÐt. Bµi gi¶i Số nhóm chia đợc là 35 : 7 = 5 (nhãm) §¸p sè: 5 nhãm H§2: cñng cè c¸ch t×m sè phÇn b»ng nhau: -Bµi 4: -1 hs nªu yªu cÇu bµi tËp- nªu c¸ch lµm bµi: đếm số mèo ở mỗi hình, chia số mèo cho 7 - HS lµm bµi råi nªu kÕt qu¶ a. 3 con mÌo b. 2 con mÌo C. Cñng cè-DÆn dß. - NhËn xÐt tiÕt häc.

(3) -DÆn dß :VÒ «n l¹i b¶ng nh©n 7. - HS l¾ng nghe ChiÒu thø 2. LuyÖn tiÕng viÖt: luyện tập đọc: các em nhỏ và cụ già ( tiết 1) I.Néi dung: - Luyện đọc bài: Bài tập làm văn - Luyện đọc hiểu bằng cách và trả lời câu hỏi trong SGK II.Lªn líp: C¸c em nhá vµ cô giµ - T/c cho HS luyện đọc cá nhân, luyện đọc từng câu, từng đoạn, cả bài - GV theo dõi sữa cách đọc cho HS - Luyện cho HS đọc nhanh, đọc đúng. - HS luyện đọc kết hợp trả lời câu hỏi trong SGK Giúp HS nắm ND bài III. NhËn xÐt – DÆn dß. LUYỆN VIẾT: c¸c em nhá vµ cô giµ (tiÕt 2) * Luyện viết đoạn 4 bài tập đọc: Các em nhỏ và cụ già - GV đọc cho HS viết. - ChÊm bµi söa lçi. III. Cñng cè – DÆn dß. Dặn về đọc lại bài tập đọc: Các em nhỏ và cụ già Chuẩn bị tríc bµi: Tiếng ru *********************************************** LuyÖn to¸n :. LuyÖn BẢNG CHIA 7 ( VBT). I,Môc tiªu: Gióp hs: Thuộc bảng chia 7 và vận dụng đợc phép chia 7 trong giải toán. -Biết xác định 1/7 của một hình đơn giản. II,Các hoạt động cơ bản. - GV tæ chøc cho HS lµm c¸c BT trong VBT. - LÇn lît cho HS lªn b¶ng ch÷a bµi - Lu ý để HS làm đợc các BT 1,2, 3 trang31 VBT - Líp theo dâi nhËn xÐt kÕt qu¶ - c¸ch tr×nh bµy cña b¹n * HSKG: §Ò 2 tuÇn 7 - ChÊm - ch÷a bµi.

(4) - NhËn xÐt tiÕt häc C – Cñng cè – dÆn dß: - Về nhà học bài và xem lại BT đã làm *****************************************************. Thø Ba ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2016 Học nghị quyết – Dạy bù vào chiều thứ 5 gi¶m ®i mét sè lÇn ( trang 37). To¸n: I.Môc tiªu: Gióp hs: -Biết cách giảm 1 số đi nhiều lần và vận dụng để giải các bài tập -Phân biệt giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị. II. ChuÈn bÞ : Tranh vẽ 8 con gà đợc sắp xếp nh SGK, bảng phụ. III,Các hoạt động dạy học. H§ cña GV H§ cña HS A,KiÓm tra bµi cò: - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt - 2 HS đọc thuộc bảng chia 6,7 -GV nhËn xÐt – đánh giá B,Bµi míi. - HS l¾ng nghe -Giíi thiÖu bµi.Gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn 1,H§1: HD hs biÕt c¸ch gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn -GV híng dÉn hs c¸c thao t¸c trªn trùc quan. G¾n m« h×nh c¸c con gµ lªn b¶ng. -6 con gµ -Hµng trªn cã bao nhiªu con gµ ? -2 con gµ -Hµng díi cã bao nhiªu con gµ? Số con gà ở hàng dới so với hàng trên đã giảm đi -Số con gà ở hàng dới so với hàng trên đã gi¶m ®i 3 lÇn mÊy lÇn? GV : VËy sè con gµ ë hµng díi : 6 : 3 = 2(con gµ) -Mét sè hs nh¾c l¹i Ghi b¶ng: Hµng trªn: 6 con gµ Hµng díi: 6 : 3 = 2 (con gµ) Số con thỏ ở hàng trên giảm đi 3 lần thì đợc số con thá ë hµng díi -GV hd tơng tự đối với trờng hợp độ dài đoạn thẳng AB, CD -LÊy 8 cm :4 -Muèn gi¶m 8 cm ®i 4 lÇn ta lµm thÕ nµo? -LÊy 10 kg :5 -Muèn gi¶m 10 kg ®i 5 lÇn ta lµm thÕ nµo? -Ta lấy số đó chia cho số lần . -Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta lµm thÕ nµo? -Mét sè hs nh¾c l¹i quy t¾c trªn. H§2: Thùc hµnh Bµi 1: ViÕt( theo mÉu.) Nªu y/c bµi tËp GV treo b¶ng phô ghi BT 1 - 1 hs lµm mÉu -Lµm bµi vµo vë, 3 HS lªn b¶ng ch÷a bµi Cñng cè c¸ch gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn. Số đã cho 48 36 24 Gi¶m4 lÇn 48:4= 12 36:4=9 24:4=6 Gi¶m6 lÇn 48:6 =8 36:6=6 24:6=4 Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n( theo bµi gi¶i mÉu) -HS đọc bài toán a-HD hs gi¶i bµi mÉu -HD hs tãm t¾t råi gi¶i theo mÉu trong SGK -HS đọc bài toán. 1HS lên tóm tắtvà giải .HS b.Gọi 1 HS đọc đề bài - HD phân tích bài toán khác đọc bài của mình,lớp nhận xét. Y/c hs tù gi¶i.

(5) Bµi gi¶i Thời gian làm công việc đó bằng máy là: 30: 5 = 6 (giê) §¸p sè :6 giê - Cñng cè c¸ch lµm. - Bµi 3: - §o¹n th¼ng AB dµi bao nhiªu cm? -Làm thế nào để vẽ đợc độ dài đoạn thẳng CD?. - §o¹n th¼ng AB dµi 8 cm - Tính nhẩm độ dài đoạn CD (8 : 4= 2(cm) råi vÏ. - Tính nhẩm độ dài đoạn thẳng MN -Làm thế nào để vẽ đợc độ dài đoạn thẳngMN? ( 8 - 4=4 (cm)råi vÏ ®o¹n th¼ng MN - HS lµm bµi theo nhãm vµo giÊyA4 - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ (nãi râ c¸ch lµm) -GV gióp hs ph©n biÖt gi¶m ®i mét sè lÇn víi gi¶m - Líp nhËn xÐt đi một số đơn vị C. Cñng cè-DÆn dß. -HS l¾ng nghe - NhËn xÐt tiÕt häc -Dặn dò :Về xem lại BT đã làm, học thuộc quy tắc. ChÝnh t¶:. tuÇn 8 (tiÕt 1). Nghe – viÕt: c¸c em nhá vµ cô giµ I,Môc tiªu: -Nghe- viết chính xác, trình bày đúng đoạn 4 chuyện (các em nhỏ và cụ già) -Làm các bài tập chính tả Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d,gi theo nghĩa đã cho. II,ChuÈn bÞ:B¶ng líp ghi néi dung bµi tËp 2a. VBT III,Các hoạt động dạy học. H§ cña GV H§ cña HS A,KiÓm tra bµi cò - GV yªu cÇu 2 hs viÕt trªn b¶ng: nhoÎn cêi, nghÑn - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt ngµo. Líp viÕt vµo b¶ng con: trèng rçng, chèng träi - GV nhận xét - đánh giá B,Giới thiệu bài. Nêu mục đích ,yêu cầu tiết học . - HS lắng nghe 1,H§1:HD hs viÕt chÝnh t¶. a.T×m hiÓu ND ®o¹n viÕt - GV đọc bài viết một lần. Lớp lắng nghe - 1 hs đọc lại . -§o¹n v¨n nµy kÓ chuyÖn g×? -Cô giµ nãi víi c¸c b¹n nhá lÝ do khiÕn cô buån .Cô bµ èm nÆng ph¶i n»m viÖn ... b.HD c¸ch tr×nh bµy -§o¹n v¨n nµy cã mÊy c©u? -….3 c©u -Những chữ nào trong đoạn đợc viết hoa? -…Ch÷ ®Çu ®o¹n , ®Çu c©u. -Lời ông cụ đợc viết ntn? -….ViÕt sau dÊu hai chÊm, xuèng dßng, g¹ch ®Çu dßng, viÕt lïi vµo 1 « li. c. HD viÕt tõ, tiÕng khã - GV đọc tiếng khó : -HS viÕt b¶ng con, 2 hs lªn b¶ng viÕt: nghÑn ngµo, xe buýt. -NhËn xÐt- söa lçi cho hs . d. ViÕt chÝnh t¶. - GV đọc chậm -ViÕt bµi vµo vë. -Quan sát giúp đỡ hs viết đúng, đẹp. - GV đọc lần 3 e. ChÊm - ch÷a bµi. GV đọc chậm - HS so¸t bµi ,ch÷a lçi . Thu 1/3 số bài để chấm -NhËn xÐt lçi chÝnh t¶ cho hs . 2,H§2:Híng dÉn hs lµm bµi tËp. -Bµi2a. T×m c¸c tõ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng d, gi, r -1 hs nªu yªu cÇu cã nghÜa nh sau.

(6) -Nhận xét ,chốt lại lời giải đúng. - GV chÊm bµi ,nhËn xÐt . 3,Cñng cè –DÆn dß. -NhËn xÐt tiÕt häc.. -Về nhà viết lại những chữ đã viết sai. - líp lµm bµi vµo vë, 2 hs lªn b¶ng ch÷a bµi, líp nhËn xÐt. a .giÆt - r¸t - däc HS l¾ng nghe.. ********************************************** Thø T ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2016 Tập đọc : tiÕng ru I.Môc tiªu : - Bớc đầu biết đọc bài thơ với giọng tình cảm , ngắt nghỉ hợp lý. -Hiểu nội dung bài: Con ngời sống giữa cộng đồng phải yêu thơng anh em bạn bè,đồng chí. -Häc thuéc lßng bµi th¬. II Đồ dùng : Tranh minh hoạ bài thơ, bảng phụ ghi câu cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy học H§ cña GV H§ cña HS A.KiÓm tra bµi cò -2 hs kÓ l¹ic©u chuyÖn C¸c em nhá vµ cô giµ theo - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt lêi mét b¹n nhá.(Mçi hs kÓ 2 ®o¹n) GV nhận xét, đánh giá - HS l¾ng nghe B.Bµi míi :*Giíi thiÖu bµi *HĐ 1: HD luyện đọc a.GV đọc diễn cảm bài thơ, giọng thiết tha, t/cảm. -HD đọc toàn bài . -Theo dõi , đọc thầm b. Hớng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ -§äc nèi tiÕp mçi em 2 dßng th¬ -§äc tõng dßng th¬ - Söa lçi ph¸t ©m cho hs -Lu ý phát âm đúng các từ theo yêu cầu -§äc tõng khæ th¬ tríc líp . GV nhắc hs nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ -Đọc nối tiếp nhau 3 khổ thơ th¬. -Giúp hs hiểu nghĩa từ khó: Đồng chí, nhân -HS kết hợp đọc mục chú giải: -Luyện đọc theo bàn ,mỗi học sinh đọc một gian,båi. khæ th¬,b¹n kh¸c nghe gãp ý . +§äc tõng khæ th¬ trong nhãm : -NhËn xÐt gãp ý cho nhau -Lớp đọc đồng thanh cả bài. -Đọc đồng thanh: -§äc thÇm khæ th¬ 1 *H§ 2. HD t×m hiÓu bµi -Con ong yªu hoa v× hoa cã mËt ngät gióp -Con ong, con c¸,con chim yªu nh÷ng g×? v× sao? ong lµm mËt, ... -§äc khæ th¬ 2 +Em nªu c¸ch hiÓu cña em trong mçi c©u th¬ ë -Mét th©n lóa chÝn ch¼ng nªn mïa vµng. 1th©n lóa chÝn ch¼ng lµm nªn mïa lóa chÝn... khæ th¬ 2? - 1 ngêi kh«ng ph¶i lµ c¶ loµi ngêi,sèng mét mình giống nh 1 đốm lửa đang tàn lụi. -1 hs đọc khổ thơ cuối.Lớp đọc thầm. -Vì sao núi không chê đất thấp,biển không chê -Núi có đất bồi mà cao, biển có nớc của mu«n dßng s«ng mµ ®Çy. s«ng nhá? -Con ngêi muèn...anh em. *C©u lôc b¸t nµo trong khæ th¬1 nãi lªn ý chÝnh cña c¶ bµi th¬? Con ngời sống giữa cộng đồng phải yêu th-Bài thơ này giúp em hiểu điều gì? ơng anh em ,bạn bè,đồng chí *HĐ 3: Luyện đọc lại -GV đọc diễn cảm bài thơ -HS đọc khổ thơ 1 -HD hs đọc khổ thơ 1 trên bảng phụ -Đọc bài thơ . Thi đọc thuộc lòng từng khổ HD hs đọc, học thuộc lòng th¬,bµi th¬ - HS kh¸c nhËn xÐt. -Tuyên dơng hs đọc hay,đọc thuộc. C.Cñng cè –DÆn dß -NhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn dß hs: VÒ nhµ häc - HS l¾ng nghe thuéc lßng bµi th¬.

(7) To¸n luyÖn tËp ( trang 38) I.Môc tiªu: Gióp hs: - BiÕt thùc hiÖn gÊp 1 sè lªn nhiÒu lÇn vµ gi¶m 1 sè ®i mét sè lÇn vµ vËn dông vµo gi¶i to¸n Lµm BT1 (dßng 2), Bµi 2 II. ChuÈn bÞ : B¶ng phô III,Các hoạt động cơ bản. H§ cña GV H§ cña HS A,KiÓm tra bµi cò: -Yªu cÇu 1 hs lªn b¶ng, líp lµm vµo vë nh¸p. - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt -35 giảm đi 7 lần đợc ? -KiÓm tra vµ ch÷a bµi tËp VN cho hs. -N.xét - đánh giá B,Bµi míi. - HS l¾ng nghe -Giíi thiÖu bµi. Cñng cè vÒ gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn. -Bµi 1: ViÕt (theo mÉu) -§äc bµi tËp vµ lµm bµi vµo vë. GÊp 5 lÇn gi¶m 6 lÇn -Nªu yªu cÇu bµi tËp. 6 30 5 -3 hs lªn lµm bµi tËp,líp nhËn xÐt. 4 gÊp 6 lÇn 24 gi¶m ®i 3 lÇn 8 -GV cñng cè vÒ c¸ch t×m gÊp mét sè vµ gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn. 7 gÊp 6 lÇn 42 gi¶m ®i 2 lÇn 21 +Bµi 2: Gi¶i to¸n . -Yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch lµm 25 gi¶m ®i 5 lÇn 5 gÊp 4 lÇn 20. Y/ c HS so s¸nh kÕt qu¶ cña 60 gi¶m ®i 3 lÇn víi t×m. 1 cña 60? 3. Bµi 3: Dµnh cho HS kh¸(giái) VÏ ®o¹n th¼ng. - HS đọc bài toán a, b, tóm tắt bài toán -2 häc sinh lªn lµm ,mét sè häc sinh kh¸c đọc bài làm của mình. Lớp nhận xét. a/ Bµi gi¶i Buổi chiều cửa hàng bán đợc số lít dầu là: 60 : 3 = 20 (lÝt) §¸p sè: 20 LÝt dÇu b/ Bµi gi¶i Sè qu¶ cam cßn l¹i trong ræ lµ: 60 : 3 = 20 (qu¶) §¸p sè : 20 qu¶ cam -KÕt qu¶ cña gi¶m 3 lÇn còng lµ kÕt qu¶ t×m 1 của số đó 3. -HS đọc thầm bài tập rồi nêu cách làm bài. + Đo độ dài đoạn thẳng AB đợc 10 cm + Độ dài đoạn thẳng AB giảm 5 lần đợc: 10 : 5 =2( cm) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2 cm C.Cñng cè-DÆn dß. -NhËn xÐt tiÕt häc. -Lµm bµi tËp ë nhµ sgk. - HS l¾ng nghe. TËp viÕt : ¤n ch÷ hoa G I.Môc tiªu. Viết đúng chữ hoa G (1 dòng) C, Kh ( 1 dòng); viết đúng tên riêng Gò Công( 1 dòng); và câu ứng dụng Khôn ngoan....chớ hoài đá nhau (1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ . II. ChuÈn bÞ . -MÉu ch÷ viÕt hoa G -Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt trªn dßng kÎ li - B¶ng con, phÊn, vë tËp viÕt III.Các hoạt động dạy học ..

(8) H§ cña GV A.Bµi cò -KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs y/c hs nh¾c l¹i tõ ,c©u øng dông viÕt tuÇn tríc . -GV nhËn xÐt – đánh giá B.Bµi míi -Giíi thiÖu bµi: Nªu M§YC tiÕt häc H§1: HD hs viÕt trªn b¶ng con a.Quan s¸t nªu quy tr×nh. -Cho hs quan s¸t mÉu ch÷ G, C, K - GV viªt mÉu tõng ch÷ vµ nªu quy tr×nh viÕt b.ViÕt b¶ng. - GV söa lçi cho hs .. §2:HD hs viÕt tõ øng dông -a.Giíi thiÖu tõ øng dông -Gß C«ng lµ tªn mét thÞ x· thuéc tØnh Kiªn Giang. b. Quan s¸t nhËn xÐt. -Tõ øng dông cã mÊy ch÷ ? -V× sao ph¶i viÕt hoa? C¸c ch÷ c¸ch nhau b»ng bao nhiªu? c.ViÕt b¶ng Söa lçi cho hs . H§3: HD viÕt c©u øng dông: a.Giíi thiÖu c©u øng dông: -C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? b.Quan s¸t nhËn xÐt. -§é cao c¸c con ch÷ nh thÕ nµo ? -Khi viÕt c¸c con ch÷ trong tõng ch÷ ph¶i viÕt nh thÕ nµo? c.ViÕt b¶ng. -Söa lçi cho hs . H§4: HD viÕt bµi vµo vë. - GV nªu yªu cÇu cho hs ,HD hs c¸ch tr×nh bµy. -Quan sát hớng dẫn hs viết đúng đẹp. -ChÊm bµi, nhËn xÐt. C. Cñng cè –DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc . -VÒ nhµ luyÖn viÕt bµi ë nhµ .. H§ cña HS - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe -Nªu ch÷ hoa cã trong bµi: G , K, C. -Nêu các nét của chữ, đơn vị chữ ,quy trình viÕt .. -2 hs viÕt b¶ng,líp viÕt b¶ng con G,K, C -§äc tõ øng dông: Gß C«ng. ….2 ch÷: Gß, C«ng. -….Tªn riªng. -….C¸ch nhau b»ng mét ch÷ o -1 hs viÕt ,líp viÕt b¶ng con .Gß C«ng.. -Đọc câu Khôn ngoan đối đáp ....đá nhau. ...Anh em trong nhµ ph¶i ®oµn kÕt, th¬ng yêu, giúp đỡ lẫn nhau -C¸c con ch÷:K, h, g cao 2,5 ®.vÞ, cßn l¹i cao 1 ®.vÞ. -ViÕt liÒn m¹ch. -Mét hs viÕt b¶ng,líp viÕt vµo b¶ng con: Kh«n, Gµ. -ViÕt bµi vµo vë.. - HS l¾ng nghe.. Thø N¨m ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2013 ChÝnh t¶: TiÕt 2 ( tuÇn 8 ) Nhí – viÕt: TiÕng ru I,Môc tiªu: 1.RÌn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ : -Nhớ và viết lại chính xácbài chính tả, trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ lục bát. -Làm đúng bài tập (2) a/b . II,ChuÈn bÞ:B¶ng líp viÕt bµi tËp 1. III,Các hoạt động dạy học. H§ cña GV H§ cña HS A,KiÓm tra bµi cò: (3’) -2 hs viết bảng, lớp viết bảng con theo GV đọc: - HS thực hiện theo y/c của GV- Lớp n.xét giÆt giò, nhµn rçi, da dÎ, rÐt run. -GV nhËn xÐt - §¸nh gi¸. B,Bµi míi: - HS l¾ng nghe *Giíi thiÖu bµi 1,H§1:HD viÕt chÝnh t¶.

(9) a.T×m hiÓu ND ®o¹n viÕt - GV đọc lần 1 khổ thơ 1, 2 Con ngêi muèn sèng ph¶i lµm g×? §o¹n th¬ khuyªn chóng ta ®iÒu g×? b. HD c¸ch tr×nh bµy -Bµi th¬ viÕt theo thÓ th¬ g×? -C¸ch tr×nh bµy khæ th¬ cã g× cÇn lu ý ? -Dßng th¬ nµo cã dÊu chÊm phÈy? -Dßng th¬ nµo cã dÊu g¹ch nèi? -Dßng th¬ nµo cã dÊu chÊm hái? -Dßng th¬ nµo cã dÊu chÊm than? - Ch÷ ®Çu dßng viÕt ntn? c. HD viÕt tõ,tiÕng khã Y/c HS viÕt tiÕng khã dÔ lÉn vµo b¶ng con. - GV giúp hs viết đúng chính tả - Sửa sai cho hs . Y/c HS đọc các tiếng vừa tìm đợc. d. Nhí – viÕt chÝnh t¶ – GV đọc lần 2; nhắc nhở hs t thế ngồi GV theo dâi HS viÕt bµi e.ChÊm ch÷a bµi. Y/c HS nh×n sgk tù so¸t lçi- ch÷a lçi Thu 1/3 sè bµi chÊm- GV n.xÐt ch÷a lçi hs m¾c ph¶i 2,H§2:Híng dÉn hs lµm bµi tËp. -Bµi 2a : T×m vµ viÕt vµo chç trèng c¸c tõ chøa tiÕng bắt đầu bằng d,gi,r có nghĩa đã cho - GV nhận xét ,chốt lại lời giải đúng. a.r¸n, dÔ,giao thõa. -ChÊm ch÷a bµi cho hs- nhËn xÐt. C.,Cñng cè –DÆn dß.. -NhËn xÐt tiÕt häc.. -Chó ý theo dâi – 2 HS §TL bµi th¬ . … Phải yêu thơng đồng loại … Phải sống cùng cộng đồng và yêu thơng nhau. -Th¬ lôc b¸t. 1dßng 6 ch÷, 1 dßng 8 ch÷. -ViÕt dßng 6 ch÷ c¸ch lÒ 2 «. Dßng 8 ch÷ viÕt c¸ch lÒ 1 «. -Dßng thø hai. -Dßng thø 7. - Dßng 7 -Dßng thø 8. …. ViÕt hoa - 2HS viÕt trªn b¶ng - líp viÕt vµo b¶ng con.. -Nhí vµ tù viÕt bµi vµo vë. - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV -So¸t bµi - ch÷a lçi. -2 hs nªu yªu cÇu bµi tËp,líp lµm bµi vµo vë. -2 hs ch÷a bµi ,líp nhËn xÐt.. - HS l¾ng nghe. To¸n: t×m sè chia ( Trang 39) I.Môc tiªu: Gióp hs: - BiÕt tªn gäi cña c¸c thµnh phÇn trong phÐp chia. - BiÕt t×m sè chia cha biÕt. ( Lµm BT 1,2) II. ChuÈn bÞ : -6 h×nh vu«ng b»ng b×a; b¶ng con III,Các hoạt động dạy học H§ cña GV H§ cña HS A,KiÓm tra bµi cò: -1 hs lªn lµm, líp lµm vµo vë nh¸p:Gi¶m - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt 70 lÝt ®i 7 lÇn -N.xét - đánh giá B,Bµi míi - HS l¾ng nghe *Giíi thiÖu bµi. T×m sè chia cha biÕt . 1,H§1: HD hs c¸ch t×m sè chia -LÊy 6 h×nh vu«ng vµ xÕp vµo bµn nh sau: - GV hớng dẫn hs thao tác trên đồ dùng.. -6 hình vuông xếp đều thành 2 hàng,mỗi hàng có -Mçi hµng cã 3 h×nh vu«ng . mÊy h×nh vu«ng? -HS nªu phÐp chia t¬ng øng. -Ghi b¶ng phÐp chia vµ tªn c¸c thµnh phÇn. 6:2=3 -Nªu tªn gäi thµnh phÇn cña phÐp chia. 6 : 2 = 3 SBC SC Th¬ng -Che lÊp sè chia 2, - HS nªu: 2 = 6 : 3 ? Làm thế nào để tìm số chia?.

(10) -Cñng cè l¹i c¸ch tÝm sè chia ,võa nãi võa chØ vµo c¸c sè trong phÐp tÝnh. GV viÕt b¶ng(2=6 :3) - Trong phÐp chia hÕt,muèn t×m sè chia ta lµm thÕ nµo? - GV nªu : T×m x 30 : x = 5 -Muèn t×m x cha biÕt ta lµm nh thÕ nµo ? -HD häc sinh c¸ch thö l¹i bµi to¸n -Lấy thơng nhân với số chia vừa tìm đợc,nếu kết quả cho khớp với số bị chia là bài toán đúng . 2,H§2 : HD häc sinh thùc hµnh -Bµi 1: TÝnh nhÈm. - ...lÊy sè bÞ chia chia cho th¬ng - Vµi HS nh¾c l¹i - 1 hs lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo nh¸p 30 : x = 5 X= 30 : 5 X= 6. - Nªu y/c cña bµi tËp - TiÕp nèi nªu mçi em 1 phÐp tÝnh vµ nªu KQ 35 : 5 = 7 ;…. 35 : 7 = 5 Bµi 2: T×m x -2 hs lªn b¶ng lµm bµi ,häc sinh kh¸c lµm vµovë . -Yªu cÇu hs nªu c¸ch t×m sè chia,sè bÞ chia,thõa a. 12: x =2 b. 42 : x = 6 sè. x = 12 : 2 x = 42 : 6 x=6 x = 7 e. x :5 = 4 g. x 7 = 70 x=4 5 x = 70 : 7 x = 20 x = 10 Bµi 3:Dµnh cho HS kh¸(giái) -Cñng cè c¸ch t×m sè chia, SBC, Thõa sè Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để đợc:. a. Th¬ng lín nhÊt?. b. Th¬ng bÐ nhÊt? 4,Cñng cè-DÆn dß. NhËn xÐt tiÕt häc. -Lµm bµi tËp ë nhµ sgk. - Nªu y/c cña bµi tËp -1 HS nªu c¸ch lµm - Số bị chia đã biết(7), muốn có thơng lớn nhÊt th× sè chia ph¶i bÐ nhÊt vµ phÐp chia ph¶i thực hiện đợc §ïn c¸ch “ Thö chän” Sè chia ko thÓ b»ng 0 vì 7 : 0 Ko thực hiện đợc , số chia bằng 1 thì 7 : 1 = 7 . Vëy trong phÐp chia hÕt , 7 chia cho 1 để đợc thơng lớn nhất. 7:1=7 - HS lµm tiÕp phÇn b 7:7=1 - HS l¾ng nghe. LuyÖn tõ vµ c©u : tuÇn 8 I.Môc tiªu : Gióp hs : -Hiểu và phân loại đợc một số từ ngữ vê cộng đồng BT1 - BiÕt t×m c¸c bé phËn cña ccaau tr¶ lêi c©u hái: Ai ( c¸I g×, con g×? Lµm g× - Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận củ câu đã xác định. II. chuÈn bÞ - B¶ng phô viÕt bµi tËp 1, B¶ng líp viÕt c¸c c©u v¨n bt3,4 III. Các hoạt động dạy học H§ cña GV H§ cña HS A.Bµi cò : y/c HS nªu miÖng bµi tËp 2, 3 tiÕt - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt LTVC tuần 7- GV cùng cả lớp n. xét - đánh giá. B. Bµi míi *Giới thiệu bài : Mở rộng vốn từ về cộng đồng - HS l¾ng nghe vµ «n tËp kiÓu c©u Ai lµm g×? HĐ1: Mở rộng vốn từ về cộng đồng. -Bài 1: Xếp những từ dới đây vào ô trống thích -Nêu yêu cầu bài tập ,lớp đọc thầm . - 1 hs lµm trªn b¶ng phô, c¶ líp lµm trong VBT hîp trong b¶ng -Cộng đồng, đồng đội, cộng tác, đồng tâm, đồng - n.xét, chữa bài h¬ng. Những ngời trong Tháiđộ hoạt động cộng đồng trong cộng đồng Cộng đồng, đồng Cộng tác, đồng tâm..

(11) bào, đồng đội, đồng h¬ng -Bµi 2: -2 hs nêu yêu cầu bài tập ,lớp đọc thầm sgk. -Trao đổi nhóm đôi,làm vào vở và nêu miệng kÕt qu¶.( nãi râ lÝ do t¸n thµnh hoÆc kh«ng t¸n thµnh) - GV gióp hs hiÓu c¸c c©u tôc ng÷. + Chung lng đấu cật ( đoàn kết, góp sức cùng nhau lµm viÖc) Ch¸y nhµ hµng xãm b×nh ch©n nh v¹i (ích kỉ,thờ ơ, chỉ biết mình, không quan tâm đến ngêi kh¸c) + ¡n ë nh b¸t níc ®Çy( sèng cã t×nh nghÜa, thuỷ chung, trớc sau nh một,sẵn lòng giúp đỡ H§2: HD «n kiÓu c©u Ai lµm g×? mäi ngêi) -Bµi 3: G¹ch mét g¹ch díi bé phËn tr¶ líi cho -Lµm bµi tËp 3 (VBT) c©u hái Ai,( c¸i g×, con g× )? G¹ch 2 g¹ch díi bé -3 hs lªn b¶ng ch÷a bµi,líp nhËn xÐt. phËn tr¶ lêi cho c©u hái Lµm g×? a.§µn sÕu ®ang s¶i c¸nh trªn cao b. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về c.C¸c em tíi chç «ng cô, lÔ phÐp hái. -Bµi 4:ViÕt vµo chç trèng c©u hái cho c¸c bé - Nªu y/c cña bµi tËp phận câu đợc in đậm . -Ba câu văn đợc viết theo mẫu câu nào? - ...Ai lµm g×? -HS lµm bµi vµo vë ,3 hs lªn lµm bµi ,líp nhËn xÐt. -Ai bỡ ngỡ đứng nép bên ngời thân? -¤ng ngo¹i lµm g×? -MÑ t«i lµm g×? C. Cñng cè –DÆn dß 1-2 HS nh¾c l¹i ND bµi häc. -Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. HS l¾ng nghe -NhËn xÐt tiÕt häc -VÒ nhµ häc thuéc c¸c thµnh ng÷ ,tôc ng÷ Thø S¸u ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2016 To¸n: luyÖn tËp. ( Trang 40) I.Môc tiªu: Gióp hs: - BiÕt t×m mét thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh . BiÕt lµm tÝnh nh©n( chia) sè cã hai ch÷ sè víi ( cho) sè cã mét ch÷ sè. Lµm c¸c BT 1 ,Bµi 2( cét 1,2), bµi 3 II, Chuẩn bị : Bảng con, mô hình đồng hồ III.Các hoạt động dạy học. H§ cña GV H§ cña HS A,KiÓm tra bµi cò: 1 HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë nh¸p. 20 : x = 5 - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt -N.xét - đánh giá B,Bµi míi. - HS l¾ng nghe * Giíi thiÖu bµi. 1,H§1: Cñng cè c¸ch t×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh. Bµi 1: T×m x. -Yªu cÇu hs nªu tªn thµnh phÇn trong phÐp tÝnh vµ -1 häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp. -HS lµm bµi vµo vë. nªu c¸ch t×m. - 3 häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi,líp nhËn xÐt. a. x + 12 =36 ; b. x 6 = 30 x =36 - 12 x = 30 :6 x = 24 x=5 c. X - 25 =15 ; d. x : 7 = 5 x=15 +25 x=5 7 x= 40 x = 35 Cñng cè t×m thµnh phÇn cha biÕt 2,H§2 : Cñng cè nh©n, chia sè cã hai ch÷ sè víi ( cho) sè cã mét ch÷ sè. -Bµi 2: TÝnh. -Nêu y/c của đề bài.

(12) -Củng cố lại cách đặt tính, cách tính.. - HS lµm bµi vµo vë, 2 hs lµm trªn b¶ng líp. - NX, ch÷a bµi( nãi râ c¸ch nh©n, chia) 64 2 80 4 x35 x 26 2 4 6 32 8 20 70 104 04 00 4 0 H§ 3: Gi¶i to¸n.T×m mét trong c¸c phÇn b»ng 0 nhau cña mét sè - HS đọc y/c của bài tập Bµi 3. - Tãm t¨t råi gi¶i vµo vë Bµi gi¶i. Sè lÝt dÇu cßn l¹i trong thïng lµ: -ChÊm bµi ,nhËn xÐt 36 : 3 = 12( l) §¸p sè : 12 LÝt dÇu HĐ4: Củng cố xem đồng hồ - NX ,ch÷a bµi ,cñng cè vÒ t×m mét trong c¸c -Bµi 4: Dµnh cho HS kh¸( giái) phÇn b»ng nhau cña mét sè Khoanh vào chữ đặt trớc kết quả đúng - Nªu y/c cña bµi tËp -Quan sát đồng hồ (SGK) rồi nêu kết quả : B. C. Cñng cè-DÆn dß. -NhËn xÐt tiÕt häc. 1 giê 25 phót - Xem l¹i c¸c bµi tËp - HS l¾ng nghe TËp lµm v¨n: TuÇn 8 I.Môc tiªu :Gióp häc sinh: -RÌn kü n¨ng nãi :HS kÓ vÒ mét ngêi hµng xãm mµ em yªu quý mét c¸ch tù nhiªn ,ch©n thËt. -Rèn kỹ năng viết :Viết lại đợc những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5- 7 câu ) diễn đạt rõ ràng. II. ChuÈn bÞ :Vë bµi tËp ,b¶ng líp viÕt 4 c©u hái gîi ý kÓ vÒ mét ngêi hµng xãm . III. Các hoạt động dạy học H§ cña GV H§ cña HS A.KiÓm tra bµi cò -Yªu cÇu 2 hs kÓ chuyÖn - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt Kh«ng nì nh×n. Nãi vÒ tÝnh kh«i hµi cña c©u chuyÖn. -N.xét - đánh giá B. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi : KÓ vÒ mét ngêi hµng xãm mµ - HS l¾ng nghe em yªu quý H§ 1: HS kÓ miÖng -Bài tập 1: Kể về một ngời hàng xóm mà em -1 học sinh đọc yêu cầu bài tập và gợi ý .Lớp quý mÕn đọc thầm. - GV HD học sinh dựa vào 4 câu hỏi gợi ý để : Hình dáng,tính tình, tình cảm của gia đình với -1 học sinh khá ,giỏi kể mẫu. ngời đó và ngợc lại. - HS kÓ theo cÆp -Tuyªn d¬ng häc sinh kÓ tèt . -4 häc sinh cña 4 nhãm thi kÓ.Líp nhËn xÐt H§2: Häc sinh lµm bµi viÕt. - GV nªu yªu cÇu bµi tËp.: ViÕt gi¶n dÞ, ch©n ViÕt bµi vµo vë. thËt nh÷ng ®iÒu võa kÓ. - GV chấm- nhận xét bài viết của HS. Tuyên d- -6 học sinh đọc bài làm của mình. ¬ng HS viÕt tèt nhÊt ..

(13) -ChÊm ch÷a bµi cho hs - nhËn xÐt. C .Cñng cè – DÆn dß. -NhËn xÐt tiÕt häc -Y/c bổ sung ,viết lại để bài bài viết hay hơn. - HS l¾ng nghe. Buæi chiÒu. LuyÖn to¸n T×m sè chia I.Môc tiªu: Gióp hs: - BiÕt tªn gäi cña c¸c thµnh phÇn trong phÐp chia. - BiÕt t×m sè chia cha biÕt. * HSK- G lµm thªm c¸c BT trong luyÖn gi¶i to¸n . II. Lªn líp: - HD hs lµm c¸c bµi tËp trong vë BT to¸n - HS lÇn lît lªn b¶ng ch÷a c¸c BT - HS nhËn xÐt - söa ch÷a. - GV chốt kiến thức đúng * HSKG: §Ò 2 tuÇn 8 ******************************************************************* Hoạt động tập thể Nội dung: Tổng kết hoạt động tuần 8, Phơng hớng hoạt động tuần 9 TiÕn hµnh: - Lớp trởng báo cáo các hoạt động trong tuần( u, nhợc điểm) - GV nhËn xÐt, kÕt qu¶ thi ®ua chµo mõng ngµy 20 - 10 - ý kiÕn th¶o luËn cña líp - B×nh xÐt hoa danh dù - GV phæ biÕn nhiÖm vô tuÇn 9 GV: Tæng hîp hoa ®iÓm 10 tÆng bµ, tÆng mÑ, tÆng c« gi¸o nh©n ngµy 2 0- 10 ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ chµo mõng ngµy phô n÷ ViÖt Nam 20 - 10 * Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 ***********************************************************. Buæi chiÒu LuyÖn TiÕng ViÖt:. LuyÖn tõ vµ c©u : tuÇn 8 Từ ngữ về cộng đồng . Ôn tập câu Ai làm gì?.

(14) I.Môc tiªu Gióp hs : -Hiểu và phân loại đợc một số từ ngữ về cộng đồng BT1 - BiÕt t×m c¸c bé phËn cña c©u tr¶ lêi c©u hái: Ai ( c¸i g×, con g×? Lµm g× - Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu đã xác định. II. Các hoạt động cơ bản Giới thiệu bài Mở rộng vốn từ về cộng đồng và ôn tập kiểu câu Ai là gì? -Bµi tËp 1: XÕp nh÷ng tõ díi ®©y vµo « trèng thÝch hîp trong b¶ng - (Cộng đồng, đồng đội, cộng tác, đồng tâm, đồng hơng). - HS nêu yêu cầu bài tập , lớp đọc thầm . - 1 hs lµm trªn b¶ng , c¶ líp lµm vµo vë. - NX, ch÷a bµi Những ngời trong cộng đồng Thái độ hoạt động trong cộng đồng Cộng đồng, đồng bào, đồng đội, đồng Cộng tác, đồng tâm. h¬ng Bµi tËp 2: G¹ch mét g¹ch díi bé phËn tr¶ líi cho c©u hái Ai,( c¸i g×, con g× )? G¹ch 2 g¹ch díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái Lµm g×? - HS lµm bµi vµo vë « li - ChÊm bµi – nhËn xÐt a. MÑ Lan ®ang giÆt quÇn ¸o. b. Chiều nay, các em đi lao động. c.C¸c em tíi chç «ng cô ,lÔ phÐp hái. Bài tập 3:Viết ba câu hỏi cho các bộ phận của câu đã xác định. Ai làm gì? - Nªu y/c cña bµi tËp ?BT yªu cÇu g×? ViÕt ba c©u v¨n theo mÉu c©u ...Ai lµm g×? - HDHS lµm vµo vë -HS lµm bµi vµo vë - Một số HS đọc bài làm của minh trớc lớp – Nhận xét - DÆn dß ****************************************************************. LuyÖn to¸n: «n b¶ng chia 7. ( VBT). I.Môc tiªu: Gióp hs: -HS thuéc b¶ng chia 7 vËn dông vµo lµm BT - Làm đợc BT trong VBT * HSK-lµm thªm c¸c BT trong luyÖn gi¶i to¸n . Lªn líp: - HD hs làm các bài tập trong vở BT toán rồi cho các em làm đề 2 Tuần 7 trong sách Luyện giải to¸n 3 - HS lÇn lît lªn b¶ng ch÷a c¸c BT - HS nhËn xÐt – söa ch÷a. - GV chốt kiến thức đúng * HSKG: §Ò 2 tuÇn 7. Buæi chiÒu LuyÖn TiÕng Viªt :.

(15) Luyện Tập đọc I,Môc tiªu: - Bớc đầu đọc đúng các kiểu câu , biết đọc phân biệt lời ngời dẫn chuyện với lời nhân vật. - Hiểu nội dung câu chuyện :Mọi ngời trong cộng đồng phải quan tâm đến nhau. - Luyện đọc bài: Các em nhỏ và cụ già - Luyện đọc hiểu bằng cách và trả lời câu hỏi trong SGK II. Lªn líp: GV HS - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV * Bµi cò: Y/c 1 HS đọc bài và nêu ND bài -GV nhËn xÐt – đánh giá * Luyện đọc - HS luyện đọc bài tập đọc a. Đọc đúng - T/c cho HS luyện đọc cá nhân, luyện đọc từng - HS luyện đọc nhanh, đọc đúng. c©u, tõng ®o¹n, c¶ bµi - GV theo dõi sửa cách đọc cho HS - HS luyện đọc kết hợp trả lời câu hỏi trong b. §äc hiÓu SGK Y/c HS đọc kết hợp TLCH - Câu chuyện nhắc các em không nên đá bóng dới lòng đờng. C©u chuyÖn muèn nãi víi em ®iÒu g×? - HS viÕt bµi * Luyện viết đoạn 1 bài tập đọc - GV đọc cho HS viết chính tả. - ChÊm bµi söa lçi. -HS l¾ng nghe, thùc hiÖn * Cñng cè – DÆn dß N.xÐt tiÕt häc Về đọc bài nhiều lần và chuẩn bị bài sau.. LUYỆN TIẾNG VIỆT ¤n tËp I. Mục đích yêu cầu : - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tr /ch - Củng cố kiểu so sánh. Ôn từ chỉ hoạt động trạng thái. II. Các hoạt động dạy học. HĐ của thầy A. Kiểm tra bài cũ ( 5’). - Yêu cầu HS viết từ: nhoẻn cười, kiêng nể, chống chọi. GV Nhận xét B. Bài mới 1. Giới thiệu bài ( 1’). c. Chấm - chữa bài. 3. Hướng dẫn HS làm bài tập ( 30’) Bài 1 : Điền vào chỗ trống - Che hoặc tre : ...mưa , ...xanh ...ngà , ....nắng . Trung hoặc chung : ....bình , ....kết , .... thuỷ , ....thành Bài 2 : Viết lại các hình ảnh so sánh và từ chỉ so sánh trong câu sau : a) Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn , lộng lẫy nhiều tầng . b) Những chùm hoa sấu trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông tí hon .. HĐ của trò - HS viết bảng lớp - HS khác viết bảng con. - HS đọc yêu cầu bài tập - 1HS lên bảng làm, lớp làm vở - Nhận xét bài bạn - HS nêu yêu cầu BT - HS tự làm bài - 2 HS nêu KQ - Lớp đối chiếu nhận xét KQ của bạn.

(16) Câu a: Hình ảnh so sánh : .................. Từ chỉ so sánh : ....................... Câu b: Hình ảnh so sánh : ................... Từ chỉ so sánh : ....................... - GV nhận xét - Đây là kiểu so sánh gì ? Bài 3 : Tìm từ chỉ hoạt động trạng thái trong khổ thơ1 và 2 của bài Ngày khai trường -Cho SH đọc bài và tự làm bài vào vở GV chốt KQ: Từ chỉ hoạt động từ chỉ trạng thái Mặc, đi hội, cười, Vui, mừng bá cổ, đùa. HS đọc bài và tự làm bài vào vở - 2 HS lên tìm từ - Lớp nhận xét. 4. Chấm chữa bài (5') - GV thu vở chấm nhận xét C. Củng cố - Dặn dò (4') - GV nhận xét giờ học - Về ôn lài bài .. LuyÖn To¸n gi¶m ®i mét sè lÇn I. Môc tiªu: - Rèn KN thực hành dạng toán giảm 1 số đi nhiều lần và vận dụng để giải các bài toán có lời văn - Phân biệt giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị. II.Các hoạt động dạy học. HĐ của thầy HĐ của trß H§1: (12') RÌn KN thùc hµnh d¹ng to¸n gi¶m 1 sè ®i nhiÒu lÇn. Ph©n biÖt gi¶m ®i mét sè lÇn víi gi¶m đi một số đơn vị. Bµi1: ViÕt( Theo mÉu) - 2 Hs lµm bµi vµ ch÷a trªn b¶ng Số đã cho 36 24 96 48 - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung Gi¶m 3 lÇn 24 : 3 = 8 Gi¶m 4 lÇn 24: 4 = 6 Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng: Số đã cho 54 30 66 36 Gi¶m ®i 6 lÇn Gi¶m ®i 6 ®vÞ - Yc hs kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. Gv nhÊn m¹nh sù kh¸c nhau gi÷a gi¶m ®i mét sè lÇn víi gi¶m ®i mét số đơn vị sau khi chữa xong BT 2 HĐ2 (17') Vận dụng để giải các bài toán có lời văn Bµi 3: Mai cã 48 qu¶ cam, sau khi ®em b¸n th× sè cam đã giảm đi 4 lần. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu qu¶ cam? Bµi 4: Mét c«ng viÖc lµm b»ng tay hÕt 60 giê, nÕu lµm b»ng m¸y th× thêi gian gi¶m 6 lÇn. Hái c«ng việc đó làm bằng máy hết bao nhiêu giờ? - Yc 2 hs lªn b¶ng lµm bµi - Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm. - 2 Hs lµm bµi vµ ch÷a trªn b¶ng hs kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - 1 hs lªn b¶ng lµm bµi - 1 hs lªn b¶ng lµm.

(17) LUYỆN TIẾNG VIỆT ¤n tËp I. Mục đích yêu cầu : - Rèn luyện kĩ năng viết chính tả. - Nghe viết chính xác, trình bày đúng đoạn 1 của bài :Trận bóng dưới lòng đường - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tr /ch - Củng cố kiểu so sánh. Ôn từ chỉ hoạt động trạng thái. II. Các hoạt động dạy học. HĐ của thầy HĐ của trò A. Kiểm tra bài cũ ( 5’). - Yêu cầu HS viết từ: nhoẻn cười, kiêng nể, - HS viết bảng lớp chống chọi. GV Nhận xét - HS khác viết bảng con B. Bài mới 1. Giới thiệu bài ( 1’)..

(18) 2. Hướng dẫn HS nghe viết (25’). a. Hướng dẫn chuẩn bị - GV đọc đoạn viết ( đoạn 1) - HS theo dõi - Đoạn này kể về chuyện gì ? - HS nêu - ko kể đầu bài, đoạn văn trên có mấy câu ? + Những chữ nào trong đoạn viết hoa ? Vì sao - Các chữ đầu câu - Dấu hai chấm, xuống dòng gạch đầu - GV cho HS viết tiếng khó: dòng … b. GV đọc bài HS viết - HS viết vào bảng con từ khó - GV đọc từng câu cho HS viết. c. Chấm - chữa bài. - HS viết bài vào vở - GV đọc lại đoạn văn cho HS soát lỗi - Thu vở chấm 10 bài - nhận xét - HS đổi chéo vở để soát lỗi. 3. Hướng dẫn HS làm bài tập ( 30’) Bài 1 : Điền vào chỗ trống - HS đọc yêu cầu bài tập - Che hoặc tre : ...mưa , ...xanh - 1HS lên bảng làm, lớp làm vở - Nhận xét ...ngà , ....nắng . bài bạn Trung hoặc chung : ....bình , ....kết , .... thuỷ , ....thành Bài 2 : Viết lại các hình ảnh so sánh và từ chỉ - HS nêu yêu cầu BT so sánh trong câu sau : - HS tự làm bài a) Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn , lộng lẫy nhiều tầng . b) Những chùm hoa sấu trắng muốt nhỏ như - 2 HS nêu KQ - Lớp đối chiếu nhận xét những chiếc chuông tí hon . KQ của bạn Câu a: Hình ảnh so sánh : .................. Từ chỉ so sánh : ....................... Câu b: Hình ảnh so sánh : ................... Từ chỉ so sánh : ....................... - GV nhận xét - Đây là kiểu so sánh gì ? Bài 3 : Tìm từ chỉ hoạt động trạng thái trong HS đọc bài và tự làm bài vào vở khổ thơ1 và 2 của bài Ngày khai trường - 2 HS lên tìm từ - Lớp nhận xét -Cho SH đọc bài và tự làm bài vào vở GV chốt KQ: Từ chỉ hoạt động từ chỉ trạng thái Mặc, đi hội, cười, Vui, mừng bá cổ, đùa 4. Chấm chữa bài (5') - GV thu vở chấm nhận xét C. Củng cố - Dặn dò (4') - GV nhận xét giờ học - Về ôn lài bài . LuyÖn TiÕng Viªt :. Luyện Tập đọc – Luyện viết tiÕng ru. I.Môc tiªu : - Biết đọc bài thơ với giọng tình cảm , ngắt nghỉ hợp lý..

(19) -Hiểu nội dung bài: Con ngời sống giữa cộng đồng phải yêu thơng anh em bạn bè,đồng chí. -Häc thuéc lßng bµi th¬. Lªn líp: - HS luyện đọc bài Tiếng ru - T/c cho HS luyện đọc cá nhân, cả bài - GV theo dõi sữa cách đọc cho HS - Luyện cho HS đọc nhanh, đọc đúng. - HS luyện đọc kết hợp trả lời câu hỏi trong SGK * LuyÖn viÕt bµi th¬ - GV đọc cho HS viết chính tả. - ChÊm bµi söa lçi. * NhËn xÐt – DÆn dß LuyÖn to¸n: t×m sè chia ( VBT) I.Môc tiªu: Gióp hs: -BiÕt t×m sè chia cha biÕt. -Cñng cè vÒ tªn gäi vµ quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn trong phÐp chia. * HSTB - Y lµm c¸c BT trong VBT * HSK- G lµm thªm c¸c BT trong luyÖn gi¶i to¸n . Lªn líp: - HD hs lµm c¸c bµi tËp trong vë BT to¸n - HS lÇn lît lªn b¶ng ch÷a c¸c BT - HS nhËn xÐt – söa ch÷a. - GV chốt kiến thức đúng * HSKG: §Ò 1 tuÇn 8. Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009 LUYỆN TOÁN ÔN GIẢM MỘT SỐ ĐI NHIỀU LẦN I. Môc tiªu: - Giảm một số đi nhiều lần. - Áp dụng gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi nhiều lần để giải các bài toán có liên quan. - Chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè II. Các hoạt động dạy học HĐ của thầy HĐ của trò HĐ1: Củng cố giảm một số lên nhiêu lần : - 2 HS lên chữa. Bài 1 : Viết phép tính rồi tính theo mẫu M:Giảm 42 cm đi 7 lần được: 35 : 7=5(cm) - HS làm vở -2HS chữa bài nêu - Giảm 35 kgđi 5 lần được : cách làm . - Giảm 80l đi 4 lần được - Lớp nhận xét - Giảm 77m đi 7 lần được : - Giảm 93 giờ đi 3 lần được.

(20) - Củng cố Giảm một số đi nhiều lần Bài 2 : Mai có 66 que tÝnh. Sau khi đem cho b¹n thì số que tÝnh giảm đi 6 lần . Hỏi Mai còn lại bao nhiêu que tÝnh ? - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Củng cố dạng toán giảm một số đi nhiều lần HĐ2: Củng cố chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số Bài 3 : Đặt tính rồi tính 48 : 6 89 : 4 98 : 3 68 : 3 78 : 7 67 : 6 50 : 6 89 : 2 - GV củng cố chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số HĐ3 : Chấm chữa bài GV thu vở chấn nhận xét bài làm của HS *HOÀN THIỆN BÀI HỌC - GV nhận xét giơ học - Về nhà ôn bài. - HS tự làm vở - Chữa bài Bài gải Mai còn số que tÝnh là: 66 : 6 = 11 (que ) Đáp số: 11que tÝnh. - Lớp làm vở luyện - 4HS chữa bài- Nêu cách tính - Lớp nhận xét. - HS theo dõi. Thứ 5 ngày 14 tháng 10 năm 2010 TỰ CHỌN - TẬP ĐỌC NHỮNG CHIẾC CHUÔNG REO . I.Mục đích yêu cầu : 1. Rèn luyện kĩ năng thành tiếng.  Chú ý các từ ngữ : túp lều, lò gạch, vào lò, nhóm lửa, nặn, cái núm,...  Biết đọc truyện với giọng kể vui, nhẹ nhàng. 2. Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu  Hiểu nghĩa các từ mới trong bài (trò ú tim, cây nêu)+ phên rạ  Hiểu nội dung bài : Tình cảm thân thiết giữa bạn nhỏ và gia đình bác thợ gạch. Món quà bình dị của bác thợ đóng gạch đã làm cho ngày Tết năm ấy của gia đình bạn nhỏ ấm áp và náo nức hẳn lên. 3. Học thuộc lòng bài thơ II. Các hoạt động dạy học HĐ của thầy HĐ của trò A. Kiểm tra bài cũ ( 3’). - 2HS đọc - Gọi 2HS đọc bài Lừa và Ngựa. - Nêu nội dung bài - GV nhận xét cho điểm B. Bài mới 1. Giới thiệu ( 1’). - HS nghe 2. Luyện đọc (12’). a) Gv đọc mẫu - HS đọc nối tiếp từng câu. b) HD luyện đọc và giải nghĩa từ. + Đọc từng câu - 4 đoạn - HS đọc nối tiếp đoạn HD HS phát âm từ khó Lớp nhận xét + Đọc từng đoạn trước lớp.

(21) Bài văn chia làm mấy đoạn ? - Đoạn 1: “Từ đầu ...đóng gạch” - Đoạn 2: “Tôi... tiếng kêu: - Đoạn 3: “Bác thợ gạch...trước sân” - Đoạn 4: Câu cuối bài - Đọc nối tiếp đoạn lần 2 + Đọc từng đoạn trong nhóm Gv quan sát - nhận xét + Đọc đồng thanh. - Lớp đọc ĐT 1 lần. - Lớp đọc thầm đoạn 1 -> trả lời - “là 1 túp lều bằng phên rạ ở giữa cánh đồng, xung quanh lều xếp đầy những hàng gạch mới đóng” 3. Tìm hiểu bài ( 8’). - Nơi ở của gia đình bác thợ gạch có gì - 1HS đọc thầm 2+3. Thảo luận nhóm đôi câu hỏi 2 đặc biệt? - Cậu bé thừơng ra lò gạch chơi ú tim với con bác thợ gạch . - Tìm những chi tiết nói lên tình thân giữa - Con trai bác thợ gạch rủ cậu nặn những gia đình bác thợ gạch với cậu bé. chiếc chuông bằng đất. - Bá thợ gạch đem nung lên ... - 1HS đọc đoạn 4 - Những chiếc chuông kêu lanh canh trên cây nêu đã làm cho nhà bạn nhỏ ấm áp - Những chiếc chuông đất nung đã đem lại và náo nức hẳn lên. niềm vui như thế nào cho gia đình bạn nhỏ? - 1HS đọc cả bài - Trả lời Chốt bài: Bài văn nói lên điều gì? (Cuộc sống bình dị và tình cảm ấm áp của những con người nơi miền quê thanh bình.) 4. Luyện đọc lại ( 9’). - Thi đua nhóm. Gv nhận xét - Thi đua cá nhân GV ghi điểm C. Củng cố-dặn dò ( 2’). - Quê hương của em ở đâu ? - Em có yêu quê hương của mình không? Về nhà. - Các nhóm thi đua đọc. - Lớp nhận xét bình chọn - 2-3 học sinh phát biểu Đọc lại bài Ôn tập giữa HK I. ----------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Luyện Tiếng Việt Luyện viết chữ đẹp : Tuần 8 I.Mục đích yêu cầu : Củng cố cách viết chữ hoa G thông qua bài tập ứng dụng: + Viết tên riêng: Ga – li - lê bằng cỡ chữ nhỏ + Viết câu 4 d òng thơ trong bài bằng cỡ chữ nhỏ: II.ChuÈn bÞ: GV: - Mẫu chữ viết hoa G.

(22) HS: Bảng con. III. Các hoạt động dạy học HĐ của thầy A. Kiểm tra bài cũ ( 2’). - GV kiểm tra học sinh viết bài ở nhà - Yêu cầu HS viết bảng con: Ê - đê, Em Nhận xét cho điểm B.Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài ( 1’). 2. Hướng dẫn viết bảng con (10’). a.Luyện viết chữ hoa - Trong bài viết hôm nay các em được viết những chữ hoa nào ? - GV đưa chữ mẫu - Chữ G được viết mấy nét ? - Nét 1 viết giống chữ hoa gì? - Nét 2 là gì ? - GV viết mẫu và hướng dẫn viết : - GV hướng dẫn HS viết chữ G - GV viết mẫu: - Viết bảng con chữ G b. Luyện viết từ ứng dụng - GV giới thiệu từ : Ga – li - lê - Em có biết Ga – li –lê ở đâu? - GVgiảng nghĩa từ - GV cho HS viết bảng con - GV nhận xét c. Luyện viết câu ứng dụng: - GV nêu 4 dòng thơ trong vở - Trong 4 dòng thơ những chữ nào được viết hoa? Vì sao? 3. Hướng dẫn viết vào vở (15’). - GV nêu yêu cầu bài viết - GV theo dõi uốn nắn 4. Chấm chữa bài ( 5’). - GV chấm 5 đến 7 bài,nhận xét về chữ viết, cách trình bày bài . C. Củng cố dặn dò ( 2’). - Về nhà viết tiếp bài ở nhà. Học thuộc4 dòng thơ . - GV nhận xét giờ học . ---------------------------------------. HĐ của trò - 2HS viết bảng lớp. - HS khác viết bảng con.. - G - 2 nét - Viết giống chữ hoa C - Nét khuyết - HS nêu cách viết - HS viết bảng con - HS đọc từ ứng dụng. - HS đọc 4 dòng thơ - HS n êu - HS viết bảng con. - HS viết bài theo yêu cầu của GV. - Chú ý tư thế ngồi và cách cầm bút. - HS lắng nghe.. tù nhiªn x· héi: vÖ sinh thÇn kinh I.Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã kh¶ n¨ng: -Nêu đợc một số việc nên làm để giữ vệ sinh cơ quan thần kinh. -Biết tránh những việc làm có hại đối với thần kinh *GD KNS:KN tù nhËn thøc, KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin, KN lµm chñ b¶n th©n. *PTKTDH: Thảo luận nhóm; động não, hỏi ý kiến chuyên gia. II,ChuÈn bÞ:- C¸c h×nh sgk trang 32, 33 SGK.

(23) - Vë bµi tËp. III,Các Hoạt động dạy học. H§ cña GV A.KiÓm tra: -Tuû sèng cã vai trß g×? -GV cïng c¶ líp theo dâi - nhËn xÐt- cho ®iÓm B.Bµi míi. * Giíi thiÖu bµi. VÖ sinh thÇn kinh HĐ1: Nêu đợc một số việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan thần kinh -C¸ch tiÕn hµnh: -B1:Lµm viÖc theo nhãm: -GV chia nhãm. HD c¸c nhãm quan s¸t tranh, th¶o luËn. -B2:Tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn . -GV nhËn xÐt ,bæ sung. H§2 Ph¸t hiÖn nh÷ng tr¹ng th¸i t©m lÝ cã lîi hoặc có hại đối với cơ quan thần kinh. -C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc: GV chia nhãm ,ph¸t phiÕu,mçi phiÕu ghi mét tr¹ng th¸i t©m lÝ: Tøc giËn, vuivÎ, lo l¾ng, sî h·i. B2: thùc hiÖn -GV híng dÉn c¸c nhãm lµm viÖc. B3: Tr×nh diÔn. -Qua hoạt động này em rút ra điều gì? HĐ3 Kể tên một số loại thức ăn có hại đối với c¬ quan thÇn kinh. -C¸ch tiÕn hµnh: B1: Lµm viÖc theo cÆp:. -Bíc 2: lµm viÖc c¶ líp. -Trong các chất gây hại những chất nào tuyệt đối ph¶i tr¸nh xa kÓ c¶ trÎ em vµ ngêi lín? -Kể tên những tác hại mà ma tuý gây ra đối với søc khoÎ ngêi nghiÖn. C,Cñng cè dÆn dß. -N.xÐt giê häc-ChuÈn bÞ bµi sau.. H§ cña HS - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt - HS l¾ng nghe. -Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n quan s¸t h×nh,Lµm bµi tËp 1(T32) c¸c nh©n vËt trong hình đang làm gì? Việc đó có lợi hay có hại đối với cơ quan thần kinh. -Mét sè hs lªn tr×nh bµy,nhãm kh¸c bæ sung.. -Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n thùc hiÖn diễn đạt vẻ mặt của ngời theo nội dung phiÕu. -Mçi nhãm cö mét hs lªn thÓ hiÖn néi dung phiÕu cña nhãm m×nh. -Nhãm kh¸c nhËn xÐt xem b¹n ®ang thÓ hiÖn tr¹ng th¸i t©m lÝ nµo , Nh vËy cã lîi hay cã hại đối với cơ quan thần kinh. -Tr¹ng th¸i t©m lÝ vui vÎ cã lîi cho c¬ quan thÇn kinh. -HS th¶o luËn theo cÆp, quan s¸t H9(T33,SGK)vµ tr¶ lêi c©u hái : ChØ vµ nãi tên những thức ăn ,đồ uống nếu đa vào cơ thể sẽ gây hại đối với cơ quan thần kinh . -Lµm bµi tËp 3 -Mét sè cÆp lªn tr×nh bµy ,ngêi hái ngêi tr¶ lêi. -Ma tuý. -Tèn tiÒn cña ,søc khoÎ gi¶m,m¾c bÖnh HIV. HS l¾ng nghe đạo đức: quan t©m ch¨m sãc «ng bµ, cha mÑ,anh chÞ em (TiÕt 2) I; Môc tiªu: Gióp häc sinh : -Biết những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm,chăm sóc những ngời thân trong gia đình. - Biết đợc bổn phận của trẻ em là phải quan tâm, chăm sóc đến ngời thân bằng những việc làm cụ thÓ phï hîp víi kh¶ n¨ng. -HS biết vì sao mọi ngời trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. -Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình. II; Chuẩn bị: HS: Vở bài tập đạo đức, thẻ màu III; Các hoạt động dạy học H§ cña thÇy H§ cña trß A.Bµi cò -V× sao chóng ta ph¶i quan t©m ch¨m - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt sóc ông bà, cha mẹ, ngời thân trong gia đình? -HS trả lời,GV nhận xét- đánh giá - HS l¾ng nghe B. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi H§ 1:§ãng vai xö lý t×nh huèng Mục tiêu : HS thể hiện đợc sự quan tâm chăm sóc những ngời thân trong gia đình qua tình huống cụ thÓ. + Cách tiến hành: -GV chia lớp thành 2 nhóm.- -Các nhóm thảo luận và đóng vai :.

(24) mỗi nhóm thảo luận đóng vai 1 tình huống ở BT4. KL: Lan cần khuyên ngăn em nhỏ không đợc nghịch dại. Huy nên dành nhiều thời gian đọc b¸o cho «ng nghe H§ 2 : Cñng cè c¸c quyÒn cña trÎ em cã liªn quan đến chủ đề.Giúp hs biết đợc quyền tham gia cña m×nh + C¸ch tiÕn hµnh: - GV lÇn lît nªu c¸c ý kiÕn a.Trẻ em có quyền đợc ông bà cha mẹ thơng yªu ,quan t©m ch¨m sãc. b.Chỉ có trẻ em mới cần đợc quan tâm chăm sóc. c. –TrÎ em cã bæn phËn quan t©m, ch¨m sãc những ngời thân trong gia đình. HĐ 3 :Bày tỏ tình cảm của mình đối với những ngời thân trong gia đình . +C¸ch tiÕn hµnh: TL theo cÆp : G.thiÖu tranh ¶nh m×nh vÏ mãn quµ sinh nhËt ngêi th©n víi b¹n. - KL:§ã lµ nh÷ng mãn quµ rÊt quý em ®em vÒ tÆng cho ngêi th©n cña m×nh ,mäi ngêi rÊt vu... -Các em có làm đợc nh các bạn không? -GV KL:¤ng bµ ,cha mÑ,lµ ngêi th©n yªu nhÊt . Luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất .Ngợc l¹i em còng ph¶i cã bæn phËn ph¶i quan t©m ,chăm sóc, ông bà cha mẹ ,anh chị em để cuộc sống gia đình đầm ấm vui vẻ. C. Hoạt động nối tiếp : -VÒ su tÇm tranh ¶nh ,bµi th¬, h¸t vÒ t×nh c¶nm gia đình về sự quan tâm chăm sóc giữa những ngời thân trong gia đình . -NhËn xÐt tiÕt häc - DÆn : ChuÈn bÞ bµi sau. -C¸c nhãm tr×nh diÔn tríc líp . -HS kh¸c nhËn xÐt c¸c tr×nh bµy ,xö lý t×nh huèng .. -HS suy nghĩ ,bày tỏ thái độ bằng cách đồng ý thì giơ thẻ đỏ, không tán thành thì giơ thẻ xanh. -ý kiến a,c. đúng. -ý kiÕn b sai.. -Giíi thiÖu tranh ¶nh m×nh vÏ vÒ c¸c mãn quµ sinh nhËt «ng bµ, cha mÑ ,anh chÞ em trong gia đình với bạn ngồi bên cạnh . -2 hs giíi thiÖu tríc líp .. -C¸ nh©n hs lªn giíi thiÖu vµ biÓu diÔn c¸c tiÕt môc. -L¾ng nghe. Thñ c«ng: GÊp, c¾t, d¸n b«ng hoa (TiÕt 2) I,Môc tiªu:HS biÕt. -HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Gấp, cắt, dán đợc các bông hoa đúng quy trình kĩ thuật . Các cánh của bông hoa tơng đối đều nhau. - Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán đợc bông hoa 4 cánh,5 cánh, 8 cánh. Các cánh của mỗi bông hoa đều nhau. Có thể cắt đợc nhiều bông hoa . Trình bày đẹp. II,ChuÈn bÞ: GiÊy thñ c«ng ,kÐo... .. III,Các hoạt động dạy học H§ cña GV H§ cña HS A,KiÓm tra bµi cò: - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt -KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs B. Bµi míi Giíi thiÖu bµi. HD c¸ch gÊp ,c¾t ,d¸n ... - HS l¾ng nghe A,H§1: Cñng cè quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n b«ng hoa -Nªu l¹i quy tr×nh gÊp ,c¾t, d¸n b«ng hoa -Nh¾c l¹i vµ thùc hiÖn thao t¸c gÊp, c¾t, d¸n - Lu ý hs cắt hoa có kích thớc khác nhau để trang bông hoa. trí cho đẹp ..

(25) H§2: HS thùc hµnh gÊp -Quan sát, giúp đỡ hs còn lúng túng. H§3: HS tr×nh bµy s¶n phÈm -Chon mét sè bµi ,nhËn xÐt. -§¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña hs. C. Cñng cè –DÆn dß -NhËn xÐt tiÕt häc -Dặn dò hs :CB đồ dùng tiết sau ôn tập và kiÓm tra. -HS thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n b«ng hoa 5, 4, 8 c¸nh -Trang trí bài cho sinh động. -Sản phẩm của từng cá nhân để lên bàn.. HS l¾ng nghe. Tù nhiªn x· héi: vÖ sinh thÇn kinh (tiÕp) I,môc tiªu: Gióp HS sau bµi häc cã kh¶ n¨ng: -Nêu đợc vai trò của giấc ngủ đối với sức khoẻ. - BiÕt lËp vµ thùc hiÖn thêi gian biÓu h»ng ngµy. *GD KNS:KN tù nhËn thøc, KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin, KN lµm chñ b¶n th©n. *PTKTDH: Thảo luận nhóm; động não, hỏi ý kiến chuyên gia. II,ChuÈn bÞ:- C¸c h×nh SGK trang 34, 35 - MÉu thêi gian biÓu trªn b¶ng phô. VBT III,Các hoạt động dạy học H§ cña thÇy. H§ cña trß. A. KiÓm tra: -Em h·y nªu mét sè viÖc nªn lµm để giữ vệ sinh cơ quan thần kinh. - HS thùc hiÖn theo y/c cña GV- Líp n.xÐt -GV nhËn xÐt- ghi ®iÓm. B. Bµi míi. - HS l¾ng nghe * Giíi thiÖu bµi. VÖ sinh c¬ quan thÇn kinh HĐ1: Vai trò củ giấc ngủ đối với sức khoẻ: - C¸ch tiÕn hµnh: B1: Lµm theo cÆp : -Quay mÆt vµo víi nhau th¶o luËn theo c©u hái trong SGK trang 34 . -Theo bạn, khi ngủ những cơ quan nào của cơ thể -Cơ quan thần kinh ,đặc biệt là não . đợc nghỉ? -Cã. -Cã khi nµo b¹n ngñ Ýt kh«ng? ….Khi mÖt mái -Cảm giác của bạn ngay sau đêm hôm đó? -Phßng ngñ tho¸ng vÒ mïa hÌ, Êm vÒ mïa -Nêu những điều kiện để có đợc giấc ngủ tốt ? đông, không ồn ào... -H»ng ngµy b¹n thøc dËy vµ ®i ngñ lóc mÊy giê ? - HS tr¶ lêi theo thùc tÕ( thøc vµo ...giê, ngñ lóc ...giê. -§i häc ,....) -Bạn đã làm những việc gì trong cả ngày? -Một số cặp lên hỏi, đáp B2: Lµm viÖc c¶ líp: -Kết luận: Khi ngủ cơ quan thần kinh, đặc biệt là não đợc nghỉ ngơi. Trẻ em càng nhỏ càng cần ngủ nhiÒu .Tõ 10 tuæi trë lªn ngñ tõ 7 –8 giê mçi ngµy. H§2 Thùc hµnh lËp thêi gian biÓu -Mét hs ®iÒn thö. -C¸ch tiÕn hµnh : B1: Lµm viÖc c¸ nh©n: HS ®iÒn vµo mÉu vë bµi tËp. B2:Lµm viÖc theo cÆp: -Trao đổi với nhau về thời gian biểu của mình , gợi ý cho nhau để hoàn thiện. -Mét vµi hs giíi thiÖu vÒ thêi gian biÓu cña B3:-Lµm viÖc c¶ líp : m×nh tríc líp. -GV đặt câu hỏi – Yêu cầu hs trả lời: -§Ó chóng ta lµm viÖc cã k/ho¹ch vµ khoa häc -T¹i sao chóng ta ph¶i lËp thêi gian biÓu? -Sinh hoạt và học tập theo thời gian biểu có lợi gì? -Bảo vệ đợc HTK, nâng cao ch/ lợng công viÖc . Nêu ích lợi của việc thực hiện theo thời gian biểu? Một vài hs đọc mục bạn cần biết . C,Cñng cè dÆn dß..

(26) -NhËn xÐt tiÕt häc . HS l¾ng nghe DÆn dß: - Lµm viÖc theo thêi gian biÓu MÜ thuËt: VÏ tranh đề tranh chân dung I. Môc tiªu: - HS tập quan sát, nhận xét đặc điểm khuôn mặt ngời. - Lµm quen víi c¸ch vÏ ch©n dung. - Vẽ đợc một bức chân dung theo ý thích. II. chuÈn bÞ §å dïng: 1. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Mét sè tranh, ¶nh ch©n dung kh¸c. - Mét sè bµi vÏ ch©n dung cña häc sinh. - Tranh in trong bé §DDH. 2. Häc sinh chuÈn bÞ: - Vë tËp vÏ. - Bót ch×, mµu vÏ c¸c lo¹i. III. các Hoạt động dạy học chủ yếu: - ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. - Kiểm tra bài cũ, kiểm tra đồ dùng học tập.. - Vµo bµi míi: Gi¸o viªn Häc sinh H§ 1: T×m hiÓu vÒ tranh ch©n dung. - GV ®a cho mét sè bøc tranh ch©n dung vµ mét sè bøc tranh vÒ c¸c thÓ lo¹i kh¸c nh: HS quan s¸t vµ nhËn xÐt sinh ho¹t, tÜnh vËt, phong c¶ch,... + §©u lµ tranh ch©n dung? Tranh ch©n dung vÏ g× lµ chñ yÕu? + Tranh ch©n dung vÏ khu«n mÆt ngêi lµ chñ yÕu. Cã thÓ chØ vÏ khu«n mÆt, vÏ mét phÇn th©n (b¸n th©n) hoÆc toµn th©n + Tranh ch©n dung nh»m diÔn t¶ c¸i g×? + Nhằm diễn tả đặc điểm của ngời đợc vẽ. - Tìm hiểu đặc điểm khuôn mặt ngời. + H×nh khu«n mÆt ngêi. + H×nh tr¸i xoan, trßn, dµi, vu«ng ch÷ ®iÒn,... + M¾t, mòi, miÖng,... + Nh÷ng phÇn chÝnh trªn khu«n mÆt? + M¾t, mòi, miÖng... cña mäi ngêi cã gièng + Kh«ng gièng nhau: cã ngêi m¾t to, cã ngêi m¾t nhá, miÖng réng, miÖng hÑp, mòi cao, nhau kh«ng? mòi thÊp... + VÏ tranh ch©n dung, ngoµi khu«n mÆt, + Cã thÓ vÏ cæ, vai, mét phÇn th©n hoÆc toµn th©n. cßn cã thÓ vÏ g× n÷a? + Mµu s¾c cña toµn bé bøc tranh, cña c¸c + Cã ®Ëm nh¹t, hµi hoµ,... chi tiÕt? + Tranh ch©n dung thÓ hiÖn nÐt mÆt ngêi + Giµ, trÎ, vui, buån, hiÒn, d÷,... nh thÕ nµo? H§ 2 : Híng dÉn c¸ch vÏ - GV cho HS xem mét vµi tranh ch©n dung HS nhËn xÐt: có nhiều cách bố cục và đặc điểm khuôn - Bức tranh nào đẹp? Vì sao? - Em thÝch bøc tranh nµo? mặt khác nhau để HS nhận xét. - GV giíi thiÖu c¸ch vÏ ch©n dung: B1: Vẽ khuôn mặt vừa với phần giấy đã chuẩn bÞ (t×m bè côc) B2: VÏ cæ, vai B3: VÏ tãc, m¾t, mòi, miÖng, tai vµ c¸c chi tiÕt GV chØ ra cho HS thÊy: vÏ ch©n dung b¹n B4: VÏ mµu: Mµu: tãc, da, ¸o, nÒn... - Khác nhau về đặc điểm mắt, mũi, miệng, trai kh¸c ch©n dung b¹n g¸i ntn? tãc,... H§ 3 : Thùc hµnh - GV gîi ý HS chän vÏ: B¹n trai hay b¹n g¸i, vÏ th¼ng hay vÏ HS tËp trung lµm bµi + VÏ ph¸c khu«n mÆt, cæ, vai. nghiªng... - GV thêng xuyªn quan t©m, Híng dÉn, gîi + VÏ chi tiÕt: tãc, m¾t, mòi, miÖng, tai,...sao.

(27) ý để HS vẽ theo ý thích của mình. HĐ 4 : Nhận xét, đánh giá - Chän mét sè bµi híng dÉn HS nhËn xÐt: + H×nh vÏ, bè côc. + Mµu s¾c. - Khen ngợi HS có bài đẹp, gợi ý bài cha hoàn thành để về nhà vẽ tiếp.. cho rõ đặc điểm. + VÏ xong h×nh råi vÏ mµu. - HS chọn bài đẹp, bài cha đẹp, giải thích vì sao?. ©m nh¹c:. TiÕt 8: ¤n bµi: gµ g¸y I –Môc tiªu: -HS thuéc bµi h¸t. -Tập hát kết hợp với vận động phụ hoạ. - HS năng khiếu thể hiện đúng tình cảm, sắc thái của bài. II –ChuÈn bÞ: -Nh¹c cô quen dïng: §µn, bé gâ. -Các động tác múa phụ hoạ. III –Các hoạt động dạy- học: 1, Ôn định lớp. 2, Bµi míi Hoạt động của GV Hoạt động 1 : Ôn bài hát -Cho HS nghe l¹i giai ®iÖu cña bµi h¸t 1 lÇn. -Nh¾c l¹i néi dung cña bµi. +“Buæi s¸ng.... -Cho HS h¸t «n c¶ bµi 2 lÇn. -Lu ý söa sai. -Đệm đàn cho HS hát. -KiÓm tra tæ, nhãm, c¸ nh©n. -Hát kết hợp gõ đệm. -Ph©n c«ng c¸c tæ sö dông bé gâ. -Hớng dẫn HS gõ đệm. -Söu sai cho HS.. Hoạt động của HS. -Néi dung: Buổi sáng ở mìên núi thật là đẹp, sơng sớm gÇn tan trªn nh÷ng m¸i nhµ sµn... Kh¾p b¶n kµng vang lªn tiÕng gµ g¸y.. ®i lµm n¬ng. -Thùc hiÖn theo -Hát theo đàn. -C¸c tæ thi ®ua. -Tập gõ đệm. -Mçi tæp 1 lo¹i nh¹c cô gâ. -Thùc hiÖn theo -Theo dâi. Hoạt động 2: Hoạt động phụ hoạ -Hớng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ ho¹. -Móa mÉu. -Tập từng động tác. -Móa h¸t c¶ bµi. -KiÓm tra: Tæ, nhãm, c¸ nh©n móa h¸t. -Đệm đàn cho HS múa, hát. -Gäi tõng tèp lªn b¶ng biÔu diÔn. -Cho điểm động viên.. -Thùc hiÖn theo. Hoạt động 3: Nghe hát (hoặc nghe nhạc) -Cho HS nghe 1 bµi h¸t thiÕu nhi, chon läc hoÆc d©n ca. GV cÇn gi¶i thÝch tªn. -Ngåi ngay ng¾n chó ý l¾ng nghe.. bµi, t¸c gi¶, nÕu lµ DC th× gi¶i thÝch vïng, miÒn xuÊt sø. §Æt c©u hái HS tr¶ lêi. -Nếu có thể GV đệm đàn và hát cho HS nghe, hoặc đánh đàn cho HS nghe 1 bản nhạc không lời hoặc có lời mà các em đã đợc biết. IV: Cñng cè, dÆn dß:. -Tr¶ lêi c©u hái . -Cảm nhận khi đợc nghe bài hát cô vừa thể hiÖn hoÆc nghe b¨ng.. -C¸c tæ thùc hiÖn vµ thi ®ua. -H¸t, móa theo nh¹c. -Xung phong lªn b¶ng biÔu diÔn..

(28) -Hát, múa theo đàn cô đệm. -NhËn xÐt, nh¾c nhë, dÆn dß.. to¸n: luyÖn tËp ( trang 36) I.Môc tiªu: Gióp hs: - Thuộc bảng chia 7 và vận dụng đợc phép chia 7 trong giải toán. -Biết xác định 1/7 của một hình đơn giản. - BT cÇn lµm: 1,2 ( cét 1,2,3); 3,4 II. ChuÈn bÞ : - ViÕt s½n BT 1 lªn b¶ng - PhiÕu HT ( BT2) - Tranh vÏ ( BT4 ) III,Các hoạt động cơ bản. A,KiÓm tra bµi cò: -Yêu cầu 1 hs đọc bảng chia 7. - GV nhận xét đánh giá B,Bµi míi.. -Giíi thiÖu bµi. LuyÖn tËp. H§ cña GV H§ cña HS H§BT 1,H§1: ¤n b¶ng chia 7 -Gióp hs hiÓu yªu cÇu cña tõng bµi - §äc lÇn lît c¸c yªu cÇu bµi tËp tõ bµi Theo dâi tËp 1- 3 HTL b¶ng - Gióp hs yÕu kÐm lµm bµi tËp -HS lµm bµi vµo vë vµ ch÷a bµi . chia 7 HDHSY Bµi 1: TÝnh nhÈm - HS nối tiếp nhau nêu kết quả,lớp các nhẩm đợc - Lµm miÖng. phÐp tÝnh – HS nhËn xÐt – GV ghi BT1 KQ lªn b¶ng: -Em cã nhËn xÐt g× vÒ tõng cét tÝnh -Tõng cét tÝnh cã mèi quan hÖ víi ë BT1a ? nhau.LÊy tÝch chia cho thõa sè nµy ta ®-§äc kÕt qu¶ -NhËn xÐt. îc thõa sè kia. -HS nªu miÖng bÊt kú ,GV ghi b¶ng kÕt qu¶. 42 :7 = 6 ; 42 :6 =7 Làm đợc BT2 Bµi 2: TÝnh. - Chia 3 nhãm mçi nhãm lµm 1 cét. - 3 HS lµm vµo phiÕu lªn b¶ng tr×nh bày. lớp nhận xét,dới lớp đổi chéo vở 28 7 kiÓm tra. -1- 2 hs nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn tÝnh. 42 7 Bài 3: HS đọc đề bài bài 3 - HS đọc bài – GV tóm tắt bài toán . -Yªu cÇu hs tù lµm bµi -Yªu cÇu hs nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn -HS gi¶i vµo vë chÊm..

(29) phÐp tÝnh. - 1 HS gi¶i vµo phiÕu lªn b¶ng ch÷a bµi ,HS khác đọc lại bài của mình .Lớp nhËn xÐt. Bµi gi¶i Số nhóm chia đợc là 35 :7 = 5 (nhãm) H§2: cñng cè c¸ch t×m sè phÇn §¸p sè: 5 nhãm b»ng nhau: -Bµi 4: - Chia 3 nhãm th¶o luËn vµ khoanh vµo sè con vËt t¬ng øng víi yªu cÇu BT -1 hs nªu yªu cÇu bµi tËp- nªu c¸ch lµm bài: đếm số mèo ở mỗi hình, chia số mÌo cho 7 - HS lµm bµi råi nªu kÕt qu¶ a. 3 con mÌo b. 2 con mÌo C. Cñng cè-DÆn dß. - NhËn xÐt tiÕt häc -DÆn dß :VÒ «n l¹i b¶ng nh©n vµ b¶ng chia 7. TuÇn 8 Mở rộng vốn từ về cộng đồng. Những ngời trong Tháiđộ hoạt động trong cộng đồng cộng đồng Cộng đồng, đồng bào, Cộng tác, đồng tâm..

(30) đồng đội, đồng hơng * ¤n tËp mÉu c©u: Ai(c¸i g×, con g×) lµm g×? Ai(c¸i g×, cong×)? §µn sÕu §¸m trÎ C¸c em. lµm g×? §ang s¶i c¸nh trªn trêi cao. Ra vÒ Tíi chç «ng cô, lÔ phÐp hái..

(31)

×