Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

KẾ HOẠCH XDMTGDLTLTT 20 21 thu lam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.72 KB, 5 trang )

1
TRƯỜNG MN SONG KHỦA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ MẪU GIÁO LỚN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/KH-TMGL

Song Khủa, ngày 8 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm, bé mầm non với tiếng Việt” năm học 2020 - 2021
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TMN ngày 9/10/2020 của Trường mầm
non Song Khủa về việc xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2017-2021 và năm học 2020 2021, Tổ mẫu giáo Lớn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề: “Xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, bé mầm non với tiếng Việt” tới các
điểm trường như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm học 2020-2021, Trường Mầm non Song Khủa đã có nhiều cố
gắng trong việc xây dựng kỷ cương trường học, xây dựng cơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng ni dưỡng, chăm sóc; Thực hiện đúng tiến
độ và có hiệu quả kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục. Nhà trường đã triển khai
kế hoạch tới các tổ thực hiện nhiệm vụ trong năm học.
Tổ mẫu giáo Lớn gồm có 15 cán bộ giáo viên, nhân viên, 9 nhóm lớp được
chia đều ở các điểm trường, trong đó có 1 lớp lớn 1 tuổi, 8 nhóm lớp ghép 3 độ
tuổi. Các giáo viên trong tổ đa số cịn trẻ và có năng lực, nhiệt tình. Học sinh 5


tuổi đa số nhận thức tương đối tốt, học sinh 3,4 tuổi chăm ngoan và có ý thức
tham gia các hoạt động.
Trong quá trình triển khai và thực hiện hội thi “Xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và trẻ mầm non với tiếng Việt” năm học 20202021, tổ mẫu giáo Lớn gặp những khó khăn và thuận lợi sau:
1. Những thuận lợi
Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện tốt công tác triển khai, chỉ đạo
việc thực hiện chuyên đề đến các tổ trong nhà trường.
Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ nhiệt
tình của các bậc phụ huynh cho việc thực hiện chuyên đề.


2
Cơ sở vật chất của từng nhóm lớp được đầu tư tương đối đầy đủ, nhà kiên
cố, khuôn viên lớp khang trang, sạch sẽ.
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong Tổ có trình độ năng lực, tâm
hút với công việc, luôn học tập, nghiên cứu tài liệu để thực hiện tốt chuyên đề.
2. Những khó khăn
Một số nhóm lớp cịn khó khăn về việc thực hiện chun đề như thiếu về
kinh phí và nguồn nhân lực.
Chưa tạo được những đồ dùng đồ chơi nhiều theo chuyên đề.
Công tác tuyên truyền của một số nhóm, lớp chưa linh hoạt.
Một số phụ huynh đi làm ăn xa, khơng có thời gian ủng hộ lớp.
Một số giáo viên còn chưa linh hoạt, sáng tạo.
II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Xây dựng chuyên đề bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công
tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo
quan điểm Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 - 2021

2.1. Đảm bảo tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng
nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng nhận thức của
bản thân trẻ.
2.2. Môi trường giáo dục trong nhà trường và các nhóm, lớp mang tính
“mở”, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy
trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.
2.3. Cán bộ, giáo viên được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ
chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo
quan điểm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều
kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.
2.4. Huy động sự tham gia của nhà trường, phụ huynh, gia đình và xã hội,
tạo sự thống nhất cùng quan tâm thực hiện chuyên đề: “xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”


3
III. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi
Trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.
2. Nội dung, hình thức, thời gian thi
2.1. Phần thi điểm trường xây dựng MTGDLTLTT
- Nội dung: Tất cả 8 điểm trường tham gia dự thi, đảm bảo các tiêu chí
sau đây:
+ Có phịng học (có đầy đủ các góc theo quy định, có đầy đủ đồ dùng đồ
chơi theo chủ đề).
+ Có bảng biểu theo quy định, góc tuyên truyền.
+ Khu vệ sinh.
+ Bãi tập, khu sân chơi.
+ Khuôn viên (cây xanh, vườn hoa…)

+ Cổng điểm trường, rào xung quanh.
- Hình thức: Ban tổ chức sẽ đến từng điểm trường để cụ thể hóa các tiêu
chí trên để chấm điểm (kết quả sẽ công bố tại buổi tổng kết hội thi).
2.2. Phần thi bé mầm non với tiếng việt
Đối tượng dự thi.
Mỗi điểm trường thành lập 1 đội dự thi từ 3 đến 5 trẻ là người dân tộc
đang học tại lớp
- Nội dung và hình thức hội thi:
+ Phần 1- Chào hỏi: Đội thi giới thiệu về các thành viên trong đội họ tên,
tuổi lớp học, cô giáo chủ nhiệm, cô hiệu trưởng… Bằng các hình thức tiểu phẩm
thơ ca, hị vè… u cầu vui tươi gắn gọn, sát chủ đề, gây ấn tượng. Thời gian tối
đa là 5 phút, điểm tối đa là 10 điểm.
- Phần 2 – Thuyết trình: Đội thi cử đại diện thực hiện thuyết trình về các
hình ảnh liên quan của lớp mình tham dự hội thi, thời gian tối đa là 10 phút,
điểm tối đa là 20 điểm.
- Phần 3- Năng khiếu: Đội thi thể hiện năng khiếu của cả đội bằng các
hình thức thơ ca, múa hát đóng kịch…thời gian tối đa là 10 phút, điểm tối đa là
20 điểm.
3. Cơ cấu và cách tính giải
3.1. Cơ cấu xếp các giải:
- Cá nhân có thành tích:
+ Giải Nhất: 1giải nhất: 100.000đ
+ Giải Nhì: 1 giải nhì: 70.000đ)
+ Giải Ba: 1giải ba: 50.000đ)
+ Giải Khuyến khích: 30.000đ`


4
- Đồng đội:
+ Giải Nhất: 1 giải nhất: 200.000đ

+ Giải Nhì: 1 giải nhì: 150.000đ)
+ Giải Ba: 1 giải ba: 100.000đ)
+ Giải Khuyến khích: 50.000đ
.2. Cách thức xét giải
+ Giải nhất phải đạt được 9 -10điểm
+ Giải nhì phải đạt được 7,5 - 8điểm
+ Giải 3 phải đạt được 6,5 -7điểm
+ Giải khuyến khích 5-6 điểm.
- Xét giải theo điểm từ cao đến thấp.
3.3 Bình chọn học sinh xuất sắc nhất của từng điểm trườngđể tham gia vào đội
thi của nhà trường:
- Mỗi điểm trường chọn 1 học sinh.
4. Mua quà lưu niện cho học sinh tham gia hội thi:
Dự kiến: 1.000.000đ
Bánh kẹo, nước cho học sinh tham gia thi: 1.000.000đ
4. Thời gian, địa điểm tổ chức
4.1. Thời gian
- Dự kiến sáng 25/01/2021: Từ 7 giờ 30 phút: Khai mạc hội thi.
- Ngày 26, 27, 28/01 thi chấm môi trường nhóm lớp.
- Ngày 29/01 thi: Bé Mầm non yêu tiếng Việt.
- Chiều ngày 29/01: Tổng kết hội thi- trao giải
4.2. Địa điểm: Tại điểm trường trung tâm Mầm non Song Khủa.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với tổ
Xây dựng kế hoạch xin ý kiến chỉ đạo của nhà trường về việc tổ chức hội thi
Triển khai nội dung kế hoạch tổ chức hội thi tới các thành viên trong Tổ
nghiêm túc thực hiện.
Dự trù kinh phí , tham mưu với nhà trường, hội phụ huynh, các tổ chức,
đoàn thể ở địa phương bằng nguồn xã hội hóa giáo dục.

2. Đối với các điểm trường
Xây dựng điểm trường để tham gia cuộc thi đảm bảo các tiêu chí trên tại
kế hoạch này.
Thành lập đội thi đúng số lượng đúng thành phần.


5
VII. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ Tổ mẫu giáo
Lớn hoàn thiện về kế hoạch và nội dung hội thi. Kiến nghị hội phụ huynh và các
ban ngành tại địa phương hỗ trợ về nguyên vật liệu, kinh phí để hội thi diễn ra
thành công tốt đẹp.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện hội thi “Xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm”, Bé mầm với tiếng Việt của Tổ mẫu giáo Lớn, trường
Mầm non Song Khủa./.
Song khủa, Ngày 08 tháng 01năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên)

Phạm Thị Nga

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Trường MN Song Khủa (để b/c);
- Tổ mẫu giáo Lớn (để t/h)×