Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

CẢM BIẾN DỰA TRÊN SILICON XỐP KẾT HỢP LECTIN PHÁT HIỆN QUANG HỌC KHÔNG NHÃN CỦA VI KHUẨN ở CHẾ độ THỜI GIAN THỰC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.09 KB, 16 trang )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU
MÔN: CẢM BIẾN SINH HỌC
CẢM BIẾN DỰA TRÊN SILICON XỐP KẾT HỢP LECTIN: PHÁT HIỆN
QUANG HỌC KHÔNG NHÃN CỦA VI KHUẨN Ở CHẾ ĐỘ THỜI GIAN THỰC
NỘI DUNG
Tổng quan
1. Phương pháp chế tạo và
phát hiện

GVHD: TS. LÊ VIẾT HẢI
NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 2
1. Vũ Nguyễn Kim Ngọc 1719125
2. Đỗ Thị Hồng Nhi
1719135

2. Kết quả
TP. Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2021


Tổng quan
Phát hiện vi sinh vật

Lectin đã được hứa hẹn cho ứng
dụng trong cảm biến sinh học.
CÁC PHƯƠNG
PHÁP THÔNG
THƯỜNG

2

Tổng quan
Ưu điểm nổi bật
Khả năng tương thích sinh học

Khả năng phân hủy sinh học

Diện tích bề mặt lớn

Dễ chế tạo, biến tính bề mặt

4


1. Phương pháp chế tạo và phát hiện
Quy trình chế tạo

Hình 1. Các bước biến tính bề mặt của PSi làm đầu dò

5


1. Phương pháp chế tạo và phát hiện
Quy trình chế tạo

Hình 2. Sơ đồ đo RIFTS

61.

2. Kết quả
Phân tích

7


1.

2. Kết quả

Biến tính bề mặt PSi

8


1.

2. Kết quả

Biến tính bề mặt PSi

9


1.


2. Kết quả

Biến tính bề mặt PSi

10


1.

2. Kết quả

Hiệu suất cảm biến sinh học

11


1.

2. Kết quả

Hiệu suất cảm biến sinh học

12


1.

2. Kết quả
Phân tích thành phần chính


13


1.

2. Kết quả
Kết luận

Lectin
 Giá thành thấp
 Độ ổn định
 Độ nhạy
 Độ chọn lọc
14


Tài
liệu
tham
khảo

Yaghoubi, M., Rahimi, F., Negahdari, B., Rezayan, A. H., & Shafiekhani, A. (2020).
A lectin-coupled porous silicon-based biosensor: label-free optical detection of
bacteria in a real-time mode. Scientific Reports, 10(1).

34


THANKS TO EVERYONE
FOR FOLLOWING

Any questions?
You can find me at:
1719125@student.hcmus.edu.vn
or
1719135@student.hcmus.edu.vn
16×