Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Mô phỏng tấn công SQL Injection

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (83.22 KB, 4 trang )

Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện
1.
1.1
1.2
-

-

-

-

-

2.
2.1
2.2
-

Nghiệp vụ chức năng, chủ thể
Nghiệp vụ chức nănq
Theo dõi tất cả các hoạt động, lưu trữ người dùng, thực hiện phân tích, báo cáo
Lưu trữ hồ sơ bệnh nhân, bác sĩ, các vấn để liên quan đến tài chính, quản lý nguồn cấp
Theo dõi số lượng bác sĩ, bệnh nhân, giờ làm việc của bác sĩ
Lưu trữ bệnh sử, kết quả xét nghiệm, phương pháp điều trị
Bệnh nhân có thể nhận kết quả xét nghiệm báo cáo ý tế thông qua email hoặc thông qua tài
khoản người dùng
Tạo ra báo cáo thường xuyên, định kì
Chủ thể
Quản trị: Tài khoản quản trị của hệ thống, khơng thể xóa tài khoản này. Quản trị có quyền:
• Cấp phát, thu hồi quyền của người dùng


• Thay đổi mật khẩu cho tất cả người dùng của hệ thống
• Có quyền xem, danh sách, thời gian truy cập vào hệ thống của người dùng
• Khơng có quyền sử dụng các chức năng khác của hệ thống
Tài vụ: là chủ thể chỉ có quyền liên quan đến tài chính trong hệ thống như:
• Xem thơng tin thanh tốn của bệnh nhân
• Xem thơng tin các dịch vụ bệnh nhân sử dụng
• Nhập, xuất hóa đơn, báo cáo doanh thu
Bác sĩ: Là chủ thể có khá nhiều quyền truy cập trong hệ thống. Bác sĩ có các quyền sau:
• Tìm kiếm, xem lịch làm việc của các bác sĩ trong khoa
• Cập nhật lịch làm việc, cơng việc của bản thân
• Chỉnh sửa cơng việc của ý tá
• Theo dõi lịch làm việc của các ý tá trong khoa
• Phân cơng cơng việc cho các y tá trong khoa
• Theo dõi tình trạng của các bệnh nhân trực tiếp điều trị
• Tạo đơn thuốc cho bệnh nhân
Y tá: là chủ thể có ít quyền hơn so với bác sĩ. Y tá có các quyền sau:
• Tìm kiếm, xem lịch làm việc của các bác sĩ, y tá trong khoa
• Cập nhật lịch làm việc của bản thân
• Cập nhật cơng việc của bản thân
• Theo dõi tình trạng của các bệnh nhân trực tiếp
Bệnh nhân: là chủ thể có ít quyền nhất trong hệ thống như:
• Tìm kiếm, xem hồ sơ bệnh án của bản thân
• Tìm kiếm, xem thơng tin của bác sĩ, y tá trực tiếp điều trị, theo dõi mình
Các đối tượng có trong hệ thống
Đối tượng cần được bảo vệ
Tệp lưu trữ cơ sở dữ liệu
Các bản cơ sở dữ liệu
Các trường, bản ghi trong cơ sở dữ liệu
Các chương trình ứng dụng
Tổng quát các đối tượng trong chương trình theo nhóm thơng tin sau:

Dữ liệu hệ thống: người dùng, tài khoản, quyền, thời gian truy cập, thời điểm truy cập,…
Danh mục chung: danh mục khoa, danh mục người dùng,…
Hồ sơ bệnh án: hồ sơ phân loại theo khoa, phân loại theo bác sĩ, y tá, phân loại theo thời gian


2.3
3.
3.1

Tập các quyền
Read (r): Đọc thông tin
Execute (x): Thực thi chức năng
Select (s): Duyệt các bản ghi
Delete (d): Xóa bản ghi
Write (w): Thêm bản ghi
Update (u): Sửa bản ghi
ACM
Ma trận truy cập mức tổng quát

3.2 Ma trận chi tiết cho chức năng quản lý hệ thống


3.3 Ma trận chi tiết cho chức năng quản lý khoa

3.4 Ma trận chi tiết cho chức năng quản lý bác sĩ

3.5 Ma trận chi tiết cho chức năng quản lý y tá

3.6 Ma trận chi tiết cho chức năng quản lý bệnh nhân3.7 Ma trận chi tiết cho chức năng quản lý công việc

3.8 Ma trận chi tiết cho chức năng thống kê tài chính×