Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

PPCTSU 8 COVID 2021 2022

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (109.34 KB, 10 trang )

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN LỊCH SỬ
LỚP 8 NĂM HỌC 2021-2022
Cả năm : 35 tuần (53 tiết)
Học kì I : 18 tuần (36 tiết)
Học kì II : 17 tuần (17 tiết)
HỌC KỲ I : 18 tuần (36 tiết)
TUẦN TIẾT
1

1,2

BÀI

NỘI DUNG ĐIỀU
CHỈNH
Bài 1: Những cuộc cách mạng -Mục II. Cách mạng
tư sản đầu tiên
tư sản Anh
-BVMT:mục I. và II.1
Lược đồ các cuộc CM tư sản
ở Châu Âu TK16-19(Lược
đồ trống)

2

3,4

-Mục III. Chiến
tranh giành độc lập
của các nước thuộc
địa Anh ở Bắc MĩBài 2: Cách mạng tư sản Pháp -Mục I.3 Đấu tranh
(1789-1794)
trên mặt trận tư
- BVMT: mục I.1
tưởng
-Mục II. Cách mạng
- BVMT: mục III
bùng nổ
- Tình cảnh người dân Pháp -Mục III. Sự phát
trước cách mạng
triển của cách mạng

5,6

3

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được -Mục I.2 Cách mạng
công nghiệp ở Pháp,
xác lập trên phạm vi thế giới
Đức
-BVMT: mục I: 1,2,3
-Mục II. 1 Các cuộc
cách mạng tư sản thế
kỉ XIX

HƯỚNG DẪN THỰC
HIỆN
- Chỉ tập trung vào nguyên
nhân, kết quả, ý nghĩa của

cuộc cách mạng - Diễn biến:
Lập được bảng niên biểu các
sự kiện tiêu biểu
- Chỉ tập trung vào nguyên
nhân, kết quả, ý nghĩa của
cuộc Chiến tranh giành độc
lập - Diễn biến: Lập được
bảng niên biểu các sự tiêu
biểu
- Tập trung vai trò của cuộc
đấu tranh trên mặt trận tư
tưởng

- Hướng dẫn học sinh lập
niên biểu các sự kiện chính.
Nêu được phát triển của cách
mạng
- Học sinh tự đọc

- Học sinh tự đọc


7,8
4

Chủ đề: Phong trào công nhân Cả bài
cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế
kỉ XX
(Gộp các bài :
Bài 4: Phong trào công nhân

và sự ra đời của chủ nghĩa
Mác
Bài 7: Phong trào công nhân
quốc tế cuối thế kỷ XIX - đầu
thế kỷ XX. Và Mục I.2 bài
17)

9

Chủ đề: Phong trào công nhân
cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế
kỉ XX (tt)

10

Bài 5: Công xã Pari 1871

5

-Mục II. Tổ chức bộ
máy và chính sách
của Cơng xã Pa-ri Học sinh tự học
-Mục III. Nội chiến
ở Pháp. Ý nghĩa lịch
sử của công xã Pa-ri
- Chỉ tập trung vào ý
nghĩa lịch sử

6
7


-Tích hợp với bài 4 và mục
I.2 bài 7 thành chủ đề:
Phong trào công nhân cuối
thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ
XX
-Cấu trúc thành các nội dung
sau:
1. Nguyên nhân
2. Các cuộc tranh tiêu biểu
(phá máy, đốt công xưởng,
khởi nghĩa ở Pháp, Đức,
cách mạng Nga 1905 – 1907
chỉ cần lập bảng niên biểu
các sự kiện chính)
3. Sự ra đời chủ nghĩa Mác
và các tổ chức Quốc tế

-Mục II. Tổ chức bộ máy và
chính sách của Công xã Pa-ri
- Học sinh tự học

-Mục III. Nội chiến ở Pháp.
Ý nghĩa lịch sử của công xã
Pa-ri - Chỉ tập trung vào ý
nghĩa lịch sử

11,12 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Mục II. Chuyển biến - Học sinh tự đọc
Đức, Mĩ cuối XIX đầu XX
quan trọng của các

-BVMT : Tích hợp giáo dục
nước đế quốc
mơi trường vào các mục của
bài
13

Ôn tập

14

KIỂM TRA 1 TIẾT


15

8

Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII- Mục II. Phong trào
đấu tranh giải phóng
đầu thế kỉ XX
dân tộc của nhân
dân Ấn Độ
- BVMT : vào mục I

Chủ yếu nêu tên, hình thức
phong trào đấu tranh tiêu
biểu và ý nghĩa của phong
trào

Bài 10: Trung Quốc cuối thế -Mục II. Phong trào

kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
đấu tranh của nhân
- BVMT: vào mục I
dân cuối thế kỉ XIX
đầu XX
- Bản đồ Các nước đế quốc -Mục III. Cách
xâu xé trung Quốc từ giữa mạng
Tân
Hợi
Tk19→Tk 20
(1911)

-Hướng dẫn học sinh lập
niên biểu

Bài 11: Các nước Đông Nam Mục II. Phong trào
Á cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ đấu tranh giải phóng
dân tộc
XX
- BVMT: vào mục I và mục II

Tập trung vào quy mơ, hình
thức đấu tranh chủ yếu của
nhân dân các nước Đông
Nam Á. Nêu nguyên nhân
thất bại

16

17

9

- Tập trung vào nguyên
nhân, kết quả và ý nghĩa

- Bản đồ Phong trào giải
phóng dân tộc ở các nước
Đông nam Á
18

Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ
XIX- đầu thế kỉ XX
- BVMT:vào mục II
19,20 Bài 15: Cách mạng tháng
Mười Nga năm 1917
- BVMT: vào mục I.1,3

10

Mục III. Cuộc đấu
tranh của nhân dân
lao động Nhật Bản
-Mục I. Hai cuộc
cách mạng ở nước
Nga năm 1917 - Tập
trung vào hoàn cảnh
và những sự kiện
tiêu biểu
-Mục II.2. Chống
thù trong giặc ngồi


11

21,22 Bài 16: Liên Xơ xây dựng chủ Mục I. Chính sách
nghĩa xã hội (1921-1941)
kinh tế mới và cơng
- BVMT:vào mục I.1và II.1
cuộc khôi phục kinh
tế (1921 – 1925)

HS tự học
- Tập trung vào hoàn cảnh và
những sự kiện tiêu biểu

- Học sinh tự đọc
- Tập trung vào chính sách
kinh tế mới

- Tập trung nêu được thành


- Mục II. Cơng cuộc
xây dựng chủ nghĩa
xã hội

23
12

24


25
13

26

tựu chính công cuộc xây
dựng XHCN ở Liên Xô
-Đưa mục II của bài 22
thành mục III. Nền văn hóa
Xơ viết hình thành và phát
triển

-Mục I.2 Cao trào
cách mạng 1918 1923. Quốc tế Cộng
sản
-Mục II.2 Phong
trào Mặt trận nhân
dân chống chủ nghĩa
phát xít và chống
chiến tranh 1929 1939
Bài 18: Nước Mĩ giữa hai Mục I. Nước Mĩ
cuộc chiến tranh thế giới trong thập niên 20
(1918-1939)
của thế kỉ XX
- BVMT:vào mục II
Bài 19: Nhật Bản giữa hai Mục I. Nhật Bản sau
cuộc chiến tranh thế giới chiến tranh thế giới
(1918-1939
thứ nhất
- BVMT:vào mục II


-Tích hợp với bài 4 và bài 7
thành chủ đề: Phong trào
công nhân cuối thế kỉ XVIII
đến đầu thế kỉ XX

Bài 20: Phong trào độc lập
dân tộc ở Châu Á (1918- Cả bài
1939)

Cấu trúc lại thành 2 mục:
Mục 1. Những nét chung về
phong trào độc lập dân tộc ở
châu Á (1918-1939)
Mục 2. Một số cuộc đấu
tranh tiêu biểu:
Phần này chỉ nên cho học
sinh lập niên biểu sự kiện
tiêu biểu ở Trung Quốc, Ấn
Độ, In-đô-nê-xi-a

Bài 17: Châu Âu giữa hai
cuộc chiến tranh thế giới
(1918-1939)
- BVMT:vào mục I.1 và mục
II.1

- HS tự đọc

- Chỉ tập trung vào kinh tế


- Chỉ tập trung vào kinh tế


Bài 20: Phong trào độc lập
dân tộc ở châu Á (1918-1939)
Cả bài
(tt)

28

Bài 21: Chiến tranh thế giới
thứ hai (1939-1945)
Bài 21: Chiến tranh thế giới Mục II. Những diễn Hướng dẫn HS lập niên biểu
biến chính
diễn biến chiến tranh
thứ hai (1939-1945) (tt)

14

29

15

Cấu trúc lại thành 2 mục:
Mục 1. Những nét chung về
phong trào độc lập dân tộc ở
châu Á (1918-1939)
Mục 2. Một số cuộc đấu
tranh tiêu biểu:

Phần này chỉ nên cho học
sinh lập niên biểu sự kiện
tiêu biểu ở Trung Quốc, Ấn
Độ, In-đô-nê-xi-a

27

30

Bài 8,22 :thành Chủ đề: Sự Cả bài
phát triển khoa học, kĩ thuật,
văn hóa thế kỉ XVIII - XX.

- Tích hợp với bài 8 thành
chủ đề: Sự phát triển khoa
học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ
XVIII – nửa đầu XX.
-Cấu trúc lại thành các nội
dung sau:
1. Các thành tựu tiêu biểu về
kĩ thuật
2. Những tiến bộ về khoa
học tự nhiên và khoa học xã
hội
3. Thành tựu tiêu biểu về
văn học và nghệ


16
31


Bài 8,22 :thành Chủ đề: Sự Cả bài
phát triển khoa học, kĩ thuật,
văn hóa thế kỉ XVIII – XX(tt)

- Tích hợp với bài 8 thành
chủ đề: Sự phát triển khoa
học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ
XVIII – nửa đầu XX.
-Cấu trúc lại thành các nội
dung sau:
1. Các thành tựu tiêu biểu về
kĩ thuật
2. Những tiến bộ về khoa
học tự nhiên và khoa học xã
hội
3. Thành tựu tiêu biểu về
văn học và nghệ
s

32

Bài 24:Cuộc kháng chiến từ
năm 1585-1873

Cả bài

-BVMT:mục I
- Tranh Vũ khí nhà Nguyễn
và TDP

17

33

Bài 24:Cuộc kháng chiến từ
năm 1585-1873(tt)

18

34

GV HD HS LÀM TNST :
“Cuộc kháng chiến chống
TDP nủa cuối TK XIX

35

Ơn tập
KIỂM TRA HỌC KÌ I

36

Cả bài

- Khơng dạy quá trình xâm
lược của thực dân Pháp, chỉ
tập trung vào các cuộc
kháng chiến tiêu biểu từ
1858 – 1873


- Không dạy quá trình xâm
lược của thực dân Pháp, chỉ
tập trung vào các cuộc
kháng chiến tiêu biểu từ
1858 – 1873

HỌC KÌ II : 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết


TUẦN TIẾT

19

37

BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

Bài 25:Kháng chiến lan rộng ra Cả bài
toàn quốc (1873-1884)
- BVMT:vào mục I.2,3
- Bản đồ Cuộc kháng chiến chống
Pháp XL của nhân dân

HƯỚNG DẪN THỰC
HIỆN
Tập trung vào sự kiên tiêu
biểu, những diễn biến

chính, tập trung vào cuộc
kháng chiến ở Hà Nội
(1873 - 1882)

bắc kì lần thứ I(1873) lần thứ
(1882)
20

38

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra Cả bài
toàn quốc (1873-1884) (tt)
- BVMT:vào mục II.1,2
- Bản đồ Cuộc kháng chiến chống
Pháp XL của nhân dân

Tập trung vào sự kiên tiêu
biểu, những diễn biến
chính, tập trung vào cuộc
kháng chiến ở Hà Nội
(1873 - 1882)

bắc kì lần thứ II
21

39

Bài 26. Phong trào kháng chiến Mục I.1 Cuộc phản - Chỉ cần nêu được sự kiện 5-

công của quân Pháp 7-1885 và tích hợp thành 1


chống Pháp trong những năm cuối của phái chủ chiến nội dung hoàn cảnh phong
thế kỉ XIX
- BVMT:vào mục I

22

40

ở Huế tháng 7-1885

Bài 26. Phong trào kháng chiến Mục II Những
cuộc khởi nghĩa
chống Pháp trong những năm cuối lớn của phong
trào Cần Vương
thế kỉ XIX (tt)

trào Cần Vương ở mục 2

Hướng dẫn học sinh lập
niên biểu các phong trào
tiêu biểu của phong trào
Cần Vương

- BVMT:vào mục II.3
- Bản đồ Khởi nghĩa Ba Đình,Bãi
Sậy, Hương Khê
- Tranh Vũ khí của nghĩa qn
Phan Đình Phùng
23


41

Ơn tập

24

42

25

43

Kiểm tra giữa kì
Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và -Mục I. Khởi - Nêu được nguyên nhân
bùng nổ cuộc khởi nghĩa
phong trào chống Pháp của đồng nghĩa Yên Thế


bào miền núi cuối thế kỉ XIX
- BVMT:vào mục I.1

- Lập niên biểu các các
-

- Bản đồ Phong trào nông dân
yên Thế 1884-1913
Mục II. Phong trào
chống Pháp của
đồng bào miền


26

44

Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Mục I. Tình hình Việt
Nam nửa cuối thế kỉ
Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
XIX - Học sinh tự học

27

45

28

46

Hs thuyết trình bài trải nghiệm
sáng tạo: cuộc kháng chiến chống
TDP nửa cuối TK XIX
Bài 29,30 tích thành Chủ đề: Cả bài
Những chuyển biến kinh tế xã hội
ở Việt Nam và phong trào yêu
nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX
đến năm 1918
- BVMT:vào mục 1

giai đoạn phát triển của
khởi nghĩa

- Rút ra được nguyên
nhân thất bại
- Học sinh tự đọc

Mục I. Tình hình Việt Nam nửa
cuối thế kỉ XIX - Học sinh tự
học

Tích hợp với bài 30 thành
một chủ đề: Những
chuyển biến kinh tế xã
hội ở Việt Nam và phong
trào yêu nước chống Pháp
từ đầu thế kỉ XX đến năm
1918, với các nội dung
như sau:
1. Chính sách khai thác
thuộc địa của thực dân
Pháp
2. Những chuyển biến kinh tế
xã hội ở Việt Nam
3. Hoạt động yêu nước từ đầu
thế kỉ XX đến

29

47

Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế
xã hội ở Việt Nam và phong trào

yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ
XX đến năm 1918 (TT )

Tích hợp với bài 30 thành
một chủ đề: Những
chuyển biến kinh tế xã
hội ở Việt Nam và phong
trào yêu nước chống Pháp
từ đầu thế kỉ XX đến năm
1918, với các nội dung
như sau:
2. Chính sách khai thác
thuộc địa của thực dân
Pháp


2. Những chuyển biến kinh tế
xã hội ở Việt Nam
3. Hoạt động yêu nước từ đầu
thế kỉ XX đến

30

48

Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế
xã hội ở Việt Nam và phong trào
yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ
XX đến năm 1918 ( tt)
- BVMT:vào mục 2


Tích hợp với bài 30 thành
một chủ đề: Những
chuyển biến kinh tế xã
hội ở Việt Nam và phong
trào yêu nước chống Pháp
từ đầu thế kỉ XX đến năm
1918, với các nội dung
như sau:
3. Chính sách khai thác
thuộc địa của thực dân
Pháp
2. Những chuyển biến kinh tế
xã hội ở Việt Nam
3. Hoạt động yêu nước từ đầu
thế kỉ XX đến

31

49

Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế
xã hội ở Việt Nam và phong trào
yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ
XX đến năm 1918 ( tt)
- BVMT:vào mục 3

Tích hợp với bài 30 thành
một chủ đề: Những
chuyển biến kinh tế xã

hội ở Việt Nam và phong
trào yêu nước chống Pháp
từ đầu thế kỉ XX đến năm
1918, với các nội dung
như sau:
4. Chính sách khai thác
thuộc địa của thực dân
Pháp
2. Những chuyển biến kinh tế
xã hội ở Việt Nam
3. Hoạt động yêu nước từ đầu
thế kỉ XX đến

32

50

Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế
xã hội ở Việt Nam và phong trào
yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ Bài 30:
XX đến năm 1918 ( tt)
-Mục II.1 Chính
sách của thực dân
Pháp ở Đông
- BVMT:vào mục .3
Dương trong thời
- GDTTHCM vào mục 3 ( lòng yêu chiến

-học sinh tự họcnước, quyết tâm ra đi tìm đường -Mục II.1 Chính sách
cứu nước và những hoạt động của của thực dân Pháp ở
Người sau khi tìm đường cứu nước) Đơng Dương trong

- Học sinh tự học

thời chiến

Tranh Nguyễn Tất Thành trên
-Mục II.3. Những
bến nhà Rồng

hoạt động của
Nguyễn Ái Quốc sau
khi ra đi tìm đường
cứu nước

33
34

51
52

35

53

Lịch sử địa phương
Ơn tập

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

-Tích hợp với bài 29 thành chủ
đềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×