Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Y tuong thiet ke mot hoat dong day hocCDTHCK39DOTRAMY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.11 KB, 3 trang )

(1)

Sinh viên: Đỗ Trà My


Lớp: CĐTHC – K39Năm 2016 - 2017TRÌNH BÀY Ý TƯỞNG TỔ CHỨC


MỘT HOẠTĐỘNG DẠYMÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAIKHOA TIỂU HỌC – MẦM NON
(2)

PHÂN MÔN: TẬP LÀM VĂN


BÀI: ĐÁP LỜI CHÀO , LỜI TỰ GIỚI THIỆU


1. Nội dung ý tưởng

:- Với bài tập làm văn ĐÁP LỜI CHÀO , LỜI TỰ GIỚI THIỆU này em sẽ
tích hợp kĩ năng sống rèn luyện cho trẻ thông qua các hoạt động dạy của bài học
này.


- Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục qua bài:


 Giao tiếp ứng xử văn hóa.
 Lắng nghe tích cực.- Các phương pháp, dạy học tích cực được sử dụng trong bài


 Phương pháp đóng vai.
 Kĩ thuật khăn trải bàn.


Hoạt động 1: Bài tập 1/ sgk 12


- Ở hoạt động này em cho HS quan sát tranh và sử dụng phương pháp đóng
vai để xử lí tình huống. Với việc sử dụng phương pháp này ở hoạt động 1 đã
dạy cho và hình thành được cho trẻ kĩ năng lắng nghe,giao tiếp ra quyết định
và giải quyết vấn đề.


Cách tiến hành:


 Giáo viên cho học sinh quan sát tranh, chia nhóm và gioa tình huống.
 HS thảo luận về tình huống, đóng vai.


 GV nhận xét , kết luận.


Hoạt động 2: Bài tập 2/ sgk 12(3)

và hoạt động nhóm. Và qua đó rèn cho các em kĩ năng tư duy phê phán, ra
quyết định và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, trình bày, đảm nhiệm
trách nhiệm,giải quyết mâu thuẫn.


Cách tiến hành:


 HS được chia thành các nhóm nhỏ với một tờ giấy A0 như một chiếc khăn
trải bàn. Chia tờ giấy A0 thành phần chính giữa và xung quanh chia theo số thành
viên của nhóm.


 Mỗi thành viên suy nghĩ và trình bày ý tưởng vào phần khăn trải bàn của
mình.


 Thảo luận chung đưa ra ý tưởng chung viết vào phần giữa của khăn trải bàn.


2.Lưu ý:GV chú ý : về thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai.

×