Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

De kiem tra hoc ky I nam hoc 2016 2017 mon Toan lop 12 THPT Cao Lanh 2 Co loi giai chi tiet File word

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (365.79 KB, 8 trang )

(1)TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 2. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I. TỔ TOÁN. Môn thi: TOÁN – LỚP 12. Năm học: 2016 – 2017. Ngày thi: ../12/2016 ĐỀ ĐỀ XUẤT. Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề). (Đề gồm có 06 trang) Biên soạn: Nguyễn Hữu Tài. Câu 1: (NB). Đồ thị hàm số y   x 4  2 x 2  1 có dạng:. A.. B.. C.. D.. Câu 2: (NB). Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 4. 2. 1. 5. -1. O. 1. 5. 2. A. y . x 1 x 1. B. y . x 1 x 1. C. y . 1 x x 1. D. y . x 1 1 x. Câu 3: (TH). Bảng biến thiên ở hình bên dướilà của hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?.

(2) A. y   x 3  3x 2  1. B. y   x 3  3x 2  1. C. y  x 3  3x 2  1. D. y  x 3  3x 2  1. Câu 4: (NB). Hàm số y   x3  3x 2  1 đồng biến trên khoảng: A.  ;1. C.  2;  . B.  0; 2 . D.. .. Câu 5: (TH). Hàm số y  2  x  x2 nghịch biến trênkhoảng 1 A.  ; 2  2 . . 1 B.  1;  . 2. C.  2;  . Câu 6: (TH). Hàm số nào sau đây là đồng biến trên A. y  ( x2  1)2  2. B. y . x x 1 2. C. y . D. 1; 2 . ? x x 1. D. y  x3  2 x  3. Câu 7: (VDT). Với giá trị nào của m thì hàm số y  x3  3(m  1) x2  3(m  1) x  1 luôn đồng biến trên . A. 1  m  0. B. 1  m  0. C. m  1 hoặc m  0 D. m  1 hoặc. m0. Câu 8: (VDC). Với giá trị nào của m thì hàm số y . mx  7m  8 luôn đồng biến trên xm. từng khoảng xác định của nó A. 8  m  1. B. 8  m  1. C. 4  m  1. D. 4  m  1. Câu 9: (NB). Trong các hàm số sau, hàm số nào có cực trị A. y  x4  3x 2  2. B. y  x3  3x  2. C. y . 2x 1 x2. D. y  e x. Câu 10: (TH). Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên:. Khẳng định nào sao đây là khẳng định đúng?.

(3) A. Hàm số có đúng một cực trị. B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2. C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3 và giá trị nhỏ nhất bằng 1 . D. Hàm số đạt cực đại tại x  2 và đạt cực tiểu tại x  0 Câu 11: (VDT). Với giá trị nào của a, b thì hàm số f ( x)  ax3  bx 2 đạt cực tiểu tại điểm x  0; f (0)  0 và đạt cực đại tại điểm x  1; f (1)  1 A. a  2, b  3. B. a  2, b  3. C. a  2, b  3. D. a  2, b  3. Câu 12: (VDT). Cho hàm số f ( x)  x3  3mx2  3(m2  1) x . Với giá trị thực nào của m thì hàm số f đạt cực đại tại x0  1 A. m  2. B. m  0. C. m  0 hay m  2. m0. D.. và. m2. Câu 13: (VDC). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y  x4  2mx2  2m  m4 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều. A. m  3 3. C. m  3. B. m  3. Câu 14: (NB). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  A. min y  6 [2;5]. B. min y  5. x3 trên đoạn [2;5] 2x  3. C. min y . [2;5]. D. m  3. [2;5]. 8 7. D. min y  5 [2;5]. 1 x. Câu 15: (NB). Cho hàm số f ( x)  x  . Trên khoảng (0; ) , hàm số f ( x) : A. Có giá trị nhỏ nhất bằng 2 và không có giá trị lớn nhất. B. Có giá trị nhỏ nhất bằng 2 và có giá trị lớn nhất bằng 2. C. Không có giá trị nhỏ nhất và có giá trị lớn nhất bằng 2. D. Không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất. Câu 16: (TH). Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y   x 2  2 x . A. 0. B. 1. C. 2. Câu 17: (VDT). Tìm giá trị của tham số m để hàm số y . D. 3 x  m2  1 đạt giá trị nhỏ nhất 2x 1. trên đoạn [1; 2] bằng 0. A. m  2. B. m  1. C. m  0. D. m  1.

(4) Câu 18: (VDC). Một hộp không nắp được làm từ một mảnh cáctông như hình bên dưới. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x ( cm ), đường cao là h ( cm ) và có thể tích là 5Câu cm3 . Tìm giá trị của x sao diện tích của mảnh cáctông là nhỏ nhất. h h. x. x h. h. A. x  5. B. x  10. C. x  15. D. x  20. Câu 19: (NB). Cho đồ thi hàm số y  x3  2 x 2  2 x (C) . Gọi x1 , x2 là hoành độ các điểm M ,N trên (C), mà tại đó tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng y   x  2017 . Khi đó tổng x1  x2 bằng: A.. 4 3. B.. 4 3. C.. 1 3. D. 1. Câu 20: (NB). Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  2 và lim f ( x)   . Khẳng định x 1. x . nào sao đây là khẳng định đúng? A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng B. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang không có tiệm cận đứng C. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là đường thẳng y  2 và tiệm cận đứng là x  1 D. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là đường thẳng x  2 và tiệm cận đứng là y  1 Câu 21: (TH). Cho hàm số y  x4  2 x 2  1 . Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox là: A. 1. B. 3. Câu 22: (VDT). Cho hàm số y . C. 4. D. 2. 2x  3 . Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng x 1. y  2 x  m khi:. A. m  R. B. m  8. C. m  2 2. D. m  1.

(5) Câu 23: (NB).Tiếp tuyến của đồ thi hàm số y  4 tại điểm có hoành đo x0  1 có x 1. phương trình là: A. y   x  3. B. y   x  2. C. y  x  1. D. y  x  2. Câu 24: (NB). Cho hàm số y  x2  4 x  3 có đồ thị (P) .Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ số góc bằng 8 thì hoành độ điểm M là A. 5. B. 6. D. 1. C. 12. Câu 25: (TH). Cho hàm số y  x3  3x 2  2 (C). Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của (C) và có hệ số góc nhỏ nhất : A. y  0. B. y  3x  3. C. y  3x. D. y  3x  3. Câu 26: (NB). Chọn khẳng định sai? A. Hàm số y  a x có tập xác định là B. Hàm số y  log a x đồng biến trên. nếu a > 1. C. Hàm số y  log a x có tập xác định là  0;   D. Hàm số y  log a x có đạo hàm là y ' . 1 x ln a. Câu 27: (TH). Tập xác định của hàm số y  log x 1  3  x  là: B.  1;3 \{0}. A. (–1 ;3). C. 1;3 \{0}. D. (–; 1)  (3;. +) Câu 28: (NB). Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R? (NB) A. y =. . . 3 1. 1. x 1.  2 x B. y =   3. C. y =. . . 2 1. x 2.  3 1 D. y =    2 . Câu 29: (VDT). Cho log2 6  a . Số nào sau đây là biểu diễn của log12 48 theo a? A.. 3 a 1 a. B.. 3 a 3 a. C.. . 3  a 3 a. D.. 3 a 3 a. . Câu 30: (TH). Cho biểu thức A  log 1 a.3 a  a1loga 2 . Hãy chọn câu đúng? a. A.. 1  4  6a  3. B.. 1  6a  4  3. C.. . 1  6a  4  3. Câu 31: (TH). Tập xác định của hàm số y  3x  x. 2. . . 3 2. là?. D.. 2  6a  4  3. x.

(6) A.. \{0;3}. B.. C. (0;3). D..  ;0  3;   Câu 32: (NB). Phương trình 42 x A. S  1; 3. 2. x.  2.22 x.  1  2. B. S  0; . 2. x.  2  0 có tập nghiệm là? 1  2 . D. S  0;1. C. S   ;1. Câu 33: (VDT). Tập nghiệm của bất phương trình 8.4 x 1  18.2 x  1  0 là? A. 1; 4 .  1 1. B.  ;   16 2 . C.  2; 4 . . D.  4; 1. . Câu 34: (NB) Số nghiệm của phương trình log3 x 2  4 x  log 1  2 x  3  0 là: A. một. B. hai. 3. C. ba. D. vô nghiệm. Câu 35: (VDC). Tìm m để phương trình 9 x  3x 1  m có 2 nghiệm phân biệt: 9 4. A.   m  0. 9 4. B.   m  0. 9 4. C.   m  0. 9 4. D.   m  0. Câu 36: (NB). Ý nghĩa của khối đa diện đều loại {5;3} là: A. Khối hai mươi mặt đều. B. Mỗi mặt là ngũ giác đều; mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt C. Mỗi mặt là tam giác đều; mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt D. Khối bát diện đều Câu 37: (NB). Cho khối hộp chữ nhật có 3 kích thước là a, b, c. Khi đó, nó có thể tích là: A. V  a3. 1 3. B. V  a.b.c. C. V  a.b.c. 1 2. D. V  a.b.c. Câu 38: (NB). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Hình chóp luôn có tổng số cạnh bên bằng tổng số cạnh đáy. B. Hình lăng trụ luôn có tổng số cạnh bên bằng tổng số cạnh đáy. C. Hình lăng trụ luôn có tổng số cạnh bên nhỏ tổng số cạnh đáy. D. Hình chóp luôn có số cạnh lớn hơn số mặt. Câu 39: (NB). Số đỉnh của một hình bát diện đều là: A. Sáu. B. Tám. C. Mười. D. Mười hai.

(7) Câu 40: (VDC). Cho hình chóp .ABCD có thể tích V và có M là trọng tâm tam giác SAB. Tính thể tích của khối chóp M.ABCD là : A.. V 3. B.. 2V 3. C. 2V. D.. V 2. Câu 41: (VDT). Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu của A’ xuống mặt (ABC) trùng trọng tâm của tam giác ABC; A’B hợp với mặt đáy góc 300 . Khi đó thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: A.. a3 3 3. B.. a3 12. C.. a3 3 36. D.. a3 3 12. Câu 42: (TH). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết SA   ABCD và SD  5a . Thể tích của khối chóp S.ABCD là: 3 A. a 6. 3. 3 B. 2a 6. 3. 3 C. 2a 6. 6. 3 D. 5a. 3. Câu 43: (TH). Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích là V. Thể tích của khối chóp A’.ABC là: 1 B. V 2. A. 2V. 1 C. V 3. 1 D. V 6. Câu 44: (TH). Khối lập phương có cạnh bằng a 2 . Thể tích của nó bằng: A. 2a 3. C. 2a 3. B. 4a 3. D. 2a3 2. Câu 45: (VDT). Cho hình chóp .ABCD đáy là hình chữ nhật AD = 2a, AB = a, có AB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc mặt đáy. Thể tích khối chóp là: A. 3a3. B.. 3a 3 2. C.. 3a 3 3. D.. 2 a3. Câu 46: (NB). Cho hình chóp S.ABC có SA  ( ABC ) ; tam giác ABC vuông tại B. Tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC có vị trí nào sau đây? A. Trung điểm SC AB. B. Trung điểm SB. C. Trung điểm SA. D. Trung điểm. Câu 47: (TH). Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của hình lập phương phương cạnh a. Thể tích của khối trụ đó là: A. V . a 3 3. B. V . a 3 2. C. V . a 3 4. D. V  a3. Câu 48: (TH). Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD = 2. Quay hình chữ nhật ABCD lần lượt quanh AD và AB ta được khối trụ tròn xoay có thể tích lần lượt là V1 và V2 . Hãy chọn kết quả đúng?.

(8) A. V1  V2. B. V1  2V2. C. 2V1  V2. D. 2V1  3V2. Câu 49: (VDT). Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a là? A. S xq .  a2. B. S xq . 3.  2a 2 3. C. S xq .  3a 2 3. D. S xq .  3a3 3. Câu 50: (NB). Hình đa diện nào sau đây không có mặt cầu ngoại tiếp? A. Hình chóp có đáy là tam giác.. B. Hình chóp tứ giác đều.. C. Hình lập phương.. D. Hình hộp.. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT. TẢI BẢN WORD + LỜI GIẢI CHI TIẾT Ở LINK DƯỚI :. http://dethithpt.com/document/a2292/de-kiem-tra-hoc-kyi-nam-2016-2017-thpt-cao-lanh-2-co-dap-an-file-word.html.

(9)

×