Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Hiển thị led đơn theo hình,dùng time 0 che do 1 trễ 100ms và 400ms,

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.24 KB, 11 trang )

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
Khoa Điện- Điện Tử

TIỂU LUẬN
Môn: kỹ thuật vi xử lý
Giảng viên: Trần Xuân Tiến
Sinh viên:
Lớp:

Phạm Thị Thanh Ngân
Dỗn Huy Hồng
112191.1

Hưng n, năm 2021


Đề số 11
Phân tích u cầu bài tốn, vẽ sơ đồ ngun lý và tính tốn lựa chọn
các linh kiện sử dụng trong sơ đồ.
1. Phân tích yêu cầu bài tốn:
Cho hệ thống gồm có 16 led đơn được theo kiểu Cathode chung với
sơ đồ bố trí như hình vẽ:
D1

D2

D4

D7

D3D5

D6

D8

D9

D11

D12

D10

D13

13
D14

D15

D16

=>16 led đơn phải nối cathode chung với nhau vào âm nguồn
Công tắc ba cực Mode được nối với chân P1.5, các led được nối với
cổng P2 và P3.
Ta nối anot của đèn led vào cổng của vi điều khiển lần lượt:
P2: D11, D8, D4, D5, D6, D9, D13, D12
P3: D7, D1, D2, D3, D10, D16, D15, D14

Khi Mode=0 thì các led chuyển trạng thái như hình vẽ bên dưới với
thời gian trễ thay đổi trạng thái là 400ms (lặp lại)
D1

D2

D4

D7

D8

D11

D14

D5

D3

D6

D15

D2

D4

D10


D9

D12

D1

D7

D13

D8

D11

D16

D14

D5

D3

D6

D15

D2

D4


D10

D9

D12

D1

D7

D13

D8

D11

D16

D14

D5

D3

D6

D10

D9


D12

D15

D13

D16


Dựa vào vị trí của các led được kết nối với cổng P2 và P3 ta có thể
suy rađược giá trị đưa ra các cổng P2 và P3 để điều khiển đèn led sáng:
*) Cồng P2:
D12 D13 D9 D6 D5 D4 D8
D11
Hình1 1
1
1
1
1
1
1
1
P2=0FFH
Hình2 0
1
0
1
0
1
0

1
P2=55H
Hình3 0
0
0
0
0
0
0
0
P2=00H
*)Cổng P3:
D14 D15 D16 D10 D3
D2 D1
D7
Hình1 0
0
0
0
0
0
0
0
P3=00H
Hình2 0
1
0
1
0
1

0
1
P3=55H
Hình3 1
1
1
1
1
1
1
1
P3=0FFH
Khi Mode=1 thì Led sáng dịch 1 bit bắt đầu từ D11 với thời gian
trễ là 100ms.
Các đèn led sẽ sáng dịch 1 bit bắt đầu từ D11 rồi kêt thúc tại D7
lần lượt theo thứ tự được đánh dấu trong hình
D1

D2

D3

15

16
11

10
D5
3


D6

2

4

5

D8

D9

1

6

9

D12

D13

18

17

D11
8
13


12
D15

D16
19

D14

D10

7

D7

17

14

D4

20

Thời gian trễ trong chương trình sử dụng timer 1 chế độ 0


2.Sơ đồ nguyên lý:

3. Lựa chọn các linh kiện
-Nguồn cung cấp cho mạch: U = 5V DC

-Sử dụng led đơn 5mm thông số: Uled _ max = 3V ,
-Điện trở hạn dòng cho led:
Rled =

U − U led
5 − 2.2
=
= 280
I led
10 10−3

-Thạch anh 12MHz, tụ không không phân cực 33pF
-Tụ phân cực 10uF – 16V- 33mA

Iled _ max = 10 mA


-Điện trở mạch : 220
-Một công tắc 3 cực, một nút nhấn
II.Viết chương trình trên phần mềm ride, trình bày nguyên lý hoạt
động và chạy mô phỏng trên phần mềm Proteus.
2.1 Lưu đồ thuật toán
Bắt đầu

Cổng P1.5=0

Cổng P2,P3 sáng

Sáng dịch 1 bit


như hình

từ D11

Trễ 400ms

Trễ 100ms

End
2.2 Nguyễn lý hoạt động


Khi nạp chương trình vào IC , cấp nguồn cho IC hoạt động , bộ dao
động hoạt động cùng lúc với IC để cấp dao động cho IC chay chương
trình.
Với yêu cầu khi mode=0 ta điểu khiển led theo 3 bước , mỗi bước
cách nhau 400ms và có lặp lại. Bước 1 sáng tất cả các led cổng P2 gọi trễ
và tắt các led. Bước 2 sáng các led 11,4,6,13 ở cổng P2 và sáng led
7,2,10,15 ở cổng P3 gọi trễ và tắt led. Bước 3, sáng tất cả các led cổng P3
gọi trễ và tắt led.
Với yêu mode=1, các led sẽ được sáng dịch 1 bít theo thứ tự: D11=>
D8=>D4=> D5=> D6=> D9=> D13=> D12=>D11=> D7=> D2=>D10=>
D15=> D7=> D1=> D2=> D3=> D10=> D16=> D15=> D14.

2.3 CODE:
$INCLUDE(REG51.INC)
ORG 0000H
MAIN:
jb P1.5, TT2; chuyen trang thai
; p1.5=1 nhay den TT2

TT1:

;mode = 0

mov p2,#00h ;tat led
mov p3,#00h
jb P1.5, TT2

;kiem tra trạng thái


call delay400ms

;gọi tre

mov p2,#0ffh

; sang led 11,8,4,5,6,9,13,12

jb P1.5, TT2
call delay400ms
mov p3,#055h

;sang led 7,2,10,15

mov p2,#55h

;sang led 11,4,6,13

jb P1.5, TT2

call delay400ms
mov p2,#00h

;tat led

mov p3,#0ffh

;sang led 7,1,2,3,10,16,15,14

jb P1.5, TT2
call delay400ms
jmp main
TT2:

; mode = 1

mov r2,#08

; nap gia tri 8 vao r2

mov p3,#00h

;tat led

mov A,#01h

;nap gia tri 1 vao A

Setb C


;thiet lap co nho


LOOP:
mov p2,A

;led 11 sang

jnb p1.5, TT1

;p1.5=0 nhay toi TT1

clr c

;xoa 1 bit

call delay100ms

;goi delay

rlc A

;dich trai thanh gi A

djnz r2,loop

;kiem tra có dieu kien r2=8 thoat khoi loop

mov p2,#01h


;sang den 11

call delay100ms
mov p2,#00h

;tat den cong P2

mov p3,#01h

;sang den 7

call delay100ms
mov p3,#04h

;sang den 2

call delay100ms
mov p3,#10h
call delay100ms

;sang den 10


mov p3,#40h

;sang den 15

call delay100ms

mov r3,#09

loop2:mov p3,a
rlc a

;sang den 7
;dich trai thanh ghi A

call delay100ms
jnb p1.5,TT2
clr c

;xoa 1 bit

djnz r3, loop2
mov p3,#01h

;sang den 7

call delay100ms
mov p3,#00h

;tat den

jmp $

DELAY400ms:
MOV R0,#80
LAP:

; lap 80 lan 5ms => 80x5=400msMOV TMOD,#00H

;timer 1 che do 0 (13bit , 8192)
;gia tri dat 3192

MOV TH1,#23H
MOV TL1,#18H

;(bit cao)
; (bit thap)

SETB TR1

; chop hep time hoat dong

JNB TF1,$

;nhay tai cho

CLR TF1,

; neu co tràn thi dừng time

CLR TR1

; xoa co tràn

DJNZ R0,LAP
RET

DELAY100ms:
MOV R0,#20

; trễ 5ms * lap 20 lan = 100ms

LAP1:
MOV TMOD,#00H

;timer 0 che do 1
; gia tri dat ban dau 3192

MOV TH1,#23H

; (bit cao)

MOV TL1,#18H

; (bit thap)

SETB TR1

; cho phép time hoat động


JNB TF1,$
CLR TF1,
CLR TR1
DJNZ R0,LAP1
RET
END


;nhảy tai cho
; nếu time tràn thì dừng timer
; xóa co tràn×