Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

DE CUONG THI HOC KY I MON SINH HOC 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (26.9 KB, 1 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG MÔN SINH
1/ chương Vận động
-bộ xương


-T Cấu tạo và tính chất của xương
-Cấu tạọ và tính chất của cơ
-Hoạt động của cơ


-Tiến hóa hệ vận động
2/ Tuần hồn


-Máu và mơi trường trong cơ thể
-Bạch cầu miễn dich


-Đông máu nguyên tắc truyền máu
-Tim và mạch máu


3/ Chương : hô hấp
-Hô hấp và cơ quan hô hấp
-Hoạt động hô hấp


-Vệ sinh hơ hấp
4/chương :tiêu hóa


-Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa


-Tiêu hóa ở khoang miệng ,dạ dày ,ruột non
-Hấp thụ dinh dưỡng thãi phân


- vệ sinh tiêu hóa


×