Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Thi hoc ki tin 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.96 KB, 1 trang )

(1)Kiểm tra học kì I Năm học: 2016 - 2017 Môn Tin học 8 Thời gian: 45’ Bài 1: (2đ) Viết cú pháp của câu lệnh điều kiện? Giải thích ý nghĩa của cú pháp? Bài 2: (2đ) Hãy viết các biểu thức toán dưới đây bằng các kí hiệu trong Pascal. a −b. a) ax2+bx+c. 2. b) c − d +a Bài 3: (6đ) Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình chữ nhật.. Đáp án và biểu điểm chấm Bài 1: Cú pháp: if <điều kiện> then < câu lệnh> ; (1đ) Giải thích: Nếu thõa mãn điều kiện thì thực hiện câu lệnh còn sai thì kết thúc chương trình Cú pháp đủ: if <điều kiện> then < câu lệnh 1> else < câu lệnh 2> ; (1đ) Giải thích: Nếu thõa mãn điều kiện thì thực hiện câu lệnh 1 còn sai thì thực hiện câu lệnh 2 (1đ) Bài 2: (2đ) mỗi ý đúng cho 1đ. a) ax2+bx+c => a*x*x+ b*x + c a −b. 2. b) c − d +a => (a-b)/ (c-d) + a*a. Bài 3: (6đ)Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình chữ nhật Program DTCV;. 0.5đ. Var a, b, dt, cv : real;. 0.5đ. Begin. 0.5đ. Clrscr;. 0.5đ. Writeln (‘ nhap gia tri cua a = ’); readln(a);. 0.5đ. Writeln (‘ nhap gia tri cua b = ’); readln(b);. 0.5đ. dt := a*b;. 0.5đ. cv:= (a+b)*2;. 0.5đ. Writeln (‘chu vi hinh chu nhat la ’, cv:10:2);. 0.5đ. Writeln (‘dien tich hinh chu nhat la ’, dt:10:2);. 0.5đ. Readln. 0.5đ End.. 0.5đ.

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×