Tải bản đầy đủ (.docx) (126 trang)

Giao An Hay 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (454.17 KB, 126 trang )

(1)Thứ. Tuaàn 5 Tieát 13. ngaøy. thaùng. naêm 200. TẬP ĐỌC. Tập đọc - Kể chuyện. NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM. I. Muïc ñích, yeâu caàu: A. Tập đọc: - Chú ý các từ dễ phát âm sai do phương ngữ loạt đạt, hạ lệnh, nứa tép, leo lên, thủ lĩnh, ngập ngừng, lỗ hổng, buồn bã,... - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời ??? nhân vật ( chú lính nhỏ, viên tướng, thầy giáo) - Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài ( nứa tép ô quả tranh, thủ lĩnh, hoa mười giờ, nghiêm giọng, quaû quyeát). - Hiểu chuyện và điều câu chuyện muốn nói với em. Khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi và sửa lỗi. Người dám nhận lỗi và sửa lỗi là người dũng cảm. B. Keå chuyeän: - Dựa vào trí nhớ các tranh minh hoạ trong SGK, kể lại được câu chuyện. - Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện, nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoa truyeän trong SGK. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy A. Kieåm tra baøi cuõ: GV gọi HS đọc bài Ông ngoại. Trả lời câu hỏi GV nhaän xeùt- ghi ñieåm cho HS. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu chủ điểm và bài học . - GV ghi tựa bài, giới thiệu tranh minh hoạ chủ điểm và tranh minh hoạ bài học trong SGK. 2. Luyện đọc: a. GV đọc toàn bài (đọc phân biệt giọng người dẫn truyện, giọng viên tướng, giọng chú lính nhoû, gioïng thaày giaùo. b. GV hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. - Đọc từng câu. - Đọc từng đoạn trước lớp. - Học sinh tìm hiểu nghĩa những từ ngữ mới được chú giải SGK. - Tập đặt câu với các từ: thủ lĩnh, quả quyết. - Đọc từng đoạn trong nhóm. 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài:. Hoạt động học 2 HS đọc bài. HS quan saùt tranh.. HS tiếp nối nhau đọc. Đọc đúng các câu mệnh lệnh, câu hỏi.. Bốn tổ tiếp nối nhau đọc đoàn thoại 4 đoạn cuûa truyeän. Một HS đọc toàn truyện. Một HS đọc thành tiếng đoạn 1, cả đọc thầm theo..

(2) - Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò chơi gì? ở - Các bạn chơi trò đánh trận giả trong vườn ñaâu? trường. Cả lớp đọc thầm đoạn.2 - Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ - Chú lính sợ làm đổ hàng rào vườn trường. hổng dưới chân rào? - Việc leo rào của các bạn khác đã gây ra hậu - Hàng rào đổ, tướng sĩ ngã đè lên đám hoa, quaû gì? đè lên chú lính nhỏ. - Thầy giáo đang đợi điều gì ở học sinh trong - Thầy mong học sinh dũng cảm nhận lỗi lớp? - Vì sao chú lính nhỏ run lên khi nghe thầy - Học sinh tự phát biểu. giaùo hoûi? - Phản ứng của chú lính như thế nào? khi nghe - Chú nói: Nhưng như vậy là hèn, rồi quả lệnh về thôi của viên tướng? quyết bước về phía vườn trường. - Thái độ của các bạn ra sao trước hành động - Mọi người sững nhìn chú rồi bước nhanh cuûa chuù lính nhoû? theo chú như bước theo người chỉ huy dũng caûm. - Ai là người lính dũng cảm trong truyện này? Chú lính đã chui qua hàng rào - vì dám nhận Vì sao? lỗi và sửa lỗi. 4. Luyện đọc lại: - GV chọn đọc mẫu 1 đoạn trong bài. Phân nhóm mỗi nhóm 4 em tự phân vai - Hướng dẫn học sinh đọc: thi đọc truyện theo (Người dẫn chuyện, viên tướng, chú lính nhỏ, vai. thaày giaùo). - GV goïi hoïc sinh nhaän xeùt.. KEÅ CHUYEÄN 1. GV neâu nhieäm vuï: - Dựa vào trí nhớ và 4 bức tranh minh hoạ cho 4 đoạn học sinh tập kể lại chuyện trên. 2. Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh cho học sinh lần lượt xem các tranh minh hoạ và kể lại chuyện. 3. GV gợi ý nội dung 4 bức tranh. GV gọi học sinh xung phong kể lại toàn chuyện. - Cả lớp-GV nhận xét - Cách diễn đạt - cách thể hiện. 5. Cuûng coá-daën doø: - Caâu chuyeän treân giuùp caùc em hieåu ñieàu gì? - Về nhà đọc lại bài tập kể chuyện cho gia đình nghe-chuẩn bị bài tới: “Muøa thu cuûa em”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Học sinh quan sát lần lượt 4 bức tranh minh hoạ 4 đoạn. Học sinh quan sát từng nhóm học sinh xung phong keå.. Tuần 5 TOÁN.

(3) Tieát 21: NHAÂN. SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (CÓ NHỚ). A: Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Biết thực hành nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) - Củng cố về giải toán và tìm số bị chia chưa biết B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy I. Kieåm tra baøi cuõ: - Gọi 2 học sinh lên bảng đọc thuộc lòng baûng nhaân 6. hoûi hoïc sinh veà keát quaû cuûa moät pheùp nhaân baát kyø trong baûng. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hoïc sinh. II. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Giới thiệu nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. - GV neâu vaø vieát pheùp nhaân leân baûng. 26 x 3=? - Goïi hoïc sinh leân baûng ñaëc tính - Cho vaøi hoïc sinh neâu laïi caùch nhaân - Làm tượng tự với phép nhân 54 x 6=?. c. Thực hành: Bài 1: yêu cầu học sinh tự làm bài Nhận xét, chữa bài và cho điểm học sinh. Bài 2: Gọi học sinh đọc đề toán. - Coù taát caû maáy taám vaûi? Moãi taám vaûi daøi bao nhieâu meùt? Vaäy, muoán bieát caû hai taám vaûi daøi bao nhieâu meùt ta laøm nhö theá naøo? yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi.. Nhận xét, chữa bài.. Bài 3: Yêu cầu học sinh cả lớp tự làm bài: III. Cuûng coá daën doø: - GV có thể tổ chức cho học sinh chơi trò chơi nối nhanh phép tính với kết quả.. Hoạt động học - 2 học sinh lên bảng trả lời cả lớp theo dõi vaø nhaän xeùt.. - Học sinh đọc phép nhân. 1 học sinh lên bảng đặt tính (nhân từ phải sang traùi) 26 - 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. x 3 - 3 nhaân 2 baèng 6, 6 theâm 1 baèng 7, 78 vieát 7 Vaäy neâu vaø vieát: 26x 3=78. 4 hoïc sinh leân baûng laøm baøi vieát laïi pheùp tính rồi vừa nêu cách tính vừa viết. Coù 2 taám vaûi.Moãi taám vaûi daøi 35m Ta tính tích: 35x 2 1 học sinh làm bài ở bảng. Baøi giaûi Độ dài của 2 cuộn vải là 35x 2=70(m) Đáp số: 70 mét vải a. x : 6=12 b. x : 4=23 x = 12x 6 x =23 x 4 x =72 x = 92.

(4) - Xem bài tới: Luyện tập - Nhaän xeùt tieát hoïc.. Thứ Tieát 9:. ngaøy thaùng Chính taû (nghe - vieát). naêm 200.

(5) NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM Phân biệt n/l, en/ng. Bảng chữ I. Muïc ñích, yeâu caàu: 1. Reøn kyõ naêng vieát chính taû. - Nghe - viết chính xác một đoạn trong bài người lính dũng cảm. - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu hoặc vần đề lẫn: n/l 2. Ôn bảng chữ: - Biết điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng - Học thuộc lòng tên 9 chữ trong bảng. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp hoặc bảng quay viết nội dung bài tập 2 a,b. - Bảng phụ hoặc bảng quay kẻ bảng chữ và tên chữ ở bài tập 3. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gv gọi hs viết tiếng chứa âm vần khó. - Gv nhaän xeùt ghi ñieåm. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn hs nghe - viết a. Hướng dẫn chuẩn bị: - Một HS đọc đoạn văn cần viết chính tả. - Đoạn văn này kể chuyện gì? - Đoạn văn trên có mấy câu - Những chữ nào trong đoạn văn được viết hoa. - Lời các nhân vật được đánh dấu bằng những dấu gì? - GV đọc các từ khó dễ lẫn : quả quyết, vườn trường, viên tướng, sững lại, khoát tay,... b. Gv đọc cho hs viết bài vào vở. c. Chấm, chữa bài. 3. Hướng dẫn hs làm bài tập chính tả. a. Bài tập 2: Lựa chọn. - Gv mời 2 hs lên bảng làm bài. - Cả lớp chữa bài trong vở hoặc VBT. b. Bài tập 3: 1 hs đọc yêu cầu. Gv gọi hs tiếp nối nhau điền vở 9 chữ và tên chữ. Yêu cầu hs học thuộc. 4. Cuûng coá, daën doø: - Hai ba HS đọc thuộc lòng theo đúng thứ tự 28 tên chữ.. Hoạt động của HS 2 HS viết loay hoay gió xoáy, hàng rào, giaùo duïc. 2 HS đọc thuộc lòng 19 tên chữ.. Cả lớp đọc thầm theo.. HS viết ra nháp những chữ ghi tiếng khó deã laãn.. Hs làm bài vào vở hoặc VBT. 3 HS lên bảng làm bài đúng hs đọc lại. HS cả lớp làm bài vào vở. Cả lớp viết vào vở.

(6) -Xem bài tới: tập chép: + Muøa thu cuûa em, vaàn oam. + Phaân bieät Un, en/eng. Ruùt kinh nghieäm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Toán. Tieát 22 A. Muïc tieâu:. LUYEÄN TAÄP.

(7) Giuùp hoïc sinh: - Củng cố cách thực hiện phép nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ). - Ôn tập về thời gian (xem đồng hồ và số giờ trong mỗi ngày). B. Đồ dùng dạy học: Mô hình đồng hồ có thể quay được kim chỉ giờ, kim chỉ phút. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Haùt a. Khởi động : b. Bài cũ : nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ ) - GV sửa bài tập sai nhiều của HS - Nhận xét vở HS c. Các hoạt động :  Giới thiệu bài : Luyện tập  Luyeän taäp : Baøi 1 : tính - GV gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - Cho HS laøm baøi - GV : ở bài này cô sẽ cho các con chơi một trò chơi - HS làm bài mang tên : “Hạ cánh”. Trước mặt các con là sân bay - Học sinh thi đua sửa bài Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài, có các ô trống để máy bay đậu, các con hãy thực hiện phép tính sau đó cho máy bay mang các số đáp xuống chỗ đậu thích hợp. Lưu ý các máy bay phải đậu sao cho các số thẳng cột với nhau. Bây giờ mỗi tổ cử ra 3 bạn lên thi đua qua troø chôi - Lớp Nhận xét về cách trình bày và cách tính của bạn - Lớp Nhận xét - GV goïi HS neâu laïi caùch tính - HS neâu - GV Nhaän xeùt Baøi 2 : ñaët tính roài tính : - GV gọi HS đọc yêu cầu và làm bài - HS đọc và làm bài - GV cho 3 tổ cử đại diện lên thi đua sửa bài qua trò - HS thi đua sửa bài chơi : “ Ai nhanh, ai đúng”. - Lớp Nhận xét về cách đặt tính và cách tính của bạn - Lớp nhận xét - GV goïi HS neâu laïi caùch ñaët tính vaø caùch tính - Hoïc sinh neâu - GV Nhaän xeùt Baøi 3 : - GV gọi HS đọc đề bài . GV hỏi : - Học sinh đọc + Bài toán cho biết gì ? - Mỗi giờ một xe máy chạy được 37 km. + Bài toán hỏi gì ? - Hỏi trong 2 giờ xe máy đó chạy được bao nhiêu km ? - Giáo viên vừa hỏi vừa kết hợp ghi tóm tắt : Toùm taét :.

(8) 1 giờ : 37 km 2 giờ : ……… km ? - Yêu cầu HS làm bài và sửa bài. - Giaùo vieân nhaän xeùt. Bài 4: vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng : - GV gọi HS đọc yêu cầu - Cho hoïc sinh laøm baøi - Gọi học sinh thi đua sửa bài - Giáo viên cho lớp nhận xét Bài 5 : viết số thích hợp vào ô trống : - GV gọi HS đọc yêu cầu - Giáo viên cho học sinh tự làm bài - Gọi học sinh tiếp nối nhau đọc kết quả - Giáo viên cho lớp nhận xét d. Cuûng coá - daën doø: - Xem bài tới : Bảng chia 6.. - 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vở. - Lớp nhận xét. -. HS đọc Hoïc sinh laøm baøi Học sinh thi đua sửa bài Lớp nhận xét. -. HS đọc HS laøm baøi Hoïc sinh thi ñua Lớp nhận xét. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. I. Muïc tieâu: 1. Hoïc sinh hieåu. Bài 3: TỰ. Đạo đức. LAØM LAÁY VIEÄC CUÛA MÌNH.

(9) - Thế nào là tự làm lấy việc của mình - Ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình - Tuỳ theo độ tuổi, trẻ em có quyền được quyết định và thực hiện công việc của mình. 2. Học sinh biết tự làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở trường, ở nhaø... 3. Học sinh có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc của mình. II. Taøi lieäu vaø phöông tieän: 1. Vở bài tập đạo đức 3 2. Tranh minh hoạ tình huống (hoạt động 1, tiết 1) 3. Phiếu thảo luận nhóm (hoạt động 3, tiết 2) 4. Một số đồ vật cần cho trò chơi đóng vai. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Tieát 1 Hoạt động 1: Xử lý tình huống - Mục tiêu: Học sinh biết được một biểu hiện cụ thể của việc tự làm lấy việc của mình. - Gv phaùt cho 4 nhoùm caùc tình huoáng caàn giải quyết. Yêu cầu sau 3 phút mỗi đội phải đưa ra được cách giải quyết. - Cả lớp và GV nhận xét. 1. Thế nào là tự làm lấy việc của mình?. 2. Tự làm lấy việc của mình sẽ giúp em ñieàu gì? Hoạt động 2. - Tự liên hệ bản thân, hiểu được thế nào là tự làm lấy việc của mình và tại sao phải tự laøm laáy vieäc cuûa mình. Hoạt động 3. - Xử lý tình huống. - Hoïc sinh coù kyõ naêng giaûi quyeát tình huống liên quan đến việc tự làm lấy việc cuûa mình. - GV nhaän xeùt keát luaän.. Hoạt động của HS. 4 Nhoùm tieán haønh thaûo luaän. Đại diện các nhóm đưa ra cách giải quyết cuûa nhoùm. - Tự làm lấy việc của mình là luôn cố gắng để làm lấy các công việc của bản thân và không phải nhờ vả hay trông chờ, dựa dẵm vào người khác. - Tự làm lấy việc của mình sẽ giúp bản thaân moãi chuùng ta tieán boä, khoâng laøm phiền người khác. Đại diện từng nhóm trình ý nhóm còn lại boå sung.. HS chuù yù laéng nghe tình huoáng GV neâu. Hoïc sinh suy nghó caùch giaûi quyeát. Một số em nêu cách xử lý của mình.. TUAÀN 6: Tieát 2 Hoạt động 1: Liên hệ thực tế. - Các em đã từng tự làm lấy những việc gì cuûa mình?. Học sinh tự nhận xét về những công việc mà mình đã tự làm hoặc chưa tự làm..

(10) - Các em đã thực hiện việc đó như thế naøo? - Em cảm thấy như thế nào sau khi hoàn thaønh coâng vieäc? Hoạt động 2. - Đóng vai - Gv giao cho một nữa số nhóm thảo luận xử lý tình huống một nữa còn lại xử lý tình huoáng 2. - Gv theo doõi, nhaän xeùt. Hoạt động 3: Thaûo luaän nhoùm + GV phaùt phieáu hoïc taäp cho HS vaø yeâu cầu các em bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến bằng cách ghi vào  dấu + trước ý kiến mà các em đồng ý dấu - trước ý kiến em không đồng ý. - Gv goïi Hs neâu keát quaû. - Gv keát luaän chung: Trong hoïc taäp vaø sinh hoạt, lao động hàng ngày em hãy tự laøm laáy coâng vieäc cuûa mình, khoâng neân dựa dẫn vào người khác. Như vậy, em mới mau tiến bộ và được mọi người quý mến. - Xem bài tới: Quan tâm, chăm sóc ông baø, cha meï, anh chò em. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Các nhóm độc lập làm việc. Theo từng tình huống một số nhóm trình bày trò chơi đóng vai.. Từng học sinh độc lập làm việc. Học sinh lần lượt nêu kết quả trước lớp.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. TUAÀN 5:. THUÛ COÂNG Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2005. Baøi 3: GAÁP CON I. Muïc tieâu: - Hoïc sinh bieát caùch gaáp con eách. - Gấp được con ếch bằng giấy đúng qui trình - Hứng thù với giờ học gấp hình. EÁCH.

(11) II. Giaùo vieân chuaån bò: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu để học sinh quan sát. - Tranh quy trình gaáp con eách - Giaáy maøu, keùo thuû coâng - Bút màu đen hoặc da màu sẩm III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Tieát 1 Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát vaø nhaän xeùt. - GV giới thiệu mẫu - nêu câu hỏi định hướng. - Gv liên hệ thực tế hình dạng và ích lợi cuûa con eách. HS thực hiện theo từng bước. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu. + Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. + Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch. + Bước 3: Gấp tạo 2 chân sau và thân con eách. Caùch laøm cho con eách nhaûy. - GV có thề vừa hướng dẫn, vừa thực hiện nhanh các thao tác gấp con ếch một lần 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các bước. nữa để HS hiểu cách gấp. - GV tổ chức cho HS tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn TUẦN6: Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2005. Tieát 2 Hoạt động 3: HS thực hành gấp con ếch.. B1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. B2: gấp tạo hai chân trước con ếch. B3: gaáp taïo hai chaân sau vaø thaân con eách.. - GV cho HS thực hành theo nhóm, GV quan sát giúp đỡ uốn nắn những HS còn HS gấp xong con ếch. luùng tuùng. - GV cho HS trong nhoùm thi xem eách cuûa Lần lượt HS trình bày con ếch đã gấp ai nhaûy xa hôn, nhanh hôn. - Gọi một số sản phẩm đẹp cho cả lớp xong. quan sát nhận xét và khen ngợi đánh giá saûn phaåm cuûa hs. Nhaän xeùt - daën doø. - Gv nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của hs. - Chuaån bò tieát sau..

(12) - Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Tieát 14:. Thứ. ngaøy thaùng Tập đọc. naêm 200. MUØA THU CUÛA EM. I. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng. - Hướng dẫn đọc và hiểu nội dung bài chú ý đọc trôi chảy diễn cảm, chú ý phát âm đúng các từ ngữ, lá sen, rước đèn, họäi rằm, lật trang vở... - Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ, nghỉ hỏi đúng sau mỗi dòng và giữa các khổ thơ. 2. Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu:.

(13) - Hướng dẫn học sinh nắm được nghĩa và cách dùng các từ mới giải nghĩa trong bài tập đọc. Hiểu được tình cảm mến yêu của bạn nhỏ với vẻ đẹp của mùa thu bắt đầu năm học mới. 3. Hoïc sinh hoïc thuoäc loøng baøi thô II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài thơ III. Hoạt động dạy-học: Hoạt động của GV A. Kieåm tra baøi cuõ: - GV gọi học sinh kể lại chuyện người lính duõng caûm. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Luyện đọc: - GV đọc mẫu bài thơ giọng vui- nhẹ nhaøng. - GV hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ. + Đọc từng dòng thơ. + Đọc từng đoạn trước lớp. - GV giúp học sinh hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong từng khổ thơ: cốm, chị Hằng. - HS đọc từng khổ thơ trong nhóm. 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài - Baøi thô taû saéc maøu cuûa maøu thu?. Hoạt động của học sinh HS tieáp noái nhau keå laïi chuyeän.. HS tieáp noái nhau moãi em 2 doøng thô. HS đọc phần giải thích từ SGK.. - Lần lượt từng học sinh trong nhóm đọc. - HS đọc 2 khổ thơ đầu. - Vaøng cuûa hoa cuùc, maøu xanh cuûa coám mới. - Những hình ảnh nào gợi ra các hoạt động - Hình ảnh rước đèn họp bạn, gợi hoạt động vui chơi của học sinh. cuûa hoïc sinh vaøo muøa thu? - Tìm các hình ảnh so sánh trong bài và - HS tự phát biểu theo ý thích. cho bieát caùc em thích nhaát hình aûnh naøo? 4. Hoïc thuoäc loøng baøi thô - GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng HS đọc từng câu, từng khổ thơ-cả bài. bài thơ tại lớp. - GV xoá lần lượt các từ. 5. Cuûng coá, daën doø: - Tìm caùc hình aûnh so saùnh trong baøi thô - Veà nhaø HTL baøi thô - Xem bài tới: Cuộc họp của chữ viết - Nhaän xeùt tieát hoïc.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(14) Tieát 9. Tự nhiên xã hội. Baøi 9 PHOØNG BEÄNH TIM MAÏCH I. Muïc tieâu: Sau baøi hoïc ,HS bieát: Kể được tên một số bệnh về tim mạch Nêu được sự nguy hiểm và nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim ở trẻ em Kể ra một số cách đề phòng bệnh thấp tim Có ý thức đề phòng bệnh thấp tim II. Đồ dùng dạy học: Caùc hình trong SGK trang 20,21 III. Hoạt động dạy học:.

(15) Hoạt động dạy Hoạt động 1: Động não Mục tiêu: Kể được tên một vài bệnh về tim maïch HS vaø GV nhaän xeùt GV nêu rõ bài này chỉ nói đến một bệnh tim mạch thường gặp nhưng nguy hiểm đối với trẻ em, đó là bệnh thấp tim Hoạt động 2: Đóng vai Mục tiêu:Nêu được sự nguy hiểm và nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim ở trẻ em Bước 1:Làm việc cá nhân Bước 2 :Làm việc theo nhóm Ở lứa tuổi nào thường hay bị bệnh tấhp tim ? Beänh thaáp tim nguy hieåm nhö theá naøo? Nguyeân nhaân gaây ra beänh thaáp tim laø gì? Bước 3 : Làm việc cả lớp HS khaùc theo doõi vaø nhaänxeùt Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Kể được một số cách đề phòng beänh thaáp tim Có ý thức phòng bệnh thấp tim Bước 1: Làm việc theo cặp. Bước 2 :Làm việc cả lớp HS vaø GV nhaän xeùt - Laøm BT baøi 9 trang 13 - Xem bài tới :Hoạt động bài tiết nước tieåu. Hoạt động học Moãi HS keå teân moät beänh tim maïch maø caùc em bieát. HS quan saùt hình 1,2,3 trang 20 SGK HS thaûo luaän nhoùm caùc caâu hoûi Đóng vai HS và vai bác sĩ để hỏi và trả lời về bệnh thấp tim. HS xung phong đóng vai dựa theo nhân vaät trong caùc hình 1,2,3 trang 20 SGK. HS quan saùt hình 4,5,6 trang 21 SGK . Vaø nói với nhau và nội dung và ý thứccủa các việc trong từng hình HS trình baøy keát quaû laøm vieäc theo caëp. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(16) Toán. Tieát 23. BAÛNG CHIA 6. A. Muïc tieâu : Giuùp HS: - Dựa vào bảng nhân 6 để lập bảng chia 6 và học thuộc bảng chia 6. - Thực hành chia trong phạm vi 6 giải toán có lời văn (về chia thành 6 phần bằng nhau và chia theo nhoùm 6). B. Đồ dùng dạy học: Caùc taám bìa, moãi taám coù 6 chaám troøn. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động dạy 1. Dạy học bài mới: a.Giới thiệu bài: Trong giờ học toán này,. Hoạt động học.

(17) các em sẽ dựa vào bảng nhân 6 và làm caùc baøi taäp trong baûng chia 6. Ghi teân baøi leân baûng. b. Hướng dẫn học sinh lập bảng chia 6. Nguyeân taéc chung cuûa laäp baûng chia 6 laø dựa vào bảng nhân 6. -GV hướng dẫn học sinh dùng. Các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn để lập lại từng công thức của bảng nhân, rồi cũng sử dụng các tấm bìa đó để chuyển từ một công thức nhân 6 thành một công thức chia 6. -Cho hoïc sinh laáy moät taám bìa coù 6 chaám troøn. 6 laáy 1 laàn baèng maáy? -Hãy viết phép tính ứng với 6 được lấy moät laàn baèng 6. Laáy 6 (chaám troøn) chia thaønh caùc nhoùm. Moãi nhoùm coù 6 (chấm tròn) thì được mấy nhóm? - Vieát leân baûng - Học sinh đọc: Cho hoïc sinh laáy hai taám bìa moãi taám coù 6 chaám troøn: 6 laáy 2 laàn baèng maáy - Vieát leân baûng - Laáy 12 chaám troøn chia thaønh caùc nhoùm mỗi nhóm có 6 chấm tròn thì được mấy nhoùm? - Vieát leân baûng - Gọi học sinh đọc - Làm tương tự đối với 6 x 3 = 18 và 18 : 6 = 3 rồi hướng dẫn học sinh tự làm tương tự các trường hợp tiếp theo (có thể không cần thiết phải sử dụng caùc taám bìa, chæ neân cho hoïc sinh neâu coâng thức nhân 6 rồi tự lập công thức chia 6 tương ứng. Khi đã có bảng chia 6, nên dùng nhiều hình thức khác nhau để giúp học sinh nhớ bảng chia 6 ngay trong tiết hoïc. c. Thực hành: Bài 1: Học sinh đọc yêu cầu bài GV hướng dẫn học sinh tính nhẫm rồi chữa bài (nêu miệng hoặc viết). Bài 2: GV cho học sinh làm bài rồi chữa baøi. GV giuùp hoïc sinh cuûng coá moái quan hệ giữa nhân với chia. Bài 3: Học sinh đọc đề bài.. 6 laáy 1 laàn baèng 6 6 x 1 =6 6 chaám troøn chia thaønh nhoùm moãi nhoùm coù 6 chấm tròn thì được 1 nhóm 6 chia 6 được 1. -6:6=1 - 6 nhaân 1 baèng 6, 6 chia 6 baèng 1 6 laáy 2 laàn baèng 12. 6 x 2 = 12 12 chaám troøn chia thaønh caùc nhoùm, moãi nhóm có 6 chấm tròn thì được 2 nhóm 12 chia 6 được 2. 12 : 6 = 2 6 nhaân 2 baèng 12, 12 chia 6 được 2.. Tính nhaãm. Học sinh nối tiếp nhau đọc từng phép tính trước lớp. Lấy tích chia cho một thừa số được thừa số kia. Baøi giaûi Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là: 48 : 6 = 8(cm).

(18) Yeâu caàu hoïc sinh suy nghó vaø giaûi baøi toán:. Đáp số: 8cm Baøi giaûi Số đoạn dây có là: 48 : 6 = 8(đoạn) Đáp số: 8 đoạn dây Bài 4: Gọi 1 học sinh đọc đề bài yêu cầu học sinh tự làm bài.. 3. Cuûng coá daën doø: Gọi vài học sinh đọc thuộc lòng bảng chia 6. Veà nhaø hoïc thuoäc loøng baûng chia. Xem bài tới: Luyện tập Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Tieát 5:. Luyện từ và câu. SO SAÙNH. I. Muïc ñích, yeâu caàu: 1. Nắm được một kiểu so sánh mới, so sánh hơn kém. 2. Nắm được các từ có ý nghĩa so sánh hơn, kém. Biết cách thêm các từ so sánh vào những câu chưa có từ so sánh. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết 3 khổ thơ ở BT1 - Baûng phuï vieát khoå thô BT3 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Gv A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gv kieåm tra mieäng BT2 vaø BT3. Nhaän xeùt.. Hoạt động của Hs 2 HS neâu BT2 2 HS neâu BT3.

(19) B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em thêm một kiểu so sánh mới. So sánh hơn kém. Gv ghi tựa bài. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a. BT1: Gọi hs đọc nội dung BT1 GV mời 3 HS lên bảng làm bài . GV giúp HS phân biệt 2 loại so sánh: so saùnh ngang baèng vaø so saùnh hôn keùm. Hình aûnh so saùnh a. Chaùu khoeû hôn oâng nhieàu! Ông là buổi trời chiều Chaùu laø ngaøy raïng saùng. b. Trăng khuya sáng hơn đèn c. Những ngôi sao thức chẳng bằng mẹ đã thức vì con. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời b. BT2: Gọi HS đọc yêu cầu BT. - Tìm từ so sánh trong các khổ thơ? Caâu a: hôn - laø - laø Caâu b: hôn, caâu c chaúng baèng, laø. c. BT3: Gọi hs đọc yêu cầu BT. - Tìm hình aûnh so saùnh. - GV mời 1 HS lên bảng gạch dưới những sự vật được so sánh cả lớp, GV nhận xét, choát laïi. Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao. Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh. d. BT4: Gọi hs đọc yêu cầu bài tập. - HS có thể tìm nhiều từ so sánh. - Cả lớp, GV nhận xét, chốt lại. Quả dừa: như, như là, tựa, tựa như... Tàu dừa: như, là, như là, tựa như... 3. Cuûng coá, daën doø: - Goïi 2, 3 HS nhaéc laïi noäi dung baøi - Về nhà tự tìm các câu thơ khổ thơ gạch chân các hình ảnh so sánh, các từ so sánh. Xem bài tới: Mở rộng vốn từ Trường học Dấu phẩy. HS laéng nghe. 2 HS đọc cả lớp đọc thầm. Kieåu so saùnh - Hôn keùm - Ngang baèng - Ngang baèng - Hôn keùm - Hôn keùm Ngang baèng 1 HS đọc 3 HS lên bảng gạch dưới các từ so sánh.. 1 HS đọc cả lớp đọc thầm. 1 HS leân baûng gaïch.. 1 HS đọc yêu cầu bài tập HS lên bảng điều nhanh các từ so sánh. So saùnh ngang baèng, so saùnh hôn keùm, caùc từ so sánh..

(20) Thứ. ngaøy. thaùng naêm 200 Tiết 15: Tập đọc. CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT. I. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng. - Học sinh đọc trôi chảy, rõ ràng cả bài, chú ý đọc đúng các từ để viết sai và phát âm sai, tan học, dõng dạc, hoàn toàn, mũ sắt, để ý, ẩu thế... - Ngắt nghỉ hỏi đúng sau các dấu câu: - Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm, đọc đúng các kiểu câu (caâu keå, caâu hoûi, caâu caûm). - Đọc phân biệt được lời dẫn chuyện và lời các nhân vật (Bác chữ A, đám đông, dấu chấm) 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Hieåu noäi dung baøi: Taàm quan troïng cuûa daáu chaám noùi rieâng vaø caâu noùi chung. Ñaët daáu caâu sai sẽ làm sai lạc nội dung, khiến câu và đoạn văn rất buồn cười. - Hiểu cách tổ chức cuốc họp (là yêu cầu chính). II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc - 5, 6 tờ giấy khổ A4 - Bút dạ để học sinh làm yêu cầu 3 loại.

(21) III. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy A. Kieåm tra baøi cuõ: - GV kiểm tra học sinh đọc thuộc lòng bài thô muøa thu cuûa em. - GV nhaän xeùt-ghi ñieåm B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc: a. GV đọc bài: gợi ý cách đọc với GV - Giọng người dẫn chuyện hóm hỉnh - Giọng bác chữ A, to dõng dạc - Gioïng Daáu Chaám: roõ raøng raønh maïch. - Giọng đám đông: khi ngạc nhiên (thế nghóa laø gì nhæ?) khi phaøn naøn (AÅu theá nhæ?) - GV cho HS quan sát tranh minh hoạ. b. Hướng dẫn học sinh luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ. - Đọc từng câu - Đọc từng đoạn trước lớp - GV nhắc nhớ học sinh đọc đúng các kiểu caâu - Đọc từng đoạn trong nhóm 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài - Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?. Hoạt động học 3 HS đọc thuộc lòng. HS quan saùt.. HS tiếp nối nhau đọc.. 4 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 đoạn. 1 HS đọc toàn bài.. - Bàn làm việc giúp đỡ bạn Hoàng. Bạn này không biết dùng dấu chấm câu nên đã viết những câu văn rất kỳ quặc. - Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn - Giao cho anh Dấu Chấm yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn mới khi Hoàng chấm câu. Hoàng? 1 HS đọc. - Đọc yêu cầu 3 BT Học sinh thảo luận theo yêu cầu đại diện - Phát cho mỗi nhóm 1 tờ A4 các nhóm dán bài lên bảng lớp, thi báo caùo keát quaû laøm baøi. - Cả lớp và GV nhận xét. 4. Luyện đọc lại Mỗi nhóm 4 em tự phân vai (người dẫn GV mời một vài nhóm chuyện chữ bác A, đám đông, dấu chấm) GV gợi ý hướng dẫn học sinh đọc hay. đọc lại truyện. Cả lớp bình chọn bạn và nhóm đọc hay. 5. Cuûng coá, daën doø: - Neâu vaøi troø cuûa daáu chaám caâu? - Về nhà đọc lại bài. - Ghi nhớ diễn biến cuộc họp trình tự tổ chức một cuộc họp để thực hành tổ chức cuộc họp tổ trong tiết TLV tới..

(22) Toán. Tieát 24:. LUYEÄN TAÄP. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Củng cố về cách thực hiện phép chia trong phạm vi 6 1 - Nhaän bieát của một hình chữ nhật trong một số trường hợp đơn giản. 6 B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học - Haùt 1. Khởi động : 2. Baøi cuõ : baûng chia 6 - Gọi học sinh đọc thuộc lòng bảng chia 6 - GV sửa bài tập sai nhiều của HS - Nhận xét vở HS 3. Các hoạt động :  Giới thiệu bài : Luyện tập  Luyeän taäp : Baøi 1 : tính nhaåm - HS đọc - GV gọi HS đọc yêu cầu.

(23) - Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm baøi - Gọi học sinh tiếp nối nhau đọc kết quả - Giáo viên cho lớp nhận xét Bài 2 : viết số thích hợp vào chỗ chấm - GV gọi HS đọc yêu cầu - Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm baøi - Gọi học sinh tiếp nối nhau đọc kết quả - Giáo viên cho lớp nhận xét Baøi 3 : - GV gọi HS đọc đề bài . GV hỏi : + Bài toán cho biết gì ? + Bài toán hỏi gì ?. - HS laøm baøi - Caù nhaân - Lớp nhận xét. -. HS đọc HS laøm baøi Caù nhaân Lớp nhận xét. - Học sinh đọc - Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can. - Hoûi moãi can coù bao nhieâu lít daàu laïc ?. - Giáo viên vừa hỏi vừa kết hợp ghi tóm tắt : Toùm taét : 30l daàu laïc : 6 can 1 can : ……… lít daàu laïc ? - 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp - Yêu cầu HS làm bài và sửa bài. làm vở. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Lớp nhận xét 1 Baøi 4 : Toâ maøu vaøo 6 moãi hình sau : - GV gọi HS đọc yêu cầu - Giaùo vieân hoûi : - HS đọc 1 + Muoán toâ maøu vaøo 6 moãi hình ta laøm nhö 1 Muoá n toâ maø u vaø o theá naøo? 6 moãi hình lấy hình đã được chia làm 6 phần tô - Giaùo vieân cho hoïc sinh toâ maøu. maøu 1 phaàn. - Gọi học sinh thi đua sửa bài - Hoïc sinh toâ maøu - Giáo viên cho lớp nhận xét - Hoïc sinh thi ñua - Lớp nhận xét 4. Nhaän xeùt – Daën doø : - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuẩn bị : bài : nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ). Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(24) TUAÀN 5:. Tieát 5. TAÄP VIEÁT. ÔN CHỮ HOA C (tiếp theo). I. Muïc ñích yeâu caàu:. - Củng cố cách viết chữ hoa C ( Ch) thông qua BT ứng dụng:. 1. Viết tên riêng : Chu Văn An bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng : Chim khôn kêu tiếng rảnh rang / Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe bằng chữ nhỏ. II. Đồ dùng dạy - học : - Mẫu chữ viết hoa Ch - Tên riêng Chu Văn An và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li. III. Các hoạt động dạy , học: Hoạt động dạy A. Kieåm tra baøi cuõ : - Kiểm tra bài HS viết ở nhà. - GV nhaän xeùt. B. Dạy bài mới: - GV neâu yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - GV ghi tựa bài. 1. Hướng dẫn HS viết trên bảng con:. Hoạt động học 3 HS viết bảng lớp cả lớp viết bảng con..

(25) a) Luyện viết chữ hoa. GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ. b) Luyện viết từ ứng dụng: -Chu Vaên An laø moät nhaø giaùo noåi tieáng đời Trần. Ông có nhiều học trò giỏi, nhiều người sau này trở thành nhân tài của đất nước. c) Luyện viết câu ứng dụng: -Con người phải biết nói năng dịu dàng, lịch sự. 2. Hướng dẫn viết vào vở bài tập viết: -Viết chữ Ch : 1 dòng. -Viết chữ V, A: 1 dòng.. HS tìm các chữ hoa trong bài Ch, V, A,N HS tập viết chữ Ch, V, A trên bảng con. HS đọc từ ứng dụng: Chu Văn An. HS taäp vieát treân baûng con.. HS đọc câu ứng dụng:. Chim khoân keâu raûnh rang. Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe. HS tập viết bảng con Chim, Người.. -Vieát teân rieâng Chu Vaên An 2 doøng. -Viết câu tục ngữ 2 lần. -HS viết - GV hướng dẫn các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các HS viết vào vở chữ. 3. Chấm, chữa bài: -GV chaám baøi nhaän xeùt. 5 - 7 HS mang vở chấm. 4. Cuûng coá, daën doø: -Về nhà viết bài ở nhà. -Học thuộc câu ứng dụng. -Xem bài tới: Ôn chữ hoa D, Đ -Nhaän xeùt tieát hoïc.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(26) Tieát 10. Baøi 10. Tự nhiên xã hội. HOẠT ĐỘNG BAØI TIẾT NƯỚC TIỂU. I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc HS bieát: Kể tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu và nêu chức năng của chúng Giải thích tại sao hằng ngày mỗi người đều cần uống đủ nước II. Đồ dùng dạy học : Caùc hình trong SGK trang22,23 III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Haùt 1. Khởi động : - Baøi cuõ : 2. Các hoạt động : Giới thiệu bài : Hoạt động bài tiết nước tiểu Hoạt động 1 : tìm hiểu các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu Mục tiêu : Giúp học sinh kể được tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. Caùch tieán haønh :  Bước 1 : làm việc theo nhóm - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt caùc hình trang - Hoïc sinh quan saùt, thaûo luaän 19 trong SGK vaø thaûo luaän : nhóm và trả lời. + Kể tên các cơ quan bài tiết nước tiểu ?.

(27) - 2 quả thận, 2 ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.  Bước 2 : làm việc cả lớp. - Giáo viên treo hình sơ đồ câm, gọi 1 học sinh lên đính tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu . - Giáo viên đính thẻ : tên cơ quan bài tiết nước tiểu. . - Học sinh lên bảng thực hiện - Hoïc sinh nhaéc laïi. Kết Luận : cơ quan bài tiết nước tiểu 2 quả thận, 2 ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái..  Hoạt động 2: tìm hiểu chức năng của các cơ quan bài tiết nước tiểu. Mục tiêu : Giúp học sinh nắm được nhiệm vụ của từng bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. Caùch tieán haønh :  Bước 1 : làm việc theo nhóm đôi - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt hình 2 trang 23 trong SGK đọc các câu hỏi và trả lời của các bạn  Bước 2 : Làm việc cả lớp - Giáo viên chỉ sơ đồ các cơ quan bài tiết nước tiểu và hỏi, đồng thời gắn thẻ từ lên bảng: + Thaän coù nhieäm vuï gì ?. + Ống dẫn nước tiểu để làm gì ?. + Bóng đái là nơi chứa gì ? + Ống đái để làm gì ?. - Hoïc sinh quan saùt.. - Thận có chức năng lọc máu, lấy ra các chất thải độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu. - Ống dẫn nước tiểu để cho nước tiểu đi từ thận xuống bóng đái. - Bóng đái là nơi chứa nước tiểu. - Ống đái để dẫn nước tiểu từ bóng đái đi ra ngoài. - Hoïc sinh laéng nghe. - Lớp nhận xét. - Hoïc sinh nhaéc laïi.. - Giáo viên chốt nhiệm vụ của từng bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. - Giaùo vieân hoûi : + Mỗi ngày mỗi người thải ra bao nhiêu lít nước - Mỗi ngày mỗi người thải ra từ 1 tieåu ? - Giáo viên giáo dục : Mỗi ngày chúng ta thải ra từ 1 lít đến 1,5 lít nước tiểu lít đến 1,5 lít nước tiểu. Nếu các em mắc tiểu mà không đi tiểu, cứ nín nhịn lâu ngày sẽ bị sỏi thận. Do đó các em phải đi tiểu khi mắc tiểu và sau đó phải uống nước thật nhiều để bù cho việc mất nước do việc thải nước tieåu ra haèng ngaøy..

(28) Keát Luaän: o Thận có chức năng lọc máu, lấy ra các chất thải độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu. o Ống dẫn nước tiểu để cho nước tiểu đi từ thận xuống bóng đái. o Bóng đái là nơi chứa nước tiểu. o Ống đái để dẫn nước tiểu từ bóng đái đi ra ngoài. 3. Nhận xét – Dặn dò : Thực hiện tốt điều vừa học. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuẩn bị : bài 11 : Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Thứ. ngaøy. Tieát 10:. thaùng. naêm 200. Chính taû (taäp cheùp). MUØA THU CUÛA EM Vaàn oam. Phaân bieät l/n , en/eng. I. Muïc ñích, yeâu caàu: + Reøn kyõ naêng vieát chính taû - Cheùp laïi chính xaùc baøi thô Muøa thu cuûa em. - Từ bài chép, củng cố cách trình bày bài thơ thể bốn chữ: chữ đầu các dòng thơ viết hoa. Tất cả các chữ đầu dòng thơ viết cách lề vở 2 ôli. - Ôn luyện vần khó - vần vam. Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: Un hoặc en/eng. II. Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ to - hoặc bảng lớp - chép sẵn bài thơ "Mùa thu của em". - Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 2. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs A. Kieåm tra baøi cuõ: HS vieát vaøo baûng boâng sen, caùi xeûng, chen - Gv đọc từ khó: - Gọi HS đọc thuộc lòng đúng thứ tự 28 chúc, đèn sáng tên chữ. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài.

(29) 2. Hướng dẫn hs tập chép a. Hướng dẫn chuẩn bị Hai HS nhìn bảng đọc lại bài. - Gv đọc bài thơ trên bảng + Baøi thô vieát theo theå thô naøo? + Tên bài viết ở vị trí nào? + Những chữ nào trong bài viết hoa? + Các chữ đầu câu cần viết thế nào? b. Học sinh chép bài vào vở 5 - 7 HS mang vở chấm. c. Chấm, chữa bài 3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả. Cả lớp làm vào vở a. Bài tập 2: Học sinh đọc yêu cầu bài. - Gv gọi học sinh chữa bài - Cả lớp và Gv nhận xét. Caâu a. Soùng voå raâm aïp b. Mèo ngoạm miếng thịt. c. Đừng nhai nhồm nhoàm b. Bài tập 3: Lựa chọn a. Naém, laém, gaïo neáp b. Keøn, keûng, cheùn 4. Cuûng coá - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Chọn trước nội dung họp, diễn biến một cuộc họp để làm mẫu trong tiết TLV tới.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(30) Tieát 5:. Taäp laøm vaên. TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP. I. Muïc ñích, yeâu caàu: Học sinh biết tổ chức một cuộc họp tổ - cụ thể. - Xác định được rõ nội dung cuộc họp - Tổ chức cuộc họp theo đúng trình tự đã học. II. Đồ dùng dạy học: Bảng lớp ghi - Gợi ý về nội dung hợp (SGK) - Trình tự 5 trước tổ chức cuộc họp III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS A. Kieåm tra baøi cuõ: 1 HS keå laïi chuyeän. GV kieåm tra baøi taäp 1 vaø 2 2 HS đọc bức điện báo. GV nhaän xeùt B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Các em đã đọc truyện Học sinh lắng nghe. cuộc họp của chữ viết đã biết các chữ cái và dấu câu tổ chức cuộc họp như thế nào hôm nay các em sẽ tập tổ chức cuộc họp theo đơn vị tổ. Cuối giờ các tổ sẽ dự thi để bình chọn người điều khiển cuộc họp giỏi nhaát, toå hoïp nghieâm tuùc nhaát. GV ghi tựa bài. 2. Hướng dẫn làm bài tập - 1 HS đọc yêu cầu bài. a. Giuùp HS xaùc ñònh yeâu caàu baøi taäp. - Để tổ chức tốt một cuộc họp, các em - Cả lớp đọc thầm. - HS phaùt bieåu..

(31) phải chú ý những gì? - GV choát laïi: + Phaûi xaùc ñònh roõ noäi dung hoïp baøn veà vấn đề gì? có thể là những vấn đề SGK hoặc do các em tự nghĩ ra. + Phải nắm được trình tự tổ chức cuộc họp. + Gọi học sinh nhắc lại trình tự tổ chức cuoäc hoïp. b. Các tổ thi tổ chức cuộc họp trước lớp. - GV nhaän xeùt: - Tổ trưởng điều khiển cuộc họp thế nào? có tự tin không có đàng hoàng, chững chạc khoâng? - Caùc thaønh vieân cuûa toå coù phaùt bieåu soâi noåi khoâng? 3. Cuûng coá, daën doø: - Diễn biến cuộc họp được thể hiện như theá naøo? -Cần rèn luyện khả năng tổ chức cuộc hoïp. - Nhớ tiến trình tổ chức cuộc họp. - Xem bài tới: Kể lại buổi đầu em đi học. - Nhaän xeùt tieát hoïc. 1 HS nhaéc laïi. . Neâu muïc ñích cuoäc hoïp . Nêu tình hình của lớp . Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó . Neâu caùch giaûi quyeát . Giao việc cho mọi người Các tổ lần lượt thi tổ chức cuộc họp.. Cả lớp bình chọn tổ xuất sắc.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(32) Toán Tieát 25:. TÌM MOÄT TRONG CAÙC PHAÀN BAÈNG NHAU CUÛA MOÄT SOÁ. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng để giải các bài toàn có nội dung thực tế. B. Đồ dùng dạy học: 12 cái kẹo (hoặc 12 quả bóng, 12 hình tròn, 12 que tính,...) C. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ học, ghi tựa bài. b. Hướng dẫn học sinh tìm một trong các phaàn baèng nhau cuûa moät soá. - GV nêu bài toán. Chò coù taát caû bao nhieâu caùi keïo? laøm theá 1 nào để tìm cuûa 12 caùi keïo? 3 GV có thể dùng hình vẽ hoặc sơ đồ như SGK:. Hoạt động học. Hoïc sinh neâu laïi: chò coù 12 caùi keïo, chò cho 1 em số kẹo đó. hỏi chị cho em mấy 3 caùi keïo? Chò coù taát caû 12 caùi keïo. laáy 12 caùi keïo chia thaønh ba phaàn baèng nhau, moãi phaàn laø 1 12caùi keïo soá keïo caàn tìm. 3 ? keïo Ta chia 12 caùi keïo thaønh 3 phaàn baèng 1 1 Vaäy muoán tìm của 12 cái kẹo ta làm nhau, mỗi phần bằng nhau đó là soá 3 3 nhö theá naøo ? keïo. Cho HS tự nêu bài giải.

(33) Baøi giaûi Chò cho em soá keïo laø: 12: 3= 4 ( caùi) 1 Đáp số : 4 cái kẹo Muoán tìm cuûa 12 caùi keïo thì laøm theá 4 Laáy 12 caùi keïo chia thaønh 4 phaàn baèng naøo ? nhau 12: 4= 3 ( caùi keïo). Moãi phaàn baèng 1 nhau đó là cuûa soá keïo. 4 2. Thực hành: Bài 1: a) GV hướng dẫn HS tự làm bài rồi HS trình bày bài làm bằng trả lời miệng chữa bài. 1 HS làm tiếp phần b,c,d tương tự như phần của 8kg là 4kg nhẫm 8:2=4 kg hoặc 2 a. 1 viết vào vở : cuûa 8 kg laø 8 : 2= 4 ( kg). 2 Bài 2: Gọi 1 HS đọc đề bài yêu cầu HS Baøi giaûi làm bài (GV có thể vừa đặt câu hỏi phân Số mét vải cửa hàng đã bán được là : tích bài toán vừa có thể vẽ sơ đồ). 40 : 5= 8 ( m) ?m Đáp số : 8m Hình 40m Chữa bài và cho điểm HS. 3. Cuûng coá - daën doø : Yeâu caàu HS veà nhaø luyeän taäp theâm veà tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau cuûa moät soá. Xem bài tới : Luyện tập. Nhaän xeùt tieát hoïc.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(34) Tuaàn 6 Tieát 16:. Thứ. ngaøy. thaùng. naêm 200. Tập đọc - Kể chuyện. BAØI TAÄP LAØM VAÊN. I. Muïc ñích, yeâu caàu: A. Tập đọc: - Chú ý các từ ngữ: loay hoay, lia lịa, ngắn ngủn, vất vả,... - Học sinh biết đọc phân biệt lời nhân vật "tôi" với lời "người mẹ" - Cung cấp cho học sinh hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài. - Luyện cho học sinh đọc thầm khá nhanh, nắm được các chi tiết quan trọng và diễn biến của caâu chuyeän. B. Keå chuyeän: - Học sinh biết sắp xếp lại các bức tranh theo thứ tự trong câu chuyện. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện trong SGK III. Hoạt động dạy, học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gọi học sinh đọc lại bài cuộc họp của 2 HS đọc bài. chữ viết. - Noùi veà vai troø quan troïng cuûa daáu chaám 1 HS neâu caâu. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc: a. GV đọc diễn cảm toàn bài - Giọng nhân vật: "tôi" giọng tâm sự nhẹ nhaøng, hoàn nhieân - Gioïng meï: dòu daøng. - GV hướng dẫn học sinh quan sát tranh HS quan sát tranh.

(35) phoùng to. b. Hướng dẫn học sinh luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ. HS tiếp nối nhau đọc. - Đọc từng câu Học sinh đọc tiếp nối. - Đọc từng đoạn trước lớp Nhöng/ chaúng leû laïi noäp baøi vaên ngaén + Chú ý đọc đúng câu hỏi nguûn theá naøy? (gioïng baên khoaên) + GV giuùp hoïc sinh hieåu nghóa TN: ngaén nguûn Ba nhóm đọc tiếp nối - Đọc từng đoạn trong nhóm 1 HS đọc - Gọi học sinh đọc cả bài HS đọc thầm đoạn 1, 2 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Nhaân vaät xöng "toâi" trong truyeän naøy teân - Coâ-li-a laø gì? - Em đã làm gì để giúp mẹ. - Cô giáo ra cho lớp đề văn thế nào? - Vì thỉnh thoảng Cô-li-a mới làm một vài - Vì sao coâ-li-a thaáy khoù vieát baøi TLV? vieäc. - Thaáy caùc baïn vieát nhieàu Coâ-li-a laøm cách gì để bài viết dài ra? - Vì sao khi mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần - Vì chưa bao giờ phải giặt quần áo, lần đầu mẹ bảo bạn làm việc này. áo, lúc đầu Cô-li-a ngạc nhiên? - Vì sao sau đó, Cô-li-a vui vẻ làm theo lời - Vì nhớ ra đó là việc bạn đã nói trong TLV. meï? - Lời nói phải đi đối với việc làm. Những - Bài đọc giúp em hiểu ra điều gì? điều học sinh đã từ nói tốt về mình phải cố 4. Luyện đọc lại: - GV đọc mẫu đoạn 3, 4 làm cho bằng được. - Vài HS thi đọc diễn cảm - 4 HS tiếp nối nhau đọc. KEÅ CHUYEÄN 1. GV giao nhieäm vuï: Trong phaàn keå chuyeän caùc em seõ saép xeáp lại 4 tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyeän baøi taäp laøm vaên. 2. Hướng dẫn kể chuyện - Cả lớp và GV nhận xét trật tự đúng của tranh 3-4-2-1 Kể theo lời của em không phải theo lời cuûa coâ-li-a trong truyeän.. 5. Cuûng coá, daën doø: - Em coù thích baïn nhoû trong caâu chuyeän naøy khoâng? Vì sao?. Hoïc sinh laéng nghe.. a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự trong chuyện học sinh quan sát tự sắp xếp tranh b. Kể lại chuyện theo lời kể của mình. 1 hoïc sinh keå maãu. - Từng cặp học sinh tay - 3-4 hoïc sinh tieáp noái nhau thi keå. - Cả lớp bình chọn bạn kể hay..

(36) - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän. - Xem bài tới: Ngày khai trường. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. TUAÀN 6. Toán. Tieát 26 LUYEÄN TAÄP A. Muïc tieâu: Giuùp HS: - Thực hành tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Giải các bài toán liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1. Dạy học bài mới : a. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu giờ học ghi tựa bài. b. Thực hành : 1 Baøi 1: - Yeâu caàu hs neâu caùch tìm 2 cuûa 1 moät soá , cuûa moät soá vaø laøm baøi. 6 Yêu cầu HS đổi chéo vở để KT bài của nhau. Bài 2: Gọi 1 HS đọc đề bài. muốn biết vân taëng baïn bao nhieâu boâng hoa, chuùng ta phaûi laøm gì ? Yêu cầu hs tự làm bài. GV chữa bài và cho điểm HS.. Hoạt động học. 2 HS lên bảng làm bài HS cả lớp làm vào vở.. 1 cuûa 30 boâng hoa. 6 Vì Vân làm được 30 bông hoa và đem tặng 1 baïn số bông hoa đó. 6 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở BT. Baøi giaûi Vaân taëng baïn soá boâng hoa laø : 30 : 6= 5 (boâng hoa) Đáp số: 5 bông hoa Baøi giaûi Soá hoï c sinh ñang taäp bôi laø: Bài 3: Cho hs làm bài rồi chữa bài (tương 28: 4 = 7 (hoïc sinh) tự bài 2). Đáp số : 7 học sinh Chuùng ta phaûi tính.

(37) Baøi 4: Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt hình vaø 1 Moãi hình coù 10 oâ vuoâng tìm hình đã được tô màu soá oâ vuoâng. 5 1 cuûa 10 oâ vuoâng laø 10:5=2 5 Moãi hình coù maáy oâ vuoâng? 1 1 cuûa 10 oâ vuoâng laø bao nhieâu oâ vuoâng Moãi hình toâ maøu soá oâ vuoâng. 5 5 ? Hình 2 vaø hình 4 moãi hình toâ maøu maáy oâ vuoâng ? 3. Cuûng coá, daën doø: Yeâu caàu HS veà nhaø luyeän taäp theâm veà tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau cuûa moät soá. Xem bài tới : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Nhaän xeùt tieát hoïc.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(38) Thứ TUAÀN 6:. Tieát 11:. ngaøy. thaùng. naêm 200. Chính taû (nghe - vieát). BAØI TAÄP LAØM VAÊN Phaân bieät eo/oeo, s/x, daáu hoûi ,daáu ngaõ. I. Muïc ñích, yeâu caàu: Reøn kyõ naêng vieát chính taû 1. Nghe - viết chính xác đoạn văn tóm tắt truyện bài tập làm văn. Biết viết hoa tên riêng nước ngoài 2. Làm đúng bài tập phân biệt vần eo/oeo. Phân biệt cách viết một số tiếng có âm đầu hoặc thanh dễ lẫn (s/x, thanh hồi, thanh ngã). II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp bảng quay. Viết nội dung bài tập 2, 3 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kieåm tra baøi cuõ: 3 tieáng coù vaàn oam - Gọi HS viết bảng lớp - Những tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc vần Hai HS viết. en/eng. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn viết chính tả a. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị + Tìm teân rieâng trong baøi (CT) + Tên riêng trong bài CT được viết thế naøo? Laøm vaên, Coâ-li-a, luùng tuùng, ngaïc nhieân. + Nêu và viết từ khó dễ lẫn b. GV đọc cho học sinh viết bài c. Gv chấm, chữa bài. 3. Hướng dẫn HS làm bài tập. a. Baøi taäp 2: Cả lớp làm bài. GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập a. khoeo chaân. b. Người lẻo khoẻo c. ngoeùo tay.

(39) HS cả lớp làm bài tập b. Bài tập 3: Lựa chọn. - Cả lớp và GV nhận xét chọn lời giải 3a hay 3b 3 HS thi laøm baøi treân baûng. đúng. a. Tay sieâng laøm luïng, maét hay kieám tìm. Cho sâu cho sáng mà tin cuộc đời. b. Toâi laïi nhìn nhö ñoâi maét Trẻ thơ...của những ước mơ... 4. Cuûng coá, daën doø: - Gv rút kinh nghiệm giờ học. - Về nhà đọc lại bài. Ghi nhớ chính tả. - Xem bài tới: Nhớ lại buổi đầu đi học. Phaân bieät eo/oeo, s/x, öôn/öông. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(40) Tieát 27: CHIA. Toán. SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SOÁ. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số và chia hết ở tất cả các lượt chia. - Cuûng coá veà tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau cuûa moät soá. B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài dạyghi tên bài lên bảng. b. GV hướng dẫn học sinh thực hiện phép chia 96:3 - GV vieát pheùp chia 96:3 leân baûng cho hoïc sinh nhaän xeùt - GV hướng dẫn học sinh muốn thực hiện pheùp chia 96:3 ta tieán haønh nhö sau. Ñaëc tính GV cho học sinh nêu cách tính sau đó GV nhắc lại để học sinh cả lớp ghi nhớ. - Cho vaøi hoïc sinh neâu caùch chia roài neâu: 96 : 3 = 32 2. Thực hành: Bài 1: học sinh nêu yêu cầu bài toàn yêu cầu học sinh làm bài yêu cầu từng học sinh vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện pheùp tính. GV chữa bài:. Hoạt động học Đây là phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. 96 3 9 32 16 6 0 - 9 chia cho 3 được 3, viết 3. 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0 - hạ 6, 6 chia 3 được 2 viết 2, 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0 - 4 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 48 4 4 12 08 8 0 - 4 chia 4 được 1, viết 1, 1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0 - hạ 8, 8 chia 4 được 2, viết 2, 2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. 1 cuûa 69 kg laø 3 Baøi 2: yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch tìm 1 1 96:3=23(kg) , của một số, sau đó làm bài. 2 3 - Mẹ hái được 36 quả cam. Bài 3: Gọi học sinh đọc đề toán mẹ hái.

(41) 1 được bao nhiêu quả cam? Meï bieáu baø soá cam. 3 Meï bieáu baø moät phaàn maáy soá cam? Mẹ đã biếu bà bao nhiêu quả cam? Bài toán hỏi gì? Muốn biết mẹ đã biếu bà bao nhiêu quả Ta phải tính 1 của 36 3 cam ta phaûi laøm gì? Baøi giaûi Chữa bài và cho điểm học sinh Meï bieáu baø soá quaû cam 36:3=12 (quaû) Đáp số: 12 quả cam. 3. Cuûng coá, daën doø: - Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø luyeän taäp thêm về phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. - Baøi luyeän taäp theâm: - Ñaëc tính roài tính: 46:2, 66:3, 54:4, 55:5 - Xem bài tới: Luyện tập - Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(42) THUÛ COÂNG. TUAÀN 6: Baøi 3:. GAÁP CON EÁCH. I. Muïc tieâu: - Hoïc sinh bieát caùch gaáp con eách. - Gấp được con ếch bằng giấy đúng qui trình - Hứng thù với giờ học gấp hình II. Giaùo vieân chuaån bò: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu để học sinh quan sát. - Tranh quy trình gaáp con eách - Giaáy maøu, keùo thuû coâng - Bút màu đen hoặc da màu sẩm III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học Tieát 1 Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát vaø nhaän xeùt. - GV giới thiệu mẫu - nêu câu hỏi định hướng. - Gv liên hệ thực tế hình dạng và ích lợi cuûa con eách. HS thực hiện theo từng bước. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu. + Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. + Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch. + Bước 3: Gấp tạo 2 chân sau và thân con eách. Caùch laøm cho con eách nhaûy. - GV có thề vừa hướng dẫn, vừa thực hiện nhanh các thao tác gấp con ếch một lần 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các bước. nữa để HS hiểu cách gấp. - GV tổ chức cho HS tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn TUẦN6: Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2005. Tieát 2 Hoạt động 3: HS thực hành gấp con ếch.. B1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. B2: gấp tạo hai chân trước con ếch. B3: gaáp taïo hai chaân sau vaø thaân con eách..

(43) - GV cho HS thực hành theo nhóm, GV quan sát giúp đỡ uốn nắn những HS còn HS gấp xong con ếch. luùng tuùng. - GV cho HS trong nhoùm thi xem eách cuûa ai nhaûy xa hôn, nhanh hôn. Lần lượt HS trình bày con ếch đã gấp - Gọi một số sản phẩm đẹp cho cả lớp xong. quan sát nhận xét và khen ngợi đánh giá saûn phaåm cuûa hs. Nhaän xeùt - daën doø. - Gv nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của hs. - Chuaån bò tieát sau. - Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(44) Tieát 17:. Tập đọc. NGAØY KHAI TRƯỜNG. I. Muïc ñích yeâu caàu - Chú ý những từ ngữ dễ phát âm sai và viết sai: hớn hở, ôm vai bá cổ, giống giả, khăn quaøng... - Hiểu các từ ngữ trong bài thơ - Hieåu noäi dung vaø yù nghóa cuûa baøi thô. - Niềm vui sướng của học sinh trong ngày khai trường. II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài thơ III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2 HS đọc A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gọi HS đọc lại câu chuyện bài tập làm 1 HS nêu ý nghĩa câu chuyện văn bằng lời của mình. GV nhaän xeùt ghi ñieåm B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc a. GV đọc diễn cảm bài thơ b. Hướng dẫn học sinh luyện đọc - giải nghĩa từ. Mỗi HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ. - Đọc từng dòng thơ HS tiếp nối nhau đọc. - Đọc từng khổ thơ trước lớp. HS tìm hiểu nghĩa các từ được chú giải sau - Đọc từng khổ thơ trong nhóm baøi. Cả lớp đọc đồng thanh 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài HS mặc quần áo mới được gặp lại bạn, - Ngày khai trường có gì vui? thầy cô, ngôi trường thân quen. - Ngày khai trường có gì mới lạ? - Tiếng trống khai trường muốn nói với em Bạn nào cũng lớn các thầy cô như trẻ lại. Tieáng troáng thuùc giuïc em hoïc toát trong ñieàu gì? năm học tới. 4. Hoïc thuoäc loøng baøi thô. - GV hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng - 1 học sinh đọc lại bài thơ. - học sinh thi đọc thuộc lòng từng khổ cả bài thơ. 5. Cuûng coá, daën doø: Niềm vui sướng của học sinh trong ngày - Baøi thô noùi gì? khai trường. - Veà nhaø hoïc thuoäc baøi thô. - Xem bài tới - Nhaän xeùt tieát hoïc.

(45) Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(46) TUAÀN 6. Baøi 11. Tự nhiên xã hội. VỆ SINH CƠ QUAN BAØI TIẾT NƯỚC TIỂU. I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc ,HS bieát - Nêu lợi ích của việc giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu - Nêu được cách đề phòng một số bệnh ở cơ quan bài tiết nước tiểu II. Đồ dùng dạy học : - Caùc hình trong SGK trang 24,25 - Hình các cơ quan bài tiết nước tiểu phóng to III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Haùt 1. Khởi động : - Baøi cuõ : 2. Các hoạt động :  Giới thiệu bài :  Hoạt động 1: thảo luận cả lớp - Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi : + Tác dụng của một bộ phận của cơ quan bài tiết nước - Học sinh chia nhóm, thảo luận và tieåu. trả lời câu hỏi . + Nếu bộ phận đó bị hỏng hoặc nhiễm trùng sẽ dẫn đến điều gì ? + Nhoùm 1 : Thaûo luaän taùc duïng cuûa thaän - Thận có tác dụng lọc chất độc từ máu. Nếu thận bị hỏng chất độc sẽ coøn trong maùu laøm haïi cô theå.. + Nhoùm 2 : Thaûo luaän veà taùc duïng cuûa baøng quang.. - Bàng quang chứa nước tiểu thải ra từ thận. Nếu bị hỏng sẽ không chứa được nước tiểu ( hoặc chứa ít ). + Nhóm 3 : Thảo luận về tác dụng của ống dẫn nước - Ống dẫn nước tiểu dẫn nước tiểu tieåu. từ thận xuống bàng quang. Nếu bị hỏng sẽ không dẫn được nước tiểu. + Nhóm 4 : Thảo luận về tác dụng ống đái. - Ống đái dẫn nước tiểu trong cơ thể ra ngoài. Nếu bị hỏng sẽ không thải được nước tiểu ra ngoài. - Hoïc sinh quan saùt. - Giáo viên treo sơ đồ cơ quan bài tiết nước tiểu - Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả - Đại diện các nhóm lần lượt trình thaûo luaän baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình. - Caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän.

(47) Kết Luận: Giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu để xét traùnh bò nhieãm truøng.  Hoạt động 2: quan sát và thảo luận  Bước 1 : làm việc theo Cá nhân - Hoïc sinh quan saùt. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt caùc hình trang 25 SGK. - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm caùc caâu hoûi sau : + Baïn nhoû trong tranh ñang laøm gì ? + Việc làm đó có lợi gì đối với việc giữ vệ sinh và bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu ?  Bước 3 : Làm việc cả lớp - Đại diện các nhóm trình bày. - Giaùo vieân cho caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. - Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän - Caùc nhoùm khaùc boå sung, goùp yù. xeùt. - Giaùo vieân choát yù :  Tranh 2 : Bạn nhỏ đang tắm. Tắm sạch thường xuyên giúp các bộ phận bài tiết nước tiểu và cơ thể được sạch seõ.  Tranh 3 : baïn nhoû ñang thay quaàn aùo. Thay quaàn aùo hằng ngày là giữ sạch cơ thể và các bộ phận bài tiết nước tiểu  Tranh 4 : Bạn nhỏ đang uống nước. Uống nước sạch và đầy đủ giúp cho thận làm việc tốt hơn.  Tranh 5 : Baïn nhoû ñang ñi veä sinh. Ñi veä sinh khi caàn thieát, khoâng nhòn ñi veä sinh laø bieän phaùp toát giuùp cơ quan bài tiết nước tiểu hoạt động và phòng tránh mắc bệnh đường bài tiết nước tiểu. - Giáo viên yêu cầu cả lớp thảo luận và trả lời câu hỏi : + Chúng ta phải làm gì để giữ vệ sinh bộ phận bên - Để giữ vệ sinh bộ phận bên ngoài của cơ quan bài tiết nước tiểu chúng ngoài của cơ quan bài tiết nước tiểu? ta phải tắm rửa thường xuyên, lau khô người trước khi mặc quần áo, haèng ngaøy thay quaàn aùo, ñaëc bieät laø + Tại sao hằng ngày chúng ta cần uống đủ nước ? quaàn aùo loùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Hằng ngày chúng ta cần uống đủ - Giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ xem các em có nước để bù nước cho quá trình mất thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đặc biệt nước do việc thải nước tiểu ra hằng quần áo lót, có uống đủ nước và không nhịn đi tiểu hay ngày, để tránh bệnh sỏi thận. - Caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän khoâng. xeùt. Nhaän xeùt – Daën doø : - Hoïc sinh lieân heä. - Thực hiện tốt điều vừa học. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò : baøi 12 : Cô quan thaàn kinh.. Toán.

(48) Tieát 28:. LUYEÄN TAÄP. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Củng cố các kỹ năng thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở các lượt chia) tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Tự giải bài toán tìm một trong các phần bằng nhau của một số. B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kieåm tra baøi cuõ: 4 HS laøm baøi treân baûng. - Kieåm tra caùc baøi luyeän taäp theâm. - Nhận xét chữa bài cho điểm HS. 2. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ họcghi tên bài. 4 HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở b. Hướng dẫn - luyện tập: Bài 1: Nêu yêu cầu của bài toán và yêu BT. cầu HS lên bảng nêu rõ cách thực hiện 48 2 4 24 pheùp tính cuûa mình. 08 8 0  4 chia 2 được 2 viết 2, 2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 2 bằng 0.  Hạ 8, 8 chia 2 được 4, viết 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. - Yêu cầu HS đọc bài mẫu phần b. Hướng 42 6 dẫn HS : 4 không chia được cho 6 lấy cả 42 7 42 chia cho 6 được 7, viết 7. 7 nhân 6 bằng 0 42, 42 trừ 42 bằng 0. Bài 2: Yêu cầu HS nêu cách tìm một phần 3 HS lên bảng làm bài HS cả làm vào vở tư của một số, sau đó tự làm bài. BT. Chữa bài. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để KT Bài 3: Cho HS tự đọc bài rồi làm bài và bài. chữa bài. Baøi giaûi My đã đọc được số trang truyện là : 84 : 2 = 42 ( trang ) Đáp số: 42 trang.. 3. Cuûng coá - daën doø: - Yeâu caàu HS veà nhaø luyeän taäp theâm veà.

(49) phép chia số có hai chữ số có một chữ số. - Xem bài tới: Phép chia hết và phép chia coù dö. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. TUAÀN 6:. Tieát 6:. Luyện từ và câu. MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRƯỜNG HỌC.

(50) DAÁU PHAÅY I. Muïc ñích, yeâu caàu: 1. Mở rộng vốn từ về trường học qua bài tập giải ô chữ. 2. Ôn tập về dấu phẩy (đặt giữa các thành phần đồng chức - Gv không cần nói điều này với hs) II. Đồ dùng dạy học: - Ba tờ phiếu khổ to kẻ sẵn ô chữ ở BT1 - Các tờ phiếu cỡ nhỏ phôtô chữ đủ phát cho từng học sinh. - Bảng lớp viết 3 câu văn ở bài tập 2. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV A. Kieåm tra baøi cuõ: - GVgoïi HS laøm mieäng caùc baøi taäp 1 vaø baøi taäp 3. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: trong tiết LTVC hôm nay, các em sẽ được mở rộng vốn từ về trường học qua bài tập 1, sau đó, các em seõ laøm moät baøi taäp oân luyeän veà daáu phaåy. - Gv ghi tựa bài. 2. Hướng dẫn làm bài tập. a. Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu của bài taäp. - GV chỉ bảng, nhắc lại từng bước thực hieän baøi taäp. + Bước 1: dựa theo lời gợi ý, các em phải đoán từ đó là từ gì? + Bước 2: Ghi vào ô trống theo hàng ngang viết chữ in hoa, mỗi ô trống ghi 1 chữ cái. + Bước 3: Sau khi điềm đủ 11 từ vào ô trống theo hàng ngang, em sẽ đọc để biết từ mới xuất hiện ở cột được tô màu là từ naøo. - GV dán lên bảng lớp 3 tờ phiếu, mời 3 nhóm học sinh thi tiếp sức. - Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng... 1. Lên lớp 2. Dieãu haønh 3. Sách giáo khoa 4. Thời khoá biểu 5. Cha meï 6. Ra chôi 7. Hoïc gioûi 8. Lưới học 10 Giaûng baøi 11. Thoâng minh 12. Coâ giaùo. Hoạt động của HS HS neâu mieäng baøi taäp.. Cả lớp đọc thầm.. HS thaûo luaän nhoùm ñoâi.. Moãi nhoùm 10 em, moãi em ñieàu thaät nhanh 1 từ vào ô trống. Cả lớp đọc thầm 3 hoïc sinh ñieàn daáu phaåy..

(51) Từ mới xuất hiện: Lễ khai giảng. Bài tập 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài. - GV mời 3 HS lên bảng điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp. - Cả lớp và gv nhận xét. a. Ông em, bố em và chú em đều là thợ moû b. Các bạn mới được kết nạp vào đội đều laø con ngoan, troø gioûi. c. Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo điều lệ đội và giữ gìn danh dự đội. 3. Cuûng coá, daën doø: - Tìm thêm 1 số từ về trường học - Tìm và giải các ô chữ trên những tờ báo hoặc tạp chí dành cho thiếu nhi. - Xem bài tới: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, traïng thaùi - so saùnh. - Gv nhaän xeùt tieát hoïc.. Thứ Tieát 18:. ngaøy. thaùng Tập đọc. naêm 200.

(52) NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I. Muïc ñích, yeâu caàu: - Chú ý các từ ngữ: Buổi đầu, nao nức, mơn mon, tựu trường, nảy nở, mĩm cười, quang đãng, bỡ ngỡ, ngập ngừng... - Biết đọc bài văn với giọng hồi tưởng nhẹ nhàng, tình cảm. - Hiểu các từ ngữ trong bài:nao nức, mỏm mom... - Hiểu nội dung bài: Bài văn là những hồi tưởng đẹp đẽ của nhẵn văn Thanh Tịnh. II. Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh hoạ bài đọc - Bảng phụ viết văn cần hướng dẫn luyện đọc. III. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy A. Kieåm tra baøi cuõ: - GV gọi học sinh đọc thuộc lòng bài ngày khai trường. - Neâu yù chính baøi. - GV nhaän xeùt B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. luyện đọc a. GV đọc mẫu (diễn cảm) toàn bài. b. GV hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. - Đọc từng câu - Đọc từng đoạn trước lớp. - GV nhắc nhở học sinh ngắt nghĩ đoạn hơi giữa các cụm từ. - Ngày tựu trường: ngày đầu tiên đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. - Đọc từng đoạn trong nhóm. 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài. - Điều gì gợi tác giả nhớ những kỷ niệm buổi tựu trường. - Trong ngày đến trường đầu tiên, vi sao tác giả thấy cảnh vật có sự thay đổi lớn. - Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ, rụt rè của đám học trò mới tựu trường. 4. Học thuộc lòng một đoạn văn. - GV hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm đoạn văn. - Moãi em caàn hoïc thuoäc loøng moät trong 3 đoạn của bài.. Hoạt động học 3 HS đọc bài. 1 HS neâu. HS laéng nghe. HS đọc tiếp nối từng đoạn.. Ba nhóm tiếp nối nhau đọc. 1 HS đọc toàn bài. - Lá ngoài đường rụng nhiều vào cuối thu...tựu trường - Vì tác giả lần đầu trở thành học trò được mẹ đưa đến trường. - Bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ... 3-4 HS đọc đoạn văn. HS cả lớp nhẫm đọc thuộc một đoạn văn.. HS thi đọc thuộc lòng đoạn văn..

(53) 5. Cuûng coá, daën doø: - Về nhà tiếp tục học thuộc 1 đoạn văn trong baøi. - Nhớ lại buổi đầu đi học của mình để kể lại trong tiết TLV tới.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Toán. Tieát 29. PHEÙP CHIA HEÁT VAØ PHEÙP CHIA COÙ DÖ. A. Muïc tieâu: Giuùp HS : - Nhaän bieát pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö..

(54) - Nhaän bieát soá dö phaûi beù hôn soá chia. B. Đồ dùng dạy học: - Các tấm bìa có các chấm tròn, hoặc các con tính, hoặc que tính,... C. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kieåm tra baøi cuõ: 3 Hoïc sinh laøm baøi treân baûng - Kieåm tra caùc baøi luyeän taäp theâm. - Nhận xét, chữa bài ghi điểm 2. Dạy học bài mới: - Hướng dẫn học sinh nhận biết phép chia heát vaø pheùp chia coù dö. a. Phép chia hết: có 8 chấm tròn, chia đều Moãi nhoùm coù 8:2=4 chaám troøn thaønh hai nhoùm. Hoûi moãi nhoùm coù maáy chaám troøn? Yêu cầu học sinh nêu cách thực hiện phép chia 8:2=4. 8 2 - Có 8 chấm tròn, chia đều thành hai 8 4 nhóm mỗi nhóm được 4 chấm tròn và không thừa ra chấm tròn nào, vậy 8 chia 2 0 không thừa, ta nói 8:2 là phép chia hết. 8 chia 2 được 4 viết 4 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0 8:2=4. b. Pheùp chia coù dö: - Có 9 chấm tròn chia thành 2 nhóm đều nhau. Hỏi mỗi nhóm được nhiều nhất mấy Thực hành chia 9 chấm tròn thành 2 nhóm: chấm tròn và còn thừa mấy chấm tròn? - Hướng dẫn học sinh thực hiện phép chia mỗi nhóm được nhiều nhất 4 chấm tròn và còn thừa 1 chấm tròn. 9:2 9 2 9 chia 2 được 4, còn thừa 1 ta nói 9:2 là pheùp chia coù dö trong pheùp chia (1 laø soá 8 4 dö) vaø vieát 9:2=4 (dö 1) 1 Lưu ý: Trong phép chia có dư số dư phải 9 chia 2 được 4 viết 4. beù hôn soá chia. 4 nhân 2 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1 3. Thực hành: a. 20 5 15 3 24 4 Bài 1: Nêu yêu cầu của bài toán và yêu caàu hoïc sinh laøm baøi. 20 4 15 5 24 6 0 0 0 Các phép chia trong bài toán này được gọi Các phép chia trong bài toán này gọi là laø pheùp chia heát hay chia coù dö. pheùp chia heát. b. ??? Tiến hành tương tự với phần b. yêu cầu 19 3 29 6 19 4 hoïc sinh so saùnh soá chia vaø soá dö trong 18 6 24 4 16 4 pheùp chia. 1 5 3 Yêu cầu học sinh tự làm phần c..

(55) 19:3=6 (dö 1) 1<3 29:6=4 (dö 5) 5<6 19:4=4 (dö 3) 3<4 a. Ghi Ñ vì 32:4=8 Bài 2: Cho học sinh tự làm bài b. Ghi S vì 30:6=5 (khoâng coù dö) Baøi 3: Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi c. Ghi Ñ vì 48:6=8 (khoâng coù dö) d. Ghi S vì 20:3=6 (dö 2) tập rồi nêu câu trả lời. 1 4. Cuûng coá, daën doø: Đã khoanh vào soá oâ toâ cuûa hình a. 2 - Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø luyeän taäp thêm về phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, nhận biết phép chia hết và pheùp chia coù dö. - Xem bài tới: luyện tập. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. TUAÀN 6. Tieát 6. Taäp vieát. ÔN CHỮ HOA D, Đ. I. Muïc ñích yeâu caàu: Củng cố cách viết các chữ viết hoa D,Đ thông qua bài tập ứng dụng: - Viết tên riêng: Kim Đồng bằng chữ cỡ nhỏ. - Viết cầu ứng dụng: Dao có mài mới sắc, người có học mới khôn bằng chữ cỡ nhỏ..

(56) II. Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ viết hoa D,Đ Tên riêng KimĐồng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy A. Kieåm tra baøi cuõ: -GV KT học sinh viết bài ở nhà. -GV nhaän xeùt. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Hôm nay,cô sẽ ôn lại cách viết chữ hoa D ,Đ cho các em thông qua viết từ và câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ. GV ghi tựa. 2. Hướng dẫn HS viết trên bảng con. a. Luyện viết chữ hoa. -GV viết mẫu, kết hợp cách viết từng chữ. b. Luyện viết từ ứng dụng: Kim Đồng là một trong những đội viên. Hoạt động học 1 HS nhắc lại từ và câu ứng dụng. 3 HS viết bảng, cả lớp viết bảng con.. HS tìm chữ hoa có trong bài: K, D , Đ HS taäp vieát vaøo baûng con. HS đọc từ ứng dụng Kim Đồng. HS taäp vieát baûng con.. đầu tiên của đội TNTP. Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền quê ở bản Maø Maï huyeän Haø Quaûng tænh Cao Baèng, hi sinh naêm 1943, luùc 15 tuoåi. HS đọc câu ứng dụng : Dao có mài mới c) Luyện viết câu ứng dụng:. Con người phải chăm học mới sắc, người có học mới khôn. HS tập viết bảng con chữ Dao. khôn ngoan, trưởng thành. 3. Hướng HS viết vào vở TV. - GV neâu yeâu caàu: + Viết chữ D: 1 dòng. + Viết các chữ Đ, K : 1 dòng. + Viết tên: Kim Đồng: 2 dòng. + Viết câu tục ngữ: 5 lần. 4. Chấm, chữa bài. 5. Cuûng coá, daën doø: -HS chöa vieát baøi xong veà nhaø vieát tieáp. -Học thuộc câu ứng dụng. -Xem bài tới: Ôn chữ hoa E,Ê -Nhaän xeùt tieát hoïc.. Ruùt kinh nghieäm. HS viết vào vở TV. 5- 7 HS mang vở chaám..

(57) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Tieát 12 Baøi 10. Tự nhiên xã hội. CÔ QUAN THAÀN KINH. I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS bieát - Kể tên, chỉ trên sơ đồ và trên cơ thể vị trí các bộ phận của cơ quan thần kinh - Neâu vai troø cuûa naõo, tuyû soáng,caùc daây thaàn kinh vaø caùc giaùc quan II. Đồ dùng dạy học :.

(58) - Caùc hình trong SGK trang 26,27 - Hình caùc cô quan thaàn kinh phoùng to III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động 1: Quan sát Mục tiêu : Kể tên và chỉ được vị trí các bộ phận của cơ quan thần kinh trên sơ đồ vaø treân cô theå mình Bước 1: Làmviêc theo nhóm - Chæ vaø noùi teân caùc boä phaän cuûa cô quan thần kinh trên sơ đồ - Trong các cơ quan đó, cơ quan nào được bảo vệ bởi hộp sọ, cơ quan nào được bảo vệbởi cột sống ? Bước 2 :Làm việc cả lớp GV treo hình cô quan thaàn kinh phoùng to leân baûng vaø yeâu caàu moät soá HS leân baûmg chæ caùcc boä phaän cuûa cô quan thaàn kinh Hoạt động 2:Thảo luận Mục tiêu: Nêu được vai trò của não, tuỷ soáng, caùc daây thaàn kinh vaø caùc giaùc quan Bước 1: Chơi trò chơi GV cho cả lớp chơi trò chơi phản ứng nhanh(con thỏ, ăn cỏ , uống nước , vào hang) Các em đã sử dụng các giác quan nào để chơi ? Bước 2: Thảo luận theo nhóm Naõo vaø tuyû soáng coù vai troø gì? Neâu vai troø cuûa caùc daây thaàn kinh vaø caùc giaùc quan ? Điều gì sẽ xảy ra nếu não hoặc tuỷ soáng , caùc daây thaàn kinh hay moät trong caùc cô quan bò hoûng Bước 3:L2m việc cả lớp - Naõo baø tuyû soáng laø trung öông thaàn kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể - Moät soá daây thaàn kinh daãn luoàng thaàn kinh nhận được từ các cơ quan của cơ thể về não hoặc tuỷ sống . Một số dây thần kinh khác lại dẫn luồng thần kinhtừ não hoặc tuỷ sống đến các cơ quan - Thực hành : Làm BT vở BT sách trang 16 baøi 13 - Xem bài tới : Hoạt động thần kinh. Hoạt động của HS. Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát hình 1,2 trang 26,27. HS lên bảng chỉ trên sơ đồ. HS cả lớp thực hiện trò chơi. Đại diện các nhóm trình bày phần trả lời moät caâu hoûi.

(59) Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Tieát 12:. Thứ. ngaøy. thaùng. naêm 200. Chính taû (Nghe - vieát). NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC Phaân bieät oe/oeo, s/x, öôn/öông. I. Muïc ñích, yeâu caàu: Reøn kyõ naêng vieát chính taû: 1. Nghe - viết, trình bày đúng một đoạn văn trong bài. Nhớ lại buổi đầu đi học. Biết viết hoa các chữ đầu dòng, đầu câu, ghi đúng dấu câu. 2. Phân biệt được cặp vần khó eo/oeo....

(60) II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết bài tập 2, bài tập 3. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV A. Kieåm tra baøi cuõ: - GV gọi hs viết từ ngữ: lẻo khoẻo, bỗng nhiên, nũng nực, khoẻ khoắn. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2.Hướng dẫn viết chính tả a. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị. - GV đọc 1 lần đoạn viết chính tả. - Hướng dẫn HS viết từ khó: bỡ ngỡ, nép, quãng trời... b.Gv đọc cho HS viết c. Chấm, chữa bài. 3. Hướng dẫn học sinh làm bài tập: a. Baøi taäp 2: Gv neâu yeâu caàu baøi taäp. - GV goïi HS leân baûng ñieàn nhaø ngheøo, đường ngoằn nghoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu. b. Bài tập 3: Lựa chọn. - Gv nhận xét chốt lại lời giải a. Sieâng naêng, xa - xieát. b. mướn, thưởng, mướng. 4. Cuûng coá, daën doø: - Daën HS chuù yù loãi chính taû sai veà nhaø vieát lại mỗi chữ 1 dòng. - Xem bài tới: Trận bóng dưới lòng đường.. Hoạt động của HS 3 HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng con.. 1, 2 HS đọc. HS viết vào giấy nháp hoặc bảng con.. Cả lớp làm vào vở. Cả lớp nhận xét, chữa bài.. Hai HS làm bài ở bảng. Cả lớp làm vào vở. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(61) TUAÀN 6: Tieát 6:. Taäp laøm vaên. KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC. I. Muïc ñích, yeâu caàu: 1. Rèn kỹ năng nói: học sinh kể lại hồn nhiên, chân thật buổi đầu đi của mình. 2. Rèn kỹ năng viết: Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn 5-7 câu, diễn đạt rõ ràng. II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV A. Kieåm tra baøi cuõ:. Hoạt động của HS 2 HS trả lời.

(62) - Để tổ chức tốt một cuộc họp cần phải chú ý những gì? - Người điều khiển cuộc họp phải làm gì? Gv nhaän xeùt B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn làm bài tập a. Baøi taäp 1: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - GV nêu yêu cầu: Các em kể chân thật tự nhiên, có thể kể về ngày tựa trường, ngày khai giảng hoặc buổi đầu tiên cắp sách đến trường. b.Baøi taäp 2: Một HS đọc yêu cầu viết lại những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn 5-7 caâu. - Các em viết từ 5-7 câu có thể hơn - Viết đúng đề tài - Viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp - Vieát phaûi giaûn dò, chaân thaät... - GV quan sát hướng dẫn các em - GV cho hoïc sinh trình baøy - GV nhận xét chọn người viết tốt. 3. Cuûng coá, daën doø: - Yêu cầu những học sinh chưa hoàn thành bài viết ở lớp về nhà viết tiếp. - Xem bài tới:. 1 HS đọc yêu cầu bài tập - Một HS khá giỏi kể mẫu. Cả lớp và GV nhaän xeùt. - HS kể nhóm đôi về buổi đầu đi học của mình.. 5-7 HS trình baøy baøi vieát cuûa mình. lớp nhận xét. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(63) Toán. Tieát 30:. LUYEÄN TAÄP. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà: - Thực hiện phép tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. - Giải bài toán có liên quan đến tìm một phần ba của mốt số. - Mối quan hệ giữa số dư và số chia (số dư luôn nhỏ hơn số chia) B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ học và ghi teân baøi leân baûng. Hoạt động học.

(64) b. Thực hành: Bài 1: Yêu cầu học sinh tự làm bài nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình. Tìm caùc pheùp tính chia heát trong baøi.. Bài 2: Hướng dẫn tương tư như với bài taäp1. Bài 3: Gọi 1 học sinh đọc đề bài trong pheùp chia, khi soá chia laø 3 thì soá dö coù theå là những số nào? Có số dư lớn hơn số chia không? Vậy khoanh tròn vào chữ nào? GV có thể mở rộng bài toán yêu cầu học sinh tìm số dư lớn nhất trong các phép chia với số chia là 4,5,6. 2. Cuûng coá, daën doø: - Baøi luyeän taäp theâm: - Ñaëc tính roài tính 34:5, 49:5, 84:4 47:4, 42:6, 29:5 - Trong caùc pheùp chia treân pheùp chia naøo laø pheùp chia heát, pheùp chia naøo laø pheùp chia coù dö. - Xem bài tới: Bảng nhân 7 - Nhaän xeùt tieát hoïc. 17 2 16 8 1 17 chia 2 được 8 viết 8 8 nhân 2 bằng 16, 17 trừ 16 bằng 1. Các phép tính tróng bài đều là các phép tính coù dö khoâng coù pheùp tính naøo laø pheùp tính chia heát.. Trong pheùp chia, khi soá chia laø 3 thì soá dö coù theå laø 0, 1, 2 Không có số dư lớn hơn số chia. Khoanh tròn vào chữ B. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(65) TUAÀN 7: Tieát 19:. Thứ. ngaøy. Tuaàn 7. thaùng. naêm 200. Tập đọc - Kể chuyện. TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG. I. Muïc ñích, yeâu caàu: A. Tập đọc: - Chú ý các từ ngữ: dẫn bóng, ngần ngừ, khung thành, sững lại, nổi nóng, lảo đảo, khuỵu xuống, xuýt xa, xịch tới,... - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời các nhân vật, bước đầu biết thay đổi giọng đọc cho phù hợp với nội dung từng đoạn. - Hiểu nghĩa các từ trong bài (cánh phải, cầu thủ, khung thành, đối phương,...) - Nắm được cột truyện và điều câu chuyện muốn nói: không được chơi bóng dưới lòng đường vì deã gaây tai naïn, phaûi toân troïng luaät giao thoâng, toân troïng luaät leä, quy taéc chung cuûa coäng đồng. B. Keå chuyeän:.

(66) : học sinh biết nhập vai một nhân vật, kể lại một đoạn của câu chuyện. II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh hoạ truyện trong SGK. III. Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gọi HS đọc bài nhớ lại buổi đầu đi học. - GV nhaän xeùt. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Luyện đọc a. GV đọc toàn bài. Hoạt động học 3, 4 HS đọc thuộc lòng một đoạn của bài.. b. GV hướng dẫn học sinh luyện đọc và HS tiếp nối nhau đọc tìm hiểu TN khó! (cánh phải, cầu thủ, khung thành, đối tìm hiểu đoạn 1. phöông huùi cua) Từng cặp HS luyện đọc đoạn văn. - Các bạn nhỏ chơi đá bóng dưới lòng - Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu? đường. - Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu? - Vì Long mãi đá...chạy tán loạn. - HS tiếp nối nhau đọc từng câu. c. HS luyện đọc và tìm hiểu đoạn 2. - Từng cặp HS luyện đọc đoạn văn cả lớp đàm thoại. - Chuyện gì khiến trận bóng phải dừng - Quang sút bong chêu lên...khuỵu xuống haún? - Thái độ của các bạn nhỏ như thế nào khi tai naïn xaûy ra? d. Luyện đọc và tìm hiểu đoạn 3. + Tìm những chi tiết cho thấy quang rất ân hận trước tai nạn minh gây ra. + Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 3. Luyện đọc lại: - GV gọi học sinh đọc phân vai. - Cả bọn hoảng sợ - HS tiếp nối nhau đọc từng câu. - 2 HS đọc đoạn văn - Từng cặp luyện đọc - Cả lớp đọc thầm - Không được đá bóng dưới lòng đường. Một nhóm 4 em tự phân vai (người dẫn chuyện, bác đứng tuổi, Quang) thi đọc.. - Cả lớp và GV nhận xét chọn nhóm đọc toát.. Keå chuyeän:. 1. GV neâu nhieäm vuï : Moãi em seõ nhaäp vai moät nhaân vaät trong caâu chuyeän, keå laïi moät đoạn của câu chuyện. 2. Giuùp hoïc sinh hieåu yeâu caàu cuûa BT. Người dẫn chuyện. - Câu chuyện vốn được kể theo lời ai? - Có thể kể lại từng đoạn của câu chuyện.

(67) theo lời của những nhân vật nào? 1 HS keå maãu. - Khen ngợi những học sinh thực sự nhập vai nhaân vaät trong caâu chuyeän. Từng cặp học sinh kể - GV nhaän xeùt - Cả lớp và GV nhận xét bình chọn người keå hay. 4. Cuûng coá, daën doø: - Em nhaän xeùt gì veà nhaân vaät Quang? - Nhớ lời khuyên của câu chuyện. - Veà nhaø keå laïi chuyeän - Xem bài tới: Lừa và Ngựa. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. TUAÀN 7:. Tieát 31:. Toán. BAÛNG NHAÂN 7. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Tự lập được và học thuộc bảng nhân 7 - Củng cố ý nghĩa của phép nhân và giải toán bằng phép nhân. B. Đồ dùng dạy học: - Caùc taám bìa, moãi taám coù 7 chaám troøn. - Baûng phuï vieát saün baûng nhaân 7 (khoâng ghi keát quaû) C. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học ghi teân baøi leân baûng. b. Hướng dẫn lập bảng nhân 7. - Gaén 1 taám bìa coù 7 hình troøn leân baûng - Coù 7 hình troøn.

(68) vaø hoûi: Coù maáy hình troøn. - 7 hình tròn được lấy mấy lần? - 7 được lấy mấy lần? - 7 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhaân: 7x1=7. - Gaén tieáp 2 taám bìa leân vaø hoûi: Coù 2 taám bìa, moãi taám coù 7 hình troøn, vaäy 7 hình tròn được lấy mấy lần? - Vậy 7 được lấy mấy lần. - Lập phép tính tương ứng với 7 được lấy 2 laàn. - 7 nhaân 2 baèng maáy? - Haõy chuyeån pheùp nhaân 7x2 thaønh pheùp cộng tương ứng rồi tìm kết quả. - GV vieát leân baûng 7x2=14 yeâu caàu hoïc sinh đọc. - GV hướng dẫn yêu cầu học sinh cả lớp tìm keát quaû cuûa caùc pheùp nhaân coøn laïi trong baûng nhaân 7. - Yêu cầu học sinh đọc bảng nhân 7 vừa lập được sau đó xoá dần bảng cho học sinh đọc thuộc lòng thi đọc thuộc lòng 2. Thực hành: Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu, yeâu caàu hoïc sinh tự làm bài sau đó ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra bài. Bài 2: 1 học sinh đọc đề bài mỗi tuần lễ có mấy ngày? Bài toán yêu cầu tìm gì? - Cả lớp làm bài vào vở 1 học sinh làm bài bản lớp chữa bài và cho điểm.. Bài 3: HS đọc yêu cầu : - Số đầu tiên trong dãy số nào? tiếp sau soá 7 laø soá naøo? 7 coäng theâm maáy soá baèng 14? Trong dãy số này, mỗi số đều bằng số đứng ngay sau nó trừ đi 7. Yêu cầu học tự làm tiếp bài, sau đó chữa bài rồi cho học sinh đọc xuôi, đọc ngược dãy số vừa tìm được. 3. Cuûng coá, daën doø: - Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bảng nhân 7 vừa học. Về nhà học thuộc bảng nhaân 7, - Laøm baøi taäp luyeän taäp theâm.. - 7 Hình tròn được lấy 1 lần. - 7 được lấy 1 lần - HS đọc phép nhân 7 nhân 1 bằng 7. 7 hình tròn được lấy 2 lần. 7 được lấy 2 lần 7x2 7 nhaân 2 baèng 14 7x2=7+7 maø 7+7=14 neân 7x2=14 7 nhaân 2 baèng 14. Đọc bảng nhân. Tính nhaãm. Moãi tuaàn leã coù 7 ngaøy soá ngaøy cuûa 4 tuaàn leã Baøi giaûi Soá ngaøy cuûa 4 tuaàn leã laø 7x4=28 (ngaøy) Đáp số: 28 ngày Số đầu tiên trong dãy số này là số 7. Tieáp sau soá 7 laø soá 14. 7 coäng theâm 7 baèng 14. Laøm baøi taäp. Một số học sinh đọc thuộc lòng theo yêu caàu..

(69) Điều dấu ><= thích hợp vào ô trống 7x 8  7x7, 7 x 6  6x8 7x 2  7+7, 7x 3  7x2+7 - Xem bài tới: luyện tập. - Nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN 7. Thứ Tieát 13:. ngaøy. thaùng. naêm 200. Chính taû (Taäp cheùp). TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG Phân biệt tr/ch, iên/iêng, bảng chữ. I. Muïc ñích, yeâu caàu: 1. Reøn kyõ naêng vieát chính taû. - Chép lại chính xác một đoạn trong truyện "Trận bóng dưới lòng đường". - Củng cố cách trình bày một đoạn văn. - Laøm caùc baøi taäp chính taû. 2. Ôn bảng chữ. - Điền đúng 11 chữ và tên của 11 chữ vào ô trống trong bảng. - Thuộc lòng tên 11 chữ II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết sẵn bài tập chép. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gọi hs viết các từ ngữ: nhà nghèo, ngoẹo 2 HS viết bảng..

(70) đầu, cái gương, vườn rau. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn tập chép a. Hướng dẫn chuẩn bị. 2, 3 HS đọc lại. - Gv đọc đoạn chép trên bảng + Những chữ nào trong đoạn văn viết hoa? + Lời các nhân vật được đặt sau những dấu caâu gì? b. Học sinh chép bài vào vở 6 - 7 HS mang vở chấm. c. Chấm, chữa bài 3. Hướng dẫn học sinh làm bài tập. a. Bài tập 2: Lựa chọn - Gv giuùp hoïc sinh naém yeâu caàu baøi taäp. HS đọc thầm, xem tranh minh hoạ gợi ý giaûi CÑ. b. Baøi taäp 3: - Gv mời Hs tiếp nối nhau lên bảng làm 1 HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp làm vào vở baøi. 4. Cuûng coá, daën doø:. - Về nhà học thuộc toàn bộ 39 tên chữ. - Xem bài tới: Nghe - viết: bận. Phaân bieät en/oen, tr/ch, ieân/ieâng. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(71) Toán. Tieát 32:. LUYEÄN TAÄP. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Củng cố việc học thuộc và sử dụng bảng nhân 7 để làm tính, giải bài toán. - Nhận biết về tính chất giao hoán của phép nhân qua các ví dụ cụ thể. B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: Trong giờ học toán này, caùc em seõ cuøng nhau luyeän taäp cuûng coá kyõ năng thực hành tính nhân trong bảng nhân 7. Ghi tựa bài lên bảng. b. Thực hành : Tính nhaãm Baøi 1: HS neâu yeâu caàu baøi -Yêu cầu HS cả lớp làm phần a. Sau đó đổi chéo vở để KT. -Yêu cầu HS làm tiếp phần b. Cho HS Hai phép nhân 2 x 7 và 7 x 2 đều có hai.

(72) nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa pheùp nhaân trong cuøng moät coät. - Như vậy: Trong phép nhân, khi đổi thứ tự các thừa số thì tích không thay đổi. Bài 2: Yêu cầu HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính của biểu thức. - Nhận xét, chữa bài.. thừa số 2 và 7 nhưng thứ tự của chúng thay đổi, kết quả của hai phép nhân này bằng nhau ( 14).. Thực hiện từ trái sang phải. 4 HS lên bảng làm bài HS cả lớp làm vào vở BT. a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15 = 50 7 x 9 + 17 = 63 + 17 = 80 b) 7 x 7 + 21 = 49 + 21 = 70 7 x 4 + 32 = 28 + 32 = 60 Baøi giaûi Bài 3: HS đọc yêu cầu bài yêu cầu tự HS Soá boâng hoa caém trong 5 loï hoa laø : tự làm. 7 x 5 = 35 ( boâng hoa ) - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. Đáp số : 35 bông hoa. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ trống Baøi 4: HS neâu yeâu caàu baøi Pheùp tính 7 x 4 = 28 - Cho HS tự làm bài phần a. - Hãy nêu phép tính để tính số ô vuông Phép tính 4 x 7 = 28 coù trong caû 4 haøng. Yeâu caàu HS laøm tieáp Ta coù 7 x 4 = 4 x 7 phaàn b. So saùnh 7x 4 vaø 4 x 7? Bài 5: Gọi HS đọc yêu cầu của đề. Nêu Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm. đặc điểm của dây số rồi viết số thích hợp a) 14,21,28,... kể từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng liền trước cộng với 7. vaøo choã chaám. 21 = 14 + 7; 28 = 21 + 7; ... Vậy số đứng liền sau số 28. 28 + 7= 35, vieát 35 vaøo choã chaám lieàn sau 28. b) Tương tự như phần a. 2. Cuûng coá - daën doø: - Yeâu caàu HS oân laïi baûng nhaân 7. - Xem bài tới: Gấp một số lên nhiều lần. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(73) TUAÀN 7 Baøi 4:QUAN. Đạo đức. TAÂM, CHAÊM SOÙC OÂNG BAØ, CHA MEÏ, ANH CHÒ EM. I. Muïc tieâu: 1. Hoïc sinh hieåu: - Trẻ em có quyền được sống với gia đình, có quyền được cha mẹ quan tâm, chăm sóc, trẻ em không nơi nương tựa có quyền được nhà nước và mọi người hỗ trợ giúp đỡ. - Treû em coù boå phaän phaûi quan taâm, chaêm soùc oâng baø, cha meï, anh chò em trong gia ñình. - Học sinh biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. II. Taøi lieäu vaø phöông tieän: - Vở BT Đạo đức. - Phieáu giao vieäc cho caùc nhoùm HS. - Các bài thơ, bài hát, các câu chuyện về chủ đề gia đình. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học Tieát 1. Hoạt động 1: Học sinh kể về sự quan tâm, chaêm soùc cuûa oâng baø, cha meï daønh cho mình. Học sinh trao đổi nhau trong nhóm. - Gv neâu yeâu caàu. - Gv mời học sinh kể trước lớp.

(74) - Em nghĩ gì về tình cảm và sự chăm sóc mà mọi người trong gia đình dành cho em. - Em nghĩ gì về những bạn nhỏ thiệt thòi hôn chuùng ta: phaûi soáng thieáu tình caûm vaø sự chăm sóc của cha mẹ? Hoạt động 2: Kể chuyện Bó hoa đẹp nhất. - Gv keå chuyeän - Cả lớp, Gv nhận xét - Con chaùu coù boån phaän quan taâm, chaêm sóc ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia ñình. - Sự quan tâm chăm sóc của các em sẽ mang laïi nieàm vui haïnh phuùc cho oâng baø cha mẹ và mọi người trong gia đình. Hoạt động 3: - Đánh giá hành vi. - Gv chia nhoùm phaùt phieáu giao vieäc. - Cả lớp trao đổi thảo luận. - Gv nhaän xeùt.. TUẦN 8:Thứ tư , ngày 24 tháng 10 năm 2005 Tieát 2 Hoạt động 1: - Xử lý tình huống và đóng vai. - Gv chia nhoùm, yeâu caàu moãi nhoùm thaûo luận và đóng vai một tình huống sau. - Tình huoáng 1: Lan caàn chaïy ra khuyeân ngăn em không được nghịch dại. - Tình huống 2: Huy nên dành thời gian đọc báo cho ông nghe. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến. - Gv lần lượt đọc từng ý kiến. - Gv kết luận các ý kiến a, c là đúng. -b là sai. Hoạt động 3, 4. - Gv gọi vài học sinh giới thiệu: - Gv keát luaän: OÂng ba, cha meï, anh chò em là những người thân yêu nhất của em, luôn yeâu thöông, quan taâm, chaêm soùc vaø daønh cho em những gì tốt đẹp...để cuộc sống gia đình luôn hoà thuận, đầm ấm, hạnh phúc. - Xem bài tới: Chia xẻ vui buồn cùng bạn. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm. Đại diện từng nhóm học sinh trình bày kết quaû.. Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm. Đại diện các nhóm trình bày (mỗi nhóm trình bày ý kiến nhận xét về một trường hợp). - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai.. Học sinh suy nghĩ bày tỏ thái độ tán thành hoặc không.. Học sinh giới thiệu tranh mình vẽ. Học sinh múa hát, kể chuyện, đọc thơ, về chủ đề bài học..

(75) Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. TUAÀN 7: Baøi 4: GAÁP,. Kó Thuaät. CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VAØ LÁ CỜ ĐỎ SAO VAØNG. I. Muïc tieâu: - Hoïc sinh bieát caùch gaáp, caét, daùn ngoâi sao naêm caùch - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng qui trình kỹ thuật - Yeâu thích saûn phaåm gaáp, caét, daùn. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Mẫu: lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. - Tranh quy trình gấp cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học Tieát 1. Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát vaø nhaän xeùt. - Gv giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt, dán từ giấy thủ công và đặt câu HS quan sát. hỏi định hướng cho hs quan sát. - Gv gợi ý cho hs nhận xét tỉ lệ chiều dài, chiều rộng của lá cờ và kích thước ngôi.

(76) sao. - Gv nêu câu hỏi liên hệ thực tiễn và nêu HS lắng nghe. ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng: Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam đều tự hào, trân trọng lá cờ đỏ sao vàng. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu. + Bước 1: Gấp giấy để cắt, ngôi sao vàng HS tập gấp, cắt ngôi sao vàng năm cánh naêm caùnh. + Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh. + Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vaøng. TUẦN8: Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2005. Hoạt động 3: Hs thực hành gấp, cắt, dán 1 HS neâu ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. - GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các 1 HS neâu bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - Goïi HS khaùc nhaéc laïi caùch daùn ngoâi sao để được lá cờ đỏ sao vàng. -HS thực hành gấp cắt dán lá cờ đỏ sao vaøng - GV gọi HS trưng bày và nhận xét những saûn phaåm.. + Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng naêm caùnh. + Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh. + Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ.. - Gv nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập học tập và kết quả thực hành (hs). - Chuaån bò tieát sau: Gaáp, caét, daùn boâng hoa. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(77) Tieát 20:. Tập đọc. LỪA VAØ NGỰA. I. Muïc ñích, yeâu caàu: 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Chú ý các từ ngữ: khẩn khoản, kiệt lực, ngã gục, rên lên... - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời các nhân vật (lừa, ngựa) 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Hiểu được câu chuyện muốn nói với em: bạn bè phải thương yêu, giúp đỡ nhau lúc khó khăn giuùp baïn nhieàu khi chính laø giuùp mình, boû maëc baïn chính laø laøm haïi mình. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gọi học sinh kể lại một đoạn của câu 3 HS kể. chuyện trận bóng dưới lòng đường. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc: a. GV đọc diễn cảm bài văn b. GV hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. HS tiếp nối nhau đọc. - Đọc từng câu.

(78) - Đọc từng đoạn trước lớp - Đọc từng đoạn trong nhóm 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì? - Vì sao ngựa không chịu giúp lừa? - Caâu chuyeän keát thuùc nhö theá naøo?. HS tìm hiểu nghĩa các từ: kiệt sức, kiệt lực.. - Lừa xin ngựa mang đỡ dù chỉ chút ít thôi. - Ngựa không muốn chở nặng thêm. - Lừa kiệt lực, ngã và chết. Người chủ chất tất cả đồ đạc sang lưng ngựa. Ngựa phải - Câu chuyện muốn nói với em điều gì? chở rất nặng ân hận vì đã không chịu giúp. - Các em có khi nào từ chối giúp bạn khi Phải thương bạn giúp bạn lúc bạn gặp khó baïn gaëp khoù khaên khoâng? khaên. 4. Luyện đọc lại: Hoïc sinh theo doõi. - GV chọn đọc mẫu một đoạn - Hướng dẫn HS đọc đúng lời lừa và ngựa. Từng nhóm mỗi nhóm 3 em đọc phân vai (người dẫn chuyện, lừa, ngựa) thi đọc toàn - Cả lớp và GV nhận xét truyeän. 5. Cuûng coá, daën doø: - Câu chuyện muốn nói với em điều gì? - Xem bài tới.Nhận xét tiết học. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(79) TUAÀN 7 Tieát 13 Baøi 13. Tự nhiên xã hội. HOẠT ĐỘNG THẦN KINH. I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng: - Phân tích được các hoạt động phản xạ - Nêu được một vài ví dụ về những phản xạ tự nhiên thường gặp trong đời sống - Thực hành một số phản xạ II. Đồ dùng dạy học : Caùc hình trong SGK trang 28,29 III. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học - Haùt 1.Khởi động : 2.Baøi cuõ : cô quan thaàn kinh - Học sinh trả lời - Naõo vaø tuyû soáng coù vai troø gì ? - Neâu vai troø cuûa caùc daây thaàn kinh vaø caùc giaùc quan ? - Nếu não hoặc tuỷ sống, các dây thần kinh hoặc một trong caùc giaùc quan bò hoûng thì cô theå chuùng ta seõ nhö theá naøo ? - Giáo viên nhận xét, đánh giá. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Bài mới:  Giới thiệu bài : Hoạt động 1 : Làm việc với SGK Mục tiêu : phân tích được phản xạ. Nêu được.

(80) một vài ví dụ về phản xạ tự nhiên thường gặp trong cuoäc soáng.  Bước 1 : làm việc theo nhóm - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt caùc hình 1a, 1b - Hoïc sinh quan saùt và đọc mục Bạn cần biết ở trang 28 SGK. - Giaùo vieân chia nhoùm, yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän traû - Hoïc sinh chia nhoùm, thaûo luaän vaø trả lời câu hỏi . lời câu hỏi : Em phản ứng thế nào khi : + Em chạm tay vào vật nóng (cốc nước, bóng - Em sẽ giật tay trở lại. đèn, bếp đun…) - Em sẽ đứng bật dậy. + Em voâ tình ngoài phaûi vaät nhoïn. + Em nhìn thấy một cục phấn ném về phía - Em tránh cục phấn (hoặc lấy tay ôm đầu để che). mình. - Nước bọt ứa ra. - Tuûy soáng ñieàu khieån caùc phaûn ứng đó của cơ thể. + Em nhìn thấy người khác ăn chanh chua. + Cơ quan nào điều khiển các phản ứng đó ? - Đại diện các nhóm lần lượt trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm  Bước 2 : Làm việc cả lớp - Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả mình. - Caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän thaûo luaän. xeùt - Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän - Hiện tượng tay vừa chạm vào vật xeùt. nóng đã rụt ngay lại được gọi là - Giaùo vieân hoûi : + Hiện tượng tay vừa chạm vào vật nóng đã rụt phản xạ - Phản xạ là khi có một tác động ngay lại được gọi là gì ? bất ngờ nào đó tới cơ thể, cơ thể sẽ có phản ứng trở lại để bảo vệ cơ + Vaäy phaûn xaï laø gì ? theå. - Hoïc sinh keå :  Hắt hơi khi ngửi hạt tiêu  Haét hôi khi bò laïnh. + Kể thêm một số phản xạ thường gặp trong  Ruøng mình khi bò laïnh. cuoäc soáng haøng ngaøy.  Giật mình khi nghe tiếng động lớn - Hoïc sinh giaûi thích + Giải thích hoạt động phản xạ đó.  Hoạt động 2: chơi trò chơi thử phản xạ đầu gối và ai phản ứng nhanh .Có khả năng thực hành moät soá phaûn xaï - Hoïc sinh chia thaønh caùc nhoùm Trò chơi 1 : thử phản xạ đầu gối - Yêu cầu HS chia thành các nhóm thử phản xạ của lần lượt bạn này ngồi, bạn kia thử phản xạ đầu gối đầu gối theo hướng dẫn của giáo viên - Các nhóm vừa thực hành vừa thảo.

(81) - Giáo viên hướng dẫn : Ngồi : trên ghế cao, chân luận trả lời các câu hỏi buông thỏng. Dùng búa cao su hoặc bàn tay đánh nhẹ vào đầu gối phía dưới xương bánh chè - Sau đó trả lời câu hỏi : + Em đã tác động như thế nào vào cơ thể ? - Em đã dùng tay (búa cao su) gõ nhẹ vào đầu gối. + Phản ứng của chân như thế nào? - Phản ứng : cẳng chân bật ra phía trước. + Do đâu chân có phản ứng như thế ? - Do kích thích vaøo chaân truyeàn qua dây thần kinh tới tủy sống. Tủy sống ñieàu khieån chaân phaûn xaï. - Yêu cầu đại diện một vài nhóm lên trước lớp thực - Các HS khác theo dõi, bổ sung, hành và trả lời câu hỏi : nhaän xeùt. + Nếu tủy sống bị tổn thương sẽ dẫn tới hậu - HS trả lời: Nếu tủy sống bị tổn quaû gì ? thöông, caúng chaân seõ khoâng coù caùc - GV kết luận : Nhờ có tủy sống điều khiển, cẳng phản xạ chân có phản xạ với kích thích. Các bác sĩ thường thử - Các nhóm khác bổ sung, góp ý. phản xạ đầu gối để kiểm tra chức năng hoạt động của tủy sống. Những người bị liệt thường mất khả năng phản xạ đầu gối. - HS chia thành nhóm ( từ 6 thành Trò chơi 2 : Ai phản ứng nhanh? - Giáo viên hướng dẫn cách chơi : người chơi đứng viên trở lên ), đứng thành vòng tròn thành 1 vòng tròn. Người điều khiển sẽ chỉ vào bất kỳ chọn người điểu khiển và chơi trò HS nào trong nhóm. Người được chỉ sẽ hô thật nhanh: chơi “Học sinh ”, cùng lúc đó 2 bạn ở hai bên cạnh sẽ phải hoâ thaät nhanh : “Hoïc toát”, “Hoïc toát”. Neáu ai hoâ chaäm hơn 2 bạn kia, hoặc hô sai sẽ bị loại ra khỏi vòng tròn. Những HS không đứng cạnh bạn được GV chỉ mà lại hô thì bị loại ra khỏi vòng tròn của đội. - Yêu cầu các HS bị loại chịu phạt: hát 1 bài hay nhảy loø coø…. 4. Nhaän xeùt – Daën doø : - Thực hiện tốt điều vừa học. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuẩn bị : bài 14 : Hoạt động thần kinh ( tiếp theo )..

(82) Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(83) Toán. Tieát 33. GAÁP MOÄT SOÁ LEÂN NHIEÀU LAÀN.. A. Muïc tieâu: Giuùp HS: - Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần (bằng cách nhân số đó với số lần). - Phân biệt nhiều hơn một số đơn vị với gấp lên một số lần. B. Đồ dùng dạy học: - Một số sơ đồ (vẽ sẵn vào bảng con) như SGK. C. Các hoạt động dạy chủ yếu : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ học ghi teân baøi 2 cm b. Hướng dẫn học sinh thực hiện gấp một soá leân nhieàu laàn A B - GV nêu bài toán và hướng dẫn học sinh C D nêu tóm tắt bài toán bằng bằng sơ đồ đoạn thaúng ? cm - Cho học sinh trao đổi ý kiến để tìm Học sinh nêu phép nhân 2x3=6 (cm) hoặc: cách vẽ đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn chuyển từ tổng 2+2+2=6(cm) thaúng AB. - Cho học sinh trao đổi ý kiến để nêu phép tính tìm độ dài của đoạn thẳng CD. - Cho học sinh giải bài toán. Baøi giaûi Độ dài đoạn thẳng CD là: 2x3=6 (cm) Đáp số: 6 cm Muoán gaáp 2 cm leân 3 laàn ta laøm theá naøo? Ta lấy 2 cm nhân với 3. Muoán gaáp 4 kg leân 2 laàn ta laøm theá naøo? Ta lấy 4 kg nhân với 2..

(84) Muoán gaáp moät soá leân nhieàu laàn ta laøm theá naøo? Goïi vaøi hoïc sinh nhaéc laïi. 2. Thực hành: Bài 1: Gọi 1 học sinh đọc đề bài vẽ lại sơ đồ vào vở nháp rồi giải và chữa bài.. Muoán gaáp moät soá leân nhieàu laàn ta laáy soá đó nhân với số lần. Baøi gaûi Naêm nay tuoåi cuûa chò laø: 6x2=12 (tuoåi) Đáp số: 12 tuổi. Bài 2: yêu cầu học sinh đọc đề toán, tự vẽ con haùi sơ đồ và giải. meï haùi. 7quaû. ? quaû Baøi giaûi Số quả cam mẹ hái được là: 7x 5=35 (quaû) Đáp số: 35 quả. Số đã cho là 3, số cần tìm nhiều hơn số đã Baøi 3: cho hoïc sinh giaûi thích baøi maãu: cho 5 ñôn vò, neân soá caàn tìm gaáp 5 laàn soá Cho học sinh tự làm. đã cho, nên số cần tìm là: 3. Cuûng coá, daën doø: -Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø luyeän taäp theâm 3x 5=15 veà gaáp moät soá leân nhieàu laàn vaø phaân bieät gaáp moät soá ñôn vò vaøo moät soá. - Xem bài tới: luyện tập - Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(85) TUAÀN 7:. Tieát 7:. Luyện từ và câu. ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI SO SAÙNH. I. Muïc ñích, yeâu caàu: 1. Nắm được một kiểu so sánh: so sánh sự vật với con người. 2. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, tìm được các từ chỉ hoạt động trạng thái trong bài tập đọc, bài tập làm văn II. Đồ dùng dạy học: - Bốn băng giấy ở bài tập 1 - Moät soá buùt daï, giaáy khoå A4, baêng dính. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kieåm tra baøi cuõ: GV vieát 3 caâu coøn thieáu daáu phaåy leân 3 HS leân baûng. bảng, mời 3 HS điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trong tiết LTVC hôm nay, caùc em seõ tieáp tuïc hoïc veà so saùnh, oân tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái (tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài văn). 2. Hướng dẫn làm bài tập 1 HS đọc yêu cầu bài tập a. Bài tập 1: Gọi HS đọc nội dung - Viết vào vở giấy nháp những hình ảnh Cả lớp làm bài. tìm được 4 HS lên bảng gạch dưới những dòng thơ - Goïi HS leân baûng laøm baøi chứa hình ảnh so sánh. HS đọc thầm bài trao đổi theo cặp để làm b. Bài tập 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Các từ chỉ hoạt động chơi bóng của các bài. bạn nhỏ là những từ ngữ chỉ hoạt động chaïm vaøo quaû boùng, laøm cho noù chuyeån.

(86) động. - GV goïi 3, 4 hoïc sinh vieát keát quaû c. Bài tập 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. 1 HS đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm. - Một học sinh đọc yêu cầu bài tập - Cả lớp và Gv nhận xét chốt lại lời giải HS làm bài cá nhân. - Cả lớp viết vào vở hoặc VBT những từ đúng. chỉ hoạt động, trạng thái... 3. Cuûng coá, daën doø: - Học sinh nhắc lại những nội dung vừa hoïc - Veà nhaø laøm tieáp baøi taäp (neáu chöa xong) - Xem bài tới: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng, Ôn tập câu Ai làm gì? Theå duïc (Giáo viên bộ môn soạn). -----------------------. Thứ. naêm. ngaøy. thaùng. Theå duïc (Giáo viên bộ môn soạn) -----------------------. naêm 200.

(87) Tieát 21:. Tập đọc. BAÄN. I. Muïc ñích, yeâu caàu: - Chú ý các từ ngữ: Bận, chảy, vẫy gió, làm lửa, thổi nấu, vui nhỏ... - Biết đọc bài thơ với giọng vui, khẩn trương, thể hiện sự bận rộn của mọi vật, mọi người. - Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài (sông hồng, vào mùa, đánh thù). - Hiểu nội dung bài: Mọi người, mọi vật và cả em bé đều bận rộn làm những công việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời. 3. Hoïc thuoäc loøng baøi thô II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ bài đọc (SGK) III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kieåm tra baøi cuõ: 2 HS đọc - GV gọi HS đọc lại truyện lừa và ngựa. - Noùi ñieàu caâu chuyeän muoán khuyeân caùc em B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc a. GV đọc diễn cảm bài thơ b. GV hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. Mỗi em tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ. - Đọc từng dòng thơ HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ: sông Hồng - Đọc từng khổ thơ trước lớp vào mùa, đánh thù 3 nhóm tiếp nối nhau đọc. Cả lớp đàm - Đọc từng khổ thơ trong nhóm. thoại 3. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận - Trời thu -bận xanh ;sông Hồng- bận chaïy; xe- baän chaïy; meï baän- haùt ru; baø baän những việc gì? thoåi. - Bé bận những việc gì?.

(88) - Beù baän buù, baän nguû, baän chôi, taäp khoùc, - Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui. cười. - Vì những công việc có ích luôn mang lại - Mọi người mọi vật trong cộng đồng xung niềm vui. quanh ta điều hoạt động, điều làm việc, sự bận rộn của mỗi người, mỗi vật làm cho cuộc đời thêm vui. + Em coù baän roän khoâng? + Em thường bận rộn với những công việc gì? Em coù thaáy baän maø vui khoâng? 4. Hoïc thuoäc loøng baøi thô: - GV đọc diễn cảm bài thơ - GV hướng dẫn học sinh HTL tại lớp 1 HS đọc lại. HS thi đọc thuộc từng khổ, cả bài thơ. 5. Cuûng coá, daën doø: - Veà nhaø tieáp tuïc HTL baøi thô - Xem bài tới - Nhaän xeùt tieát hoïc.

(89) Toán. Tieát 34:. LUYEÄN TAÄP. A. Muïc tieâu: Giúp học sinh: củng cố và vận dụng về gấp một số lên nhiều lần và về nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ học ghi teân baøi leân baûng. b. Thực hành: Bài 1: yêu cầu học sinh nêu cách thực hieän gaáp moät soá leân nhieàu laàn vaø laøm baøi. Chữa bài và cho điểm. Bài 2: Yêu cầu học sinh tự làm bài. Chữa bài.. Bài 3: Gọi 1 học sinh đọc đề bài. Yêu cầu học sinh xác định dạng toán sau đó tự vẽ sơ đồ và giải bài toán. Chữa bài.. Hoạt động học. 4 HS lên bảng làm bài học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập. Đổi chéo vở để kiểm tra bài. 4 học sinh lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở bài tập. Đổi chéo vở để kiểm tra.. Nam Nữ. 6 baïn. ? baïn Baøi giaûi Số bạn nữ tập múa là: 6 x 3=18 (bạn nữ) Đáp số: 18 bạn nữ Bài 4: Yêu cầu học sinh vẽ đoạn thẳng AB 1 HS nêu cách vẽ trước lớp sau đó cả lớp cùng vẽ vào vở. daøi 6cm. Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi đoạn AB. Yêu cầu học sinh đọc phần b. Vẽ đoạn thẳng dài 2cm, đặt tên đoạn Tiến hành tương tự với phần c thaúng laø MN..

(90) 2. Cuûng coá, daën doø: - Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø luyeän taäp theâm veà gaáp moät soá leân nhieàu laàn. - Xem bài tới: bảng chia 7. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. TUAÀN 7 Tieát 7. Taäp vieát. ÔN CHỮ HOA E,Ê. I. Muïc ñích yeâu caàu: Củng cố cách viết các chữ hoa E, Ê thông qua bài tập ứng dụng: - Viết tên riêng : Ê - đê bằng chữ cỡ nhỏ . - Viết câu ứng dụng Con thuận anh hoà là nhà có phúc bằng chữ cỡ nhỏ. II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa. E, EÂ. - Từ Ê --đê và câu tục ngữ E m thuận anh hoà là nhà có phúc trên dòng kẻ ô li. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 học sinh nhắc lại từ và câu ứng dụng. A. Kieåm tra baøi cuõ: 2, 3 học sinh viết bảng lớp học sinh còn lại - GV kiểm tra học sinh viết bài ở nhà vieát baûng con. - GV nhaän xeùt. Kim Đồng, Dao. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: - GV ghi tựa bài. 2. Hướng dẫn viết trên bảng con a. Luyện viết chữ hoa Học sinh tìm các chữ hoa có trong bài - Học sinh tập viết các chữ E, Ê trên E,Ê baûng con. b. Luyện viết từ ứng dụng. Hoïc sinh taäp vieát treân baûng con. c. Học sinh viết câu ứng dụng. Học sinh đọc từ ứng dụng. Anh em thương yêu nhau, sống hoà thuận là hạnh phúc lớn của gia đình. Học sinh đọc câu ứng dụng. 3. Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết E m thuận anh hoà là nhà có phúc. - GV neâu yeâu caàu: + Viết chữ E :1 dòng Học sinh viết bài vào vở. + Viết chữ Ê : 1 dòng + Viết chữ Ê – đê : 2 dòng + Viết câu ứng dụng: 5 lần 4. Chấm chữa, bài.

(91) 5. Cuûng coá, daën doø: - GV khen ngợi những học sinh viết chữ đúng, đẹp. 5-7 học sinh mang vở chấm - Hoïc sinh chöa vieát xong veà nhaø vieát tieáp. - Xem bài tới: - Ôn chữ hoa: G. - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 14. Tự nhiên xã hội. Baøi 14 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH(tt) I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc ,HS bieát : - Vai trò của não trong việc điều khiển mọi hoạt động có suy nghĩ của con người - Nêu một ví dụ cho thấy não điều khiển , phối hợp với mọi hoạt động của cơ thể II. Đồ dùng dạy học : Caùc hình trong SGK trang 30,31 III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Haùt 1.Khởi động : 2..Baøi cuõ : 3.Bài mới:  Giới thiệu bài : - Giaùo vieân : Hoâm nay chuùng ta cuøng nhau tìm hieåu qua bài : “Hoạt động thần kinh” - Ghi baûng.  Hoạt động 1 : Làm việc với SGK Mục tiêu : phân tích được vai trò của não điều khiển mọi hoạt động, suy nghĩ của con người Phöông phaùp : thaûo luaän, giaûng giaûi Caùch tieán haønh : - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các hình 1 và đọc - Học sinh quan sát mục Bạn cần biết ở trang 30 SGK. - Giaùo vieân chia nhoùm, yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän traû - HS chia thaønh caùc nhoùm, nhoùm trưởng điều khiển cả nhóm thảo lời câu hỏi : luận trả lời các câu hỏi : - Bất ngờ dẫm phải đinh, Nam co + Bất ngờ khi dẫm vào đinh, Nam phản ứng thế nào ? ngay chaân leân. + Cơ quan nào điều khiển phản ứng đó? - Tủy sống điều khiển phản ứng + Sau đó Nam đã làm gì ? Việc làm đó có tác dụng gì ? đó. - Sau đó Nam rút đinh ra và vứt vào thùng rác để người khác + Cơ quan nào điều khiển hoạt động đó ? khoâng daãm phaûi. - Não đã điều khiển hành động - Yeâu caàu caùc nhoùm baùo caùo keát quaû thaûo luaän. cuûa Nam. - Giaùo vieân hoûi :.

(92) + Naõo coù vai troø gì trong cô theå?. - Đại diện các nhóm trình bày.. Kết Luận : Tủy sống điều khiển các phản xạ của - Não giữ vai trò quan trọng điều chúng ta, còn não thì điều khiển toàn bộ hoạt động, suy khiển mọi hoạt động, suy nghĩ của nghĩ của chúng ta. Ví dụ: dẫm phải đinh, Nam vứt đinh cơ thể. đó vào thùng rác để người khác không dẫm phải; thấy đói chúng ta ăn; muốn điểm cao chúng ta học chăm. Những suy nghĩ và hành động đó là do não điều khiển chuùng ta  Hoạt động 2: thảo luận - Giaùo vieân ñöa ra ví duï : HS ñang vieát chính taû. - Yêu cầu học sinh cho biết : khi đó cơ quan nào đang - Học sinh trả lời : Mắt nhìn, tai nghe, tay viết, nín thở để lắng tham gia hoạt động ? nghe… + Bộ phận nào trong cơ thể điều khiển phối hợp hoạt - Não điều khiển phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan. động của các cơ quan đó? - GV viết lại toàn bộ ý kiến của HS lên bảng. Sau đó toång keát, ruùt ra keát luaän - GV kết luận : khi ta thực hiện một hoạt động, rất nhiều cơ quan cùng tham gia. Não đã phối hợp, điều khiển các cơ quan đó một cách nhịp nhàng. - Yêu cầu các nhóm HS thảo luận, tìm những ví dụ cho - Các nhóm thảo luận, tìm các ví duï, cho bieát caùc boä phaän cô quan thấy não điều khiển phối hợp hoạt động của cơ thể. nào đang tham gia hoạt động và naõo coù vai troø gì. - Caùc nhoùm trình baøy, moãi nhoùm - Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy. 1 ví duï. - Ví duï: queùt nhaø, laøm baøi taäp, xem phim, taäp theå duïc… - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh : + Hàng ngày chúng ta hoạt động học tập và ghi nhớ. Bộ - Não cũng giúp chúng ta học và phận nào giúp chúng ta học và ghi nhớ những điều đã ghi nhớ. hoïc ? - Kết luận : Bộ não rất quan trọng, phối hợp, điều khiển mọi hoạt động của các giác quan; giúp chúng ta học và ghi nhớ. - Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi : “ Thử trí thông - Một số HS lên tham gia. minh” - Cho HS nhìn, cầm tay, ngửi, nghe một số đồ vật: quả - HS lần lượt chơi ( đoán đúng tên 5 đồ vật thì được thưởng, đoán boùng, caùi coøi, quaû taùo, caùi coác,… - Bịt mắt các HS đó, lần lượt cho từng em nhận biết xem sai 3 đồ vật liên tiếp thì không được chơi nữa ). đồ vật trong tay em là gì ? - HS tieáp tuïc leân chôi - Yêu cầu các nhóm tự lên chơi trò chơi. - GV keát thuùc troø chôi..

(93) + Hỏi một số HS được thưởng : Làm thế nào em đoán đúng tên đồ vật ? 5. Nhaän xeùt – Daën doø : - Thực hiện tốt điều vừa học. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò : baøi 15 : Veä sinh thaàn kinh. Thứ Tieát 14:. saùu ngaøy. thaùng. naêm 200. Chính taû (Nghe-vieát). BAÄN. Phaân bieät en/oen, tr/ch, ieân/ieâng. I. Muïc ñích, yeâu caàu: Reøn kyõ naêng vieát chính taû - Nghe - Viết chính xác, trình bày đúng các khổ thơ của bài thơ Bận. - OÂn luyeän vaàn khoù: en/oen, tr/ch, ieân/ieâng II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết bài tập 2. - Mấy tờ khổ to kẻ bang để các nhóm làm bài tập III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Gv A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gv gọi hs viết các từ ngữ giếng nước, khieâng, vieân phaán, thieân nhieân. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hướng dẫn HS nghe - viết a. Hướng dẫn HS chuẩn bị: - Gv đọc 1 lần khổ thơ 2 và 3. Hướng dẫn HS nhận xét chính tả. + Baøi thô vieát theo theå thô gì? + Những chữ nào cần viết hoa? + Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở? b. GV đọc cho học sinh viết bài vào vở c. Chấm, chữa bài 3. Hướng dẫn học sinh làm bài tập a. Baøi taäp 2: - Cả lớp và GV nhận xét nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt hoen gỉ, hèn nhát. b. Bài tập 3: Lựa chọn. - Gv phát phiếu đã kẻ bảng cho các nhóm vieát baøi. 4. Cuûng coá, daën doø: - Gv nhaän xeùt tieát hoïc. - Về nhà đọc lại các bài tập. - Chuẩn bị bài tới: Các em nhỏ và cụ già.. Hoạt động của Hs 2 HS viết bảng lớp.. 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi.. HS tập viết chữ ghi tiếng khó vào bảng con. 5, 7 HS chữa bài. Cả lớp đọc thầm làm bài.. Cả lớp làm bài Đại diện nhóm dán bài lên bảng..

(94)

(95) TUAÀN 7:. Tieát 7:. Taäp laøm vaên. NGHE KỂ KHÔNG NỞ NHÌN TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP. I. Muïc ñích: 1. Rèn kỹ năng nghe và nói: nghe kể câu chuyện không nở nhìn, nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng. 2. Tiếp tục rèn kỹ năng tổ chức cuộc họp: biết cùng các bạn trong tổ mình tổ chức cuộc họp trao đổi một vấn đề liên quan tới trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện trong SGK - Bảng lớp viết . Bốn gợi ý kể chuyện của bài tập 1 . Trình tự 5 bước tổ chức chức cuộc họp III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Kieåm tra baøi cuõ: GV kiểm tra HS đọc bài viết kể về buổi 3 HS đọc bài đầu đi học của em. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập a. Baøi taäp 1: 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1 - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1. - GV yêu cầu cả lớp quan sát tranh minh hoạ truyện. - GV keå chuyeän (gioïng vui, khoâi haøi) + Anh thanh nieân laøm gì? treân chuyeán xe - Anh ngoài hai tay oâm maët. buyùt? - Cháu nhức đầu à! Có cần dầu xoa + Baø cuï ngoài beân caïnh hoûi anh ñieàu gì? khoâng? + Anh trả lời thế nào? - Cháu không nỡ ngồi nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng. - Goïi 3, 4 - Đại diện các nhóm kể. + Em coù nhaän xeùt gì veà anh thanh nieân? - Anh không biết nhường chỗ cho cụ già... b. Baøi taäp 2: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập và gợi ý veà noäi dung hoïp..

(96) - Cần chọn nội dung họp là vấn đề được cả tổ quan tâm. Đó là nội dung được gợi ý trong SGK. Tôn trọng luật đi đường, bảo vệ của công, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. - Chọn tổ trưởng. Từng tổ làm việc nhanh theo trình tự. - Hai, ba tổ trưởng thi điều khiển cuộc họp 3. Cuûng coá - daën doø: - Em hãy nhắc lại trình tự tổ chức cuộc của tổ mình trước lớp. hoïp. Cả lớp nhận xét - Chuẩn bị trước nội dung cho tiết TLV tới. Kể về người hàng xóm mà em quí mến..

(97) Toán. Tieát 35:. BAÛNG CHIA 7. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Dựa vào bảng nhân 7 để lập bảng chia 7 và học thuộc bảng chia 7. - Thực hành chia trong phạm vi 7 và giải toán (về chia thành 7 phần bằng nhau và chia theo nhoùm 7). B. Đồ dùng dạy học: - Caùc taám bìa, moãi taám bìa coù 7 chaám troøn. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Trong giờ học toán này, các em sẽ dựa vào bảng nhân 7 để thành laäp baûng chia 7. ghi teân baøi. b. Hướng dẫn học sinh lập bảng chia 7. - Gaén leân baûng taám bìa coù 7 chaám troøn vậy 7 lấy 1 lần được mấy? - Viết phép tính tương ứng với 7 được lấy 1 lần được 7. - Treân taát caû caùc taám bìa coù 7 chaám troøn, bieát moãi taám coù 7 chaám troøn. Hoûi coù bao nhiêu tấm bìa? Nếu phép tính để tìm số taám bìa. - Vậy 7 chia 7 được mấy? 7:7=1 yêu cầu học sinh đọc phép nhân và pheùp chia.. - Gaén leân baûng 2 taám bìa moãi taám coù 7 chaám troøn. Hãy lập phép tính để tìm số chấm tròn có trong caû hai taám bìa. Treân taát caû caùc taám bìa coù 14 chaám troøn, bieát moãi taám bìa coù 7 chaám troøn. Hoûi taát caû bao nhieâu taám bìa. Lập phép tính để tìm số tấm bìa. - Viết lên bảng phép tính 14:7=2 sau đó học sinh đọc hai phép tính nhân chia vừa lập được. - Tiến hành tương tự với một vài phép tính khaùc.. Hoạt động học. 7 lấy 1 lần được 7. 7x 1=7 coù 1 taám bìa.. 7:7=1 (taám bìa) 7 chia 7 baèng 1 7 nhaân 1 baèng 7 7 chia 7 baèng 1. 7x 2=14 Coù taát caû 2 taám bìa. 14:7=2 taám bìa 7 nhaân 2 baèng 14 14 chia 7 baèng 2 Laäp baûng chia 7.

(98) - Có thể xây dựng bảng chia 7 bằng cách cho pheùp nhaân vaø yeâu caàu hoïc sinh vieát phép chia dựa vào phép nhân đã cho nhöng coù soá chia laø 7. - Yêu cầu học sinh đọc thuộc bảng chia vừa xây dựng được. - Yeâu caàu hoïc sinh tìm ñieåm chung cuûa caùc pheùp tính chia trong baûng chia 7. - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc bảng chia 7. 2. Thực hành: Bài 1: Học sinh đọc yêu cầu bài học sinh suy nghĩ, tự làm bài. Nhaän xeùt baøi cuûa hoïc sinh. Baøi 2: Neâu yeâu caàu baøi. - Khi bieát 7 x 5=35 coù theå ghi ngay keát quả của 35:7 và 35:5 được không? - Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi cuûa baïn Bài 3, 4: Gọi 1 học sinh đọc đề bài yêu cầu học sinh suy nghĩ và giải bài toán. - Cho học sinh làm từng bài, chữa từng baøi giuùp hoïc sinh nhaän ra vaø phaân bieät chia thaønh 7 phaàn baèng nhau vaø chia thaønh nhoùm 7.. Các học sinh thi đọc cá nhân các tổ thi đọc theo toå, baøn. Tính nhaãm.. Tính nhaãm. Coù theå ghi ngay 35:7=5 vaø 35:5=7 vì neáu lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa soá kia. Baøi giaûi Moãi haøng coù soá hoïc sinh laø: 56:7=8 (hoïc sinh) Đáp số: 8 học sinh Baøi giaûi Số hàng xếp được là: 56:7=8 (haøng) Đáp số: 8 hàng. 3. Cuûng coá, daën doø: - Gọi một vài học sinh đọc thuộc lòng baûng chia 7. - Daën doø hoïc sinh veà nhaø hoïc thuoäc baûng chia. - Xem bài tới: luyện tập. - Nhaän xeùt tieát hoïc Haùt nhaïc (Giáo viên bộ môn soạn). -----------------------.

(99) Thứ hai TUAÀN 8: Tieát 22:. ngaøy. thaùng. naêm 200. Tập đọc - Kể chuyện. CAÙC EM NHOÛ VAØ CUÏ GIAØ. I. Muïc ñích, yeâu caàu: A. Tập đọc: - Chú ý các từ ngữ: sải cánh, ríu rít, vệ cỏ, mệt mỏi... - Đọc đúng các kiểu câu: câu kể, câu hỏi. - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật (đám trẻ, ông cụ) - Hiểu nghĩa các từ ngữ trong truyện (sếu, u sầu nghẹn ngào). - Nắm được cốt truyện và ý nghĩa của câu chuyện mọi người trong cộng đồng phải quan tâm đến nhau sự quan tâm, sẵn sàng chia sẻ của người xung quanh làm cho mỗi người thấy những lo lắng, buồn phiền dịu bớt và cuộc sống tốt đẹp hơn. B. Keå chuyeän: -Biết nhập vai một bạn nhỏ trong truyện, kể lại được toàn bộ câu chuyện, giọng kể tự nhiên, phù hợp với diễn biến câu chuyện. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc (SGK) - Tranh hoặc ảnh một đàn sếu (nếu có) III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gọi học sinh đọc thuộc lòng bài thơ bận 3 HS đọc thuộc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc a. GV đọc diễn cảm toàn bài. b. GV hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. HS tiếp nối nhau đọc bài. - Đọc từng câu - Đọc từng đoạn trước lớp GV kết hợp giúp học sinh giải nghĩa từ: seáu, u saàu, ngheïn ngaøo. 5 HS đọc tiếp nối - Đọc từng đoạn trong nhóm 3. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài (Vì sao các bạn quan tâm đến ông cụ như vaäy?) - Veà nhaø sau moät cuoäc daïo chôi vui veû - Caùc baïn nhoû ñi ñaâu? - Điều gì gặp trên đường khiến các bạn - Gặp một cụ già đang ngồi...lộ vẻ u sầu nhỏ phải dừng lại? - Các bạn quan tâm đến ông cụ như thế - Các bạn băn khoăn và trao đổi với nhau các bạn đoán cụ bị ốm... naøo? - Vì sao các bạn quan tâm đến ông cụ như - Vì các bạn là những đứa trẻ ngoan....

(100) vaäy? - OÂng cuï gaëp chuyeän gì buoàn? - Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ, ông cuï thaáy loøng nheï hôn? - Câu chuyện muốn nói với em điều gì? - Con người phải quan tâm giúp đỡ nhau. 4. Luyện đọc lại: - Gọi HS thi đọc theo vai cả lớp và GV 4 HS nối tiếp nhau đọc bình chọn cá nhân đọc tốt 1 nhóm 6 em tự phân vai (người dẫn chuyeän, oâng cuï 4 baïn nhoû) Keå Chuyeän 1. GV neâu nhieäm vuï. - Vừa rồi các em đã thi đọc truyện theo caùch phaân vai sang phaàn keå chuyeän, caùc em sẽ thực hiện một nhiệm vụ mới: Tưởng tượng mình là bạn nhỏ trong truyện và kể lại toàn bộ câu chuyện. 2. Hướng dẫn học sinh kể lại câu chuyện theo lời một bạn nhỏ. - Cả lớp và GV nhận xét. Chọn người kể chuyeän hay nhaát. 5. Cuûng coá, daën doø: - Các em đã bao giờ làm việc gì để thể hiện sự quan tâm đến người khác, sẵn lòng giúp đỡ người khác như các bạn nhỏ trong truyeän chöa? - Veà nhaø tieáp tuïc taäp keå chuyeän. - Xem bài tới. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. HS laéng nghe.. - 1 HS keå maãu - Từng cặp HS kể theo lời nhân vật. - Vaøi HS thi keå.. HS phaùt bieåu. Toán TUẦN 8:.

(101) Tieát 36:. LUYEÄN TAÄP. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Củng cố và vận dụng bảng nhân 7 để làm tính và giải bài toán liên quan đến bảng chia 7. B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra hoïc thuoäc loøng baûng nhaân 7, baûng chia 7. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 2. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: nêu mục tiêu giờ họcghi tựa bài. b. Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm phaàn a. - Khi đã biết 7 x 8 = 56, có thể ghi ngay kết quả của 56 : 7 được không, vì sao ? - Cho HS tự làm tiếp phần b. Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài sau đó laøm baøi. Khi làm bài nên kết hợp nói và viết.. Hoạt động học 3 HS đọc thuộc lòng.. 4 HS lên bảng làm bài Hs cả lớp làm vào vở BT. Khi đã biết 7 x 8 = 56 có thể ghi ngay 56 : 7 = 8 vì lấy tích chia cho thừa số này thì sẽ được thừa số kia. 4 HS lên bảng làm bài HS cả lớp làm vào vở BT. 28 7 28 4 0. Baøi giaûi Số nhóm học sinh được chia là : 35 : 7 = 5 ( nhoùm) Đáp số : 5 nhóm. Tìm moät baûy soá con meøo coù trong moãi hình Baøi 4: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Hình a ... Coù taát caû bao nhieâu con meøo ? sau : - Muoán tìm moät phaàn baûy soá con meøo coù Hình a) coù taát caû 21 con meøo. Moät phaàn baûy soá con meøo trong hình a) laø : trong hình a) ta phaûi laøm theá naøo? - Hướng dẫn HS khoanh tròn vào 3 con 21 : 7 = 3 ( con mèo ) meøo trong hình a. - Tiến hành tương tự với phần b. 3. Cuûng coá , daën doø : - Yeâu caàu HS veà nhaø luyeän taäp theâm veà pheùp chia trong baûng chia 7. - Xem bài tới: Giảm đi một số lần - Nhaän xeùt tieát hoïc Bài 3: Cho HS tự đọc thầm bài toán rồi giải và chữa bài.. Anh vaên (Giáo viên bộ môn soạn).

(102) ----------------------. Thứ ba ngày. thaùng. naêm 200. Myõ Thuaät (Giáo viên bộ môn soạn). -----------------------. TUAÀN 8. Tieát 15:. Chính taû (Nghe - Vieát). CAÙC EM NHOÛ VAØ CUÏ GIAØ.

(103) Phaân bieät d/gi/r, uoân/uoâng. I. Muïc ñích, yeâu caàu: Reøn kyõ naêng vieát chính taû: - Nghe - Viết chính xác, trình bày đúng đoạn 4 của truyện các em nhỏ và cụ già. - Làm đúng bài tập chính tả tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi (vần uôn/uông). II. Đồ dùng dạy học: - Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 2a,b. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV A. Kieåm tra baøi cuõ: - GV đọc cho hs viết bảng con nhoẻo cười, heøn nhaùt, kieân trung, kieâng neå. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn HS nghe – viết a. Hướng dẫn chuẩn bị. - Gv đọc diễn cảm đoạn 4 của truyện các em nhoû vaø cuï giaø + Đoạn này kể chuyện gì? + Không kể đầu bài, đoạn văn trên có mấy caâu + Những chữ nào trong đoạn viết hoa? + Lời ông cụ được đánh dấu bằng những daáu gì? b. GV đọc bài cho HS viết vào vở c. Chấm, chữa bài. 3. Hướng dẫn HS làm bài tập : - GV choïn cho hs laøm baøi taäp a hay b - Gọi HS đưa bảng con trước lớp a. giaët - raùt - doïc b. Buoàn - buoàng - chuoâng 4. Cuûng coá, daën doø: - Về nhà viết từ sai lại cho đúng. (1 từ 1 doøng). - Xem bài tới: Tiếng ru. Phaân bieät d/gi/r, uoân/uoâng. Hoạt động của HS HS vieát baûng con 2 HS viết bảng lớp. HS lắng nghe Gv đọc bài.. HS tập viết chữ ghi tiếng khó dễ lẫn. Cả lớp đọc thầm theo yêu cầu. Cả lớp làm bài.

(104) TUAÀN 7 ,8. Baøi 4:QUAN. I. Muïc tieâu:. Đạo đức. TAÂM, CHAÊM SOÙC OÂNG BAØ, CHA MEÏ, ANH CHÒ EM.

(105) 1. Hoïc sinh hieåu: - Trẻ em có quyền được sống với gia đình, có quyền được cha mẹ quan tâm, chăm sóc, trẻ em không nơi nương tựa có quyền được nhà nước và mọi người hỗ trợ giúp đỡ. - Treû em coù boå phaän phaûi quan taâm, chaêm soùc oâng baø, cha meï, anh chò em trong gia ñình. - Học sinh biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. II. Taøi lieäu vaø phöông tieän: - Vở BT Đạo đức. - Phieáu giao vieäc cho caùc nhoùm HS. - Các bài thơ, bài hát, các câu chuyện về chủ đề gia đình. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tieát 1. Hoạt động 1: Học sinh kể về sự quan tâm, chaêm soùc cuûa oâng baø, cha meï daønh cho mình. Học sinh trao đổi nhau trong nhóm. - Gv neâu yeâu caàu. - Gv mời học sinh kể trước lớp - Em nghĩ gì về tình cảm và sự chăm sóc mà mọi người trong gia đình dành cho em. - Em nghĩ gì về những bạn nhỏ thiệt thòi hôn chuùng ta: phaûi soáng thieáu tình caûm vaø sự chăm sóc của cha mẹ? Hoạt động 2: Kể chuyện Bó hoa đẹp nhất. Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm. - Gv keå chuyeän Đại diện từng nhóm học sinh trình bày kết - Cả lớp, Gv nhận xét quaû. - Con chaùu coù boån phaän quan taâm, chaêm sóc ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia ñình. - Sự quan tâm chăm sóc của các em sẽ mang laïi nieàm vui haïnh phuùc cho oâng baø cha mẹ và mọi người trong gia đình. Hoạt động 3: - Đánh giá hành vi. - Gv chia nhoùm phaùt phieáu giao vieäc. - Cả lớp trao đổi thảo luận. Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm. - Gv nhaän xeùt. Đại diện các nhóm trình bày (mỗi nhóm trình bày ý kiến nhận xét về một trường TUẦN 8:Thứ tư , ngày 24 tháng 10 năm 2005 hợp) Tieát 2 Hoạt động 1: - Xử lý tình huống và đóng vai. - Gv chia nhoùm, yeâu caàu moãi nhoùm thaûo - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai. luận và đóng vai một tình huống sau. - Tình huoáng 1: Lan caàn chaïy ra khuyeân.

(106) ngăn em không được nghịch dại. - Tình huống 2: Huy nên dành thời gian đọc báo cho ông nghe. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến. - Gv lần lượt đọc từng ý kiến. - Gv kết luận các ý kiến a, c là đúng. -b là sai. Hoạt động 3, 4. - Gv gọi vài học sinh giới thiệu: - Gv keát luaän: OÂng ba, cha meï, anh chò em là những người thân yêu nhất của em, luôn yeâu thöông, quan taâm, chaêm soùc vaø daønh cho em những gì tốt đẹp...để cuộc sống gia đình luôn hoà thuận, đầm ấm, hạnh phúc. - Xem bài tới: Chia xẻ vui buồn cùng bạn. - Nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN 7. Baøi 4: GAÁP,. Học sinh suy nghĩ bày tỏ thái độ tán thành hoặc không.. Học sinh giới thiệu tranh mình vẽ. Học sinh múa hát, kể chuyện, đọc thơ, về chủ đề bài học.. Kó Thuaät. CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VAØ LÁ CỜ ĐỎ SAO VAØNG. I. Muïc tieâu: - Hoïc sinh bieát caùch gaáp, caét, daùn ngoâi sao naêm caùch - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng qui trình kỹ thuật.

(107) - Yeâu thích saûn phaåm gaáp, caét, daùn. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Mẫu: lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. - Tranh quy trình gấp cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Tieát 1. Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát vaø nhaän xeùt. - Gv giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt, dán từ giấy thủ công và đặt câu HS quan sát. hỏi định hướng cho hs quan sát. - Gv gợi ý cho hs nhận xét tỉ lệ chiều dài, chiều rộng của lá cờ và kích thước ngôi sao. - Gv nêu câu hỏi liên hệ thực tiễn và nêu HS lắng nghe. ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng: Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam đều tự hào, trân trọng lá cờ đỏ sao vàng. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu. + Bước 1: Gấp giấy để cắt, ngôi sao vàng HS tập gấp, cắt ngôi sao vàng năm cánh naêm caùnh. + Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh. + Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vaøng. TUẦN8: Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2005. Hoạt động 3: Hs thực hành gấp, cắt, dán 1 HS neâu ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. - GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các 1 HS neâu bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - Goïi HS khaùc nhaéc laïi caùch daùn ngoâi sao để được lá cờ đỏ sao vàng. -HS thực hành gấp cắt dán lá cờ đỏ sao vaøng - GV gọi HS trưng bày và nhận xét những saûn phaåm. - Gv nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập học tập và kết quả thực hành. + Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng naêm caùnh. + Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh. + Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ..

(108) (hs). - Chuaån bò tieát sau: Gaáp, caét, daùn boâng hoa. Tieát 23:. Thứ tư ngày. thaùng. naêm 200. Tập đọc. TIEÁNG RU. I. Muïc ñích, yeâu caàu: - Đọc đúng các từ ngữ: mùa vàng, nhân gian, đốm lửa... - Nghỉ hỏi đúng giữa các dòng thơ, nghỉ hỏi sau mỗi khổ thơ dài hơn sau mỗi dòng, mỗi câu thô. Biết đọc bài thơ với giọng tình cảm, thiết tha..

(109) - Hiểu nghĩa các từ ngữ khó trong bài. - Hiểu điều bài thơ muốn nói với em: con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em bạn bè, đồng chí. II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ bài thơ III. Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy A. Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi HS keå laïi caâu chuyeän caùc em nhoû vaø cuï giaø. - Câu chuyện muốn nói với các em điều gì? B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc: a. GV đọc diễn cảm bài thơ giọng thiết tha, tình caûm. - GV hướng dẫn học sinh quan sát tranh minh hoạ b. GV hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc từng câu thơ. - Đọc từng khổ thơ trong nhóm 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Gv hướng dẫn học sinh đọc từng khổ thơ, caû baøi. - Con ong, con cá, con chim yêu những gì? vì sao? - Neâu caùch hieåu cuûa em veà moãi caâu thô trong khoå thô 2.. Hoạt động học 2 HS keå laïi chuyeän.. HS quan sát tranh minh hoạ.. Cả lớp đọc ĐT bài thơ 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm.. -Moät thaân luùa chín chaúng neân muøa vaøng.  Moät thaân luùa chín khoâng laøm neân muøa luùa. - Vì sao núi không chê đất thấp, biển -Núi không chê đất thấp vì núi nhờ có đất boài maø cao. khoâng cheâ soâng nhoû. - Câu lục bát nào của bài thơ nêu ý chính Biển không chê sông nhỏ vì biển nhờ có nước của muôn dòng sông mà đầy. baøi. 4. Hoïc thuoäc loøng baøi thô. HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài - GV đọc diễn cảm bài thơ. - Hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng tại thơ. lớp từng khổ thơ cả bài thơ. 5. Cuûng coá, daën doø: - Goïi hoïc sinh nhaéc laïi ñieàu baøi thô muoán noùi. - Veà nhaø tieáp tuïc hoïc thuoäc baøi thô. - Xem bài tới..

(110) TUAÀN 8 Tieát 15 Baøi 15. Tự nhiên xã hội. VEÄ SINH THAÀN KINH. I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc ,HS bieát ; - Nêu được một số việc nên làmvà không nên làm để giữ vệ sinh thần kinh - Phát hiện những trạng thái tâm lí có lợi và có hại đối với cơ quan thần kinh - Kể được tên một số thức ăn, đồ uống ,...nếu bị đưa vào cơ thể sẽ gây hại đối với cơ quan thaàn kinh.

(111) II. Đồ dùng dạy học : - Caùc hình trong SGK trang 32,33 - Phieáu hoïc taäp III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận - Mục tiêu : Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thaàn kinh Bước 1: Làm việc theo nhóm - GV phaùt phieáu hoïc taäp cho caû nhoùm Bước 2: Làm việc cả lớp GV gọi HS trình bày trứơc lớp Hoạt động 2: Đóng vai Mục tiêu : Phát hiện những trạng thái tâm lí có lợi, có hại đối với cơ quan thần kinh Bước 1: Tổ chức GV phaùt cho moãi nhoùm moät phieáu yeâu cầu các em tập diễn đạy vẽ nặt của người... Bước 2:Thực hiện Bước 3: Trình diễn GV gọi HS trình diễn vẻ nặt của người đang ở trong trạng thái tâm lí mànhóm được giao Hoạt động 3: Làm việc với SGK Mục tiêu : Kể được một số thức ăn, đồ uống nếu đưa vào cơ thể sẽ gây hại đối với cơ quan thần kinh Bước 1: Làm việc theo cặp Bước 2:Làm việc cả lớp GV gọi HS trình bày trước lớp GV đặt vấn đề cả lớp phân tích - Những thứ gây hại cho cơ quan thần kinh ? - Kể thêm những tác hại khác do ma tuý gaây ra Làm vở BT bài 15 trang 20 Xem bài tới : Vệ sinh thần kinh (tt). Hoạt động của HS. Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhoùm quan saùt hình 32 Moãi HS chæ noùi veà moät hình – HD khaùc goùp yù. Nhóm trưởng điều khiển các bạn thực hieän theo yeâu caàu treân cuûa GV Caùc nhoùm quan saùt. HS quan sát hình 9 trang 35 SGK trả lời.

(112) Toán. Tieát 37:. GIAÛM ÑI MOÄT SOÁ LAÀN. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Biết cách giảm một số đi nhiều lần và vận dụng để giải các bài tập. - Phân biệt giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị. B. Đồ dùng dạy học: - Các tranh vẽ hoặc hình 8 con gà sắp xếp thành từng hàng như SGK (hoặc dùng con tính bông hoa, hình vuoâng...) C. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1. Dạy học bài mới:. Hoạt động học.

(113) a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ học ghi tựa bài. b. Hướng dẫn học sinh cách giảm một số đi nhieàu laàn. - GV hướng dẫn học sinh sắp xếp các con gaø nhö hình veõ. - Haøng treân coù maáy con gaø? Haøng treân coù 6 con gaø. - Số gà hàng dưới như thế nào so với số Số gà hàng trên giảm đi 3 lần thì bằng số gaø haøng treân. gà hàng dưới. - GV hướng dẫn học sinh tương tự như trên đối với trường hợp độ dài các đoạn thaúng AB vaø CD. Muoán giaûm 8 cm ñi 4 laàn ta laøm theá naøo? Muoán giaûm 8 con ñi 4 laàn ta chia 8 con cho - Muoán giaûm 10kg ñi 5 laàn ta laøm theá 4. naøo? Muoán giaûm 10kg ñi 5 laàn ta chia 10kg cho 5. - Muoán giaûm moät soá ñi nhieàu laàn ta laøm Muoán giaûm moät soá ñi nhieàu laàn ta chia soá theá naøo? đó cho số lần. - Cho vaøi hoïc sinh nhaéc laïi. 48 giaûm ñi 4 laàn laø 2. Thực hành: 48:4=12. 48 giaûm ñi 6 laàn laø: 48:6=8 Baøi 1: hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi. - GV hướng dẫn học sinh tính nhẫm hoặc viết vào vở nháp rồi trả lời. Baøi giaûi - Cho học sinh tự làm bài rồi chữa bài. Số quả bưởi còn lại là: Bài 2: Cho học sinh đọc đề toán tự tóm tắt 40:4=10 (quả) roài giaûi Đáp số: 10 quả bưởi Baøi giaûi Thời gian làm công việc đó bằng máy là: b. Cho học sinh tự làm bài rồi chữa bài. 30: 5=6 (giờ) Đáp số: 6 giờ a. Tính nhẫm độ dài của đoạn thẳng CD: 8 cm :4= 2 cm Bài 3: Gọi 1 học sinh đọc đề bài. Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2cm. -Lưu ý học sinh phân biệt giảm 4 lần với b. Tính nhẫm độ dài của đoạn thẳng MN. giaûm ñi 4cm. 8cm - 4cm=4cm. - Chữa bài và cho điểm học sinh Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 4cm 3. Cuûng coá, daën doø: - Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø luyeän taäp theâm veà giaûm moät soá ñi moät soá laàn. - Xem bài tới: luyện tập. - Nhaän xeùt tieát hoïc..

(114) Tieát 8:. Luyện từ và câu. MỞ RỘNG VỐN TỪ: CỘNG ĐỒNG OÂN TAÄP CAÂU AI LAØM GÌ?. I. Muïc ñích, yeâu caàu: 1. Mở rộng vốn từ về cộng đồng 2. OÂn hieåu caâu Ai laøm gì? II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ trình bày bảng phân loại ở bài tập 1 - Bảng lớp viết (theo chiều ngang) các câu bài tập 3, bài tập 4. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên A. Kieåm tra baøi cuõ:. Hoạt động của học sinh.

(115) - GV kieåm tra HS laøm mieäng baøi taäp 2. - Gv nhaän xeùt. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn làm bài tập a. Baøi taäp 1: Goïi HS neâu noäi dung - Goïi hoïc sinh laøm maãu - Cả lớp và Gv nhận xét bài làm của học sinh treân baûng. b. Bài tập 2: Gọi HS đọc nội dung. - Gv giuùp hoïc sinh hieåu theâm nghóa cuûa từng câu thành ngữ, tục ngữ. + Chung lưng đấu cật: đoàn kết, góp sức cuøng nhau laøm vieäc + Chaûy nhaø haøng xoùm bình chaân nhö vaïi: ích kỷ, thờ ơ, chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác. + Ăn ở như bát nước đầy: sống có nghĩa có tình, thuỷ chung trước sau như một, sẵn lòng giúp đỡ mọi người.. 2 HS neâu mieäng baøi taäp 2, 3.. 1 HS đọc nội dung 1 HS laøm maãu Cả lớp làm vào vở 1 HS đọc cả lớp theo dõi. HS trao đổi theo nhóm.. HS học thuộc 3 câu thành ngữ, tục ngữ. 1 HS đọc cả lớp đọc thầm. HS làm bài vào vở.. c.Bài tập 3: Gọi HS đọc nội dung - Gv giuùp HS naém yeâu caàu baøi - Gv mới HS lên bảng làm bài - Gv mời 3 HS lên bảng gạch 2 gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi làm gì? 2 HS đọc nội dung bài tập d.Bài tập 4:Gọi HS đọc nội dung -Ba câu văn được nêu trong bài tập được HS laøm baøi. vieát theo maãu caâu naøo? (Ai laøm gì?) - Gv nhaän xeùt 5 - 7 HS neâu yù kieán a. Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân? b. Ông ngoại làm gì? c. Meï baïn laøm gì? 3. Cuûng coá, daën doø: - Gọi học sinh nhắc lại nội dung vừa học. - HTL các thành ngữ xem bài tập - Xem bài tới: Ôn tập GK1 Theå duïc (Giáo viên bộ môn soạn). -----------------------. Thứ. naêm. ngaøy. thaùng. naêm 200. Theå duïc (Giáo viên bộ môn soạn). -----------------------.

(116) Tieát 24:. Tập đọc. NHỮNG CHIẾC CHUÔNG REO. I. Muïc ñích, yeâu caàu: - Chú ý các từ ngữ: giữa, vàng xỉn, rủ, nhỏ, cửa, những... - Biết đọc truyện với giọng kể vui, nhẹ nhàng. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài (trò ú tim, cây nêu). - Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết giữa bạn nhỏ và gia đình bác thợ gạch. Món quà bình dị của bác thơ đóng gạch làm cho tết ấy của gia đình bạn nhỏ ấm áp và náo nức hẳn lên. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc (SGK) III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy A. Kieåm tra baøi cuõ: - Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ tiếng ru - Trả lời các câu hỏi về nội dung bài.. Hoạt động học 4 HS đọc bài..

(117) B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc a. GV đọc diễn cảm toàn bài b. GV hướng dẫn học sinh luyện đọc. - Đọc từng câu - Đọc từng đoạn Đoạn 1: từ đầu...đóng gạch. 2: Từ tôi rất thích...tiếng kêu. 3: Bác thợ gạch...trước sân. Đoạn 4: câu cuối bài. GV giúp HS hiểu nghĩa từ. - Đọc từng đoạn trong nhóm. 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Nơi ở của bác thợ gạch có gì đặc biệt.. HS tiếp nối nhau đọc.. - Cả lớp đọc ĐT.. -Một túp lều bằng phên rạ...gạch mới đóng. - Tìm những chi tiết nói lên tình thân giữa - Cạâu bé thường ra lò gạch chơi trò chơi ú tim gia đình bác thơ gạch với cậu bé. - Con trai bác (bảo) rủ cậu nặn những chiếc chuông bằng đất. - Những chiếc chuông reo đất nung đã Tiếng chuông reo làm sân nhà bạn ấm áp đem lại niềm vui thế nào cho gia đình bạn và náo nức hẳn nhoû. - HS đọc đoạn văn 4. Luyện đọc lại: - Một vài HS thi đọc đoạn - GV đọc mẫu 1 đoạn văn. - Hướng dẫn học sinh đọc đúng 5. Cuûng coá, daën doø: - Về nhà đọc lại bài văn - Xem bài tới - Nhaän xeùt tieát hoïc.

(118) Toán. LUYEÄN TAÄP. Tieát 38:. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Củng cố về giảm đi một số lần và ứng dụng để giải các bài tập đơn giản. - Bước đầu liên hệ giữa giảm đi một số lần và tìm một phần mấy của một số. B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu giờ học và ghi tựa bài lên bảng. b. Thực hành: Baøi 1: Vieát leân baûng baøi maãu: Gaáp 5 laàn Giaûm 6 laàn 6. 30. Hoạt động học. 5. 6 gaáp 5 laàn baèng bao nhieâu? - Vậy viết 30 vào ô trống thứ hai.. gaáp 5 laàn baèng 30 30 giảm đi 6 lần được 5.

(119) 30 giảm đi 6 lần được mấy? vậy điền 5 vào ô trống thứ ba. - Yêu cầu học sinh tự làm tiếp các phần coøn laïi cuûa baøi. - Chữa bài và cho điểm học sinh. Bài 2: Gọi 1 học sinh đọc đề bài. - Buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu lít daàu? - Số lít dầu bán được buổi chiều như thế nào so với buổi sáng? - Bài toán hỏi gì?. 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi hoïc sinh caû lớp làm bài vào vở bài tập. Đổi chéo vở để kieåm tra baøi cuûa cuûa nhau. Buổi sáng cửa hàng bán được 60 lít dầu. Số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng.. Buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít daàu? - Muốn tính được số lít dầu bán được Ta lấy số lít dầu bán được trong sáng chia cho 3. trong buoåi chieàu ta laøm nhö theá naøo? - Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Baøi giaûi Buổi chiều cửa hàng bán được số dầu là: - Yêu cầu học sinh tự giải phần b. - GV hướng dẫn HS trao đổi ý kiến để 60: 3=20(l) 1 Đáp số: 20 lít dầu. nhận ra 60 giảm đi 3 lần được 20. 3 Baøi giaûi cuûa 60 laø 20. Nhö theá, keát quaû cuûa giaûm 3 Soá quaû cam coøn laïi trong roå laø: 1 60: 3=20 (quaû) laàn cuõng laø keát quaû tìm của số đó. 3 Đáp số: 20 quả cam. Bài 3: cho học sinh đọc yêu cầu bài tập rồi Đo độ dài đoạn thẳng AB được 10cm. neâu caùch laøm baøi. Độ dài đoạn thẳng AB giảm 5 lần được: - Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi cuûa baïn. 10cm:5=2cm. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2cm 3. Cuûng coá, daën doø: - Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø luyeän taäp theâm veà giaûm moät soá ñi nhieàu laàn. - Xem bài tới: tìm số chia. - Nhaän xeùt tieát hoïc.

(120) TUAÀN 8 Tieát 8. Taäp vieát. ÔN CHỮ HOA :G. I. Muïc ñích, yeâu caàu: Củng cố cách viết chữ viết hoa G thông dụng qua BT ứng dụng. - Viết tên riêng : G ò Bông bằng chữ cỡ nhỏ. - Viết câu ứng dụng : Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ G à cùng một mẹ chớ hoài. đá nhau bằng chữ cỡ nhỏ. II. Đồ dùng dạy - học : - Mẫu chữ viết hoa G. - Tên riêng G ò Công và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li. III. Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV A. Kieåm tra baøi cuõ: - GV KT HS viết bài ở nhà.. Hoạt động của HS.

(121) - GV nhaän xeùt. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn viết trên bảng con. a. Luyện viết chữ hoa. - GV vieát maãu - nhaéc laïi caùch vieát. b. Luyện viết từ ứng dụng:. G oø Coâng laø teân moät thò xaõ thuoäc tænh Tieàn. Giang trước đây là nơi đống quân của ông Tröông Ñònh - moät laõnh tuï nghóa quaân choáng Phaùp. c.Luyện viết câu ứng dụng . GV giúp HS hiểu lời khuyên câu tục ngữ : Anh em trong nhà phải đoàn kết, yêu thương nhau. 3. Hướng dẫn viết vào vở TV.. 3 HS viết bảng, cà lớp viết bảng con. Em. HS tìm các chữ hoa có trong bài . HS viết bảng con G,K. HS đọc từ ứng dụng G ò Bông. HS taäp vieát baûng con.. HS đọc câu ứng dụng. HS tập viết bảng con các chữ: Khôn, G à.. + Viết chữ T,Kh : 1 dòng.. + Vieát teân rieâng G oø Coâng : 2 doøng. + Viết câu tục ngữ : 2 lần. 4. Chấm, chữa bài: - GV chaám baøi. - GV nhaän xeùt. 5. Cuûng coá, daën doø: - Luyện viết thêm ở nhà. - HTL câu ứng dụng. - Xem bài tới : Ôn chữ G ( TT). - Nhaän xeùt tieát hoïc. EÂ -ñeâ,. 5- 7 HS mang vở chấm..

(122) Tieát 16 Baøi 16. Tự nhiên xã hội. VEÄ SINH THAÀN KINH (tt). I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc ,HS coù khaû naêng - Nêu được vai trò của giấc ngủ đối với sức khoẻ - Lập được thời gian biểu hằng ngày (thời gian ăn, ngủ, học tập vàvui chơi,...hợp lí ) II. Đồ dùng dạy học : Caùc hình trong SGK trang 34,35 III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động 1: Thảo luận Mục tiêu: Nêu được vai trò của giấc ngủ đối với sức khoẻ Bước 1: Làm việc theo cặp - Khi ngủ những cơ quan nào được nghĩ ngôi ? - Coù khi naøo baïn nguû ít khoâng ? - Nêu những điều kiện để có giấc ngủ. Hoạt động của HS. HS thaûo luaän nhoùm ñoâi.

(123) toát Bước 2 : Làm việc cả lớp Hoạt động 2:Thực hành lâp thời gian bieåu caù nhaân haøng ngaøy Mục tiêu :Lập được thời gian biểu hàng ngày qua việc sắp xếp thời gian ăn ngủ... Bước 1:Hướng dẫn cả lớp Thời gian biểu là một bảng trong đó có các mục : thời gian , công việc Bước 2:Làm việc cá nhân Bước 3: Làm việc theo cặp Bước 4: Làm việc cả lớp Gọi vài HS giới thiệu thời gian biểu của mình + Tại sao chúng ta phải lập thời gian bieåu ? + Sinh hoạt và học tập theo thời gian biểu có lợi gì ? Thực hiện theo thời gian biểu giúp chúng ta sinh hoạt và làm việc một cách khao học , bảo vệ được hệ thần kinh... Làm vở BT bài 16 trang 22 Xem bài tới :Ôn tập và KT Con người và sức khỏe Tieát 16:. Thứ. Moät soá HS trình baøy keát quaû laømvieäc. 1,2 HS lên điền thử vào bảng thời gian Các em tự kể và viết vào vở thời gian bieåu HS trao đổi thời gian biểu của mình với baïn ngoài beân caïnh. saùu ngaøy. thaùng. Chính tả (nhớ viết). naêm 200. TIEÁNG RU. Phaân bieät d/gi/r, uoân/uoâng I. Muïc ñích, yeâu caàu: Reøn kyõ naêng vieát chính taû 1. Nhớ và viết lại chính xác khổ thơ 1 và 2 của bài tiếng ru, trình bày đúng hình thức của bài thô vieát theo theå thô luïc baùt. 2. Làm đúng bài tập tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/gi/d theo nghĩa đã cho. II. Đồ dùng dạy học: Giấy khổ to hoặc bảng phụ viết nội dung bài tập 2 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV A. Kieåm tra baøi cuõ: - GV đọc cho HS viết từ có âm, vần khó. - GV nhaän xeùt B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn HS nhớ viết.. Hoạt động của HS 3 HS viết bảng lớp cả lớp viết nháp..

(124) a. Hướng dẫn chuẩn bị. - Gv đọc khổ thơ 1 và 2 của bài tiếng ru. + Baøi thô vieát theo theå thô gì? + Caùch trình baøy baøi thô luïc baùt coù ñieåm gì caàn chuù yù. + Doøøng thô naøo coù: daáu chaám phaåy, daáu gaïch noái, daáu chaám hoûi, daáu chaám than. b. Học sinh nhớ viết hai khổ thơ c. Chấm – chữa bài 3. Hướng dẫn HS làm bài tập. - Gv mời HS viết lời giải. a. rán-dễ-giao thừa b. Cuoàn cuoän-chuoàng-luoáng 4. Cuûng coá, daën doø: - Về nhà viết lại cho đúng những từ sai chính tả (1 chữ 1 dòng) - Xem bài tới: chuẩn bị cho tiết tập làm vaên vaø oân taäp GHK 1.. TUAÀN 8 Tieát 8:. 2, 3 HS đọc thuộc lòng 2 khổ thơ.. HS viết ra nháp những từ khó dễ lẫn.. 5 - 7 HS mang vở chấm 1 HS đọc nội dung bài tập. Cả lớp theo dõi làm bài.. Taäp laøm vaên. KỂ VỀ NGƯỜI HAØNG XÓM. I. Muïc ñích, yeâu caàu: 1. Rèn kỹ năng nói: Học sinh kể tự nhiên, chân thật về một người hàng xóm mà em quý mến. 2. Rèn kỹ năng viết: Viết lại những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 câu, diễn đạt rõ ràng. II. Đồ dùng dạy học: Bảng lớp viết 4 câu hỏi gợi ý kể về một người hàng xóm. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Kieåm tra baøi cuõ: 2 HS keå laïi. - Goïi HS keå laïi chuyeän - GV nhaän xeùt B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 1 HS đọc cả lớp đọc thầm. 2. Hướng dẫn HS làm bài tập. a. Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài SGK gợi ý cho các em 4 câu hỏi để kể về một người hàng xóm. Các em có thể kể 5 đến 7 câu sát theo Moät HS khaù gioûi keå maãu moät vaøi caâu. những gợi ý đó. Gv nhaän xeùt - ruùt kinh nghieäm.

(125) b. Baøi taäp 2: Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. Nhaéc HS chuù yù vieát giaûn dò, chaân thaät những điều em vừa kể, có thể viết 5 đến 7 câu hoặc nhiều hơn 7 câu. - Cho HS vieát. - Gv cho HS đọc bài viết của mình. - Gv nhận xét, chọn những người viết tốt 5 HS đọc bài viết. nhaát. 3. Cuûng coá, daën doø: - Khi kể về người hàng xóm ta cần kể về những gì? - Những em viết chưa xong về nhà viết tieáp. - Các em đã viết xong có thể viết lại cho hay. - Xem bài tới: - Nhaän xeùt tieát hoïc. Toán. Tieát 40:. LUYEÄN TAÄP. A. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà: - Tìm một thành phần chưa biết của phép tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, xem đồng hồ. B. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Dạy học bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học ghi teân baøi b. Thực hành: 6 hoïc sinh leân baûng laøm baøi. Hoïc sinh caû Bài 1: yêu cầu học sinh tự làm bài lớp làm vào vở bài tập. Học sinh nêu cách tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, số bị chia, số - Chữa bài chia chöa bieát. 4 hoïc sinh leân baûng laøm baøi, hoïc sinh caû Bài 2: yêu cầu học sinh tự làm bài lớp làm bài vào vở bài tập. - Chữa bài và cho điểm học sinh. 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở kieåm tra baøi. Baøi giaûi Bài 3: Gọi 1 học sinh đọc đề bài. Yêu cầu Soá lít daàu coøn laïi laø: học sinh tự làm bài. 36:3=12(l).

(126) Đáp số: 12 lít dầu - Haõy neâu caùch tìm moät trong caùc phaàn Muoán tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau baèng nhau cuûa moät. của một số ta lấy số đó chia cho số phần Bài 4: yêu cầu học sinh quan sát đồng hồ bằng nhau. Đồng hồ chỉ 1 giờ 25 phút và đọc giờ trên đồng hồ. Khoanh vaøo caâu B - Vậy khoanh vào câu trả lời nào? 3. Cuûng coá, daën doø: - Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø luyeän taäp theâm veà tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính. - Baøi taäp luyeän taäp theâm: tìm x: x+34=52, x - 27=45 X x 4=28 x : 7=8. - Nhaän xeùt tieát hoïc Haùt nhaïc (Giáo viên bộ môn soạn). -----------------------.

(127)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×