Tải bản đầy đủ (.ppt) (29 trang)

Tuan 28 Cay dua

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.4 MB, 29 trang )

(1)Môn: Tập đọc. GV: Nguyễn Như Hồng Vân.

(2) Tuần : 28 Tiết : 85. Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106 KIỂM TRA BÀI CŨ. Đọc bài: Kho báu.

(3) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. Câu đố:. Cây gì thân cao Lá thưa răng lược Ai đem nước ngọt Đựng đầy quả xanh?.

(4) Bài thơ “Cây dừa” được Trần Đăng Khoa sáng tác năm 1967 khi ông 9 tuổi và được in trong tập thơ “Góc sân và khoảng trời” (1968)..

(5) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. Cây dừa Trần Đăng Khoa Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phếch tháng năm, Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la, Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi..

(6) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106 Luyện đọc 1. Từ + tỏa + gọi trăng + bạc phếch + nước lành + rì rào 2. Câu. + hũ rượu. Tìm hiểu bài - Tàu - Tỏa - Canh - Đủng đỉnh.

(7) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. LUYỆN ĐỌC CÂU. Đọc to, rõ ràng.

(8) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. Đọc to, rõ ràng. LUYỆN ĐỌC ĐOẠN Nghỉ hơi, nhấn giọng.

(9) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106 Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phếch tháng năm, Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi..

(10)

(11)

(12) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. Cây dừa Cây dừa xanh/tỏa nhiều tàu, / Dang tay đón gió,/gật đầu gọi trăng. // Thân dừa/bạc phếch tháng năm, / Quả dừa –/ đàn lợn con/nằm trên cao. // Đêm hè/hoa nở cùng sao,/ Tàu dừa –/ chiếc lược/chải vào mây xanh.// Ai mang nước ngọt,/nước lành, Ai đeo/bao hũ rượu /quanh cổ dừa.// Tiếng dừa/làm dịu nắng trưa, / Gọi đàn gió đến/cùng dừa múa reo.// Trời trong /đầy tiếng rì rào, Đàn cò đánh nhịp/bay vào bay ra. // Đứng canh trời đất bao la / Mà dừa đủng đỉnh/như là đứng chơi. //. /.

(13) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. Luyện đọc 1. Tõ + b¹c phÕch + r× rµo 2. C©u. + níc lµnh + hò rîu. C©y dõa xanh / to¶ nhiÒu tµu,/ Dang tay đón gió,/gật đầu gọi trăng.// Th©n dõa/ b¹c phÕch th¸ng n¨m,/ Quả dừa -/ đàn lợn con/ nằm trên cao.//. Tìm hiểu bài - Tỏa To¶ - Tàu Tµu - Canh - Đủng đỉnh Các bàn bộ phận của câyđón dừa (lá, L¸ Như tay dang Như đàn Mặc tấm áolợn bạc phếch, Như cáithân, đầu củacon, người, thân Quả ngọn, quả) được so sánh Ngọn gió, như chiếc lược chải như những hũ rượu với những gì? đứng canh trời đất biết gật gật để gọi trăng vào mây xanh.

(14) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. Luyện đọc. Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phếch tháng năm, Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.. Tìm hiểu bài. Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ 1?.

(15) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. Luyện đọc 1.Từ + bạc phếch + rì rào 2. Câu. Tìm hiểu bài. + nước lành + hũ rượu. Cây dừa xanh/tỏa nhiều tàu, / Dang tay đón gió,/gật đầu gọi trăng.// Thân dừa/ bạc phếch tháng năm,/ Quả dừa –/ đàn lợn con nằm trên cao.//. Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) như thế nào?.

(16) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. Câu 2: Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) Dang tay đón gió, gọi gió đến cùng múa reo Gật đầu gọi trăng Là chiếc lược chải vào mây xanh Làm dịu nắng trưa Hát rì rào cho đàn cò đánh nhịp, bay vào bay ra.

(17) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106 Luyện đọc. Đọc thầm cả bài thơ. Tìm hiểu bài. Em thích những câu thơ nào? Vì sao?.

(18) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. ĐỌC THEO NHÓM THI ĐỌC GIỮA CÁC NHÓM.

(19) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106. HỌC THUỘC LÒNG.

(20) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106 Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phếch tháng năm, Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi..

(21) Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2106 Cây dừa ………………. Dang tay đón gió,…………... Thân dừa……………….., Quả dừa - ……………….trên cao. Đêm hè …………… Tàu dừa –……………mây xanh. Ai mang ………………….. Ai đeo ………………..cổ dừa Tiếng dừa………………. Gọi ……………...múa reo. Trời trong ………………... Đàn cò …………………….bay ra. Đứng canh ………………. Mà dừa ……………… đứng chơi..

(22) ĐỘI 1. ĐỘI 2.

(23) Em h·y ®ọc thuộc khổ thơ 2.

(24) Em h·y ®ọc thuộc khổ thơ 1.

(25)

(26) ĐỌC THUỘC KHỔ THƠ 3.

(27) ĐỌC THUỘC KHỔ THƠ MÀ EM THÍCH.

(28) EM H·y ĐỌC THUỘC KHỔ THƠ 2.

(29)

(30)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×