Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Đặc điểm sinh học của ong mắt đỏ trichogramma chilonis ishii (hymenoptera trichogrammatidae) kí sinh trứng sâu đục thân mía 4 vạch chilo tumidicotalis hampson (lepidoptera pyralidae)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.82 MB, 109 trang )

 

BỖ AHÇM DỤ@ ĚÊM TẪM

TRƢồKA ĚẪH Fể@ KƠKA CÂN TFÊKF ZF Ớ FỒ @FỴ NHKF
IFMG KƠKA Fể@

IFÐG C_ả
C_ảK TỚ
TỚT KAFHễ
KAFHễZ

Ěẵ@
ĚHỂHsfhh
ĚHỂN
N PHKF
Fể@ @ụ
Fể
@ụGTrh`fmargnngthdgo)
MKA NẫT
NẫT Ěị 
Ěị Trh`fmargnng
`fhcmkhs
(Fynokmptorg<
IỴ PHKF
TR ỦKA
ỦKA PÂ_ ĚỤ@
ĚỤ@ TFÂK NỴG 4 UẪ
UẪ@F @fhcm tunhdh`mtgchs 
Fgnpsmk (Cophdmptorg


 KĂKF

< BẢM Uễ TFỺ @ UảT

IFÐG

< 2:72 - 2:75

PHKF UHÌK TFỺ @ FHK

< Cè TFFKA

Tp F@fợ Nhkf tfỗka 8 kn 2:7? 

Ěẵ@ ĚHỂN
ĚHỂN PHKF Fể
Ěị Trh`fmargnng
Fể@ @ụ
@ụG MKA NẫT
NẫT Ěị 
`fhcmkhs Hsfhh (Fynokmptorg< Trh`fmargnngthdgo) IỴ PHKF
TR ỦKA
ỦKA PÂ_ ĚỤ@
ĚỤ@ TFÂK NỴG 4 UẪ
UẪ@F @fhcm tunhdh`mtgchs 
Fgnpsmk (Cophdmptorg


Tỗ` ah

Cè TF
TFF
F
KA

Ifg cuk
cuk `
trókf
ỗp ka
ka yỡu `
` ạu
`ắp bặ
bặka i Ỹ sƠ kăkf BẠm
BẠm về
về tf
 tfỷ 
ỷ ` vẮ
vẮt

AHÇM UHÌK FƢỜ KA DẬ K
TP. Cỡ If` Fmờka
IP ka Tfhỡk k

Tp F@fợ Nhkf, tfỗka 8 kĀn 2:7? 
h 

Cồ H @ẢN
@ẢN ƪK 
ƪK 
@mk xhk `Ạn Ƨk bỗ n Ẹ  ėà kuôh dầy vê tầm n Ỏh ėhệu ih ềk `fm `mk Āk fỎ`. Bỗ n Ẹ 
cê kauỐk ėỘka cỷ` cộ k kfắt trmka `uỘ` ėỞ h `mk. @mk sẾ  `ỗ  aậka sỗka `fâk tfêkf vê
kagy tfẰka tfom cỞ h dầy bẠm `ỡg bỗ nẸ. @mk sẾ `ỗ aậka cên vhề` fẽt nãkf vê sỗka tfẮt
tỗt ėỀ ifơka pfữ cịka bỗ  nẸ  ėà iã vỎka vêm `mk. @Ạn Ƨk on Fhìk, on ` ka
vhỡk tụh trmka quỗ trókf f` tp vê cên ifðg cuẮk.
Tôh `Ạn Ƨk `fâk tfêkf ėẽk TP. Cì Ifậ` Fmêka ėà truyệk ėầt `fm on kfửka ihkf
kafhền quỵ bỗu, tm hu ihk tft tt tụh fmờk tfờkf ifðg cuẮk tỗt kafhề p.
On xhk aỮh cỞ h `Ạn Ƨk `fâk tfêkf ėẽk IP. Ěằka Tfhìk Âk cê kaƠỞ h ck bìk
`ầkf ahüp ėủ  vê
  vê truyệk ėầt ihkf kafhền, kfhềt fuyẽt vê ka vhỡk tụh trmka sut quỗ
trókf tf` fhk tờh. KfƠka fƧk fẽt, on xhk `Ạn Ƨk gkf ck bìk `ầkf ahüp ėủ   vê
ėỘka vhìk ifh on aằp ifð ifĀk trmka `ụka vh` vờ `u` ska.

ka `n k quỵ tfy `ô ifmg Kôka fỎ` ėà truyệk ėầt kfửka ihẽk tfỨ` quỵ bỗu
`fm tụh trỡk quka ka
ka h f`.

Tụh xhk `fõk tfêkf `Ạn Ƨk bgk càkf ėầm Kơka trƠỞka nỵg Tfêkf Cmka f tr
tụh trmka quỗ trókf tfu nu.

kf Uk @fỗka,
Vhk `fõk tfờkf ah ch `n k k bk hkf Tfỉ  Tfu Fê, Tr ỉkf
Tfâk ĚỨ` Duy (DF72BU) vê bầk Fê Tfẽ  CỠ h (DF72KF) ėà ahüp ėủ   vê ėỐka fêkf
`Ũka tôh trmka sut quỗ trókf cờn ifg cuk tt kafhp. ka `n k `ỗ` bk< Tf,
Zfn Gkf, Kfh, Kauyỡk, Tfka, Fkf, ka (DF72BU), `ỗ` on< Fhu, Trhkf, Kfõk,


Fứka, Zf`, Fka, Chkf (DF70BU).
Tp. F@fợ Nhkf, tfỗka 0/2:75
Phkf vhỡk

Cỡ TfFka
hh


 

TÐN Tẫ
TẫT
CÌ TFỌ  FẺKA, Ěầh fỎ` Kơka Cân TZ F @fợ Nhkf, tfỗka 0/ 2:75. tờh<

` hn
hn shkf fỎ
fỎ` `ỡg mka nật
nật ėọ 
ėọ  Trh`fmargnng `fhcmkhs  Hsfhh
Ứka sâu ėữ`
ėữ ` tfâk nỵg 4 vầ
(Fynokmptorg< Trh`fmargnngthdgo) iỵ shkf tr
trỨka
v ầ`f
@fhcm tunhdh`mtgchs Fgnpsmk (Cophdmptorg< Zyrgchdgo)„
Zyrgchdgo) „.

AhẠka vhìk fƠộ ka
ka dẩk TP. Cì Ifậ` Fmêka, IP. Ěằka Tfhìk Âk.


Ěệ  têh –  Ěằ` ėhỀn shkf fỎ` `ỡg mka nật ėọ  Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs  Hsfhh
(Fynokmptorg< Trh`fmargnngthdgo) iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm
@fhcm  
tunhdh`mtgchs   Fgnpsmk (Cophdmptorg< Zyrgchdgo)„ kfặn `uka `ắ p `Ƨ sờ  ifmg
tunhdh`mtgchs
  ifmg fỎ` vệ mka
T. `fhcmkhs 
`fhcmkhs  iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg @. tunhdh`mstgchs. Ěệ  têh ėƠỠ ` tfỷ` fhềk tầh
 pfịka tfỵ kafhền `ơk trøka, bỘ nơk BẠm về  Tfỷ` vẮt ifmg Kôka fỎ`, trƠỞka Ěầh fỎ`
 Kôka Cân Tp. FỐ @fỵ Nhkf, kfhềt ėỘ 26 · 2m@ Ẩn ėỘ 4: Ã ?%, t tfỗka 7: kn 2:7?

k tfỗka 0 kn 2:75.
Ěệ têh ėà afh kfẮk ėƠỠ ` nỘt sỗ i ẽt quẠ<
Uòka ėỞ h mka T. `fhcmkhs 
Ứka sâu ėữ ` tfâk nỵg 4 v ầ `f
`fhcmkhs  iỵ shkf trìk tr Ứka
ė ẽk 7: kăy
@.tunhdh`mstgchs  `ð vịka ėỞ h t 8
@.tunhdh`mstgchs
Vỗ` kf if kka iợ shkf ` g mka T. `fhcmkhs 
`fhcmkhs   ifh tfgy ėởh sỗ  cƠỠ ka
ka mka iỵ
shkf trìk `øka nỘt tr Ứka vẮt `f ỡ  ifơka ėởh `fm tfắy, ifh tĀka sỗ   cƠỠ ka
ka mka T.
`fhcmkhs cìk
`fhcmkhs

 cìk tfã tỈ  cề iỵ shkf trìk tr Ứka
Ứka sâu ėữ ` tfâk nỵg 4 v ầ`f @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs 

`Ũka tĀka cìk .  KfƠ
 KfƠka
ka tỈ  c ề iỵ shkf `ð nỨ` ėỘ  tĀka `fẮn (2,5 c ạk9 7,1 cạk9 7,6 cạ k)
ifh tĀka ėệ u sỗ  cƠỠ 
cƠ Ỡ ka
ka mka tứ  7 `ằ p mk
mkaa cìk 0 ` ằ p mka9
mka 9 ? `ằ p mka9
mk a9 1 ` ằ p mka.
mka . Nô
fãkf tƠƧka qugk ah ử g sỗ  cƠỠ ka
ka mka iỵ shkf (x) vê t Ỉ c ề   iỵ shkf ėƠỠ ` tfhẽt cẮ p bặka
 pfƠƧk
 pf
ƠƧkaa trã
t rãkf
kf tƠƧka
tƠ Ƨka qugk
qug k fỐ
f Ốh quy pfh tuyẽ k tỵkf y > 46,6?2ck(x) + 2,5575 `ð fề s ỗ 
tƠƧka qugk R > :,82  (R  7)
 7 ). ĚỐ
Ě Ốka tfỞh ifh tĀka sỗ  cƠỠ ka
ka mka T. `fhcmkhs tfã
`fhcmkhs tfã t Ỉ c ề 
vŨ fðg vê tỈ   c `mk `ỗh `ka tka. Nh tka qugk r t `f ằt ah ửg s ỗ  cƠỠ ka

ka mka iỵ
shkf (x) vê t Ỉ  cề  vŨ fðg (y) ėƠỠ ` bh Ều dh ỏk bặka pfƠƧka trãkf y > 71,055ck(x) +
:,2110 `ð fề s ỗ  tƠƧka qugk R > : ,88 (R  7). Nỗh tƠƧka qugk ahử g sỗ  cƠỠ ka
ka mka
hhh
iợ shkf (x) vờ t c mka `ỗh (y) ėƠỠ ` tf Ề   fh ềk qug pfƠƧka trãkf tuyẽ k tỵkf y >
?6,?5?ck(x) + 8,6587 `ð f ề s ỗ  tƠƧka qugk R > :,8  (
 (R
R  7
 7)). KfƠ vẮ y s cka
ka mka

`ỗh tka u tfó t cề  iỵ shkf, tỈ  cề  vŨ fðg, tỈ  cề  `mk `ỗh tka kfka n` tka
`f n c h.

Vỗ` kf if kka iợ shkf ` g 7 `ằ p mka T. `fhcmkhs 
cƠ Ỡ ka
`fhcmkhs   ifh tfgy ėởh sỗ  cƠỠ 
ka
mka iỵ shkf trìk `øka nỘt tr Ứka vẮ t `f ỡ  ifôka ėởh kf Ắ k tf ắy tỈ  cề  iỵ shkf ` ỡg 7
` ằ p mk
mkaa ifh tf Ạ  1 ` ằ p mk
mkaa cê `gm kf ắt (72,7%). ZfƠƧka trãkf tƠƧka qugk fỐ h quy
 pfhh tuy
 pf
tu yẽk tỵkf cê y > :,842ck(x) + 8,2?7? v ộ h fề  s ỗ  tƠƧka qugk R > :,06 (R 3 :,?)

tf ẽ f
 fhhềk nỗh tƠƧka qugk ifôka `fằ t ah ửg sỗ  cƠ
cƠỠ 
Ỡ ka
ka mka T. `fhcmkhs 
`fhcmkhs   vê tỈ  cề iỵ shkf
` ỡg 7 `ằ p (y).
( y).  KfƠ
 KfƠka
ka tỈ  c ề vŨ fðg `ỡg 7 `p vờ
v ờ t c `mk `ỗh ` g 7 `ằ p mka
m ka ifh tf Ạ 0
` ằ p mka cê `gm kf ắt (4,4%9 20,2%). Pỗ  cƠỠ ka
ka mka T. `fhcmkhs (x)
`fhcmkhs  (x) vê t Ỉ  cề  vŨ fðg
` ỡg 7 `ằ p mka (y) `ð nỗh tƠƧka qugk  `f ằt `f Ế  ėƠỠ ` tf Ề   fh ềk qug pfƠƧka trãkf

tƠƧka qugk fỐh quy y > 2,4:77ck(x) + :,84209 v ộ h fề   sỗ  tƠƧka qugk fỐh quy R >
:,10 R ;:,?). Nỗh tƠƧka qugk ifôka `fằ t ah
a hửg x ( s ỗ  cƠỠ ka
ka mka T. `fhcmkhs)
`fhcmkhs) vê y (
tỈ  cề  `mk `ỗh `g 7 `p) ` tf fh k qug pfƠƧka trãkf tƠƧka qugk fỐh quy y >
1,??80ck(x) + ?,158 `ð f ề s ỗ  tƠƧka qugk R > :,41 (R3 :,?) . KfƠ vẮ y, tỈ c ề iỵ shkf
` ỡg 7 ` ằ p mka
m ka ifh tf Ạ  1 `ằ p mka
m ka cê `gm kf ắt. KfƠka tỈ  c ề vŨ fðg vờ t c `mk `ỗh ` g
7 ` p mka
m ka ifh tf Ạ 0 ` ằ p mka
m ka cê `gm kf t.


Vỗ` kf tuh vt `f tr ka sâu ėữ ` tfâk nỵg 4 v ầ`f @. tunhdh`mstgc
tunhdh`mstgchs
hs tfỵ`f
 tfỵ`f
fỠ  p `fm mk
mkaa T. `fhcmkhs 
`fhcmkhs   iỵ shkf trmka ėhệu ih ềk `ð s ỷ  c ỷg `f Ỏk vẮt `f ỡ. Tr Ứka sâu

ėữ ` tfâk nỵg 4 v ầ`f @. tunhdh`mstgchs t
tunhdh`mstgchs  tuuởh 7 cê tfỵ`f f Ỡ  p kf ắ t `fm mka T. `fhcmkhs 
`fhcmkhs 
iỵ shkf `ð t Ỉ  cề  iỵ shkf (72,7%)9 t Ỉ  cề   vŨ fðg (0,4%)9 tỈ  c`mk `ỗh (77,8%) cờ `gm

ka sõu ` tfõk nợg @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs   7 kaêy tu ởh `ð t Ỉ  cề   iỵ shkf `gm
kf ắt. Tr Ứka
kf ắt trmka ėhệ u ih ề k `ð sỷ   cỷg `f Ỏk vẮt `f ỡ  (8 %). KfƠ vẮ y, ifh tfẠ   1 `ằ p mka iỵ

Ứka sâu ėữ ` tfâk nỵg `ð t Ỉ  cề iỵ shkf ` ỡg 7 `ằ p mka (72,7%
shkf trìk tr Ứka
(72 ,7%)9
)9 tỈ  cề  vŨ
fðg ` ỡg 7 `p mka (0,
(0,4%)
4%)99 t c`mk `ỗh ` g 7 ` ằ p mka (77,8%
(77 ,8%)) r ắt tf ắ p. Uã v Ắy,
`fhcmkhs ifôka ` if kka ih n smỗt vờ duy tró qu ạk tf Ề  trmka ėhệu ih ềk
mka T. `fhcmkhs ifơka
tỷ kfhìk.


hv
Mka T. `fhcmkhs
`fhcmkhs trka
ka tfờkf pfỗ v v tr Ứka vŨ fðg rg kamêh. Pgu ifh vŨ
fðg mka fmầt ėỘka kfgkf kf Ẹk, mka ėỷ` `ð tfỀ  ahgm pf h kagy k u ap mka `ỗh.
`ỗh .

Pgu mka `ỗh tón vt `f tr
t rka. Mka `ỗh T. `fhcmkhs
`fhcmkhs sgu ifh v fg ` tfỀ 
iỵ shkf trmka vịka 24f. T Ỉ c ề  iỵ shkf t Ắ p truka
tru ka `gm kf ắ t cê t 6 7:f
7:f sỗka. Mka T.
`fhcmkhs ` tf iợ shkf ờ   bắt i Ự  vỉ  trỵ kêm trìk tr Ứka
`fhcmkhs 
Ứka sâu ėữ ` tfâk nỵg @.
tunhdh`mstgchs b
tunhdh`mstgchs
 b ặka vịh ėẹ  tr Ứka.

v


 


NỤ@ CỤ
CỤ@
Trgka tỷg .........................
.......................................
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
.................
... h
CồH @ẢN ƪK ............
..........................
...........................
...........................
...........................
..........................
..........................
...........................
.....................
....... hh
TÐN TẫT............
.........................
...........................
...........................
..........................
...........................
...........................
...........................

..........................
............ hhh
NỤ@ CỤ@ ..........................
........................................
...........................
...........................
...........................
..........................
...........................
.........................vh
...........vh
DGKF PÇ@F BẢ KA.........................
.......................................
...........................
...........................
...........................
..........................
.......................
..........x

DGKF PÇ@F ĚỒ TFỌ .............
...........................
...........................
..........................
...........................
...........................
..........................
..................xh
.....xh
DGKF PÇ@F FÃKF Ả KF .........................

......................................
...........................
...........................
...........................
.........................
........... xhh
DGKF PÇ@F @Fừ  UH
 UHẻT TẫT ..........................
.......................................
..........................
...........................
...........................
................. xhhh
Nớ Ěấ_ .............
..........................
...........................
...........................
..........................
...........................
...........................
...........................
...........................
............... 7

Ěằt vắk ėệ ............
.........................
...........................
...........................
..........................
...........................

...........................
...........................
...........................
............... 7
Nữ` ėỵ`f ............
.........................
...........................
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
.................
...0
Xìu `ạu ............
.........................
...........................
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
.................
... 0
Ahộ h fầk ėệ têh ..............
...........................
...........................
...........................

..........................
..........................
...........................
...........................
...................
......4
..........................
...........................
...........................
...........................
..........................
............?
@fƠƧka 7 TỔ KA W_GK TÊH CHễ_ .............
7.7 NỘt s ỗ kafhìk `Ứu v ệ tfêkf pfạk cmêh vê tãkf fãkf ây f ầh ` ỡg kfðn sâu ėữ` tfâk
nỵg

.........................
.......................................
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
.................
...?

7.2 NỘt sỗ  i ẽt quẠ  kafhìk `Ứu vệ  sâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs 
Fgnpsmk (Copfhdmptorg< Zyrgchdgo) ...................

................................
..........................
..........................
...........................
......................
........ 8
7.2.7 Zfâk bỗ vê ėằ` ėhỀn ây fầh `ỡg sâu ėữ` tfâk nỵg 4 v`f @fhcm tunhdh`mstgchs
tunhdh`mstgchs..8
tunhdh`mstgchs............7:
7.2.2 Nt s` hn fókf tfỗh `g sõu ėữ` tfâk 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
7.2.0. NỘt sỗ ėằ` ėhỀn shkf fỎ` `ỡg sâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs ....72
vh


 

7.0 NỘt sỗ  kafhìk ` Ứu vệ  tfhìk ėỉ`f `ỡg sâu ėữ` tfâk nỵg 4 v ầ`f @fhcm
tunhdh`mstgchs Fgnps
Fgnpsmk
mk (Cophdmp
(Cop hdmptorg<
torg< Zyrgc
Zyrgchdgo
hdgo)) ..................
...............................
...........................
......................
........74
7.0.7 Tfêkf pfạk `ơk trøka iỵ shkf sâu ėữ` tfâk nỵg 4 v ầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 

tunhdh`mstgchs . 74
7.0.2. NỘt s ỗ kafhìk `Ứu v ệ nỘt s ỗ cmêh `ơk trøka iỵ shkf ` ỡg sâu ėữ` tfâk nỵg @fhcm
tunhdh`mstgchs .............
...........................
...........................
...........................
...........................
..........................
..........................
...........................
....................
......7?
7.0.2.7. Mka @mtoshg ecgvhpos 
ecgvhpos @gnormk (Fynokmptorg< Brg`mkhdgo) ...................
...........................
........7?
7.0.2.2 Mka Tocokmnus bokoeh`oks 
bokoeh`oks \ofktkor (Fynokmptorg< P`ochmkhdgo) ............
..................
......75
7.0.2.0 Mka kfọ Totrgsth`fus fmwgrdh 
fmwgrdh Mcchee (Fynokmptorg7.4

Ahộ h

tfhều

`fuka


vệ 

ahỗka

mka

iỵ

shkf

Trh`fmargnng

(Fynokmpto
(Fyn
okmptorgrgh`fmargnn
rgnngthdgo
gthdgo)) .......................
............ ......................
......................
......................
......................
......................
..............
... 76
7.4.7 Tfêkf pfạk cmêh vê pfâk bỗ `ỡg kfðn mka iỵ shkf tr Ứka Trh`fmargnngthdgo....
........
.......
... 76


7.4.2 ` hn fókf tfỗh, shkf f ` `g nỘt sỗ  cmêh mka iỵ shkf tfu Ộ` fỎ 
Trh`fm
Trh
`fmarg
argnngt
nngthdg
hdgoo ............
.........................
..........................
...........................
...........................
..........................
..........................
........................
........... 78
7.4.2.7 Mka Trh`fmargnng ngxg`gchh 
ngxg`gchh  (Fynokmptorg< Trh`fmargnngthdgo) ....
.......
.......78
7.4.2.2 Mka Trh`fmargnng bg`trgo 
bg`trgo ( Fynokmptorg< Trh`fmargnngthdgo) ..................
..................2:
lgpmkh`un (Fynokmptorg< trh`fmargnngthdgo) ...............27
7.4.2.0 Mka Trh`fmargnng lgpmkh`un 
7.? NỘt sỗ i ẽt quẠ kafhìk `Ứu vệ mka nật ėọ Trh`fmarnng `fhcmkhs..............
`fhcmkhs ..........................
............20
7.?.7 NỘt sỗ i ẽt quẠ kafhìk `Ứu kƠộ ` kamêh vệ mka Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs ..............20

`fhcmkhs iỵ shkf
7.?.7.7 NỘt sỗ  i ẽt quẠ kafhìk `Ứu kƠộ ` kamêh vệ mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`orogcoccg Mchvhor (Cophdmptorg< Aoco`fhhdgo) .....................
tr Ứka kăh tfð` Phtmtrmag `orogcoccg 
.....................20
7.?.7.2. NỘt s ỗ i ẽt qu Ạ kafhìk `Ứu kƠộ ` kamêh vệ mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf
tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg @fhcm hkeus`gtoccus 
hkeus`gtoccus (Cophdmptorg< Zyrgchdgo) .......................
...........................
....20
7.?.2. NỘt sỗ i ẽt quẠ kafhìk `Ứu trmka kƠộ ` vệ mka Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs .............
............. 2?

vhh


 

7.?.2.7 NỘt sỗ  i ẽt quẠ kafhìk `Ứu trmka kƠộ ` vệ mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf
tr Ứka kăh aầm @mr`yrg `opfgcmkh`g 
`opfgcmkh`g Ptghk ( Cophdmptorg< Zyrgchdgo) ..........................
..........................2?
7.?.2.2 NỘt sỗ  i ẽt quẠ kafhìk `Ứu trmka kƠộ ` vệ mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf
tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg......................

...................................
...........................
...........................
...........................
...........................
.......................
..........25

@fƠƧka 2< UảT CHễ_ ZFƢƪKA ZFÇZ KAFHÌK @Ủ _ ..........................
.....................................
...........28
2.7 TfỞh ahgk vê ėỉg ėhỀn kafhìk `u .............
...........................
...........................
..........................
...........................
......................
........28
2.2 Ut chu vờ pfka pfỗp kafhỡk `u............
.........................
..........................
..........................
...........................
....................
......28
2.2.7 Ut chu kafhỡk `u..............
u...........................
..........................
..........................
...........................

...........................
...........................
................ 28

2.2.2. Zfka pfỗp kafhỡk `u< ..............
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
.................
....28
p vờ kfâk kh sâu ėữ
2.2.2.7 Tfu tf
` tfâk nỵg @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs. .........................
......................... 28
2.2.2.2 Tfu tfẮ p vê kfâk kh kăh aầm ..........................
.......................................
..........................
...........................
....................
......07
2.2.2.0 Kfâk kh mka nật ėọ Trh`fmargnng `fhcmkhs trmka pfịka tfỵ kafhền..........00
2.2.2.4 Tfỵ kafhn xỗ` kf vũka h `g mka Trh`fmargnng `fhcmkhs
`fhcmkhs iợ shkf tr Ứka

sâu ėữ` tfâk nỵg @fhcm tunhdh`mstgchs .............
...........................
...........................

..........................
...........................
......................
........04
`fhcmkhs trìk tr Ứka
Ứka sâu `
2.2.2.? Ifm sỗt if kka iợ shkf `g mka Trh`fmargnng `fhcmkhs trìk
tfâk nỵg @fhcm tunhdh`mstgchs ifh tfgy ėởh sỗ cƠỠ ka
ka mka iỵ shkf trìk `øka n Ột sỗ cƠỠ ka
ka
tr Ứka vẮt `fỡ ............
.........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........................
...........................
......................
........0?
2.2.2.5 Tfỵ kafhn xỗ` kf tuh vt `f tfợ`f fp `fm 7 `ằ p mka Trh`fmargnng
`fhcmkhs   iỵ shkf tr Ứka
`fhcmkhs
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs trmka ėhệu ihềk
ifôka `ð sỷ cỷg `fỎk vt `f .............
..........................
...........................
...........................
...........................
...........................

.....................
........05
2.2.2.1 Tfợ kafhn xỗ` kf tuh vt `ftfợ`f fỠ  p `fm mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ
shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg 4 v ầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs trmka ėhệu ihềk `ð sỷ cỷg `fỎk
vẮt `f .........................
.......................................
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
................ 01
2.2.2.6 Tfợ kafhn xỗ` kf ifkka shkf sk `ỡg mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg @fhcm tunhdh`mstgchs ............
tr Ứka
..........................
...........................
...........................
..........................
............06
vhhh


 


2.2.2.8 Nơ tẠ tẮ p tỵkf iỵ shkf `ỡg mka Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs ..........................
....................................
.......... 06

2.2.2.7: Zfka pfỗp xcợ schu .........................
......................................
...........................
...........................
...........................
................ 06
@fka 0 IT W_Uấ TFM C_K ............
.........................
..........................
...........................
...........................
.................
....08
0.7 Vỗ` kf vũka h ` g mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg
`fhcmkhs iỵ shkf tr Ứka
@fhcm tunhdh`mstgchs .............
..........................
..........................
...........................
...........................
..........................
..........................
........................
...........08

0.2 Ifm sỗt if kka iợ shkf `g mka Trh`fmargnng `fhcmkhstrỡk
`fhcmkhstrỡk tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk
nỵg @fhcm tunhdh`mstgchs ifh tfgy ėởh s ỗ  cƠỠ ka
ka mka iỵ shkf trìk `øka n Ột s ỗ  cƠỠ ka
ka v Ắt
`fỡ ifôka ėởh ............
..........................
...........................
...........................
...........................
..........................
..........................
...........................
....................
......4:
0.0 Ảkf fƠờ ka
ka sỗ cƠỠ ka
ka mka Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs ėẽk tỈ cề iỵ shkf `ỡg nỘt `ằ p mka
trìk tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs ..........................
........................................
....................
......45
0.4 Tuởh vẮt `f ỡ  tfỵ`f fỠ  p `fm mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs  iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ`
tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs trmka ėhệu ih

i hề k ifôka `ð s ỷ c ỷg `f
` fỎk v Ắt ``ffỡ
 

.........................
.......................................
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
................ ?0

0.? Tuởh vẮt `fỡ  tfỵ`f f Ỡ  p `fm mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs  iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ`
tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs trmka ėhệu ih ềk `ð sỷ cỷg `f Ỏk v Ắt `f ỡ .........?1
0.5 IfẠ kĀka shkf sẠk `ỡg mka Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs .........................
.......................................
......................
........?6
0.1 TẮ p tỵkf iỵ shkf `ỡg mka nật ėọ  Trh`fmargnng `fhcmkhs trìk
`fhcmkhs trìk tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk
nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs ..............
...........................
..........................
..........................

...........................
...........................
.................
....?8
I ẻT C_ảK UÊ ĚỊ KAFỌ ............
.........................
..........................
...........................
...........................
...........................
..........................
............57
I ẽt cuẮk ............
.........................
...........................
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
................57

Ěệ kafỉ  .........................
.......................................
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................

...........................
................ 50
TÊH CHễ_ TFGN IFẢM .........................
......................................
..........................
...........................
...........................
...........................
................ 54
ZFỤ CỤ@ .........................
.......................................
...........................
..........................
...........................
...........................
...........................
..........................
............1:

hx
DGKF Pầ@F B
BKA
`fhcmkhs iợ shkf trka
ka sõu ` tfõk nợg 4 v ầ`f
BẠ ka 0.7 I ẽt qu Ạ  vòka ėỞ h mka T. `fhcmkhsiợ
@. tunhdh`mstgchs ..............

...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
..........................
..........................
.............08
Bka 0.2 It qutciỵ shkf `g mka T. `fhcmkhsv
`fhcmkhsvh scka
ka `p mka ifỗ` kfgu....
kfgu....4:
Bka 0.0 It quẠ tỈ cề vŨ fðg `ỡg mka T. `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfõk nợg .......42
Bka 0.4 It qutc`mk `ỗh `g mka T. `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg ...... 44
`fhcmkhs  ifh iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ ` tfâk nỵg
BẠka 0.? TỈ c ề  iỵ shkf ` ỡg 7 `ằ p mka T. `fhcmkhs ifh
4 v ầ`f @. tunhdh`mstgchs .............
..........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
................ 45


Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg
BẠka 0.5 TỈ c ề   vŨ fðg `ỡg 7 `ằ p mka T. `fhcmkhs ifh
`fhcmkhs  ifh iỵ shkf tr Ứka
4 v ầ`f @. tunhdh`mstgchs .............
..........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
................ 46
B ka 0.1 Tc `mk `ỗh ` g 7 `ằ p mka
m ka T. `fhcmkhs ifh
`fhcmkhs ifh iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg
4 v ầ`f @. tunhdh`mstgchs .............
..........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
................ ?:
BẠka 0.6 I ẽt qu Ạ  tỈ  cề iỵ shkf 7 ` ằ p mka `ỡg mka T. `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs  iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ `
tfâk nỵg 4 vầ `f @.tunhdh`mstgchs ............
.........................
..........................
...........................

...........................
...........................
................ ?0
BẠka 0.8 I ẽt qu Ạ  t Ỉ c ề  vŨ fðg `ỡg mka T. `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ ` tfâk nỵg 4
vầ`f @. tunhdh`mstgchs .............
...........................
...........................
..........................
...........................
...........................
..........................
.................
....?4
B ka 0.7: Tc `mk `ỗh ` g mka T. `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg 4 v ầ`f
@. tunhdh`mstgchs ..............
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
..........................
..........................
.............??
BẠ ka 0.77 I ẽ t qu Ạ tu ởh vẮt `f ỡ  sâu ėữ` tfâk @. tunhdh`mstgchs tfỵ`f
tunhdh`mstgchs  tfỵ`f f Ỡp ėỀ  mka T.
`fhcmkhs  iỵ shkf trmka ėhệ u ih ềk `ð sỷ c ỷg v Ắt ``ffỡ..............

`fhcmkhs
...........................
...........................
..........................
............?1
BẠka 0.72 I ẽt qu Ạ tfom dÿh ifẠ  kĀka shkf sẠk ` ỡg 7 `ằ p mka T. `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf tr Ứka

sâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @. tukhdh`mstgchs ............
.........................
..........................
...........................
...........................
.................
....?6

x
DGKF Pầ@F TF
TF
tf0.7 It qutciợ shkf `g `ỗ` `p mka ifỗ` kfgu ............
..........................
...........................
.................
....47
tf0.2 It qutcv fg `g mka T. `fhcmkhs
`fhcmkhsifh tfgy h scka

ka `p mka ......40
tf0.0 It qutc`mk `ỗh ifh tfgy ėởh sỗ cƠỠ ka
ka mka T. `fhcmkhs..............
`fhcmkhs ..........................
............4?
ĚỐ tfỉ 0.4 Ảkf fƠờ ka
ka `ỡg sỗ cƠỠka mka iỵ shkf ėẽ k tỈ cề iỵ shkf ...............
............................
...................
......41
ĚỐ tfỉ 0.? Ảkf fƠờ ka
ka ` ỡg s ỗ ` ằ p mka
m ka T. `fhcmkhs 
`fhcmkhs  k t c v fg..........................
..........................48
tf0.5 It qutc`mk `ỗh `g 7 `ằp mka ifh tfgy ėởh sỗ cƠỠ ka
ka mka T. `fhcmkhs 
`fhcmkhs ...?7 

xh


 

DGKF PÇ@F FÃKF ẢKF
Fãkf 7.7 Mka @. ecgvheos ............
..........................
...........................
..........................
...........................

...........................
..........................
.................
....7?
Fãkf 7.2 Mka T. bokoeh`hoks .............
..........................
...........................
...........................
...........................
...........................
.......................
..........75
Fãkf 7.0 Mka kfọ T. fmwgrdh .............
..........................
...........................
...........................
...........................
...........................
.....................
........71
Fãkf 7.4 Mka T. bg`trgo ............
..........................
...........................
..........................
...........................
...........................
..........................
.................
....2:
Fãkf 7.? Mka T. lgpmkh`un ............

.........................
..........................
...........................
...........................
...........................
..........................
............27
Fãkf 2.7 Tfu tfẮ p kauỐk sâu ėữ` tfâk nỵg kamêh tỷ kfhìk .......................
.....................................
....................
...... 0:
Fãkf 2.2 Kfâk kauỐk sâu ėữ` tfâk nỵg @. tunhdh`mstgchs trmka
tunhdh`mstgchs trmka pfịka tfỵ kafhền .....0:
Fãkf 2.0 FỘ p kfỷg cƠu ahử kfỘka sâu ėữ` tfâk nỵg @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs ........................
........................07
Fãkf 2.4 CỐka ėẹ tr Ứka `ỡg kăh trƠờ ka
ka tfêkf @. tunhdh`mstgchs ............
.........................
.....................
........07
Fãkf 2.? Kfâk kh kăh aầm trmka tføka ahắy G4. ..........................
.......................................
...........................
................ 02
Fãkf 2.5 Tfu kaêh vê tr Ứka kaêh aầm kfâk kauỐk ..........................
........................................
...........................
.................
....02

Fãkf 2.1 Kfâk kauỐk mka nật ėọ trìk tr Ứka kăh aầm ..........................
........................................
........................
..........00
Fãkf 2.6 Kfâk kauỐk mka nt T.`fhcmkhs ..............
...........................
...........................
...........................
.......................
..........04
Fókf 2.8 Tfợ kafhn xỗ` kf kf fka
ka `ỡg sỗ cƠỠ ka
ka mka T. `fhcmkhs 
`fhcmkhs ėẽk tỈ cề iỵ shkf
...........................
.............
...........................
...........................
...........................
..........................
..........................
...........................
...........................
...........................
................ 0?
Fãkf 2.7: Tfỵ kafhn xỗ` kf tuh vt `ftfợ`f fp trmka hu ihk ifôka `ð sỷ cỷg
`fỎk vẮt `fỡ .............
..........................
...........................
...........................

...........................
...........................
..........................
...........................
......................
........01
Fãkf 0.7 Tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfõk nợg biợ shkf .............
..........................
...........................
...........................
...........................
................ 44
Fókf 0.2 Mka `ỗh dứka râu dị tãn v ỉ trỵ ėẹ tr Ứka ............
.........................
...........................
...........................
...................
......?8
`fhcmkhs ėgka iỵ shkf trỨka sâu ėữ` tfâk nỵg @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs ......... 5:
Fãkf 0.0 Mka T. `fhcmkhs 

xhh
DGKF Pầ@F @F
@FUH

UHT T
T T
MIP< Mka iợ shkf
BUTU< Bm vtf` vẮt
 KT< kafhền tfỨ`
Tp< Tfêkf pfỗ 
TB< truka bãkf

PD< ėỘ cề`f `fuẨk
@tv< `Ộka tỗ` vhỡk

xhhh


 

Nớ  Ěấ
_
Ěấ_
Ěằtt vắk
Ěằ
vắk ėệ 
 KĀn 2:74
2:7 4   sâu ėữ` tfâk 4 v ầ `f ėạ u kâu @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs  Fgnpsmk
(Cophdmptorg< Zyrgchdgo) cạk ėạu thìk xân kf Ắ p vêm Uh ềt Kgn. Tfom bỗm `ỗm n h

õy `g sKụka
Kụka kafh p vờ Zfỗ
Zfỗtt trh k Kụka tfụk tkf Tõy Khkf tfỗka 8/2:74 tfã

ėà `ð ?:5?,47 fo`tg nỵg sậ p tfu
tf u fm ầ `f ėà  bỉ  kfh
kf hỏn sâu ėữ ` tfâk nỵg 4 v ầ`f ėạu
tunhdh`mstgchs . Trmka ėð `ð 02 fo`tg  bỉ kf
kâu @fhcm tunhdh`mstgchs.
 kfhhỏn k ằka trìk ?:%, 424 fo`tg
 bỉ  kfh ỏn kằka ờ   nỨ` 27  ‐   ?:%, (Uh ề k kafhỡk ` u nợg ka,
ka, 2:74). Tfỗka
7:/2:74, sKụka
Kụka kafh p vờ Zfỗt
Zfỗ t trh k Kụka tfụk tkf Tây Khkf ėà `ơka bỗ  dỉ`f
tunhdh`mstgchs..
fầh nỵg cê dm sâu ėữ ` tfâk @fhcm tunhdh`mstgchs
tunhdh`mstgchs ėgka
Fhềk kgy, vhề` pfòka tr ứ sâu ėữ` tfâk 4 vầ`f ėạu kâu @fhcm tunhdh`mstgchs 
aằ p pfẠh kfhệu ifð ifĀk  vã ėây cê nỘt cmêh sâu nộ h xuắt fhềk vờ if kka bứka pfỗt
d`f kfgkf. ka tfh,h, `õy nợg cỗ nt `õy tfõn `gkf trka dờy, `õy `gm, dhk tỵ`f cộ kk,,

cƠu aỗ` kfhệu kĀn, `Ƨ `ắu nỵg pfỨ` t ầp, ėỉg fãkf tr Ốka
Ốka nỵg ėg dầka vê sâu ėữ` tfõk
tfka
ka k kp kfhu b pfk ifỗ` kfgu, aõy ifð ifĀk  ifh pfuk tfuỗ`, ifh tfuỗ`
xân kfẮ p, th
t hẽp xü` vê aây ėỘ` ėỗh vộh kfðn sâu ėữ` tfâk nỵg kêy (@gm Gkf ĚƠƧka,
2:74). Pâu ėữ` tfâk 4 vầ`f ėạu kâu @fhcm tunhdh`mstgchs `ð
tunhdh`mstgchs `ð ifẠ kĀka cên `fẽt `ây `mk
vê aây tfhềt fầh 7::% kĀka suắt. Nốh `ây nỵg bỉ  fầh `ð ?:  ‐  1:
  1: `mk sâu. Tfom @gm

Gkf ĚƠƧka (2:74), ifẠ  kĀka aây  fầh `ỡg cmêh sâu @fhcm tunhdh`mstgchs 

tunhdh`mstgchs  ėầt kf hn
vờm `ỗ` tfỗka nứg ng, ttfỗka 5 k tfỗka 6 fka kn. Fhk kgy, bhp pfỗp quk cợ
`fợkf sõu ėữ` tfâk nỵg 4 v ầ`f ėƠỠ ` sỮ  dữka r Ộka rh cờ bhk pfỗp fg f`. Kfka
bhk pfỗp kờy rt if ỗp dka h vh cmờh sõu ` tfõk nợg, dm ėg sỗ sâu kmk ây f ầh
kặn sâu bìk trmka tfâk `ây ifh `ây nỵg ėà cộ k.
k. Uhề` pfuk tfuỗ` v ộh `ƠỞka ėỘ vê chệu

cƠỠ ka
ka `gm, dhềk tỵ`f r Ộka
Ộka ifơka ėầt fhều quẠ `gm nê `ịk ahẽt `fẽt tfhìk ėỉ`f, ây nt `õk
bka shkf tfỗh, kf fka k s` ifo `g kaƠỞ h kôka dâk vê cên ô kfhỏn nôh trƠỞ ka.
ka.
7


 

Trìk tfẽ  ah
 a hộh ėà `ð kfh ệu tfêkf t ỷu trmka pfịka tr ứ  sâu ėữ ` tfâk nỵg @fhcm
tunhdh`mstgchs b
tunhdh`mstgchs
 b ka `ụk trứka iợ shkf. @ỗ` cmờh Trh`fmargnng
Trh`fmargnng ` `mh cê nỘt
trmka kfử ka mka iỵ shkf qugk tr Ỏka kft trmka fk 7:: kn qug (Pnhtf, 7885).
Trh`fmargnngi
Trh`fmargnng
ihh n smỗt fh ều qu Ạ kf
 k fắ t sâu f ầh tfuỘ` bC ophdmptorg ` bh t `fm

`ỗ` sõu ` tfõk nợg (Not`gceo vê Brokhoro, 78589 Kgagrigtth vê Kgagrglg, 7811).

ớ  Ěêh Cmgk, tfom @foka (7884), mka nật ėọ   Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs   Hsfhh
(Fynokmptorg< Trh`fmargnngthdgo) cê qugk tr Ỏka vê pf ở b
 bhhẽk kf ắ t, ihn smỗt sõu
fh tfu` b Cophdmptorg, trmka fh u qu ih n smỗt `gm kf t trỡk `ỗ` cmờh sõu

` tfõk nợg. Trh`fmarg
Trh`fmargnng
nng `fhcmkhs
`fhcmkhs ` s dka ih n smỗt `ỗ` cmờh sõu
fh trỡk kfhu cmờh `õy trka
ka ifỗ` kfgu kf kaụ, bụka, rgu vờ trỗh `õy i t 2:

kn qug . Rgehquo (2::1) vê \hg (2::1), Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs   ėà ` s dka
tfờkf `ụka ih n smỗt sõu ` tfâk nỵg.
Tầh Uhềt Kgn, vắk ėệ kafhìk `Ứu vệ mka nật ėọ Trh`fmargnng
Trh`fmargnng b
 bật u tkn
7814, kfka vh` ỗp dka `fỹka kamờh ka `fn ộh ėƠỠ ` kafhìk `Ứu ` ữ tf Ề  vêh kĀn
aạk ėây. Uhềk BUTU ėà kfâk kuôh vê tfẠ  tfêkf `ôka mka nật ėọ  kamêh ėỐka ėỀ  tr ứ 
kfhệu cmầh sâu trìk cüg (Zfần UĀk Cạn,7886). Kamêh rg `ịk `ð kfhệu `ơka trãkf
Trh`fmargnng   ėỀ  pfịka tr ứ  sâu xgkf trìk `ây
kafhìk `Ứu vệ  sỮ  dữka mka nật ėọ  Trh`fmargnng
 bơka ờ  Truka
  Truka tân kafhìk ` Ứu `ây Bơka Kfg Fỗ, tr ứ  sâu ėữ` tfâk nỵg Uh
Uh k kafhỡk
`u nợg ka
ka Bk @ỗt vờ kfh u `ôka trãkf ờ   Uhềk shkf fỎ`, Uhềk Ifmg FỎ` Kôka
 Kafhề p Uh ềt Kgn. @gm Gkf ĚƠƧka  (2:74) ėà `ð nỘt s ỗ kafhìk `Ứu `fm bhẽt mka nật


ėọ  Trh`fmargnng sp. (Fynokmptorg< Trh`fmargnngthdgo), mka ièk tr ậka @mtoshg
 ecgvhpos   @gnormk (Fynokmptorg< Brg`mkhdgo), mka Totrgsth`fus
 ecgvhpos
Totrgsth`fus   sp. (Fynokmptorg<
Oucmpfhdgo), cờ `ỗ` cmờh tfhỡk `f rt ` fhu qutrmka ihn smỗt sõu ` tfõk nợg
@fhcm tunhdh`mstgchs.
tunhdh`mstgchs. Kfka `fm ėẽk kgy, `fƠg `ð nỘt kafhìk `Ứu kêm vệ  vhề` kfõk
nt s vờ pfka tfợ`f mka Trh`fmargnng `fhcmkhsih
`fhcmkhsih n smỗt sâu ėữ` tfâk nỵg 4 v ầ`f
@fhcm tunhdh`mstgchs.
tunhdh`mstgchs. Trìk `Ƨ sờ   ėð, ėệ têh kafhìk `Ứu< –Ěằ` ėhỀn
ėhỀn shkf fỎ
fỎ` `ỡg mka

ėọ  Trh`fmargnng `fhcmkhs Hsfhh (Fynokmptorg< Trh`fmargnngthdgo) iỵ shkf
nật ėọ 
Ứka sâu ėữ`
ėữ` tfâk 4 vầ
tr
trỨka
vầ`f @fhcm  tunhdh`mtgchs  Fgnpsmk (Cophdmptorg<
Zyrgchdgo)„ ėƠỠ ` tfỷ` fhềk.
2


 

Nữ` ėỵ`f 
ėỵ`f 

Ěệ têh kfặn `uka `ắ p s ỗ ch ều `Ƨ bẠk v ệ n Ột s ỗ  ėằ` ėhỀn shkf fỎ` ` ỡg mka nật
ėọ  Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs 
p pfạk bở suka `Ƨ sờ  ifmg
 ifmg fỎ` `fm kfửka kafhìk `Ứu thẽ p tfom9 ėỐka tfỞ h aðp pfạk
xây dỷka `Ƨ sờ   dử  chều ėỀ kfâk nẮt sỗ vê pfðka tfỵ`f Trh`fmargnng `fhcmkhstrmka
`fhcmkhstrmka
quk cỵ sõu ` tfõk 4 v`f u kõu @fhcm tunhdh`mstgchsvờ
tunhdh`mstgchsvờ kfhu cmờh sõu ` tfõk
nợg ifỗ`.

Xỡu `
`u
Vỗ` kf ėƠỠ ` vịka ėỞ h ` ỡg mka Trh`fmargnng
Trh`fmargnng   `fhcmkhs
`fhcmkhs iỵ
 iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ`
tfâk nỵg @fhcm tunhdh`mstgchs.
ka `ỡg sỗ  cƠỠ ka
ka mka Trh`fmargnng `fhcmkhs
`fhcmkhs iợ shkf
Vỗ` kf ` kf fka
trka
ka sõu ` tfõk nợg 4 v`f @fhcm tunhdh`mstgchs.

Vỗ` kf ` kf fka
ka s cƠỠ ka

ka mka Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs   ėẽ k tỈ c ề i
 iỵỵ
shkf `ỡg n Ột ` ằ p mka
m ka trìk
trì k tr 
t r Ứka
Ứka sâu ėữ ` tfâk nỵg 4 v ầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs

Vỗ` kf ` tu h vt `f tfợ`f f p ėỀ  7 `ằ p mka Trh`fmargnng `fhcmkhs 
`fhcmkhs 
iỵ shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs   trmka ėhệu ih ềk ifôka
`ð sỷ c ỷ g `f
` fỎk v Ắt `f
` f .

Vỗ` kf ` tu h v t `f tfợ`f fỠp ėỀ 7 ` ằ p mka
mk a Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ
shkf tr Ứka
Ứka sâu ėữ` tfâk 4 v ầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs  trmka ėhệu ihềk ` s cg `fk
vt `f .

Vỗ` kf ` if kka shkf sẠk `ỡg 7 `ằ p mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf
tr Ứka

Ứka sâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs.
tunhdh`mstgchs.
Nơ tẠ  ėƠỠ ` tẮ p tỵkf iỵ shkf `ỡg mka Trh`fmargnng `fhcmkhs iỵ
`fhcmkhs iỵ shkf tr Ứka sâu

ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs.
tunhdh`mstgchs.

0


 

Ahộ 
Ah
ộ h fầk
fầk ėệ têh
ėệ têh
Ěệ  têh ėƠỠ ` tf ỷ` fh ềk tầh pfịka tfỵ kafh ền `ơk trøka ` ỡg bỘ nơk BẠ m Uề 
Tf ỷ` vẮt, ifmg Kôka F Ỏ` trƠỞka Ěầh f` Kụka Cõn tfờkf pf F@fợ Nhkf, t
tfỗka 7:/2:7?  ‐  2/2:75.
 2/2:75. 

4


 

 7
@fƠƧka 7

@fƠƧka
TỔKA W_GK TÊH CHễ
CHễ_
7.7 NỘ
NỘt sỗ
sỗ kafhìk `Ứ 
`Ứ u vệ
vệ tfêkf pfạ
pfạk cmêh vê tãkf fãkf aây fầ
fầh `ỡ
` ỡg kfðn sâu ėữ`
ėữ`
tfâk nợg
Põu ` tfõk aõy fh trỡk nợg tfka ` ỗkf ahỗ cờ kfn sõu fh kauy
fhn. Põu ` tfõk nợg cờ `ỗ` cmờh `ỗkf v y tfu` fkaờh sỗka (Zyrgchdgo), f Ỏ kăh

ėữ` aố (@msshdgo) vê fỎ kăh ėìn (Km`tuhdgo) (Not`gceo, 7858). Tfêkf pf ạk sâu ėữ`
tfâk fầh nỵg bhẽk ėỘka r ắt cộk, tfgy h tứy tfu` vờm hu ihk shkf tfỗh ` ỡg tứka
vøka, tứka quỗ` ahg trìk tfẽ ahộ h (Ěố KaỎ` Dhề p, 2::2).
2::2 ).
Tfom Fhề p f Ộh i Ỹ tfu Ắt nỵg ėƠỞ ka
ka Wuỗ` t ẽ (HPP@T), sỗ cmêh sâu f ầh n ỵg ėƠỠ `
afh kfẮk ėẽk tf h hn tfỗka 2/7888 cờ 024 cmờh. Trmka b`ỗkf vy (Cophdmptorg)
tfu` cp `ụk trứka `fh n 0?,6%. Trmka b`ỗkf vy (Cophdmptorg), s cmờh fh cỗ
`fhn ifmka :,5% tka s cmờh9 48,1% cờ `ỗ` cmờh f h tfõk (HPP@T, 7888).
Tfom i ẽt quẠ  ėhệ u trg tfêkf pfạk sâu fầh ờ  Ngcgyshg
  Ngcgyshg tứ 781:  ‐  7816
  7816 `ỡg Chn

vê Zgk (786:), ėà afh kfẮk `ð ifmẠka 05: cmêh tfu Ộ` 86 fỎ `ôk trøka ây f ầh trìk

nỵg, kfƠka `fỈ  `ð 02 cmêh ` ỗkf ahỗ cờ aõy fh kka trỡk `õy nợg. Trmka s 05:
cmờh pfỗt fhk `,
`, ` 7:7 cmờh fh cỗ (`fhn 26% tka s cmờh pfỗt fh k)
tfuỘ` ? bỘ vê 01 fỎ `ơk trøka, 715 cmêh sâu `fỵ`f fỹt (`fh n 46,8% tka s cmờh
pfỗt fhk), ?6 cmêh `ôk trøka f ầh dƠộh ėắt (`fhẽn 75,7% tởka s cmờh pfỗt fhk)
tfu` 2: f`ụk trứka vờ 2? cmờh sõu ` tfõk (`fhn 1,:% tka scmờh pfỗt fhk).
Trmka s2? cmờh sõu ` tfõk nợg pfỗt fhk ` ợt kft ` 77 cmờh ` xỗ` kf

ka ėỗh vộ h `ây nỵg, `fh ẽn 04,4% tởka sỗ cmêh sâu fầh qugk tr Ỏka
cê sâu fầh qugk tr Ỏka
(77 cmêh trmka 02 cmờh aõy f h). @ũk k pfỗt fhềk `ð 72? cmêh `ơk trøka ây
fầh nỵg. Trmka ėð `ð 76 cmêh `ơk trøka ây fầh nỵg `fỡ  yẽu vê 27 cmêh aây f ầh tfỨ 
yẽu (Dgvhd, 78119 Auptg, 78?19 Fgnpsmk, 78649 Hssg`, 7847 vê Igngirhskg, 784:).
?
Hkdmkoshg tfụka bỗm ` t h 7:8 cmờh sõu aõy f ầh trìk nỵg (Doputy, 78?5).
@ịk ờ  Ěêh Cmgk, pfịka ihỀn dỉ`f tfỷ` v Ắt (785?), @foka (7884) ėà afh kfẮk `ð 250
cmêh `ơk trøka ây f ầh trìk nỵg.
Tfom @foka (7884) ėà afh kfẮ k kfðn sâu ėữ` tfâk `ð ? cmờh tfu ` b`ỗkf
vy tfka
ka xuyỡk xu t fhk ây fầh kằka `fm `ây nỵg cê sâu ėữ ` tfâk nãkf vêka
 Ou`msng s`fhstg`ogkg
s`fhstg`ogkg   (Copmdmptorg< Tmrtrh`hdgo), sâu ėữ` tfâk 4 vầ`f  Zrm`orgs
vokmsgtus   (Cophdmptorg< Zyrgchdgo), sâu ėữ` kaỎk P`hrpmpfgag khvoccg 
vokmsgtus
khvoccg  Egbrhahus


(Cophdmptorg< @rgnbhdgo), sâu ėữ` tfâk ? vầ`f @fhcm hkeus`gtoccus 
hkeus`gtoccus  (Cophdmptorg<
Zyrgchdgo) vê sõu ` tfõk nókf fka Posgnhg hkeoroks
hkeoroks (Cophdmptorg< Km`tuhdgo).

Tfỗh Cgk `ð ? cmêh sâu ėữ` tfâk ây fầh nỵg qugk tr Ỏka
Ỏka cê sâu ėữ` tfâk @. tunhdh`mstgchs,
tunhdh`mstgchs,
@. hkeus`gtoccus,
hkeus`gtoccus, @.
@.   sg``fgrhpfga
sg``fg rhpfgaus,
us, P. hkeoroks
hkeoroks vờ P`rhpmpfgag ox`orptgchs(Qhchgn
ox`orptgchs(Qhchgn
vờ `tv, 2:7:).

`ỗ` kƠộ ` trmka ifu vỷ` `fâu Ç xuka qugkf Uh ềt Kgn kfƠ Ấk ĚỘ,
Ngcgyshg, Ěêh Cmgk, Hkdmkoshg, sâu ėữ` tfâk nợg cuụk ` ỗkf ahỗ cờ h tka
ka
aõy fh kauy fhỀn kfắt. Tuy kfhìk, tfêkf pf ạk sâu fầh nợg vờ n` aõy fh rt
ifỗ` kfgu tuy tfu` vờm hu ihk shkf tfỗh t ka vứka, tka qu` ahg (Ěố  KaỎ`
Dhề p, 2::2).
2::2 ).
Tfom Pmcmnmk vê `tv (2:::) t ởka it,
t, `ỗ` cmờh sõu ` nn ` tfcờn ahn
ifmka 25,5?% nạn `ắ p 79 5,4% nạn ` ắ p 29 ifmẠka 21,7% nạn `ắ p 0 vê ifm Ạka
1?% nạn ` ắ p 4, cên ahẠn t ứ 22
 2 2  ‐   0:% kĀka suắt nỵg vê ifmẠka 72,?% fên cƠỠ ka
ka

ėƠỞ ka.
ặka, sâu ėữ` tfâk ? vầ`f @. hkeus`gtoccus 
ka. Gvgstfy vê Thwgrh (7865) `fm r ặka,
hkeus`gtoccus  cê
nỘt trmka kfửka cmêh aây fầh `fỡ yẽu. Cmêh sâu kêy `ð tfaõy fh nn ifmka t0:

1?%
1?% `ỗ`
`ỗ` vứka nợg ifỗ` kfgu vờ ` ifmka ?% s nn bcmờh sâu kêy aây f ầh
tfã tƠƧka ėƠƧka vộ h vhề` nắt ėh ifmẠka :,0? tắk ėƠỞ ka/fg.
ka/fg.
ớ Nodgk trmka vữ nỵg 7811  ‐   7816, tự  cề cðka nỵg b ỉ  fầh bờh sâu ėữ` tfâk
nãkf tỵn  Zfrgan
 Zfrgangtgo`h
gtgo`hgg `gstgkogo
`gstgk ogo   (Cophdmptorg< @msshdgo) tứ  71%  ‐   46% 
(Bmodhlmkm, 786:).

5


 

ớ Bgkacgdosf, i ẽt quẠ  ėhệ u trg `ỡg Gtgur vê `tv (2:70), f u ft `ỗ` g h n
hu trg u xuắt fhềk sâu ėữ` tfâk nỵg, trmka ėð cmêh `fhẽn Ơu tfẽ cê @. tunhdh`mstgchs,
tunhdh`mstgchs,
tự cề aây fầh `ỡg cmêh sâu ėữ` tfâk @. tunhdh`mstgchst
tunhdh`mstgchsth `ỗ` g hn t20%05%.
05%.
Kfn `fuyỡk

`fu yỡk ahg kafhỡk ` Ứu ` ỡg Ěêh Cmgk (@TN, 7857), ėà ėhệu trg ifm sỗt
tókf fókf sõu fh trỡk `ỗ` cmh `õy tr Ốka. I ẽt quẠ tfu ėƠỠ ` 4? cmêh `ơk trøka ây fầh

trìk `ây nỵg, trmka ėð `ð 5 cmêh sâu ėữ ` tfõk aõy fh `ỗ` ahgh mk shkf trka
ka ` g
`õy nỵg. Pâu ėữ` tfâk nãkf tỵn Z.
tỵn Z. `gstgkogo.
`gstgkogo. ây fầh cðka cê `fỡ yẽu, ờ  ahgh ėmầk cên
cðka, vƠƧk `gm, sâu kmk aây fầh `Ạ kaỎk nỵg. Pâu ėữ` tfâk nãkf vêka O.
vêka O. s`fhstg`ogkg
s`fhs tg`ogkg  
ây fầh `fỡ  yẽu trìk nạn nỵg, ifh tfu Ắk cỠ h sâu kmk ėữ` vêm ėỈkf shkf trƠờ ka
ka `ỡg
nỵg kmk. Pâu ėữ` tfâk ? vầ`f @. hkeus`gtoccus ây
hkeus`gtoccus ây fầh `fỡ  yẽu trìk cðka nỵg ờ  ahgh
  ahgh

ėmầk vƠƧk `gm, ėơh ifh ây fầh trìk nật n ạn. Pâu ėữ` tfâk 4 vầ`f
`f Z.
 Z. vokmsgtus
vok msgtus ây
 ây
fầh `fỡ  yẽu trìk cðka nỵg, `f Ốh kmk vê kaỎk `ây nỵg ờ   ahgh ėmầk vƠƧk `gm. Pâu ėữ`
tfâk nãkf tr ậka P`hrpmpfgag khvoccg Egbrh`hus (Cophdmptorg< @rgnbhdgo) ėữ` `fỡ 
yẽu vêm kaỎk nỵg, ifh nẮt ėỘ `gm ây fầh `Ạ trìk `ây nỵg kmk. Cmêh sâu ėữ` tfâk
hkeoroks, ây fầh `fỡ yẽu trìk cðka nỵg ờ  ahgh ėmầk vƠƧk `gm vê `fỐh kmk.
nãkf fỐka P. hkeoroks,
Kauyk Uk @n (7860) tfụka bỗm tfờkf pf k sõu fầh nỵg ờ  Uh
 Uh ềt Kgn cê r ắt


 pfmka pfü. Ěà afh kfẮ k `ð 722 cmêh `ôk trøka xu ắt fhềk trìk `ây nỵg. Trmka ėð bgm
aỐn 57 cmêh `ơk trøka ` xỗ` kf cờ aõy f h tr` thp trỡk nợg.
Tfom it qu h u trg `g `ỗ` tỗ` ah Cka Nhkf Ifụh (7850, 7886)9 Zfn
Bókf Wuyk vờ `ỗ` ` Ộka sỷ (788?) `fm tfắy ờ   Uhềt Kgn tfêkf pfạk `ôk trøka f ầh
nỵg `ð 21 cmêh trmka ėð kfðn sâu ėữ ` tfâk fầh nỵg `fỈ `ð 8 cmêh `fhẽn 00% tka s

`ỗ` cmờh xỗ` kf.
nh k B ` Uh ềt Kgn, `ð ? cmêh sâu ėữ` tfâk tfƠỞ ka
ka xuk xuắt fh
f hềk ây fầh
nỵg cê sâu ėữ` tfâk nãkf vêka O.
s`f hstg`ogkg,
g,   sâu ėữ` tfâk ? vầ`f @. hkeus`gtoccus,
hkeus`gtoccus,
vêka  O. s`fhstg`ogk
sâu ėữ` tfâk 4 v ầ`f
`f Z.
 Z. vokmsgtus
vokms gtus , sâu ėữ` ka Ỏk P. khvoccg 
khvoccg  vê sâu ėữ` tfâk nãkf fỐka
P. hkeoroks. Trmka ėð sâu ėữ` tfâk nãkf vêka, sâu ėữ ` tfâk nãkf 4 v ầ`f, sâu ėữ`
kaỎk cờ kfka cmờh pfỗt shkf aõy fh pf bhk kft (FỐ Ifậ` Tỵk vê `tv, 7862).

1


1
Truka tõn BUTU nhk Truka (788?) bỗm `ỗm rka, ifu
ifu vỷ` nhệk truka Uhềt
 Kgn, `ð 70 cmêh sâu fầh nỵg, trmka ėð `ð 4 cmêh sâu ėữ ` tfâk, bgm a Ốn sâu ėữ` tfâk
nãkf vêka  O. s`fhstg`ogkg
s`fhstg `ogkg , sâu ėữ` tfâk ? vầ`f @. hkeus`gtoccus, sâu ėữ` tfâk nỵg
 bỗk vầ`f Z.
`f Z. vokmsgtus
vokms gtus  vê sâu ėữ` tfâk nãkf tỵn Z.
tỵn Z. `gstgkogo
`gst gkogo..

ớ  Ěôka Kgn BỘ  Uhềt Kgn, tfêkf pfạk sâu ėữ` tfõk nợg b `ỗkf vy
(Cophdmptorg) bgm an ` 1 cmờh, tfu Ộ` 4 fỎ. Trmka ėð `ð 0 cmêh aây fầ h pfở  bhẽk
kfắt cê sâu ėữ` tfâk 4 v ầ`f @. sg``fgrhpfgaus, sâu ėữ` tfâk nãkf tỵn Z.
tỵn  Z. `gstgko
`gstgkogo
go  

vê sâu ėữ` tfâk nãkf fỐka P. hkeoroks.
hkeoroks. Cmêh sâu ėữ` tfâk 4 vầ`f @. sg``fgrhpfgaus 
sg``fgrhpfgaus 
`ð t ự cề `ây bỉ fầh cê `gm kf ắt (74,2%), thẽp ėẽk cê sâu ėữ ` tfâk nãkf tỵn Z.`gstg
tỵn  Z.`gstgkogo
kogo  

(6,?%), cmêh sâu ėữ` tfâk nãkf f Ốka P. hkeoroks(2,7%).
hkeoroks(2,7%). Trmka `ỗ` cmờh sõu ` tfõk
fh nợg kỡu trỡk ` 0 cmờh ` ỗkf ahỗ cờ kauy fhn kf ắt. Ěð cê sâu ėữ` tfâk
nãkf fỐka P. hkeoroks, sâu ėữ` tfâk nãkf tỵn Z. `gstgkogo 
`gstgkogo  vê sâu ėữ` tfâk 4 vầ`f

@. sg``fgrhpfgaus 
sg``fgrhpfgaus   (Ěố   Ka Ỏ` Dh ềp, 2::09 Ěố  Ka Ỏ` Dh ề p vê `tv,
`tv , 78619
786 19 @gm Gkf

ĚƠƧka vê `tv, 78869 UŨ Fử u F ầ kf vê `tv 788?9 Uh ềk Kafhìk `Ứu Nợg ka
ka Bk
@ỗt, 7888).

nh k Tõy Kgn B , kf
k fửka i ẽ t qu Ạ  ėhệ u trg t ứ 785: 7857 xỗ` kf `
4 cmờh sõu ` tfõk tfƠỞ ka
ka xuk ây f ầh nỵg. Bgm aỐn sâu ėữ` tfâk nãkf vêka
 O. s`fhstg`ogk
s`fh stg`ogkgg, sâu ėữ` tfâk 4 vầ`f
 Z. vokmsgtus
vokm sgtus , sâu ėữ` tfâk nãkf tr ậka P. khvoccg 
khvoccg 
`f Z.

vê sâu ėữ` tfâk nãkf f Ốka P. hkeoroks.
hkeoroks . Pâu ėữ ` tfâk nãkf tỵn Z.
`gs tgkogo
ogo vê
tỵn  Z. `gstgk
 vê sâu
hkeus`gtoccus   `fƠg tfắy xu ắ t fh ềk ờ   vøka nỵg Tây Kgn B Ộ 
ėữ ` tfâk ? vầ`f @. hkeus`gtoccus
(@TN, 7857).


Tfom @gm Gkf ĚƠƧka (:8/2:74), iẽt qu Ạ   ėỉ kf dgkf `ỡg vh ề k kafhìk `Ứu
nỵg ėƠỞka, cmêh sâu ėữ ` tfâk nỵg 4 v ầ`f nộ h kêy `ð tìk ifmg f Ỏ` cê @fhcm
tunhdh`mstgchs   Fgnpsmk tfuỘ` fỎ  Kăh sỗka (Zyrgchdgo), b `ỗkf v y
tunhdh`mstgchs
(Cophdmptorg) cờ cmờh fmờk tmêk n ộ h ờ   Uh ềt Kgn, cmêh sâu kêy ây f ầ h r ắt kafh ền
tr Ỏka, 7 `ây nỵg b ỉ f ầ h `ð tfỀ t ứ  ?  ‐   1 `mk ėẽ k ?:  ‐  5:
  5: `mk sâu kmk. Cmêh sõu kờy
` nt t cõu `ỗ` k` trka nợg xuka qugkf Uh t Kgn kf Tfỗh Cgk,
Nygkngr, k , Bgkacgdosf.


6

 

7.2 NỘ
NỘt sỗ  i ẽt quẠ
quẠ  kafhìk `Ứ 
`Ứ u vệ  sâu ėữ`
ėữ` tfâk nỵg 4 vầ
vầ`f @fhcm tunhdh`mstgchs 
Fgnpsmk (Copfhdmptorg< Zyrgchdgo)
7.2.7 Zfâk bỗ
bỗ  vê ėằ` ėhỀn
ėhỀn ây fầ
fầh `ỡg sâu ėữ`
ėữ` tfâk nỵg 4 vầ
vầ`f @fhcm
tunhdh`mstgchs


Tfom Bcoszyksih (781:), sâu ėữ` tfâk nỵg bỗk v ầ`f @. tunh`mstgchs cê
tunh`mstgchs cê cmêh sâu
fầh qugk tr Ỏka trmka ifu vỷ` Ěơka Kgn Ç vê Ěơka Zfh. Pâu ėữ` tfâk nỵg 4 vầ`f
@. tunhdh`mstgchs pfâk
tunhdh`mstgchs pfâk bỗ ờ  Ấk ĚỘ, Nygkngr vê Kopgc.  
Igrhn vê Hscgn (7811), kfẮk tfắy cmêh sâu ėữ` tfâk nỵg @. tunhdh`mstgchs cê
tunhdh`mstgchs cê nỘt
cmêh `ơk trøka ây fầh kafhìn tr Ỏka trìk nỵg ờ  Bgkacgdosf.
  Bgkacgdosf. Cmêh sâu kêy ây fầh bật

ėạu tứ `uỗh tfỗka 4 vờ iốm dờh k tfỗka 77, pfỗ fh nkf kft ttfỗka 5 k tfỗka 8.
tunhdh`mstgchscờ cmờh sõu fầh qugk tr Ỏka ờ  
Cmêh sâu ėữ` tfâk nỵg bỗk vầ`f @. tunhdh`mstgchscờ
vứka ụka B` Tfỗh Cgk (Pugsggrd vờ Gccsmpp, 2:::).
It qukafhỡk `u `g Phrhwgk (2::0), nt cmờh @. tunhdh`mstgchspfỗt
tunhdh`mstgchspfỗt trhk
`gm trmka `ỗ` tfỗka 7, tfỗka 2, tfỗka 0, tfỗka 4, tfỗka 5, tfỗka 1, tfỗka 6, vờ tfỗka 77.

Põu ` tfâk @. tunhdh`mstgchs ây
Ốka ėẽk tfu fmầ`f vê t ự c ề nỵg bỉ 
tunhdh`mstgchs ây fầh nỵg tứ ifh tr Ốka
fầh bờh cmêh sâu ėữ` tfâk @. tunhdh`mstgchs`gm
tunhdh`mstgchs`gm kft vờm tfỗka 6 cờ 72,41% vờ tf p kft
cờ tfỗka ahỡka vh tccờ 2,41% (Pfgsfh vờ `tv, 2:72).

Tfỗh Cgk, Zhtgisg vờ Zrg`fugbnmf (7868) bỗm `ỗm rka, cmờh @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs 
ây fầh trìk nỵg ờ   ahgh ėmầk vƠƧ k cðka, it qu ifm sỗt th `ỗ` fuyk Pgn @fui,
Pmka Zfh Kmka vê _ Tfmka, tỈkf Pupfgk Burh `fm tfắy tự cề aây fầh cạk cƠỠ t cê :,56%,
0,84% vê 7,86%. 


Pâu kmk sâu ėữ` tfâk nỵg @. tunhdh`mstgchs `ð
tunhdh`mstgchs `ð tẮ p tỵkf sỗka vê ây fầh t Ắ p tf Ề.
Nốh `ây nỵg bỉ  fầh `ð tứ  ?: ėẽk 5: `mk sâu kmk sâu ėữ ` tfâk nỵg @. tunhdh`mstgchs.
tunhdh`mstgchs.

Pâu ėữ` tfâk nỵg `ð if Ạ  kĀka ėữ` xuk qug 0  ‐   ? cðka nỵg vê Āk ft pf k tf t cka.
Põu k pfỗ cờn `õy bỉ   `fẽt ifơ kfgkf `fðka, `ð tfỀ ây tfhềt fầh 7::%. Nợg ahgh
ahgh
mk ?5
5 tfỗka tuh vờ n ifụka ifợ 1:6:% cờ hu ihk tfợ`f fp `fm sõu `
tunhdh`mstgchspfỗt shkf vê ây f ầh kafhìn tr Ỏka. NẮt sỗ sâu ėữ` tfõk nợg
tfõk nợg @. tunhdh`mstgchspfỗt


8@. tunhdh`mstgchs
tunhdh`mstgchs trỡk ka ruka bt u t tfỗka 0 vờ t kf `gm vờm tfỗka 5, 1 vờ

6 fêka kĀn. Pgu ėð, nẮt sỗ sâu ėữ` tfâk nỵg @. tunhdh`mstgchs b
tunhdh`mstgchs bật u ahn, tfp kft
vờm tfỗka 7 vờ tfỗka 2 kn sgu ( @gm Gkf ĚƠƧka, 2:74).
2: 74).  
fhcm
cm tun
tunhh dh `m
`mstg

stgchchss 
7.2.2 N
Nt ss` hn
hn fókf tfỗh `g
`g sõu `
` tfõk 4 v
v`f @ fh

Phrhwgk (2::0) bỗm `ỗm rka trka `g sõu @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs  ėẹ  tfêkf 2  ‐   0
fêka dỎ` trìk `Ạ fgh nt cỗ vờm bgk ỡn. Trka sõu @. tunhdh`mstgchs`
tunhdh`mstgchs` dka fókf bu
d` nờu vờka sỗka, trka sp k ` nờu ėọ  sẩn. Nốh tr Ứka sâu @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs 
dêh 7,?8 · :,:1 nn, r Ộka :,8 · :,77 nn. Truka bãkf nốh ở t tr 
r Ứka `ỡg sâu ėữ ` tfâk
@. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs  `ð 720,0 · 1:,68 tr Ứka. Tøy vêm kauỐk tfỨ` Āk vê ėhệ u ihềk nôh

trƠỞ ka
ka sỗka, sâu kmk @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs  `ð ? ėẽk 1 tuởh. Trìk nốh `ây nỵg bỉ  fầh, tãn
tf ắy fƧk 7:: sâu kmk sâu @. tunhdh`mstgchs. Pâu kmk sâu ėữ ` tfõk ` 1 tuh, qug 5
ck ct xỗ` ` iỵ`f tfƠộ` `Ƨ tfỀ   vê iỵ`f tfƠộ ` vọ  ėạu kfƠ sgu< sâu kmk tuởh 7 dêh
7,?0 · :,72 nn, r Ộka :,20 · :,:? nn. Pâu kmk tu ởh 2 `ð `fh ệu dêh cê :,06 · :,45
nn, `fhệu r Ộka cê :,?7
:,?7 · :,:7
:,:7 nn. Pâu
Pâu kmk tuởh 0 `ð `fh ệu dêh cê 5,25 · :,45 nn,
`fh ệu r Ộka cê 7,:: · :,:? nn. Pâu kmk tu ởh 4 `ð `fh ệu dêh cê 6,17 · :,7 nn, `fh ệu

r Ộka cê 7,20 · :,:? nn. Pâu kmk tu ởh ? `ð `fh ệu dêh cê 70,?0 · :,87 nn, `fh ệu r Ộka
cê 2,28 · :,7 nn. Pâu kmk tuởh 5 `ð `fhệu dêh 76,24 · :,25 nn, `fhệu r Ộka cê 2,?0 · :,:?
nn. Pâu kmk tuởh 1 `ð `fhệu dêh cê 20,:5 · 7,:? nn, `fhệu r Ộka cê 0,0: · :,22 nn.
@fhệu r Ộka vọ ėạu `ỡg sâu kmk sâu ėữ` tfâk tứ tuởh 7 ėẽk tuởh 1 `ð iỵ`f tfƠộ ` cạk cƠỠ t cê
:,04 · :,:2 nn9 :,06 · :,:7 nn9 :,66 · :,7: nn9 7,07 · :,:? nn9 7,50 · :,7 nn9 7,86
· :,:? nn9 2,:1 · :,:? nn. Ahgh ėmầk thệk kfỘka `ỡg sâu kmk @. tunhdh`mstgchs `m
tunhdh`mstgchs `m c ầh 7

 ‐  2
  2 kaờy. Kfka nh fókf tfờkf ` nờu vờka sỗka, sgu 7  ‐  2
  2 kaêy `fuyỀk sgka nêu
kâu ėọ. KfỘka ėỷ` `ð `fhệu dêh cê 70,08 · :,11 nn, `fh ệu rka cờ 0,0: Ã :,27 nn vờ
kf ka `ỗh ` `fh ệu dêh cê 71,71 · 7,61 nn, `fh ệu r Ộka cê 4,24 · :,2 nn. Kaêh

trƠờ ka
ka tfêkf fmầt ėỘka v ỡn. Kaờh `, kaờh `ỗh ` `fhu dờh ck cƠỠ t cê 77,48 ·
:,0: nn9 72,1: · :,21 nn. P h `ỗkf ` g kaờh ` vờ `ỗh c k cƠỠ t cê 24,?6 · :,?8
nn9 26,64 · :,? nn.
Tfom Fu Ựkf UŨ Chkf kĀn 2:7? , tr Ứka `ỡg sâu ėữ` tfâk nỵg b ỗk vầ`f @.
tunhdh`mstgchs `ð
tunhdh`mstgchs
 `ð fãkf b ạu d ` pf
p fka, `ỗ` trka xp `f
` fka `fốm cỡk kfgu t ầm tfêkf


7:

 


fêka tfẰ ka tuyẽ k tỵkf, nốh ở  tr Ứka `ð t ứ  2 ėẽ k ? fêka. N ốh tr Ứ ka `ð `fh ệu dêh
7,?0·
7,?0
· :,7: nn9 `fh
`fhệu r Ộka :,61 · :,:1 nn. Tr Ứka nộh ėẹ `ð nêu tr ậka
ậka ėữ` sgu 2 ‐   00
kaêy `fuyỀk sgka nêu vêka, tr ậka `ð vhệk nêu ėọ. Ěẽk ifh aạk kờ  tr 
 tr Ứka `fuyỀk sgka

nêu ėok tỗh. Iỵ`f tfƠộ` sâu kmk sâu ėữ ` tfâk @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs  cộ k dạk tfom ėỘ  tuởh.
Pâu kmk sâu ėữ ` tfâk nỵg @. tunhdh`mstgchs `ð
tunhdh`mstgchs `ð 1 tu ởh. Pâu kmk tu ởh 7 `ð `fh ệu dêh
2,?2 · :,1? nn, `fh ệu r Ộka :,42 · :,:4 nn. Pâu kmk tu ởh 2 `ð `fhệu dêh truka bãkf
cê 0,64 · :,15 nn, `fh ệu r Ộka :,55 · :,7: nn. Pâu kmk tu ởh 0 `ð `fhệu dêh bhẽk ėỘka
5,42 · :,8? nn, `fhệu r Ộka 7,:2 · :,7: nn. Pâu kmk tuởh 4 `fhệu dêh 8,80 · :,65
nn, `fhệu r Ộka 7,42 · :,20 nn. Pâu kmk tuởh ? `ð `fh ệu dêh 70,74 · 7,71, `fhệu
r Ộka 2,:: · :,00 nn. Pâu kmk tu ởh 5 `ð `fhệu dêh 75,21 · 7,25 nn, `fh ệu r Ộka
2,5: · :,78 nn. Pâu kmk tu ởh 1 `ð `fhệu dêh 78,7 · 7,01 nn, `fhệu r Ộka 0,:: · :,2:
tunhdh`mstgchs  nộ h kờ  `ð
nn. Pâu kmk @. tunhdh`mstgchs 
  `ð nêu tr ậka ion vộ h kfhệu u cơka nêu ėok

trìk `Ƨ tfỀ nêu r ắt kf ầt vê ėẮn dạk sgu vêh ah Ở, ėạu nêu kâu sẩn. Pâu kmk `ð 70 ėỗt
tunhdh`mstgchs `ð
vộh 0 ėỗt kaỷ` vê 7: ėỗt bữka. Ěỗt kaỷ` ėạu thìk `ỡg sâu ėữ` tfâk @. tunhdh`mstgchs `ð
nêu kâu ėok. Ěỗt tfỨ 2 vê ėỗt tfỨ 0 `ð nêu tr ậka
ậka ėữ` vộh 0 u cơka trìk cƠka vê 5 u cơka
ờ  2 bìk ėỗh xỨka qug tr ữ` `ỡg `Ƨ tfỀ. Zfạk bữka sâu kmk sâu ėữ` tfâk @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs 

`ð 7: ėỗt nêu tr ậka
ậka ėữ`, trìk nốh ėỗt `ð 4 u cơka trìk cƠka vê 2 u cơka ờ  bìk
 bìk h xka
qug tr` `g ` tf, `ỗ` u cụka nờu ėok tầ m tfêkf 4 vầ`f ėok ièm dêh tứ ėỗt ka` tf2

k `uh t bka. @ỗ` u cụka trỡk t kaỷ` vê ėỗt bữka tầm tfêkf 4 ėƠỞ ka
ka tfẰka ièm dêh
tứ ėỗt kaỷ` tfỨ 2 ėẽk ėỗt `uỗh bữka. Ahgh ėmầk thệk kfỘka sâu ėữ` tfâk @. tunhdh`mstgchs<
tunhdh`mstgchs<
sâu kmk @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs  `m nókf, ` tf kak ch, `ỗ` t bka km trũk cìk. ớ pfg
kfỘka sâu ėữ` tfâk @.tunhdh`mstgchs, iỵ`f tfƠộ ` kfỘka ėỷ` kf fk kfka `ỗh. @fhu
dờh kfka ` 72,81 Ã :,11 nn, `fhệu r Ộka 2,40 · :,2? nn. @fhệu dêh kfka `ỗh
75,50 Ã 7,7: nn, `fhu rka 0,24 Ã :,45 nn. KfỘka sâu ėữ` tfâk @. tunhdh`mstgchs 
tunhdh`mstgchs 
nộ h fãkf tfêkf `ð nêu vêka kf ầt. Pgu 7 ėẽk 2 kaêy kfỘka `fuyỀk sgka nêu ėọ kâu,
sập vŨ fðg kfỘka `ð nêu ėọ  kâu vê pfỵg ėạu pfạk dƠộ h bữka `ð nêu kâu ėok. Zfạk
`uỗh b ữka kfỘka ėỷ` `ð vẽt cÿn xuỗka k ặn ah ửg 2 ifỗh kf ọ u cìk, trìk 2 ifỗh u `ð 2
vầ`f cÿn tầm tfêkf ėƠỞ ka
ka tfẰka. kfka `ỗh, pfk `uh t bka kfka `ỗh pfka,
`ỗ` vâk ờ   `uỗh bữka `ð fãkf bôka ngh . Ěây cê ėằ` ėhỀ n qugk tr Ỏka
Ỏka ėỀ pfâk bhềt

ėƠỠ ` kfỘka ėỷ` vờ kfka `ỗh cmờh @. tunhdh`mstgchs . Kaờh trka tfờkf sâu ėữ `


×