Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) ở tỉnh quảng ngãi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 128 trang )

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung
thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ cho mộ t họ c vị nào.
Mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các thơng
tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Tác giả

Ngô Thị Thùy Dung

i×