Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 118 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N PHƯ Ơ NG THÚY

PHÁT TRIỂ N DỊ CH VỤ THANH TOÁN QUỐ C TẾ TẠ I
NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I CỔ PHẦ N ĐẦ U TƯ VÀ
PHÁT TRIỂ N VIỆ T NAM - CHI NHÁNH QUẢ NG BÌNH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS. NGUYỄ N VĂN PHÁT

HUẾ , 2018×