Tải bản đầy đủ (.pdf) (131 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tỉnh tiền giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 131 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
*********

PHAN ANH TÀI

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M SỐT CHI
TẠ M Ứ NG VỐ N ĐẦ U TƯ XÂY DỰ NG CƠ BẢ N
TẠ I KHO BẠ C NHÀ NƯ Ớ C TIỀ N GIANG

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×