Tải bản đầy đủ (.pdf) (133 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã – phường – thị trấn ở huyện cái bè, tỉnh tiền giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 133 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N BẢ O XUYÊN

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG ĐỘ I NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨ C CẤ P XÃ – PHƯ Ờ NG – THỊ TRẤ N Ở
HUYỆ N CÁI BÈ TỈ NH TIỀ N GIANG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
Ngư ờ i hư ớ ng dẫ n khoa họ c:
PGS.TS. NGUYỄ N THỊ MINH HÒA

HUẾ , 2019×